Ko Htay Kywe's speech at Switzerland Diplomat Briefing


၈၈ မ်ဳိးဆက္ ကိုုေဌးၾကြယ္၊ ဆြစ္ဇာလန္သံတမန္ပြဲမွာ ေျပာၾကားတဲ့မိန္႔ခြန္း ေကာက္ႏုုတ္ခ်က္ ။ မတ္ ၄၊ ၂၀၁၃
(ကိုု) မ်ဳိးသန္႔၏ ေဖ့စ္ဘြတ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္။
မွတ္ခ်က္။ ။ တရား၀င္ ဘာသာျပန္ခ်က္ မဟုတ္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ၎၏ မိန္႕ခြန္း အဂၤလိပ္လိုမူရင္းကိုပါ ဖတ္ႏိုင္ရန္ ပူးတဲြ တင္ျပထားတယ္။ ဘာသာျပန္သူ- မ်ဳိးသန္႕- ဖတ္သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။


March 1, 2013
မတ္လ(၁) ရက္ ၂၀၁၃

Firstly, I would like to thank you all for supporting changes and improvement of human rights in our country. My name is Htay Kywe. I am a former political prisoner and one of the members of 88 Generation, comprised of student leaders who led the pro-democracy movement in Myanmar in 1988.

ပထမဦးစြာ- ႏိုင္ငံအတြင္း လူ႕အခြင့္အေရး တိုးတက္ေကာင္မြန္ေစေရးႏွင့္ အေျပာင္းအလဲေတြကိုပါ ေထာက္ခံေနျခင္းတို႕အတြက္ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္နာမည္ ေဌးၾကြယ္လို႕ေခၚပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတေယာက္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ (၁၉၈၈) ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီေရးေထာက္ခံ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေတြျဖစ္သည့္ (၈၈) မ်ဳိးဆက္၏ အဖဲြ႕၀င္ တေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

I served in prison for over 18 years because of my conscious and belief for human rights, human dignity and democracy. I was a victim of militarism that long time violated human rights of citizens of our country. I was one among thousands of political prisoners who served many years of our life in prison for the same belief for democracy and human rights. I would also like to take this opportunity to thank you – your country, your government and your citizens – for fervently supporting and calling for many years for our release from prison, including through the human rights council resolutions.

ကၽြန္ေတာ္ဟာ (၁၈) ႏွစ္ေက်ာ္ အက်ဥ္းက်ခံခဲ့ရသူျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းက ကၽြန္ေတာ္၏ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးတို႕အတြက္ ယံုၾကည္ေသာ အသိျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ား အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးတို႕အတြက္ တူညီေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိခဲ့သည့္ ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ အထဲက တေယာက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ လူ႕အခြင့္ေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္လာေရးအပါအ၀င္ အက်ဥ္းေထာင္ကေန ကၽြန္ေတာ္တို႕ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေထာက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့မႈအတြက္ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ အခြင့္ရသည့္အခုလိုအခ်ိန္မွာ ခင္ဗ်ာတို႕၏ တိုင္းျပည္၊ ခင္ဗ်ာတို႕၏ အစိုးရႏွင့္ ခင္ဗ်ာတို႕ ျပည္သူေတြကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

With repeated calls from Myanmar people and the international community, we were finally released from prison in January 2012. Since our release, we have been traveling across the country to meet with people and communities, including ethnic communities, ethnic political parties and ethnic armed groups. We listened to their hopes, aspirations, concerns and needs. While we try to empower them to exercise their rights, we also communicate with the international community and advocate for their rights.

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူေတြ၏ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေတာင္းဆိုမႈေတြေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးမွေတာ့ (၂၀၁၂) ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕တေတြ လႊတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္ေျမာက္လာကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႕တေတြ ႏိုင္ငံအႏံွ႕ ခရီးထြက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ တိုင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူေတြႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အဖဲြ႕အစည္းေတြကို ေတြ႕ဆံုေနပါတယ္။ သူတို႕၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ၊ အာသီတေတြ၊ စိုးရိမ္မႈေတြႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ နားေထာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕က သူတို႕၏ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးမ်ားကို သူတို႕ ကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္လာရန္အတြက္ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္မွာ- ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပဳၿပီး သူတို႕၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေျပာဆိုေပးပါတယ္။

Most recently we met with the Special Rapporteur Mr. Quintana. We discussed and shared with him on the current human rights situation in Myanmar. And I am very pleased to have read the statement of Mr. Quintana as his statement reflects our concerns with regards to human rights situation in our country. And I want to thank him for that.

မ်ားမၾကာမွီက လူ႕အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္  မစၥတာကာတားနားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ သူႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနကို ေဆြးေႏြး ဖလွယ္ခဲ့တယ္။ မစၥတာကာတားနား၏ ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ လူ႕အခြင့္အေရးအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ေရာင္ျပန္ဟတ္ေနဒါေတြကို ဖတ္ရေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ သိပ္ကို အားရေက်နပ္မိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ သူကို ေက်းဇူးတင္ခ်င္ပါတယ္။

We can say that Myanmar political landscape has changed after the 2010 elections. Along with elections, now we have parliament, executive and judiciary organs in place. There is a separation of power; however, it is still imbalanced. There is also a gap between policy and implementation for the changes. In addition, the role and participation of military in politics guaranteed in the 2008 constitution are key challenges for improvement of human rights in Myanmar.

(၂၀၁၀) ေရြးေကာက္ပဲြေတြအၿပီးတြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္အက်င္ဟာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီဆိုဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ေျပာႏိုင္ ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြေတြႏွင့္အတူ အခုဆိုလ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆီမွာ လႊတ္ေတာ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဌာနမ်ား ရွိေနၿပီျဖစ္တယ္။ အာဏာ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ မမွ်ေသးေသာ္လည္း အာဏာကို ခဲြျခားထားပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲေတြအတြက္ မူ၀ါဒႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈတို႕အၾကား ကြာဟခ်က္ တခုကေတာ့ရွိေနေသးတယ္။ သည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြ တိုးတက္လာဖို႕အတြက္ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ စိန္႕ေခၚမႈမ်ားရွိေနဒါက (၂၀၀၈) အေျခခံဥပေဒမွာ ႏိုင္ငံေရးအတြင္း စစ္တပ္၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေရးႏွင့္ အခန္းကဏၰတို႕ ရွိေနမႈမ်ား ျဖစ္တယ္။

Nevertheless, since after the by-elections in 2012, we have seen some positive progresses - even though they are incomplete and still a long way to go. These progresses include such as increased media freedom, opening space for the civil society and ongoing peace process between the government and ethnic armed groups, as well as the government’s increased cooperation with the international family.

သို႕ပင္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း- (၂၀၁၂) ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြေတြၿပီးကတည္းက- မၿပီးျပတ္ေသးမႈျဖင့္ လုပ္စရာေတြမ်ားစြာ ရွိေနေသာ္လည္း- အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈ တခ်ဳိ႕ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ၎တိုးတက္မႈေတြက မီဒီယာလြတ္လပ္မႈမ်ား တိုးပြားလာမႈ၊ အရပ္သား လူ႕အဖဲြ႕အစည္းေတြအတြက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားရွိလာမႈ၊ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာမႈႏွင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုႏွင့္ တိုးၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာမႈေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

However, there are serious human rights problems that need to be addressed, including widespread land confiscation, malpractice and abuses of various levels of authorities, lack of rule of law, malfunction of judiciary, and deep rooted corruption. There have been series of protests and demonstrations by farmers, workers and citizen rights activists, which were not responded positively by authorities, and in some cases were even violent.

သို႕ေသာ္လည္း- အာဏာျဖင့္ ေျမေတြကို သိမ္းယူထားမႈ၊ အဆင့္ဆင့္ရွိ မ်ားျပားေသာ အာဏာပိုင္ေတြ၏ တာ၀န္မဲ့မႈႏွင့္ မတရားျပဳမူမႈ၊ တရားဥပဒစိုးမိုးမႈ မရွိမႈ၊ တရားစီရင္မႈတို႕ကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား ပ်က္ျပားေနမႈႏွင့္ အျမစ္တြယ္ေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြအပါအ၀င္ ေလးနက္ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးျပႆနာေတြ ရွိေနၿပီး၊ ၎တို႕ကို ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္ဖို႕ လိုအပ္ေနတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဆန္႕က်င္ ကန္႕ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားဟာ အစဥ္မျပတ္ျဖစ္ေပၚေနလ်က္ရွိတယ္။

More importantly, we need a sustainable solution for genuine peace and national reconciliation, which is vital need for a successful transition to democracy and promotion and protection of human rights. In order for our country to become truly democratic, it is essential that people in Myanmar can fully and safely exercise their freedom of expression, assembly and association. We need the Human Rights Council and the Special Rapporteur to continue to encourage the government to carry out systemic reforms to establish the rule of law.

ပိုၿပီးအေရးႀကီးစြာျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးတို႕အတြက္ ခိုင္မာသည့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ဳိး ကၽြန္ေတာ္တို႕လိုအပ္တယ္။ အဲဒီဟာေတြက ေအာင္ျမင္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႕ကို ေထာက္ခံအားေပးေရးတို႕အတြက္ အေရးႀကီးေသာ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တိုင္းျပည္တြင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္လာဖို႕ရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူေတြအေနျဖင့္ ျပည့္စံုၿပီး၊ စိတ္ခ်စြာ ၎တို႕၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္မႈ၊ စုေ၀းမႈႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းမႈတို႕ကုိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႕ရာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနျဖင့္ လူ႕အခြင့္ေရးေကာင္စီႏွင့္ လူ႕အခြင့္ေရးကိုယ္စားလွယ္တို႕ကေန အစိုးရကို ဆက္လက္၍ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမ်ား တည္ရွိလာရန္ စနစ္တက် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတို႕ကို လုပ္ေဆာင္ေနေအာင္ အားေပးေပးဖို႕လိုအပ္တယ္။

The government must develop an independent and impartial judicial system. They need to implement good governance practices and guarantee inclusive and safe participation of all in the reform process. Also, they must release all remaining political prisoners.

အစိုးရက လြတ္လပ္ၿပီး ဘက္မလိုက္ေသာ တရားေရးစနစ္ရွိလာေအာင္ လုပ္ရမွာျဖစ္တယ္။ သူတို႕တေတြ လုပ္ကိုင္ရမွာက ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရျဖစ္ေပၚလာေစေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းမွာ အားလံုးက စိတ္ခ်စြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာဖို႕ အာမခံေပးရန္ စသည္တို႕ လိုအပ္တယ္။ သူတို႕အေနျဖင့္ က်န္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိုပါ လႊတ္ေပးေရးလည္း လုပ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။

And I would like to call on your support for the ongoing mandate of Special Rapporteur and the Council’s resolution on Myanmar human rights situation as well as the opening of the office of Human Rights Commission in Myanmar to ensure a peaceful and successful democratic transition and improvement of human rights situation in our country.

ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံအတြင္း ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္ေရးမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေရးတို႕ကို အာမခံမႈေတြ ေသခ်ာစြာရွိေနေစရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႕အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ ဆက္လက္ၿပီး လူ႕အခြင့္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ကို ထားရွိထားသကဲ့သို႕- ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာလည္း လူ႕အခြင့္ေရးေကာ္မရွင္မွ လာေရာက္၍ ရုံး ဖြင့္ၿပီး၊ ေထာက္ခံေပးရန္ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ေျပာၾကားပါတယ္။

Thank you for your attention!
အာရုံစိုက္မႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

END.
-ၿပီးပါၿပီ-

Speech by Ko Htay Kywe, leader of 88 Generation Group, at the Diplomatic Briefing in Geneva, Switzerland, hosted by Czech Ambassador

ခ်က္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး၏ အိမ္ရွင္အျဖစ္ က်င္းပေသာ သံတမန္ေရးရာ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားေသာ (၈၈) မ်ဳိးဆက္ ေခါင္းေဆာင္ ကိုေဌးၾကြယ္မွ ေျပာၾကားေသာ မိန္႕ခြန္း။ 

Comments