ံHle Dan Sanitary Ground


 လုပ္ငန္းရွင္ဦးေဇာ္မိုးခိုင္က လွည္းတန္းလမ္းဆုံအိမ္ယာ၏ မိလႅာကန္ကို က်ဳးေက်ာ္ရန္ ၾကံစည္
မိုးမခေပးစာ၊ မတ္ ၂၁၊ ၂၀၁၃
၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ေသာ ကမာရြတ္လွည္းတန္းလမ္းဆံုရွိ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း တိုက္(၁) ႏွင္႔ တိုက္(၂) ေန လူဦးေ၇ ၂၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ေရေလွာင္ကန္ ၊ ေရစက္ခန္း၊ မိလႅာကန္မႀကီး၊ မိလႅာကန္ေသး (၁၀)ကန္၊  Transformer အေဆာက္အဦး ကားပါကင္မ်ားပါ၀င္ေသာ  ေျမေနရာကို AA Medical Product Co.Ltd မွ လူယုတ္မာ ဦးေဇာ္မိုးခိုင္က ၂၀၀၂ခုႏွစ္က စီးပြားကူးသန္း ၀န္ႀကီး ဌာနမွ ၄င္း၀ယ္ယူထားေသာေျမေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္သည္ဟုဆိုကာ အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
အမွန္တကယ္ေရာင္းခ်ေသာ ေျမေနရာမွာ ျပည္ျမန္မာကုန္တုိက္အေဆာက္အဦး (ေပ ၈၀ X ေပ ၁၂၀)သာ ျဖစ္ၿပီး ယခု အဓမၼေရႊေျပာင္း ၿဇိဳဖ်က္ရန္လုပ္ေဆာင္ေနသည္႔ေျမေနရာမွာ အမ်ားျပည္သူ မသိရွိလိုက္ပဲ စီးပြား ကူးသန္း၀န္ႀကီးထံမွ ဦးေဇာ္မိုးခိုင္က လက္သိပ္ထိုးကာ ေနာက္ဆက္တြဲ ၀ယ္ယူသည္ဟု ေျပာဆိုလာ သျဖင္႔ တိုက္ေနျပည္သူလူထုမွ ၂၀၁၂ ဇႏၷ၀ါရီလ ကတည္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္၊ စီးပြားကူးသန္း၀န္ႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္ တို႔ထံ တိုက္ေနျပည္သူလူထု မွ လက္မွတ္ထိုး ကန္႔ကြက္စာမ်ား တရား၀င္ပို႔ခဲ႔ေသာ္ လည္းထူးျခားမွဳမရိွခဲ႔ပါ။
၂၀၁၂ ႏို၀င္ဘာ(၂၃)ရက္ေန႔က ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခဳဳပ္ေရးမွဴးရံုး အစည္းအေ၀းတြင္လည္း ေရကန္ႏွင္႔ မိလႅာကန္ေျပာင္းေရႊ႕ရန္စီစဥ္ျခင္းကို တုိက္ေကာ္မတီမွ တရား၀င္ကန္႔ကြက္ လက္မွတ္ထိုးထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္ ၂၀၁၃ မတ္လ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ AA Medical Product မွ တိုက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင္႔ ညိွႏိွုင္းၿပီးသေယာင္  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ကို မ်က္လွည္႔ျပ၍ ခြင္႔ျပဳခ်က္ရယူၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ ရြက္ လာပါသျဖင္႔ တိုက္ေနျပည္သူမ်ားမွ မတရားသျဖင္႔ အဓမၼလုပ္ေဆာင္မွုမ်ားကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵေဖၚထုတ္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

 ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

အျခားေသာ မီဒီယာမ်ားသို႕လည္း ေဆာလ်င္စြာ လက္ဆင္႔ကမ္းေပးပါရန္

ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္


 

Comments