Kyaw Thu - FFSS Yangon Activity,

‘သုခ’ အက်ိဳး ႐ြက္သယ္ပိုး
ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုုန္)
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၃


‘သုခ’ ဟူသည္ ခ်မ္းသာျခင္းျဖစ္သည္။ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ကို စတင္မ်ိဳးေစ့ခ် ထူေထာင္ခဲ့ေသာ စာေရးဆရာ၊ ဒါ႐ိုက္တာ၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ နာယကႀကီး ဘဘ ဦးသုခ ပင္ျဖစ္သည္။ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)၏ နာယကႀကီး ဘဘ ဦးသုခ ႐ိွစဥ္အခါက ‘သုခ’ အမည္ျဖင့္ ‘သုခ’ စာေစာင္ထုတ္ေဝရန္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထိုအႀကံျပဳခ်က္အား ဘဘ ဦးသုခမွ သူ႐ိွေနစဥ္အခ်ိန္တြင္ သူ၏ အမည္နာမအား အသံုး မျပဳရန္မွာၾကားခဲ့ၿပီး ဘဘ မ႐ိွေတာ့သည့္ေနာက္ပိုင္းမွသာ ‘သုခ’ ဟူေသာ အမည္နာမအား အသံုးျပဳရန္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘဘ မ႐ိွေတာ့သည္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘဘ ဦးသုခ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို အမွတ္ရေစ ရန္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း၊ အာဟာရ၊ စာၾကည့္တိုက္၊ ပညာေရး တို႔အား ‘သုခ’ ကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း၊ ‘သုခ’ အလင္း စာၾကည့္တိုက္ (ပညာေရး)၊ ‘သုခ’ အာဟာရ အမည္ျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့သည္။ ယခု ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ‘သုခ’ အမည္နာမျဖင့္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕၍ ခန္းမ ေဆာင္သစ္ႀကီးအား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။


 

သုခခန္းမေဆာင္သည္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ပရဝဏ္အတြင္းတြင္တည္႐ိွၿပီး ယင္း ခန္းမ ေဆာင္အား (အခမဲ့) ငွားရမ္းေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၊ စာေပေဟာေျပာပြဲ၊ အစည္းအေဝးပြဲ၊ Forum မ်ား အစ႐ွိသည့္ လူမႈနယ္ပယ္ အသီးသီး႐ွိ အမ်ားျပည္သူလူထုတု႔ိ၏ အက်ိဳးျပဳ (ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး အစ႐ွိသည့္ က႑ာမ်ားအားေ႐ွး႐ႈ၍ ထမ္းေဆာင္ထမ္း႐ြက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႔ အစည္း၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားတို႔မွ အခမ္းအနားပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ွိ ‘သုခ’ ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ အမ်ားျပည္သူလူထုအက်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ (အခမဲ့) ငွားရမ္းေပး သြားမည္ျဖစ္သည္။ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အမွတ္ (၁၃/က)၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္း၊ ၄၂ ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံု ၿမိဳ႕နယ္တြင္တည္႐ိွၿပီး ယင္း ‘သုခ’ ခန္းမေဆာင္အား ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမား ဗဟိုျပဳေရးရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲအေနျဖင့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားေရး ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကြန္ယက္”မွ စတင္ငွားရမ္း အသံုးျပဳ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

‘သုခ’ ခန္းမေဆာင္အား ငွားရမ္းအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ခန္းမေဆာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား လိုက္နာေစာင့္ထိန္းၿပီး သေဘာတူလက္မွတ္ေရး ထိုးရမည္ျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ -

(က) အမ်ားျပည္သူအားအက်ိဳးျပဳေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး စသည့္လုပ္ငန္းရပ္မ်ား အတြက္သာ အသံုးျပဳရမည္။ (တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈအတြက္ စီးပြားေရးအသြင္ေဆာင္ေသာ ေဟာေျပာပြဲမ်ားမျဖစ္ေစရန္)

(ဂ) ‘သုခ’ ခန္းမအား အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ အခေၾကးေငြ တစ္စံုတစ္ရာ ေပးေဆာင္ရျခင္း လံုးဝမ႐ိွသည္ကို သိ႐ိွ ၿပီး၊ ‘သုခ’ ခန္းမအတြင္း႐ိွ အခမ္းအနားသံုးပစၥည္းမ်ားအား ႐ိုေသစြာကိုင္တြယ္ရန္။

(ဃ) ‘သုခ’ ခန္းမအားအသံုးျပဳၿပီးပါက အသံုးမျပဳခင္ အေျခအေနအတိုင္း တာဝန္႐ိွသူထံတြင္ သန္႔႐ွင္းသပ္ရပ္စြာ ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္၊

(င) ‘သုခ’ ခန္းမအသံုးျပဳစဥ္ ခန္းမအတြင္း႐ွိ ပစၥည္းမ်ားပ်က္စီးခဲ့လွ်င္ ပစၥည္း၏ကာလတန္ေၾကးႏွင့္ ညီမွ်ေသာ တန္ဖိုးအတိုင္း ေပးေလွ်ာ္ရပါမည္။

(စ) မိမိက်င္းပျပဳလုပ္မည့္ အခမ္းအနားအစီအစဥ္အား အခမ္းအနားမက်င္းပမွီ (၂) ရက္ႀကိဳတင္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး (သို႔) ျပန္ၾကားေရး႒ာနသို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္။

(ဆ) ‘သုခ’ ခန္းမအား နံနက္ (၉းဝဝ) နာရီမွ ညေန (၅းဝဝ) နာရီအထိသာ သံုးစြဲခြင့္ျပဳပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား သေဘာတူလိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းပါမည္ဟု ကတိျပဳလက္မွတ္ ေရးထိုးပါသည္။

 

 
၂ဝ၁၃ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၆ ~ ၁၇) ရက္ေန႔ ႏွစ္ရက္တိုင္တိုင္ နံနက္ (၈း၃ဝ) နာရီမွ ညေန (၅းဝဝ) နာရီ အခ်ိန္အထိ အခေၾကးေငြတစ္စံုတစ္ရာမယူဘဲ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ‘သုခ’ ခန္းမေဆာင္အား “ျမန္မာ ႏိုင္ငံအလုပ္သမားေရး ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကြန္ယက္” အဖဲြ႔အား (အခမဲ့) ငွားရမ္းခဲ့သည္။ ယင္းအခမ္းအနား၌ အလုပ္ သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား လြတ္လပ္စြာထူေထာင္ႏိုင္ေရး၊ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား တရားမွ်တစြာ ေျဖ႐ွင္းေပးေရးဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ အျဖစ္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အခမ္းအနားသို႔ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားမွ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ (၁) ဦးစီတက္ေရာက္၍ စာတမ္းဖတ္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း၊ (ILO) မွ Mr. Ross Wilson မွ အလုပ္ သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားေျပာၾကားျခင္း၊ အုပ္စုဖြဲ႔၍ ေဆြးေႏြးျခင္း/သံုးသပ္ျခင္းတို႔အား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက သည္။ အခမ္းအနားသို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ နာယကႀကီး ဦးတင္ဦး၊ (၈၈)မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုႀကီး၊ အလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္း႐ိွန္၊ သဘာပတိအျဖစ္ ဦးေဌး တို႔မွ တက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားေရးရာ ကြန္ယက္၏ ဖိတ္ၾကားမႈေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ခ) ေဒၚေ႐ႊဇီး ကြက္မွ အလုပ္သမားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမွာစကား ေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။


အလုပ္သမားေရး ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကြန္ယက္သည္ အလုပ္သမားထုအက်ိဳးေ႐ွး႐ွဳ၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းအား အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအဖြဲ႔၊ ျမန္မာအလုပ္သမားကြန္ယက္၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႔ LRDP၊ သေဘၤာသားမ်ား အဖြဲ႔ MMF၊ စက္မွဳဇံုအလုပ္သမားမ်ားသမဂၢ MITU၊ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္စစ္ေဆးေရး အလုပ္သမားသမဂၢ၊ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး အလုပ္သမားသမဂၢ AFFM၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဥပေဒအဖြဲ႔ LLC၊ အလုပ္သမားမားသမဂၢမ်ား ပူးေပါင္းေရးေကာ္မတီ CCTU  တို႔ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ေဒၚမာမာဦးႏွင့္အဖြဲ႔၊ နႏၵစစ္ေအာင္ႏွင့္အဖြဲ႔၊ ဦးဇြဲရန္ႏိုင္ႏွင့္အဖြဲ႔၊ ဖန္တီးအိမ္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ အစ႐ွိသည့္ အလုပ္သမားအေရး အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတို႔မွ အခမ္းအနားအား နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ဝိုင္းဝန္းကူညီခဲ့ၾကသည္။  အခမ္းအနားသို႔ လူဦးေရပရိသတ္ (၁၅ဝ) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စက္႐ံု/အလုပ္႐ံုမွ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးျခင္း (၂) ရက္တာအတြင္း လူဦးေရ (၁၅ဝ) ဦးတို႔အား ေန႔လည္စာ ထမင္းေကၽြးေမြးျခင္း၊ ေကာ္ဖီႏွင့္မုန္႔မ်ား ေကၽြးေမြးျခင္းတို႔အျပင္ အေဝးမွလာေရာက္သူမ်ားအတြက္ (၂) ရက္တာ တည္းခိုခြင့္အေနျဖင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ဝန္ထမ္းေဆာင္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ‘သုခ’ ခန္းမေဆာင္အား အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူ၊ ဒု-ဥကၠဌ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္၊ အတြင္းေရးမွဴး - ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ခ) ေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္ႏွင့္တကြ အသင္းသူ/သား မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားတို႔မွ အမ်ားျပည္သူလူထုအတြက္ သုခခ်မ္းသာရ႐ိွေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ စတင္ေပးဆပ္အသံုးျပဳ ခြင့္ျပဳခဲ့ကာ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕၍ ဆထက္တစ္ဖိုး တိုး၍တိုး၍ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလွဴ႐ွင္ မ်ားႏွင့္တကြ အမ်ားျပည္သူတို႔အား အသိေပးေျပာၾကားအပ္ပါသည္။

Comments