Tu Maung Nyo - 25% Still Necessary

“၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းဆိုတာ ရွိသင့္ရွိထုိက္တယ္” ဆုိပါလား
တူေမာင္ညိဳ။ ေမ၂၃၊  ၂၀၁၃
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ စစ္တပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သူ႔သေဘာထားကို အေမရိကန္ခရီးစဥ္မွာ ၾကားလိုက္ ၾကရသည္။ ဘာမွ်မဆန္းပါ။ ဒီေမးခြန္းကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ လုပ္ေနသူမ်ားျဖစ္ေသာ (ဗိုလ္) ဦးေရႊမန္း၊ (ဗိုလ္) ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ တို႔ကို ေမးလွ်င္လည္း ဤနည္းႏွင္ႏွင္သာေျဖၾကမည္ျဖစ္သည္။ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ားကိုေမးလွ်င္လည္း အလားတူ အေျဖ မ်ိဳးသာၾကားရမည္။ လက္ရွိစစ္တပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ကို ေမးလွ်င္လည္း ထူးမျခားနားအေျဖသာရမည္ျဖစ္သည္။
သူတုိ႔ထံမွ ကြဲျပားျခားနားေသာ အျခားအေျဖေမွ်ာ္လင့္၍မျဖစ္ႏုိင္။
(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္၏ “၂၅ရာခုိင္ႏႈန္းဆိုတာလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ရွိသင့္ရွိထုိက္တယ္” ဆုိသည့္ သေဘာထားႏွင့္ ေျပာစကားသည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္လိုသူမ်ားအတြက္ ေဘာင္ခတ္သတ္မွတ္ေပးလုိက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒထဲက စစ္တပ္အခန္းက႑ကိုမထိနဲ႔လုိ႔ အျပတ္ေျပာလုိက္ျခင္း၊ သတိေပးလုိက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ စစ္အုပ္စု၏ ဘံု အက်ိဳးစီးပြားကို (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္က ေျဗာင္အကာအကြယ္ေပးလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ထိုအခ်က္သည္ “၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ” ထဲတြင္  စစ္အုပ္စုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္  အခ်က္အျခာက်ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအနက္ အေရးပါေသာအခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည္။
စစ္တပ္သည္ တုိင္းျပည္ကာကြယ္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္ကို မည္သူမွ်မျငင္းမပြား။ အားလံုးက သေဘာေပါက္နား လည္ၾကၿပီးသားျဖစ္ သည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ “ေဖေဖထူေထာင္ခဲ့သည့္တပ္မေတာ္”ႏွင့္ လံုးဝ(လံုးဝ)မတူေတာ့သည့္ အခ်က္ကိုလည္း (ေတာေန/ၿမိဳ႕ေန) လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားသည္ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားျဖင့္ရင္းႏီွးခဲ့ရေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပီး ေကာင္းေကာင္း သေဘာ ေပါက္နားလည္ၿပီးျဖစ္သည္။
စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္သည္တပ္မေတာ္ကိုခါးပိုက္ေဆာင္တပ္သဖြယ္လုပ္ၿပီး ဗုိလ္က်စိုးမိုး ခ်ယ္လွယ္ေနသည့္ အခ်က္ကို က်ေနာ္တုိ႔ရွင္းလင္း ၾကည္လင္စြာၾကည့္ျမင္ၾကဖုိ႔လိုပါသည္။ တပ္မေတာ္ထဲတြင္ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ တပ္ဗိုလ္တပ္သားမ်ားစြာရွိပါသည္။ ထုိတပ္မေတာ္သားတုိ႔ သည္ စစ္အုပ္စု၏ တစ္ေသြးတစ္သံ တစ္မိန္႔ျဖင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈကို လည္စင္းခံေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။
စစ္အုပ္စုသည္ တပ္မေတာ္ကို ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္သဖြယ္ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဘက္ေပါင္းစံု ဗိုလ္က် လႊမ္းမိုးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္နည္းသည္ ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ၾကာခဲ့ၿပီလည္းျဖစ္သည္။ စစ္အုပ္စုအတြက္ အံခြေနေသာ အေတြ႔ အႀကံဳ လည္းျဖစ္သည္။
စစ္အုပ္စုအေၾကာင္းေျပာသည့္အခါ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ စစ္ဗ်ဳရိုကေရစီယႏၱယားႏွင့္ စစ္ဗ်ဴရုိကရက္ အရင္းအႏွီးေတြ အေၾကာင္းပါထည့္သြင္းေျပာဆိုမွသာျပည့္စံုမည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေျပာၾကတဲ့အခါ စစ္အာဏာရွင္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ “ဗိုလ္ေနဝင္း” ၊ “ဗိုလ္သန္းေရႊ” တုိ႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခန္းကိုသာ ေဇာင္းေပးလြန္းၿပီး စစ္အုပ္စုရွင္သန္ႀကီးထြားေရးအတြက္ အဓိက ေရ ေသာက္ျမစ္ျဖစ္ေသာ  စစ္ဗ်ဴရုိကေရစီယႏၱယားႏွင့္ စစ္ဗ်ဴရုိကရက္အရင္းအႏွီး အေၾကာင္းထည့္သြင္းေျပာဆိုၾကတာ အင္မတန္မွနည္းပါး ပါသည္။  ဘာနဲ႔တူသလဲဆိုေတာ့ “ဟစ္တလာ” ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုးသြမ္းမႈအေၾကာင္းသာပါၿပီး “ဖက္ဆစ္စနစ္” ကို ထည့္သြင္းေျပာတာ နည္းေနသလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္။ တကယ္ေတာ့ စစ္အုပ္စုတြင္ စစ္တပ္၊ စစ္ဗ်ဳရိုကေရစီယႏၱယားႏွင့္ စစ္ဗ်ဴရုိကရက္အရင္းအႏွီးမ်ားကို ခ်ဳပ္ ကိုင္ထားႏုိင္ျခင္းမရွိလွ်င္ သူတို႔ သက္ဇိုးရွည္စရာအေၾကာင္းမရိွေခ်။
စစ္အုပ္စုကိုဖြဲ႔စည္းၿပီး စစ္တပ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏုိင္သည့္အတြက္ စစ္ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱယားကို စိတ္ႀကိဳက္ ထိန္းခ်ဳပ္ ခ်ယ္လွယ္ ႏုိင္ၿပီး၊ စစ္ဗ်ဴရုိကရက္ အရင္းအႏွီးစုေဆာင္းႏုိင္သည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္  စစ္ဗ်ဴရုိကရက္အရင္းအႏွီးစုေဆာင္းႏုိင္သျဖင့္၊ စစ္ဗ်ဴရို ကေရစီ ယႏၱယားကို စိတ္ ႀကိဳက္ ထိန္းခ်ဳပ္ခ်ယ္လွယ္ႏုိင္ၿပီး၊ စစ္တပ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ျဖင့္ စစ္အုပ္စုသည္ အာဏာကို ဤမွ်ၾကာ ေအာင္ထိန္းထားႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။စစ္အုပ္စုတြင္းက ဗိုလ္လုမႈ/စားခြက္လုမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား ၏ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ေခ်မႈန္းႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုအခါ စစ္တပ္ဆိုသည္ထက္  စစ္အုပ္စု ဆုိသည္ကို အေလးတင္းေျပာဆိုၾကရမွာျဖစ္ၿပီး  စစ္ဗ်ဴရုိကေရစီယႏၱယား၊ စစ္ဗ်ဴရုိ ကရက္အရင္းအႏွီးမ်ား ကိုထည့္သြင္းေျပာဆိုဖုိ႔နဲ႔ ေထာက္ျပ ေဝဖန္ၾကဖို႔လိုပါသည္။တုိက္ဖ်က္ပစ္ဖို႔လိုပါသည္။  အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို  ေထာက္မျပဘူး/ မတုိက္ဖ်က္ဘူး/ မဆန္႔က်င္ဘူးဆိုလွ်င္  တာဝန္ပ်က္ကြက္မႈသာျဖစ္လိမ့္သည္။
ယေန႔(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရေျပာေနသည့္ (လူတခ်ိဳ႕ထင္မွတ္မွားေနၾကသည့္) “အေျပာင္းအလဲ” ဆိုသည္မွာ စစ္အာ ဏာရွင္စနစ္မွ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီသုိ႔ ဦးတည္ရည္ရြယ္သည့္အေျပာင္းအလဲမဟုတ္၊ အေျခအေနအသစ္၊ အေနအထားသစ္၊ ကာလ သစ္တြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ပိုမိုခုိင္ခံ့ေအာင္လုပ္ေနျခင္းမွ်သာျဖစ္သည္။
စစ္အုပ္စုသည္  ေျပာင္းလဲလာေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ “(နဝတ-နအဖ) စစ္ေကာင္စီ သ႑ာန္ အုပ္စုိးမႈ”ကို မလႊဲမေရွာင္သာေျပာင္းလဲရျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ “စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး”မွ “အေျခခံဥပေဒအေျချပဳတဲ့ အုပ္စုိးမႈသ႑ာန္” သုိ႔ “ေျပာင္းလဲ”ရသည့္ “အေျပာင္းအလဲ” မွ်သာျဖစ္သည္။ ယခင္ (နဝတ-နအဖ) စစ္ေကာင္စီေနရာတြင္ (ကာလံု) အျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။
တကယ္ေတာ့႔(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရေျပာေနသည့္ “အေျပာင္းအလဲ” ဆိုသည္မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ဆုိင္ရာ အေျပာင္း အလဲမဟုတ္ပါ။ စစ္အုပ္စု၏ နည္းပရိယာယ္ေျပာင္းလဲျခင္းမွ်သာျဖစ္သည္။ အာဏာႏွင့္ခိုးဝွက္လုယူထားေသာဥစၥာဘ႑ာမ်ား သည္ စစ္အုပ္စု လက္ထဲမွာရွိၿမဲရွိေနၿပီးမည္သူ႔ကိုမွ် ခြဲေဝေပးအပ္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ စစ္ဗ်ဴရုိကရက္အရင္းအႏွီးမ်ားဆက္လက္တုိးမ်ား ခုိင္ခံ့ ေအာင္သာ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
  ထုိ႔အျပင္ ယေန႔“အေျပာင္းအလဲ”တြင္ စစ္အုပ္စု၏ ႏုိင္ငံေရး၊ ဘ႑ာေရးအုပ္စီးထားမႈမ်ား၊ အခြင့္ထူးခံမႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲ ခဲ့ျခင္း (လံုးဝ) မရွိပါ။ ပြန္းပဲ့ျခင္းမွ်ပင္မရွိပါ။ ထိုသို႔ ထိခုိက္ပြန္းပဲ့ျခင္းမရွိေအာင္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ျဖင့္ အေသအခ်ာထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ထုိသို႔ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ထဲတြင္ စစ္အုပ္စု၏ (အတိတ္/ပစၥဳပၸန္/အနာဂတ္) ထာဝစဥ္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို  အေသအခ်ာ တြက္ခ်က္ၿပီး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားသည့္အခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္/ အသစ္ေရးၿပီးအစားထိုးမည္ဟုဆိုျခင္းမွာ စစ္အုပ္စု ႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ က်ားၿမွီးဆြဲရျခင္းျဖစ္သည္။
ယခင္ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုေဟာင္းသည္ “ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ” အမည္ျဖင့္ အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ေအာက္တြင္ ေခတ္ကာလအေျခအေနအရ ေရပန္းစားလာသည့္ “ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ” ကိုအေရၿခံဳၿပီး သူတို႔၏ အေနအထားကို ပိုမိုခုိင္ခံ့ေအာင္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒ/ အတုအေယာင္ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒျဖင့္ လွည့္ျဖားအုပ္စုိးခဲ့ၾကသည္။
ယခုလည္း (နဝတ-နအဖ) စစ္အုပ္စုသည္ ေခတ္စားလာသည့္ “ဒီမုိကေရစီ” ကို အေရၿခံဳၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ လွည့္စားေနျခင္းမွ်သာျဖစ္သည္။
သမၼတ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္သည္ စစ္အုပ္စု၏ ေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္မွ တစ္ဦးသာျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ထင္ ေယာင္ ထင္မွားျဖစ္ေနၾကသလို (reformist) တစ္ဦးမဟုတ္။ စစ္အုပ္စု၏ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားကို ကာလသစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီခိုင္ခံ့ေအာင္ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေနရသူတစ္ဦးသာျဖစ္သည္။

 သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ကဲ့သုိ႔သူမ်ားလက္ရွိစစ္အုပ္စုထဲတြင္မရွားပါ။ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္မရွိေတာ့လွ်င္ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ကဲ့သို႔ သူမ်ိဳး ေနာက္ထပ္ေပၚလာမည္သာျဖစ္သည္။ “ငကန္းေသ ငေစြေပၚမည္” ဆုိသည့္စကားအတုိင္းပင္ျဖစ္သည္။ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္မရွိ ေတာ့လွ်င္ “အေျပာင္းအလဲ” မျဖစ္ေတာ့မည္အထိ စုိးရိမ္ပူပန္ေနၾကသူမ်ား စိတ္ေအးေအးထားၾကပါ။ 

Comments