Burmese Social Network with 48 associations denounced any religious extremist terrorism

ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ လူမႈအဖြဲ႔ ၄၀ ေက်ာ္က ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္မႈ မွန္သမွ်ကို ရႈံ႔ခ်ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္
မိုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၅၊ ေမ ၁၅၊ ၂၀၁၃
လက္ခံရရွိေသာ အေၾကာင္းၾကားစာမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာဘာသာေရး၊လူမ်ိဳးေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ဘာသာေပါင္းစံုလူငယ္မ်ားႏွင့္
ျမန္မာ့အေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွသေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
                                                                                         ၀၁၃ခုႏွစ္၊ေမလ၊၁၅ရက္(အဂၤါေန႕)၁။         ။။ကၽြႏု္ပ္တို႕ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အထြဋ္အျမတ္ျဖစ္သည့္ႏိုင္ငံေတာ္အလံကိုမည္သည့္အေၾကာင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ
             ႏွိမ့္ခ်ေစာ္ကားေသာမည္သည့္အျပဳအမူမဆိုကၽြႏု္ပ္တို႕ဘာသာေပါင္းစံုလူငယ္မ်ားမွလံုး၀ဆန္႕က်င္
             ရံႈ႕ခ်ေၾကာင္းအသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။

၂။         ။အစၥလာမ့္ကုရ္အာန္က်မ္းလာဂ်ီဟဒ္အမည္အားအလြဲသံုးစားျပဳကာျပည္ပမွအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ႏိႈ
             ေဆာ္ျခင္းကိုျမန္မာႏိုင္ငံသားအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္လူငယ္မ်ားအပါအ၀င္ဘာသာေပါင္းစံုလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္လံုး
             ၀(လံုး၀)လက္မခံပါ။

၃။         ။ဗုဒၶ၏အဆံုးအမကိုဆန္႕က်င္ကာအၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊အၾကမ္းဖက္ရန္ႏိႈးေဆာ္ျခင္းကို
             ျမန္မာႏိုင္ငံသားဗုဒၶဘာသာ၀င္လူငယ္မ်ားအပါအ၀င္ဘာသာေပါင္းစံုလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္လံုး၀(လံုး၀)လက္မခံ
             ပါ။
           
၄။         ။ျမန္မာႏိုင္ငံရွိဘာသာေပါင္းစံုလူငယ္မ်ားႏွင့္အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္မည္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈကိုမွမ
             လိုလားသျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တရားဥပေဒေအာက္တြင္ဘာသာလူမ်ိဳးမခြဲျခားဘဲတန္းတူအခြင့္အေရးရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္
             တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုပိုမိုအေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္သက္ဆိုင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားေတာင္းဆိုသည္။

၅။         ။ျပည္တြင္းျပည္ပမွျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းဘာသာေရး၊လူမ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပိုမုိဆိုးရြားေစရန္နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္
              ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ား၏လံႈ႕ေဆာ္ေသာလႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်ကိုဘာသာေပါင္းစံုလူငယ္
             မ်ားမွလံုး၀ဆန္႕က်င္ရံႈ႕ခ်သည္။

၆။         ။မိမိတို႕သက္ဆိုင္ရာဘာသာ၊သာသနာကိုထိန္းသိမ္းေသာ၊သက္ဆိုင္ရာဘာသာ၏အဆံုးအမကိုလိုက္နာေသာ၊
             ျငိမ္းခ်မ္းစြာေနလိုသူရဟန္း၊ရွင္၊လူ၊ျပည္သူမ်ားႏွင့္ဘာသာအသီးသီး၏ဘာသာေရးဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊လူ
             ငယ္မ်ားကိုလံုး၀ေထာက္ခံျပီးတသားတည္းတည္ရွိေနေၾကာင္းအသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။

၇။         ။အၾကမ္းဖက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ားႏွင့္ေနာက္ကြယ္မွၾကိဳးကိုင္ဖန္တီးေနသူမ်ားအားအျမန္
             ဆံုးေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးပါရန္သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအားေလးနက္စြာေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။


ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာအရပ္ဖက္လူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
1.
American Center Interfaith Club (ACIC)
25.
Rainfall Gender Support Group
2.
Brave New Burma
26.
Safety Net
3.
Burma Partnership
27.
Smile Education
4.
Chin Youth Forum
28.
Spectrum Sustainable Development Knowledge Network(Spectrum SDKN)
5.
Community Management Center
29.
Triangle Women Support Group
6.
Community Response Group(Com Reg)
30.
Vatan Resource Center
7.
CSOs-IFI-Watch-Myanmar
31.
Volunteer Action Group(VAG)
8.
Gender and Development Initiative-Myanmar
32.
Women Organization Network
9.
Interfaith Youth Coalition on Aids in Myanmar (IYCA-Myanmar)
33.
Yangon Youth Network
10.
Kachin Peace Network
34.
Youth Resource Development Programme
(YRDP Myanmar)
11.
Kachin Women Peace Network
35.
ကဗ်ာခ်စ္သူမ်ားအသင္း
12.
Mizzima Youth Network(MYN)
36.
ကုရ္အာန္အသိပညာျပန္႕ပြားေရးအဖြဲ
13.
Myanmar Environment & Social Network
37.
ေခတ္သစ္လူငယ္
14.
Myanmar ICT Development Organization(MIDO)
38.
ဇမၺဴသိရီ
15.
Myanmar Muslim Students Youth(MMSY)
39.
ပန္းပ်ိဳးလက္
16.
Myanmar Youth Contributive Organization(MYCO)
40.
ေမတၱာ Campaign
17.
Myanmar Youth Empowerment Programme
(Myanmar Y.E.P)
41.
ေရႊျခေသၤ့
18.
Myanmar Youth Resource  Society(MYRS)
42.
သိကၡာျမန္မာ
19.
National Good-governance Individuals(NGI)
43.
ေသြးေမတၱာပရဟိတအဖြဲ႕(ရန္ကုန္)
20.
Peace Cultivation Network(PCN)
44.
အစၥလာမ့္တံခြန္
21.
Peace Machine Group
45.
အလင္းေစတမန္
22.
Pray For Myanmar
46.
အျဖဴေရာင္တြဲလက္မ်ား
23.
Public Welfare Network
47.
အျဖဴေရာင္ဧရာ၀တီလူငယ္မ်ား
24.
Radiance Alliance For Social Care
48.
ေအာင္ Network
မိတၱဴကို-

၁။       ။ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
၂။       ။ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
၃။       ။ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
၄။       ။ႏိုင္ငံတကာသံရံုးမ်ား
၅။       ။United Nations Representative Office
၆။       ။ သတင္းမီဒီယာမ်ား

Comments