Paris Maung - Learning French 4


ျပင္သစ္ ဘာသာ ေလ့လာစရာ  (အပိုုင္း ၄)
Lesson 4 ( Leçon 4  )    
ပါရီေမာင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၃

Pronoms Personnels , Verbes
ျပဳလုပ္သူ နာမ္စားမ်ား ႀကိယာမ်ား
Pronom Personnel  သည္ လူတဦး သို႕မဟုတ္ လူူအမ်ား ၊ အရာဝထၱဳ တခု သို႕မဟုတ္ အမ်ား က အေႀကာင္းအရာ တခုခုကို ျပဳလုပ္ ေႀကာင္းေျပာဆိုရာတြင္ ထိုျပဳလုပ္သူ၏ အမည္နာမကို ထပ္ခါတလဲလဲ ေရရြတ္ေနျခင္း မွ ေရွာင္ရွားရန္ အစားထိုး သံုးစြဲရေသာ ျပဳလုပ္သူ နာမ္စားျဖစ္ပါသည္။
အလြယ္မွတ္ရန္မွာ ျပဳလုပ္သူ နာမ္စား သို႕မဟူတ္   ကတၱား ပုဒ္ ျဖစ္ျပီး ႀကိယာ ၏ ေရွ႕တြင္ အျမဲ ထား၍ သံုးရမည္။ ( ခြ်င္းခ်က္အားျဖင့္ အေမး ဝါက်တြင္ သာ ႀကိယာကို ေရွ႕တြင္ထား ရမည္)
အဆင့္ ၃ ဆင့္ ခြဲ ျခားႏိုင္ပါသည္။

၁။ ပထမလူ မိမိ ကိုယ္တိုင္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ    " je "   က်ေနာ္၊ က်မ၊ ကြ်ႏုပ္  စသျဖင့္ ( I )
၂။ ဒုတိယ လူ အေျပာခံ ျဖစ္ေသာ     " tu "  ခင္ဗ်ား၊ ရွင္ ၊ နင္ ၊ မင္း ၊ အသင္ ၊ ေမာင္ရင္ ( you )
၃။ တတိယလူ သို႕မဟုတ္ အရာဝထၱဳ ျဖစ္ေသာ  "  il / elle "  သူ ၊ သူမ             ( he / she /it )
ဟူ၍ ျပဳလုပ္သူဆိုင္ရာ နာမ္စား ၃ မ်ဳိး ျဖစ္လာပါသည္။ ထို ၃ မ်ဳိးမွာ အနည္းကိန္းျဖစ္၍  ထို ၃မ်ဳိးကို အေျခခံျပီး ျဖစ္လာေသာ အမ်ားကိန္း ၃မ်ဳိး ႏွင့္ ဆိုပါလွ်င္ စုစုေပါင္း ၆မ်ိဳး ရွိလာပါသည္။ ေအာက္တြင္ႀကည့္ပါ။

                                    Singulier  အနည္းကိန္း                                   Pluriel            အမ်ားကိန္း
1  Personne --       Je  ( ရ ရ ္ )အသံထြက္ေရး၍မရပါ                   Nous   နဴ
                            က်ေနာ္၊ က်မ ၊ ကြ်ႏုပ္                                   က်ေနာ္တို႕၊ က်မတို႕၊ ကြ်ႏုပ္တို႕
2  Personne   --       tu   က်ဴ                                                      Vous  ဗူ
                           ခင္ဗ်ား ၊ ရွင္၊ သင္ ၊မင္း ၊ ေမာင္ရင္            ခင္ဗ်ားတို႕၊ ရွင္တို႕၊ သင္တို႕၊ေမာင္ရင္တို႕
3 Personne   --       il / elle   အီလ္ / အယ္လ္                  ils / elles အီလ္/အယ္လ္( s သံမထြက္)
                            သူ / သူမ                                                      သူတို႕ / သူမတို႕

ေအာက္ပါဇယား အတိုင္း မွတ္သား၍  ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႀကိယာပံုစံ  Verb Form ( Conjugaison ) မ်ားျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ ယခုပံုစံ အတိုင္းသာ ထည့္သြင္း ျပဳလုပ္သြားျခင္းျဖင့္  ကိုယ္တိုင္ စာေႀကာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ လြယ္ကူ ပါမည္။ ထို႕အျပင္ ပိုင္ဆိုင္မွဳ ကိုျပဆိုုေသာ Pronoms Possessifs  ၊ ပစၥည္းႏွင့္ သက္ရွိမ်ားကို ညႊန္းဆိုေသာ Pronoms Démonstratifs ၊ Pronoms Relatifs မ်ား ၏အခန္းတြင္ မွတ္သားရလြယ္ကူပါမည္။

အသံထြက္အမွန္ ရရန္အတြက္ ေအာက္ပါလင့္ကို နားေထာင္ေလ့က်င့္ပါ။  " Je " ၏ အသံကိုအတိအက် ေရးျပ၍ မရပါ။


" tu " ဆိုေသာ အသံုးအႏွံဳးကို  ရွင္းျပလိုပါသည္။ အနည္းကိန္း အေနႏွင့္  ခင္ဗ်ား၊ မင္း ရွင္ ဟု သံုးစြဲရျပီး အဂၤလိပ္လို  "you"  ၏ေနရာတြင္ သံုးသည္။ သို႕ေသာ္လည္း  မိမိ သူငယ္ခ်င္း ရင္းႏွီးျပီးေသာသူ ၊ မိမိထက္ အသက္ ႀကီးေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အတူတူ အလုပ္လုပ္ေနျပီး ရာထူးအေနႏွင့္ သိပ္မကြာလွသူ၊ မိမိ၏ မိသားစုဝင္ထဲမွ တေယာက္ေယာက္ ကို ေျပာဆို သံုးစြဲရာတြင္ " tu "  ကိုအသံုးျပဳရပါသည္။

" vous "  ကို သံုးရာတြင္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ အဂၤလိပ္လို  "you"  ဟု အဓိပၸါယ္ ရျပီး အမ်ားကိန္းျဖစ္ေသာ ခင္ဗ်ားတုိ႕ ၊ ရွင္တို႕ ၊ မင္းတို႕ ဟူ၍  ေယာက်ာ္း၊ မိန္းမ မ်ားအားလံုးကို ေခၚဆိုသံုးႏွံဳးပါသည္။သို႕ေသာ္လည္း ရာထူးႀကီးေသာသူမ်ား ၊ ကိုယ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ျခင္း မရွိေသာသူမ်ား၊ မိမိထက္ အသက္ ႀကီးေသာသူမ်ားကို  ရိုေသမွဳ ျပဳေသာအားျဖင့္  တဦးထဲပင္ျဖစ္ေစ ကာမူ  " vous "  ကို သံုးရမည္။

" il / elle  "   အသံုး အႏွံဳးသည္ သက္ရွိ ကိုသာမက  သက္မဲ့ အရာဝထၱဳ မ်ားကိုပါ အဖို၊ အမ ကိုလိုက္၍ သံုးစြဲပါသည္။  အမ်ားကိန္း တြင္ "s " ပါေသာ္လည္းေနာက္ဆံုးစာလံုး အမ်ားစု အသံမထြက္ရသည့္ မူအရ အသံထြက္ တူသည္။

J'ai  une voiture. Elle est belle .    ေရ အယူးန္းဗြားက်ဴး ၊ အယ္လ္ ေလ ဘဲ လ္
က်ေနာ့္တြင္ ကားတစီးရွိသည္။ သူမသည္ လွသည္၊   ( ကားသည္ အမနာမ္ ျဖစ္၍ သူမ ဟုသံုးစြဲသည္ )

Les Verbes 
ႀကိယာမ်ား

ဝါက်တေႀကာင္းကို ေရးသားရာတြင္၄င္း ၊ ကတၱား ပုဒ္ တခု၏ လုပ္ေဆာင္မွဳ ကို ေဖၚျပရာတြင္၄င္း လုပ္ေဆာင္မွဳ ကို ေဖၚျပသည့္ ႀကိယာ မပါပဲ စာေႀကာင္းေရးသား၍ မရပါ။
Je suis étudiant.  က်ေနာ္ ေက်ာင္းသားျဖစ္သည္။(ျဖစ္ျခင္းျပႀကိယာ) ေျပာသူမိန္းကေလး ျဖစ္လ်င္ étudiante   ဟူ၍  နာမ္၏ အမနာမ္ ျဖစ္ျခင္းကို ခ်ိန္ညွိေပးရမည္ ။  ( Accord )
Elle a une voiture.  သူမမွာ ကားတစီး ရွိ သည္။  ( ရွိျခင္းျပႀကိယာ)
Nous regardons un film.  က်ေနာ္တို႕ ရုပ္ရွင္ ႀကည့္ သည္။ ( ႀကည့္သည္ဆိုေသာ ႀကိယာ)

ႀကိယာမ်ားကို သံုးစြဲရာတြင္ .....
မူရင္းႀကိယာျဖစ္ေသာ  Verbe Infinitif  ကို တိုက္ရိုက္ သံုးစြဲျခင္းမျပဳရပါ ၊ ဆိုလိုသည္မွာ ကတၱား ပုဒ္တခု
( Sujet ) ကို ႀကိယာ  ( verbe ) တခုႏွင့္ တိုက္ရိုက္ တြဲဖက္ မသံုးရပါ ။

ဥပမာ ...  က်ေနာ္ ရုပ္ရွင္ႀကည့္သည္ ... ဆိုေသာ ဝါက်တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ၊ ႀကည့္သည္ ဆိုသည့္ ႀကိယာ အတြက္ "watch" စာလံုးကို English - French Dictionary မွာရွာေသာအခါတြင္  " regarder "  ဆိုေသာ   Verb  ကိုေတြ႕ပါမည္။

တိုေတြ႕ရွိေသာ  " regarder " စာလံုးသည္  Verbe Infinitif  သာျဖစ္ေနေသးသည့္ အတြက္ Subject ႏွင့္ တြဲ ၍ ဒီတိုင္းသံုး၍ မရေသးပါ ။( Conjugaison ) ဆိုေသာ  Verb Form  ကို ျပလုပ္ေပးရပါမည္။

အဂၤလိပ္ ဘာသာႏွင့္ ယွဥ္ျပီးေျပာရလွ်င္
သြားသည္ ဆိုေသာ ႀကိယာ   "  go " သည္ ကတၱားပုဒ္ မ်ားႏွင့္တြဲ သံုးေသာအခါတြင္
အမ်ားကိန္း အတြက္   we go , I go   ျဖစ္၍
အနည္းကိန္းအတြက္  ့he goes , she goes   ဟူ၍  Verb  တခုသည္ ပစၥဳပၸါန္ ကာလ  အတြက္ "go" ႏွင့္  "goes" ဟူ၍ ၂မ်ဳိးသာ ေတြ႕ရပါမည္။ ေနာက္ျပီး အဂၤလိပ္ဘာသာတြင္ အဘိဓါန္ တြင္ ေတြ႕ရေသာ  " go "  ကို တိုက္ရိုက္ ယူျပီး သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။ အလားတူစြာပင္ စားသည္ဆိုေသာ ဝါက်တြင္  " I eat "      " We eat "  " They eat " " he eats "  " She eats" ဟူ၍   " eat "  ႏွင့္  " eats "   ၂မ်ဳိးသာေတြ႕ရပါမည္။

ပါရီေမာင္တို႕ကို  ဒုကၡေပးခဲ့တဲ့ ျပင္သစ္ဘာသာကေတာ့ ထိုသို႕မဟုတ္ပါ ။ ဒီတပါတ္ သင္ခန္းစာ ရဲ႕ အစျဖစ္တဲ့  Pronom Personnel   , Sujet  လို႕ ေခၚရမဲ့  ကတၱား ပုဒ္ ေတြ ၆မ်ဳိး နဲ႕ တြဲ ဖို႕ အတြက္  ပစၥဳပၸါန္ ကာလ  အတြက္ Verb  တခုခ်င္းကို  ၆မ်ဳိး သိရပါေတာ့မယ္ ။ ျပင္သစ္စာရဲ႕ အခက္ခဲဆံုးေတြထဲက တခုပါ( Conjugaison ) ဟုေခၚပါသည္ ။ ဒီအတြက္ အဘိဓါန္လို Verbe Conjugaison  စာအုပ္ သပ္သပ္ရွိပါသည္။

ခုနက ရုပ္ရွင္ ႀကည့္သည္ ဆိုတဲ့ စာေႀကာင္းကို ျပန္ေျပာရရင္ ၊ ႀကည့္သည္ ဆိုတဲ့  " regarder " Verb အတြက္  ေရးရမယ္ဆိုရင္  ....
Je regarde un film.     ရရ္ ရဂါတ္ဒ္  အန္ ဖင္းလ္မ္း ၊            က်ေနာ္ ၇ုပ္ရွင္တကားႀကည့္သည္။
Tu regardes  un film.    က်ဴ  ရ ဂါတ္ဒ္ အန္ ဖင္းလ္မ္း ၊        နင္/ခင္ဗ်ား ၇ုပ္ရွင္တကားႀကည့္သည္။
Il/ Elle  regardes  un film.  အီလ္ / အယ္လ္  ရ ဂါတ္ဒ္ အန္ ဖင္းလ္မ္း ၊   သူ/သူမ ၇ုပ္ရွင္တကားႀကည့္သည္။
Nous regardons  un film. နဴ ဂါတ္ဒ္ဒြန္ အန္ ဖင္းလ္မ္း        က်ေနာ္တို႕ ၇ုပ္ရွင္တကားႀကည့္သည္။
Vous regardez  un film.  ဗူ  ဂါတ္ဒ္ ေဒ အန္ ဖင္းလ္မ္း         ခင္ဗ်ားတို႕ ၇ုပ္ရွင္တကားႀကည့္သည္။
Ils / Elles regardent  un film.  အီလ္/အယ္လ္  ရ ဂါတ္ဒ္ အန္ ဖင္းလ္မ္း ၊     သူတို႕ /သူမတို႕ ၇ုပ္ရွင္တကားႀကည့္သည္။   (  il / elle   အနည္းကိန္းႏွင့္ အသံထြက္အတူတူ   )

ျပင္သစ္ဘာသာနဲ႕ ေျပာဆို၊ ေရးသားနိုင္ဖို႕ အတြက္ ပစုပၸါန္ ကာလ  Present Tense အတြက္သံုးႏွံဳး ဖို႕ ကိုပဲ  Verb  တခု ရဲ႕ ပံုစံ ၆မ်ဳိးကေတာ့ မလြဲ မေသြ သိရပါမယ္။  သဒၵါ နည္းမွန္ကန္စြာ ေျပာဆိုနိုင္ ဖို႕၊ သို႕မဟုတ္ အလယ္အလတ္အဆင့္ အတြက္ အခ်ိန္ကာလျပပုဒ္ Tense  ၆မ်ဳိးေလာက္ကေတာ့ တတ္ရပါမယ္ ။  Verb တလံုးေတြ႕တိုင္း အဲဒီပံုစံ ၆မ်ဳိး နဲ႕ အလြတ္ရေနဖို႕လိုပါတယ္ ။ 

လန္႕မသြားပါနဲ႕ဦး ။ Verb အုပ္စုေတြ ကို ခြဲျခားထားတာ ကို အလြယ္မွတ္နည္းေတြ ရွိပါေသးတယ္ ။ တခ်ဳိ႕ သီးသန္႕Verb ေတြကိုသာ အေသမွတ္ရပါမယ္ ။

Verb တိုင္းကို အသံထြက္ မေပးနိုင္ရင္လဲ ေအာက္က လင့္ အတိုင္း ပံုစံဝင္ေအာင္ေလ့က်င့္ပါ။ မႀကာခင္ သင္ခန္းစာေတြမွာ Preposition, Adjective ေတြ နဲ႕  ႏွဳတ္ဆက္ စကားေျပာတာေတြ ၊ စားေသာက္ဆိုင္ ၊ ေစ်းဝယ္ထြက္ တာေတြ  စတဲ့ စကားေျပာ သင္ခန္းစာေတြကို အသံဖိုင္နဲ႕ အတူ ရွင္းျပျပီး Grammar ဆက္ႀကတာေပါ့ေနာ္ ။ဆရာနဲ႔ အြန္လိုုင္းမွာ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုုင္ဖိုု႔  parismg2013@gmail.com ကိုု ဆက္သြယ္ႏိုုင္ပါတယ္။

Comments