စပါးခြံျဖင့္စက္ရံုမ်ားလည္ပတ္ျခင္း Biomass Power Plantစပါးခြံျဖင့္စက္ရံုမ်ားလည္ပတ္ျခင္း  Biomass Power Plant
ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ)၊ ေမ ၁၈၊ ၂၀၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စပါးအလြန္ထြက္ေသာေၾကာင့္ ဆန္၊ဆီစက္အမ်ားသည္ စပါးခြံကိုမီးျဖင့္ ဘြိဳင္လာေရေႏြးေငြ႔စြမ္းအင္ကို သံုးၾကသည္။
လယ္ယာ ေဘးထြက္ကုန္မ်ား ဥပမာ ဆီ၊ပဲ ၾကိတ္စက္မ်ားမွ က်န္ေသာအခြံ၊ၾကိတ္ဖတ္မ်ားမွာ တရိစာၦန္အစာအျဖစ္ ျပန္လည္အသံုးခ်ရန္ တရုပ္ျပည္သို႔တင္ပို႔ၾကသည္။ တရုပ္ျပည္မွ ၾကက္စာမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ေရာင္းခ်သည္။ ေကာက္ရိုး၊ ေျပာင္းရိုး၊ အသီးႏွံအၾကြင္းက်န္ စသည့္အရာမ်ားကိုလည္း ကြ်ဲႏြားအစာအျဖစ္၄င္း၊ ယခုအခါ compost ဓါတ္ေျမၾသဇာအျဖစ္၄င္း၊ အျခားေျမၾသဇာမ်ားအျဖစ္၄င္း ျပန္လည္အသံုးျပဳလွ်က္ရွိသည္။ Recycle ျပဳျပင္အသံုးခ်ႏိုင္မႈမွာ အလြန္တိုးတက္လာသည္။

တရုပ္ျပည္မွစပါးခြံလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုတည္ေဆာက္ျခင္း ပစၥည္းေရာင္းေၾကာ္ျငာ္။
http://haiqimachine.en.alibaba.com/

ယခု စပါးခြံကိုပင္ ဘြိဳင္လာမီးထိုးဖို႔ ၀ယ္ရခက္လာသည္ဟု ဆိုသည္။ စပါးခြံ 
Rice hulls (or rice husksု ကို အျခားပိုအသံုးက်ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သံုးလာေသာေၾကာင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းမွ ဆန္စက္၊ဆီစက္ ဘြိဳင္လာမ်ားအတြက္ တျခားေလာင္စာဆီမ်ားသံုးရပါက စရိတ္ကုန္က်မႈ ပိုမိုမ်ားလာမည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ လွ်ပ္စစ္ (သို႔မဟုတ္) ဒီဇယ္၊ဓါတ္ဆီသံုး စက္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ အခက္အခဲအတြက္ လက္ရွိေျဖရွင္းနည္း (Solar Power Plant $275 million) မ်ား စီးပြားေရးသမားမ်ားက ဖန္တီးလာၾကသည္။

သာေကတ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုမွာ $500 million usd ကုန္က်ေသာ္လည္း ၃ႏွစ္ေက်ာ္ တည္ေဆာက္ရသည္။ တာပိန္ေရအားလွ်ပ္စစ္မွာ ဆယ္ႏွင့္ဓါတ္အားရံု ၅ႏွစ္ခန္႔ တည္ေဆာက္ရသည္။ ဆိုလာ (ေနေရာင္ျခင္) ဓါတ္အားစက္ရံုမွာ ၁ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္ လွ်ပ္စစ္အျမန္ဆံုး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္အၾကီးက်ယ္လိုအပ္ေနေသာ ျမန္မာျပည္အဖို႔ လက္ရွိမဂၢာ၀ပ္ ၂၄၀၀ မွ ၃၀၀၀ တစ္ႏွစ္အတြင္းတိုးရန္ နည္းမ်ိဳးစံုၾကိဳးစားေနရသည္။ တျခားနည္းမရွိလွ်င့္ တစ္ယူနစ္ က်ပ္၄၀၀မက ကုန္က်ေသာ ကက္တစ္ပီလာ ဒီဇယ္ဓါတ္အားေပးစက္မ်ားစြာ အထပ္လိုက္စုေပါင္းျပီးထုတ္ရသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္မွာ တစ္ယူနစ္ ၅၀က်ပ္ေအာက္ ကုန္က်သျဖင့္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္တို႔မွာ ၈၅%လွ်ပ္စစ္ကို ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးရံုမ်ား ၁၀ႏွစ္အတြင္ အၾကီးအက်ယ္ေဆာက္ထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိုေကေနျပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ခါခ်ဥ္ေကာင္ၾကီး ခါးမသန္ဘ၀ လွ်ပ္စစ္မရွိေသာေၾကာင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမလုပ္ႏိုင္။ သယံဇာတေရာင္းစားမႈ (more than 20 billions usd) ကိုလည္း လွ်ပ္စစ္မရွိသျဖင့္ အစိမ္းလိုက္ေရာင္းရျခင္း။ အေရးထဲ စီမံကိန္းအသစ္မ်ားစြာ (more than 10 billions usd projects) အေရးေပၚလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရာတြင္ ျခစားမႈအၾကီးစားမ်ား ေပၚလာျခင္း။ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး တိုးခ်ဲ႔မႈအတြက္ ဓါတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္မ်ားစြာ တရား၀င္၊တရားမ၀င္ (2012, US$2.5 billions usd) တင္ပို႔ျခင္းမွျခစားမႈမ်ားမွ.... အလြန္စိုးရိမ္ဘြယ္ေကာင္းေသာအေျခအေန ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

လွ်ပ္စစ္ထုတ္ရန္ ေက်ာက္မီးေသြး၊ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ထက္ စပါးခြံကို သံုးျခင္းျဖင့္ ပိုမိုေစ်းခ်ိဳသာစြာ ထုတ္ႏိုင္မည္။  ေရရွည္အတြက္မူ ဦးပိုင္(သို႔မဟုတ္)ျမန္မာစူပါကုမၸဏီၾကီးမ်ားကို ေရအားလွ်ပ္စစ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံခိုင္းရေပမည္။ အျမတ္ထြက္ေသာ္လည္း ၁၀ႏွစ္စီမံကိန္းအတြက္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီၾကီးမ်ား မလုပ္ခ်င္။ တစ္ႏွစ္အတြင္း အျမတ္ရမည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသာ လုပ္ခ်င္ၾကသည္။

လက္ရွိစပါးခြံမ်ား ဘြိဳင္လာမီးထိုးႏိုင္ဦးမည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ လက္ရွိအေျခေနတြင္ စပါးခြံျဖင့္ ဘြိဳင္လာမလည္ႏိုင္ေသးလွ်င္၊ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ဖို႔ ခက္ခဲေနလွ်င္ .. တရုပ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ကို ျပန္လည္၀ယ္ယူျခင္းသာ အေျဖျဖစ္ပါသည္။


Note:  စပါးခြံကဲ့သို႔ Biomass Plant ဓါတ္အား 271,000 mWh တကမၻာလံုးတြင္သံုးပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရ လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးဌာနထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ Biomass Plant မေဖၚျပထားပါေသာေၾကာင့္ စာရင္းမရရွိေသးပါ။ 

Comments