ျပင္သစ္ ဘာသာ ေလ့လာစရာ (အပိုုင္း ၁၀)

ျပင္သစ္ ဘာသာ ေလ့လာစရာ  (အပိုုင္း ၁၀) 
ပါရီေမာင္၊ ေမ ၉ ၊ ၂၀၁၃ (အပတ္စဥ္ တက္ဆက္မည္)
Leçon 10      (Lesson 10 )
အေရာင္မ်ား  Les couleurs ေန႕မ်ား  Les jours
အေရာင္မ်ား ကိုေျပာဆိုရာတြင္  " အေရာင္ " La couleur (n/f) လာကူးလား ၊အမနာမ္ ျဖစ္ေနသျဖင့္  အေရာင္တခုကို အျပည့္အစံုေျပာဆို ရန္အတြက္
ဥပမာ    အနက္ေရာင္  ဆိုလွ်င္  La couleur noire ဟူ၍ ေရွ႕မွ အမနာမ္ျဖစ္ေသာ La couleur စာလံုးကို ထိန္းညိွေပးရန္အတြက္ noire တြင္ e  ေပါင္းထည့္ေပးရပါသည္။
Le ciel bleu.  လယ္စီးရဲလ္ ဘလား(Le ႏွင့္ bleu ကို အသံထြက္အတိအက်ေရး ၍မရပါ) အျပာေရာင္ေကာင္းကင္
Une chemise rose. အယူးန္ ရွမီးစ္ ရို႕စ္ ။ ပန္းေရာင္ အကၤ် ီ (rose သည္ e ႏွင့္ အဆံုးသတ္ထားျပီး၍ အက်ၤ ီ သည္ အမနာမ္ျဖစ္ေသာ္လည္း e ထပ္မထည့္ရပါ)
Un tableau noir. အန္ တာဘလို ႏြား ။  ေက်ာက္သင္ပုန္း အမဲေရာင္
မိမိေျပာလိုေသာ အရာဝထၱဳမ်ား ၏ အေခၚအေဝၚမ်ားကို အေရာင္ မ်ားျဖည့္စြက္ေခၚေဝၚျခင္းျဖင့္ ေလ့က်င့္ပါ။
နမ္တခုႏွင့္ အေရာင္ကို တြဲဖက္သံုးသည့္အခါတြင္ အေရာင္စာလံုးမ်ားသည္ နာမဝိေသသန အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္သည္။
Clair  အေရာင္ေဖ်ာ့ ျဖစ္ျပီး    Foncé   အေရာင္ရင့္ဟု ေခၚေဝၚသံုးစြဲပါသည္။
အေရာင္မ်ားကို ေခၚေဝၚသံုးစြဲ ရန္ေအာက္ပါလင့္ကို နားေထာင္ေလ့က်င့္ပါရန္ ။
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=BDa6uXq8AN0]
အျပန္အလွန္ စကားေျပာ သင္ခန္းစာမ်ား မေပးခင္မွာ  ႀကိယာမ်ား ကို နည္းနည္း ျပန္ေျပာလိုပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ သင္ခန္းစာ ၄ ၊ ၅ ေတြမွာ ပထမအုပ္စုဝင္ အလြယ္ဆံုးျဖစ္တဲ့ er နဲ႕ အဆံုးသတ္တဲ့ ႀကိယာေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကို ေပးထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ သီးသန္႕တအုပ္ မွာ ႀကိယာေတြရဲ႕  Conjugaison ကိုပဲခ်ေရး ျပီး သပ္သပ္ထားသင့္ပါတယ္။ ဝယ္နိုင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးပါပဲ သင္ခန္းစာ မွာေဖၚျပထားတဲ့ ဓါတ္ပံု လိုမ်ိဳး Conjugaison  စာအုပ္ဟာ Dictionaire အဘိဓၶါန္ စာအုပ္ တအုပ္လို အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ႀကိယာေတြရဲ႕ အဘိဓၶါန္ စာအုပ္တအုပ္ ဆိုရင္ မမွားပါဘူး။  သင္ခန္းစာ မွာ အေရးႀကီးဆံုး ႀကိယာ ၂ခုျဖစ္တဲ့  " être " ႏွင့္  " avoir "  တို႕ကိုလည္းေႀကညက္ေနေအာင္ ေလ့က်င့္ဖို႕ ထပ္ေျပာပါရေစ။
ေရွ႕မွာေဖၚျပျပီးခဲ့တဲ့ ႀကိယာေတြ အျပင္ ဒုတိယ အုပ္စုနဲ႕ တတိယ အုပ္စု ႀကိယာေတြ မလာခင္မွာ အေရးႀကီးတဲ့ ေနာက္ထပ္ ႀကိယာတခုေပးခ်င္ပါတယ္။ အသံုးလဲ ဝင္လွပါတယ္။
aller အာေလ  ဆိုတဲ့  သြားသည္ လို႕ အဓိပၸါယ္ ရတဲ့ ႀကိယာပါ။ er နဲ႕အဆံုးသတ္ေပမဲ့ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ႀကိယာ  exceptionnel ျဖစ္ပါတယ္။
           Aller (verbe infinitif )   Conjugaison  အာေလ၊ သြားသည္
Je vais ရေဗး၊ က်ေနာ္သြားသည္               Nous allons နူဇာလြန္ ၊ က်ေနာ္တို႕ သြားႀကသည္
Tu vas က်ဴဗား၊ မင္း၊ခင္ဗ်ားသြားသည္                  Vous allez ဗူဇာေလမင္းတို႕၊ခင္ဗ်ားတို႕ သြားႀကသည္
il/elle vaအီလ္ဗား၊ အယ္လ္ဗား သူ၊သူမ သြားသည္ Ils/Elles vont အီလ္ဗြန္႕၊ အယ္လ္ဗြန္႕သူတို႕၊သူမ
တို႕သြားႀကသည္
Nous နင့္ Vous တို႕တြင္ အသံဆက္သည္ကို သတိျပဳပါ။   s တလံုးထည္း ့ျဖစ္၍  z  အသံ ကိုထြက္ရပါမည္။
သြားသည္ ဆိုတဲ့ ႀကိယာကို ေျပာမွေတာ့ တြဲလ်က္ျဖစ္တဲ့ လာသည္ ဆိုတာကိုလည္း တလက္စထဲ ေလ့က်င့္လိုက္ပါဦး။ လက္ေတြ႕ ေျပာဆိုေနတာေတြအတြက္ အသံုးဝင္ပါတယ္။  Venir ဗနီး ၊ဆိုတာက verbe infinitif ျဖစ္ျပီး  ir နဲ႕အဆံုးသတ္တဲ့ တတိယအုပ္စုဝင္ ႀကိယာျဖစ္ပါတယ္။ လာသည္ ဟု အဓၶိပါယ္ရပါသည္။
         Venir (verbe infinitif )   Conjugaison   ဗနီး၊ လာသည္
Je viens ရဗ်န္႕၊ က်ေနာ္လာသည္              Nous venons နူဗႏြန္ ၊ က်ေနာ္တို႕ လာႀကသည္
Tu viens က်ဴဗ်န္႕၊ မင္း၊ခင္ဗ်ားလာသည္       Vous venez ဗူဗေနမင္းတို႕၊ခင္ဗ်ားတို႕ သြားႀကသည္
il/elle vient အီလ္ဗ်န္႕၊ အယ္လ္ဗ်န္႕ သူ၊သူမ လာသည္ Ils/Elles viennent အီလ္ဗ်န္႕၊
အယ္လ္ဗ်န္႕သူတို႕၊သူမတို႕လာႀကသည္
ႀကိယာ မ်ားကို စာေႀကာင္းတခုျပဳလုပ္ရာတြင္  ျပဳလုပ္သူ ကတၱားပုဒ္ တခု အတြက္ ႀကိယာ တခုထက္ပို၍ သံုးနိုင္ပါသည္။
ပထမဆံုး ႀကိယာတခုကိုသာ Conjugaison  ျပဳလုပ္ျပီး  က်န္ႀကိယာမ်ားကို မူရင္းအတိုင္း verbe infinitif  အေနႏွင့္သာ သံုးစြဲရပါမည္။
ဥပမာ ။  က်ေနာ္ အခန္းကိုတက္သြာျပီး  စာအုပ္ သြားရွာႀကည့္မယ္ ။
Je   vais   monter   chercher  le  livre   dans   la  chambre.
    ေဗး   ေမာန္႕ေတး ရွက္ေရွး  လ လိဗ္  ေဒါန္း  လာ ရႊန္႕ ဘ္ရ္
ဒီစာေႀကာင္းကိုႀကည့္ရင္ ႀကိယာ ၃ခုျဖစ္တဲ့ vais(aller)   monter   chercher  သြားသည္၊ တက္သည္၊ရွာသည္  တို႕ကို ေတြ႕ရပါမည္။ ပထမဆံုးႀကိယာျဖစ္တဲ့ သြားသည္ကိုသာ Conjugaison လုပ္ျပီး က်န္ ႀကိယာမ်ားကိုေတာ့ မူလအတိုင္း verbe infinitif အေနနဲ႕သာ သံုးရပါမည္။
အထက္ပါစာေႀကာင္းမွာပင္
Je cherche  le  livre   dans   la  chambre. က်ေနာ္အခန္းထဲမွာ စာအုပ္ရွာသည္။
( ႀကိယာ ၁ ခုတည္း ကိုသာသံုးသည္ျဖစ္၍ Conjugaison လုပ္ေပးရပါသည္)
သင္ခန္းစာ ၅ တံုးက ေပးထားတဲ့ ႀကိယာေတြ၊ သင္ခန္းစာ ၉ က Prépositions ဝိဘတ္ ေတြ၊ ယခုသင္ခန္းစာမွာပါတဲ့  အေရာင္ေတြကို အသံုးျပဳျပီး ေအာက္ပါေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ကို လုပ္ပါ။ မွားသည္၊မွန္ သည္က အေရးမႀကီးပါ။ လုပ္ရင္း ျဖင့္ တိုးတက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေလ့က်င့္ခန္း (၂)
၁။  က်ေနာ္ အလုပ္ စလုပ္ပါသည္။ (  စ သည္ ႏွင့္ လုပ္ သည္ ႀကိယာ ၂ ခု ပါရပါမည္။)
၂။ က်ေနာ္ စာအုပ္မ်ားကို သိမ္းဆည္းပါသည္။
၃။ သူမ သီခ်င္းးနားေထာင္သည္။ ( သူမ အဂၤလိပ္သီခ်င္းနားေထာင္သည္။ က်ေနာ္ညတိုင္း ေရဒီယိုနားေထာင္သည္။ စသည္ျဖင့္ ခ်ဲ႕ထြင္ ေျပာဆိုနိုင္ပါသည္။)
၄။သူတို႕ မႏၱေလးတြင္ ေနထိုင္ႀကသည္။
၅။က်ေနာ္ တံခါးကိုပိတ္သည္။
၆။ ခင္ဗ်ား ကားကိုေဆးေႀကာသည္။
၇။ က်ေနာ္တို႕ ေစ်းထဲမွာ လွည့္ပါတ္ေနသည္။
၈။ သူလွလွကို ဆက္သြယ္သည္။
၉။ကေလးမ်ား ပံုဆြဲႀကသည္။
၁၀။သူမ အျပာေရာင္ေကာင္းကင္ကို ႀကိဳက္သည္။( ခ်စ္သည္)
၁၁။ က်ေနာ္ ေရာ့ခ္ သီခ်င္း နားေထာင္ရတာ ႀကိဳက္တယ္။( နားေထာင္ ၊ ႀကိဳက္)
၁၂။ အေမ ေစ်းသို႕ သြားသည္။ ( maman  အေမ)
၁၃။ ျမျမသည္ ကိုေမာင္အား ဖံုးဆက္သည္။
၁၄။ က်ေနာ္ ခရီးမွျပန္လာသည္။
၁၅။ သူမတို႕ အိမ္ထဲသို႕ ဝင္သြားသည္။
( အေျဖမ်ား ကို ေရွ႕တပါတ္မွာ ေဖၚျပပါမယ္။ ႀကိဳးစားျပီးေရးႀကည့္ပါ)
 တကယ္ေတာ့ ျပင္သစ္ဘာသာနဲ႕ေျပာဆို ၊ေရးသားရာမွာ လွဳပ္ရွားမွဳ လုပ္ေဆာင္မွဳ ေတြကို ေဖၚျပရာမွာ  ပစၥဳပၸန္ကာလ တခုထဲနဲ႕ သံုးႏွဳံး ေရးသားတာ၊ ေျပာဆိုရတာေတြဟာ  မလြယ္ကူလွပါဘူး။  အတိတ္ကာလျပဆိုေသာ Past Tense ကို မလြဲမေသြ ထည့္သြင္းသံုးစြဲမွ အဆင္ေျပပါတယ္။ ဒီကေန႕ေခတ္ေပၚ သင္ခန္းစာေတြမွာ ျပင္သစ္စာကို ဘာမွ မတတ္ေသးလို႕၊မသင္ဘူးလို႕ ဆိုျပီး ႀကည့္လိုက္ရင္ Past Tense  နဲ႕ မကင္းပါဘူး။ ႀကံဳႀကိဳက္ရင္ ျပင္သစ္ ကေလးေတြရဲ႕ ဒုတိယတန္း၊ တတိယတန္း ဖတ္စာေတြ ထည့္သြင္းေဖၚျပေပးသြားပါမယ္။
စကားေျပာ ေလ့က်င့္ခန္း သင္ခန္းစာ ( ၁ ) 
 ျမိဳ႕ထဲသြားျခင္း  En ville
ဒီသင္ခန္းစာမွာ မိသားစု  တခုရဲ႕
ဖခင္   Gil  ဂ်ီးလ္
မိခင္    Stéphanie  စေတဖနီ   ရယ္ ကေလးေတြျဖစ္တဲ့
ရိုမန္  Romain , လီဆာ Lisa ,  လီလူ  Lilou တို႕ပါဝင္ႀကပါတယ္
အသံဖိုင္  ၀၀၁
ေကာင္းမြန္ ပီသျပီး ျပင္သစ္စာ ေလ့လာသင္ႀကားေနသူမ်ားအတြက္ ထုတ္တဲ့ သင္ခန္းစာျဖစ္လို႕ ဒီသင္ခန္းစာမွာပါတဲ့စာေႀကာင္းေတြ အတိုင္း ေလ့လာသူတို႕ အလ်င္းသင့္ပါက ေျပာဆိုသံုးစြဲျခင္း၊ ေဝါဟာရေတြကို မွတ္သား ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါက အခ်ိန္တိုအတြင္း ေကာင္းမြန္ေသာ အသံထြက္ျဖင့္ တတ္ေျမာက္ပါမည္။ စားသားမ်ားႏွင့္ သဒ            ၵါရင္းလင္းခ်က္မ်ားကို လာမည့္အပါတ္တြင္ ေဖၚျပပါမည္။ ျပင္သစ္အသံႏွင့္ ကြ်မ္းဝင္မွဳရွိေစရန္နားေထာင္ေပးပါ။

Comments