မေလးရွားမွာ အျပစ္မရွိဘဲ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား၊ ျမန္မာျပည္တြင္း မွာ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အျပစ္မရွိဘဲ ေသဆံုးခဲ့ေသာျမန္မာျပည္သူျပည္သာမ်ားအတြက္ 
(ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုုင္း ကိုုမ်ဳိး ၈၈)

Comments