ကာတြန္း ေစာငို - ယေန႔ ဘုရားပြဲမွာ ဇာတ္ ၂ဖြဲ႔ အျပိဳင္ၾကဲမည္ ...

ကာတြန္း ေစာငို - ယေန႔ ဘုရားပြဲမွာ ဇာတ္ ၂ဖြဲ႔ အျပိဳင္ၾကဲမည္ ...
ဇြန္ ၂၅၊ ၂၀၁၃

Comments