88 - Silver Jubilee Statement


ရွစ္ေလးလံုုးဒီမိုုကေရစီအေရးေတာ္ပံုုေငြရတုုေၾကညာစာတမ္း
မွတ္စုုမွတ္တမ္း။ ၂၀၁၃ခုုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၂၉ ရက္

( ၈၈ မ်ဳိးဆက္ (ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း)၏ ၈ေလးလုုံး ေငြရတုုအခမ္းအနား က်င္းပေရး ေကာ္မီတီ) ၏ အခမ္းအနားအၾကိဳ ေငြရတုုေၾကညာစာတမ္း ျဖစ္ပါတယ္)

၂ဝ၁၃ခုုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လ၊ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တိုုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုုး ပါဝင္ခဲ့ေသာရွစ္ေလးလံုုးဒီမုုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုုႀကီးသည္ ေငြရတုုတိုုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ (၂၅)ႏွစ္က ဒီမိုုကေရစီဆိတ္သုုဥ္းမႈ၊ စီပြားေရးနိမ့္က်မႈတိုု႔ႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲျဖစ္ေပၚလာေသာ အေထြေထြမေက်နပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဤရွစ္ေလးလံုုး ဒီမိုုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုုႀကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့သမိုုင္းတြင္ တိုုင္းရင္းသားေပါင္းစံုု၊ လူထုုလူတန္းစားအလႊာေပါင္းစံုု၊ မ်ဳိးဆက္အသီးသီး ပါဝင္ေသာအႀကီးမားဆံုုး လူထုုလႈပ္ရွားမႈႀကီးျဖစ္သည္။

မ်က္ေမွာက္ကာလ ႏိုုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးေျပာင္းလဲမႈအရပ္ရပ္သည္ ဤရွစ္ေလးလံုုး ဒီမိုုကေရစီအေရးေတာ္ပံုုႀကီး၏ အက်ဳိးဆက္ ရလဒ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ တိုုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုုးက ဒီမိုုကေရစီ ႏိုုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သႏၷိ႒ာန္ျပဳခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ဒီမိုုကေရစီႏိုုင္ငံေတာ္သစ္ကိုု တည္ေဆာက္ရာတြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အေျခခံျဖင့္သာ ေအာင္ျမင္ႏိုုင္မည္ဟုု ယံုုၾကည္သည္။ ထိုု႔အျပင္ တိုုင္းရင္းသားတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု ေပၚထြန္းေရးသည္ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုုင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အဓိကအုုတ္ျမစ္ ျဖစ္သည္။

အာဏာရွင္စႏွစ္ေအာက္တြင္ ရာစုုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရၿပီးေနာက္ ယခုုကဲ့သိုု႔ေသာ ဒီမိုုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တြင္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားကိုုလည္းရင္ဆိုုင္ေနၾကရဆဲ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္လဲမႈ ဆိုုရာတြင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာ (၃) ရပ္အၾကား အျပန္အလွန္ထိန္းညႇိမႈ ပိုုမိုုအားေကာင္းလာေစေရး၊ ႏိုုင္ငံေရး ျဖစ္ေပၚတိုုးတက္မႈမ်ားတြင္ တိုုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုုး ပိုုမိုုတက္ၾကြစြာ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိေရးႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရားထိေရာက္ ထက္ျမက္လာေစေရးႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ ဆိုုင္ရာ အက်ပ္အတည္းေျဖရွင္းေရးတိုု႔သည္ အဓိကက်ေသာ ႏိုုင္ငံေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္သည္။

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပီျပင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုုင္ေရးအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံုုမ်ား အားေကာင္းလာေစေရး၊ သယံဇာတအေျချပဳ စီးပြားေရးပံုုသ႑ာန္မွ ကုုန္ထုုတ္လုုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအေျချပဳ စီးပြားေရးပံုုသ႑ာန္သိုု႔ ေျပာင္းလဲႏိုုင္ေရး၊ တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ား အခ်ဳိးညီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုုက္ျဖတ္ေရး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုုင္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေျမယာျပႆနာမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ အလုုပ္သမားတိုု႔၏ လုုပ္ခလစာႏွင့္ ရပိုုင္ခြင့္၊ အစရွိသည့္ ျပႆနာမ်ားသည္ ယေန႔ ရင္ဆိုုင္ေနရေသာ စီးပြားေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈသည္ ႏိုုင္ငံေတာ္၏ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္သည္။ ေတြးေခၚဆင္ျခင္မႈႏွင့္ ဖန္တီးႏိုုင္စြမ္းကို ဦးတည္သည့္ ပညာေရးစနစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာေစေရး၊ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံစားရရွိႏိုုင္ေရး၊ လူထုုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားေကာင္းစြာေပၚထြန္းလာေစေရး၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိေသာ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းႏိုုင္ေရးတိုု႔သည္ ရင္ဆိုုင္ေက်ာ္လႊားရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ဤစိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ တစ္ဦးေကာင္း၊ တစ္ေယာက္ေကာင္း၊ တစ္ဖြဲ႔ေကာင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုုင္မည္မဟုုတ္ေပ။ လြန္ခဲ့ေသာ (၂၅)ႏွစ္က တိုုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုုး တညီတညြတ္တည္း ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည့္ ရွစ္ေလးလံုုး ဒီမိုုကေရစီစိတ္ဓာတ္ ျဖင့္သာ ေျဖရွင္း ေက်ာ္လႊားႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ နယ္ပယ္အသီးသီး၊ ေနရာေဒသ အသီးသီးတြင္ ျပန္႔က်ဲေရာက္ရွိေနၾကေသာ ဒီမိုုကေရစီ အင္အားစုုမ်ားအားလံုုး၏ တူညီေသာ ယံုုၾကည္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ဤ (၂၅) ႏွစ္ေျမာက္ ရွစ္ေလးလံုုး ေငြရတုုအခါသမယ၌ အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဒီမိုုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တိုုက္ပြဲအဆက္ဆက္တြင္ က်ဆံုုးသြားခဲ့ၾကေသာ၊ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံခဲ့ၾကေသာ တိုုင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းအား အေလးအနက္ ဦးညႊတ္ဂုုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

ယေန႔အထိ ရွစ္ေလးလံုုး ဒီမိုုကေရစီစိတ္ဓာတ္ကိုု လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္လာၾကေသာ မ်ဳိးဆက္အသီးသီး၏ စုုစည္းညီညြတ္မႈ အားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အေျခခံမူမ်ားကိုု ကိုုင္စြဲလ်က္ ဒီမိုုကေရစီျပည္ေထာင္စုု ႏိုုင္ငံေတာ္သစ္ ကိုုဝိုုင္းဝန္း တည္ေဆာက္ၾကပါရန္ အေလးအနက္ တိုုက္တြန္း ႏိႈေဆာ္အပ္ပါသည္။

ရွစ္ေလးလံုုးဒီမိုုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ေငြရတုုအခမ္းအနားက်င္းပေရးေကာ္မတီ

Comments