aye neyin - articles

စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာသင္ယူေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေပးေရးစနစ္
ေအးျငိမ္း
ဇြန္ ၂၊ ၂၀၁၃(၁) လုပ္ငန္းခြင္၌ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ားရိွရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ရာ၌ အတတ္ပညာ၊ ေခတ္မီစက္ကိရိယာ၊ ကုန္ၾကမ္း စသည္တို႔ မရိွမျဖစ္လိုအပ္၏။ သို႔ေသာ္ ထိုစက္ကိရိယာမ်ား မည္မွ်ေကာင္းမြန္သည္ျဖစ္ေစ၊ ကုန္ၾကမ္းမ်ားမည္မွ်ရိွေနသည္ျဖစ္ေစ၊ သဘာ၀သယံဇာတ မည္မွ်ၾကြယ္၀ေနသည္ျဖစ္ပါေစ။ ၎တို႔ကို ေမာင္းႏွင္မည့္ စြမ္းရည္ျပည့္လူသားတို႔မရိွပါက ျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အရိွန္အဟုန္ျဖင့့္ တည္ေဆာက္ေနၾကရာ ယခုအခါသမယ၌ က႑ေပါင္းစံု တြင္ အရည္အေသြးျပည့္၀သည့္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ မ်ားစြာလိုအပ္လွ်က္ရိွ၏။ ဤလူအရင္းအျမစ္ကို ေငြအကုန္အက် မ်ားစြာခံလွ်က္ အခ်ိန္ယူေမြးထုတ္ေပးရန္ အလြန္အေရးႀကီးေပသည္။

ယခုအခါ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွေရာ၊ ျပင္ပပညာရွင္မ်ားကပါ ပညာေရးကို အေရးတႀကီးထား ေဆြးေႏြး၊ လုပ္ကိုင္၊ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေနသည္မွာ အားရစဖြယ္ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္ေလ့လာမိသေလာက္ ေျပာရလွ်င္ ေဆြးေႏြးခ်က္ အမ်ားစုမွာ ပံုမွန္ေက်ာင္းသင္ပညာေရးမ်ားသာ ျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ဤစနစ္သစ္ပညာေရးက်င့္သံုးလွ်က္ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားေမြးထုတ္ ကာ ထုိကေလးငယ္မ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေရာက္လာသည္ထိေစာင့္ရန္ အခ်ိန္မရိွပါ။ ထို႔ျပင္တ၀ မည္မွ်ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးစနစ္ႀကီးကို ခ်မွတ္ထားသည္ျဖစ္ပါေစ။ ယခင္အသားက်ေနေသာ စနစ္ေဟာင္းမွ ထိုစနစ္သစ္ကို လက္ခံက်င့္သံုး ရာ၌ အတားအဆီး အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိမည္ျဖစ္ရာ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေအာင္ျမင္ရန္ မလြယ္ကူလွပါ။

လက္ေတြ႔က်ၿပီး ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္သည္မွာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရိွေသာ လုပ္သမားမ်ား၏ အရည္အေသြးကို ျမွင့္တင္ေပးေရး ျဖစ္၏။

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတစ္ခု၌ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားတစ္ဦး လုပ္ကိုင္သည္ႏွင့္ မကြ်မ္းက်င္ေသာလုပ္သား ဆယ္ဦး လုပ္ကိုင္သည္တို႔ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈျခင္း မတူပါ။ ကြ်မ္းက်င္သူက သူဘာလုပ္ရမည္ကို သိသျဖင့္ သပ္သပ္ယပ္ယပ္ႏွင့္ အမွားအယြင္းကင္းစြာ အခ်ိန္တိုအတြင္း ၿပီးေအာင္လုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း မကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွာ လူမ်ားၿပီး ပဲြမစည္၊ အမွားမွား အယြင္းယြင္း၊ အလဲြလဲြအေခ်ာ္ေခ်ာ္ႏွင့္ ၿပီးရမည့္အခ်ိန္မၿပီးႏိုင္ဘဲ အခ်ိန္ေရာ ေငြကုန္ေက်းၾကပါ မ်ားလွပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားမွာ ေက်ာင္းသင္ပညာေရး ၿပီးခဲ့သူမ်ားေရာ၊ ပညာေရးလက္မွတ္ မရိွသူမ်ားပါ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရိွ၏။

ေက်ာင္းသင္ပညာေရး မရိွခဲ့သူမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၀င္ေရာက္လာရာတြင္ ၎တို႔အားမည္သူကမွ စနစ္တက် သင္ၾကားျပသေပးမည့္သူမရိွ။ အျခားသူမ်ား လုပ္ကိုင္ေနတာကို တေစ့တေစာင္း ၾကည့္ရင္းမွ တတ္ေျမာက္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ ၎သည္ အလုပ္တြင္ လက္ေတြ႔လုပ္တတ္သည့္တိုင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔လုပ္ရမွန္း သိႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရိွ။

ဥပမာဆိုရပါလွ်င္ လွ်ပ္စစ္မီးျပင္သူတစ္ဦးအေနႏွင့္ လုပ္ရင္းကိုင္ရင္းမွ တတ္ေျမာက္လာသည္ျဖစ္ရာ ဤမည္ေသာ အိမ္၌ ဤမည္ေသာ မီးႀကိဳးကို ဤကဲ့သို႔ဆဲြရသည္ဟု သိသည့္တိုင္ မီးႀကိဳးကို မည္သည့္ေနရာမ်ားမွ ျဖတ္သန္း မသြယ္တန္းရ။ အိမ္၌ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမည္မွ်ရိွလွ်င္ ႀကိဳးအရြယ္အစားမည္မွ်ကို သံုးရမည္။ မည္သည့္အရြယ္အစားရိွေသာ ဘရိတ္ကာကို ေရြးရမည္ စသည္တို႔ကို တြက္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။ ဤကဲ့သို႔ေသာသူ သြယ္တန္းထားေသာ အိမ္ခန္း၊ ေစ်းမ်ားမွာ မီးအႏၱရာယ္ အခ်ိန္မေရြး က်ေရာက္ႏိုင္သည္။

ျမန္မာျပည္မွ လုပ္သားအမ်ားစုမွာ ဤကဲ့သို႔ေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ားထဲက ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ကို ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရမည္။

ေက်ာင္းသင္ပညာေရး ၿပီးဆံုးခဲ့သူမ်ားေရာ။ မထူးပါ။ ေက်ာင္း၌ သင္ေပးလုိက္သည္မ်ားကို မည္သည့္လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း၌ တုိက္ရိုက္သံုး၍ ရပါသနည္း။ ေက်ာင္း၌သင္ေပးလိုက္သည္မ်ားမွာ ေယဘူယ် အေျခခံမ်ားျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထို ေက်ာင္းၿပီးစလူငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းၿပီး၍ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၀င္ေနေသာ္လည္း စနစ္တက် သင္တန္းေပးမထားသူမ်ား အားလည္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးရန္ လုိပါသည္။

ေနရာတကာ အျခားတိုင္းျပည္မွ ပံုတူကူးခ်ေနရန္္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေကာင္းတာဆိုလွ်င္ေတာ့ အတုခိုးရပါမည္။ သူမ်ားလုပ္တာ အတုခိုးၿပီး မိမိတို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ျပဳျပင္သံုးစဲြ၍ မရႏိုင္ပါသေလာ။

ယခု စင္ကာပူႏိုင္ငံ၌ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးလွ်က္ရိွသည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာသင္ယူေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေပးေရးစနစ္ အေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္ရွင္းျပပါမည္။ ဤသည္ကိုနမူနာယူ၍ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္သားမ်ားကိုလည္း ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလို႔ ရပါသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ လူၾကားေကာင္းရံု ဟန္ျပမွ် မဟုတ္ဘဲ တကယ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ဖို႔ ျဖစ္၏။
           
(၂) စင္ကာပူမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာသင္ယူေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေပးေရး
စင္ကာပူတြင္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္က စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းျဖစ္ၿပီးေနာက္ လုပ္သားအင္အား၀န္ႀကီးဌာန (MOM - Ministry of Manpower) က အလုပ္သမားမ်ား၏ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေပးရန္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၎မွာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာသင္ယူေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေပးေရး (Continuing Education and Training – CET Programme) ျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အနာဂတ္၌ ပိုမိုစြမ္းရည္ထက္ျမက္ေသာ လုပ္သားအင္အား ေမြးထုတ္ေရးျဖစ္၏။

ဤအစီအစဥ္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ရရိွလာမည္ျဖစ္သျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း ပိုမိုတိုး တက္လာကာ စီးပြားေရးတက္လာမည္။ အလုပ္သမားမ်ားမွာလည္း မိမိလိုလားလွ်င္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဆက္လက္ သင္ၾကားေလ့လာသြားႏိုင္ကာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္အကိုင္၊ လုပ္ခလစာမ်ား ရရိွလာမည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ အစိုးရမွာလည္း ကြ်မ္းက်င္ေသာ လူသားအရင္းအျမစ္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သျဖင့္ ႏိုင္ငံ၀င္ေငြတိုးလာမည္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤစီမံခ်က္မွာ သားေရႊအိုးထမ္းလာသည္ကို ျမင္ရေသာ စီမံခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ေရာက္သည့္အခါ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရိွ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားလုပ္သားဦးေရ၏ ထက္၀က္ခန္႔ကို ဒီပလိုမာ လက္မွတ္ကိုင္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ျဖစ္၏။ နည္းပညာမ်ားမွာ အစဥ္အျမဲေျပာင္း လဲတိုးတက္လွ်က္ရိွရာ တိုးတက္လာေသာနည္းပညာမ်ားကို အမီလိုက္ႏိုင္ရန္ CET Programme က အေထာက္အပံ့ ျပဳလိမ့္မည္။ ထိုအစီအစဥ္အရ မေလ့လာသူမ်ားမွာ ေနာက္က်န္ခဲ့ၿပီး အစဥ္အၿမဲေလ့လာေနသူ (life long learning) မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား အၿမဲပြင့္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ အစိုးရသည္လည္း အစဥ္အၿမဲစြမ္းရည္ျပည့္ေန ေသာ လုပ္သားထုႀကီးကို ထိန္းထားႏုိင္မည္ ျဖစ္၏။

ထိုကဲ့သို႔ လုပ္သားမ်ား ဆက္လက္ေလ့လာေနေစရန္၊ ေလ့လာႏိုင္ရန္၊ ေလ့လာလိုစိတ္မ်ား ေပၚလာေစရန္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ဖြင့္ေပးထားရသည္။ ဤဆဲြေဆာင္မႈမွာ ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာ သင္တန္းကိုတက္ၿပီး ပိုမိုလခေကာင္းေသာ အလုပ္တစ္ခု ရေစရန္ ဖန္တီးေပးျခင္းျဖစ္၏။

လုပ္သားမ်ားကို သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ျမွင့္တင္ေပးရန္၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ WDA (Workforce Development Agency) ကို ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။ မွ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့၏။ CET Programme အတြက္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို စင္ကာပူတစ္လႊား တျဖည္းျဖည္း တုိးခ်ဲ႔ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ယခုအခါ သင္တန္းေက်ာင္းေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္၌ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သင္တန္းသား တစ္သိန္းခဲြခန္႔ လက္ခံသင္ၾကားေပးႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

က႑စံုအလုိက္ ေပးေသာသင္တန္းမ်ားမွာလည္း စံုလွ၏။ ထိုသင္တန္းမ်ားမွာ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေပါင္း ၃၀ ထိ ရိွသည္။ ထိုအထဲတြင္ Landscape, Leadership and People Management, Occupational Hygiene Professionals, Port Services, Precision Engineering, Process Industry, Public Transport, Retail, Security, Service Excellence, Tourism စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၏။

ထိုသင္တန္းမ်ားကို WSQ (Workforce Skills Qualification) သင္တန္းမ်ားဟုေခၚၿပီး သင္တန္း အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၂၈၀၀ ေက်ာ္ရိွ၏။ ထိုအထဲတြင္ Administration, Employability Skills, Business Development, Finance/Accounts, Engineering, Human Resource, IT / Infocomm, Media and Communications, Management & Leadership စသည့္သင္တန္းမ်ားပါသည္။ Employability Skills သင္တန္းဆိုလွ်င္ ၁၆၈ မ်ိဳးထိရိွ၏။ Engineering သင္တန္း ၁၄၅ မ်ိဳး၊ Media and Communications သင္တန္း ၆၃ မ်ိဳး၊ IT / Infocomm သင္တန္း ၇၇ မ်ိဳး၊ Management & Leadership သင္တန္း ၇၄ မ်ိဳး စသျဖင့္ရွိေပရာ မိမိလုပ္ငန္းႏွင့္ သင့္ေတာ္မည့္သင္တန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္တက္ႏိုင္ေပသည္။

ထိုသင္တန္းမ်ားတက္ရန္အတြက္ အစိုးရက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း က်ခံေပးရာ ထိုအစီအစဥ္ကို WTS (Workfare Training Support) Scheme ဟု ေခၚသည္။ ထိုအစီအစဥ္အရ လစာနိမ့္လုပ္သားတစ္ဦးသည္ WSQ သင္တန္းတစ္ခုကို သြားတက္ပါက အစိုးရက ၉၀ မွ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ က်ခံေပးၿပီး အလုပ္ရွင္က ၅ မွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ေပးရပါသည္။ အလြန္သက္သာလွေသာ ႏႈန္းထားျဖစ္၏။ ဤကုန္က်မႈမ်ားကိုေပးရန္ အစိုးရက SDF (Skill Development Fund) ဟု ရံပံုေငြ ထားရိွသည္။

လချမင့္ေသာ အရာရိွမ်ားအတြက္ အလြန္ေစ်းႀကီးေသာ သင္တန္းမ်ားသြားတက္လွ်င္ေတာင္ သင္တန္းခ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေပးရန္လိုပါသည္။ က်န္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို SDF ရံပံုေငြမွ က်ခံေပးသည္။ သို႔ေသာ္ သင္တန္းကို ၿပီးဆံုးသည္ထိ တက္ၿပီး လက္မွတ္ရမွ ေပးတာျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းတစ္၀က္တစ္ျပက္ႏွင့္ ထြက္လာလွ်င္ေတာ့ ၇၀%ကို ျပန္လည္ ေပးေလ်ာ္ ရပါသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလက ကြ်န္ေတာ္ Specialist Diploma in Workplace Safety and Health သင္တန္းသြားတက္ရာ သင္တန္းေၾကး စင္းေဒၚလာ ၄၄၉၄ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္ေပးရသည္မွာ စင္းေဒၚလာ ၁၁၃၄ သာ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ကြ်န္ေတာ္ ေနာက္ထပ္ WSQ Graduate Certificate in Workplace Safety and Health သင္တန္းကို Singapore Poly ၌ သြားတက္ရာ ၃ လသင္တန္းအတြက္ သင္တန္းေၾကး စင္းေဒၚလာ ၃၃၁၇ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၇၀% ကို WDA ရံပံုေငြမွ က်ခံေပး သျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္က စင္းေဒၚလာ ၉၉၅ မွ်သာ ေပးရန္ လိုပါေတာ့သည္။

အျခားသင္တန္းမ်ားမွာလည္း ဤကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္လက ကြ်န္ေတာ္ Working At Height Course for Supervisors သြားတက္ရာ ႏွစ္ရက္သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းေၾကး ၄၈၁.၅၀ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တကယ္ ေပးရသည္ မွာ ၇၆.၅၀ သာျဖစ္ရာ အလြန္တက္ေပ်ာ္ပါ၏။

အသက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ Institute for Adult Learning (IAL) ေက်ာင္းလည္းရိွ၏။ ေက်ာင္းမွ မူလတန္းမွ်ႏွင့္ ထြက္လာလွ်င္ပင္ အတြက္အခ်က္၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သိပံၸ စသည္တို႔ သင္ေပးေသးသည္။ ေက်ာင္းမၿပီးသျဖင့္ ဘဲြ႔မရဆိုတာ မရိွရ ေလေအာင္ စီမံေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔သတ္မွတ္ထားသည့္ သင္တန္းကိုတက္၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ စာေမးပဲြမ်ား ေျဖ၊ သတ္မွတ္ထားေသာ စာတမ္းမ်ားတင္ကာ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္တက္သြားလွ်က္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘဲြ႔တစ္ခုကို ရယူႏိုင္ ေပသည္။

အကယ္၍ အစိုးရ၀န္ထမ္းျဖစ္လွ်င္ မည္သည့္သင္တန္းၿပီးက မည္မွ်လခတိုးေပးမည္ သို႔မဟုတ္ ခံစားခြင့္မည္မွ်ေပး မည္ စသျဖင့္ မက္လံုးေပးထားေသး၏။

ထိုမွ်သာမကေသး။ ထုတ္ေပးထားေသာလက္မွတ္မ်ားမွာ တစ္ခါထုတ္ေပးရံုမွ်ႏွင့္ တစ္သက္လံုး လုပ္စားလို႔ရတာ မဟုတ္။ လက္မွတ္ သက္တမ္းရိွသည္။ ဥပမာ - ယခု ကြ်န္ေတာ္ကိုင္ထားသည့္ Safety Officer လိုင္စင္မွာ (၂) ႏွစ္ သက္တမ္းသာရိွသည္။ (၂) ႏွစ္ျပည့္ခါနီး တစ္လ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္လခန္႔အလိုတြင္ သက္တမ္းတိုးရသည္။

ဤကဲ့သို႔႔ သက္တမ္းတိုးႏုိင္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ အမွတ္မ်ား ျပည့္မီရသည္။ အမွတ္ သတ္မွတ္ပံုမွာ အနည္းငယ္ ရႈပ္သျဖင့္ ရွင္းမျပ ေတာ့ပါ။ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေျပာရလွ်င္ အမွတ္ (၄၀) ျပည့္မွ သက္တမ္းတိုးေပးသည္။ ထုိအမွတ္မ်ားရရန္ သက္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား တက္ရသည္။ ေဟာေျပာပဲြမ်ားတက္ရသည္။ မိမိက သင္တန္းေပးရသည္။ စည္းေ၀းပဲြမ်ား လုပ္ရသည္ စသျဖင့္ လုပ္ရသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ သင္တန္းကို တက္ပါက (၁) နာရီလွ်င္ (၂) မွတ္ ရသည္။ မိမိက မိမိတို႔လုပ္ငန္းအတြင္း သင္တန္းျပန္ေပးလွ်င္ (၂) နာရီလွ်င္ (၁) မွတ္ရသည္ စသျဖင့္ သတ္မွတ္ထား၏။

ဆိုလိုသည္မွာ အစဥ္ေျပာင္းလဲေနသည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ မ်က္ေျချပတ္မသြားေစရန္ မတက္မေနရ လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္၏။ ထို႔ျပင္ MOM မွ ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းမ်ား၊ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုလည္း မျပတ္ နားစြင့္ေနရ သည္။ 
ဤသည္မွာ အစိုးရက လုပ္သားထုႀကီး တစ္ရပ္လံုးကို အရည္အေသြး အစဥ္ ျမင့္မားေနေစရန္ ႀကံေဆာင္ ႀကိဳးစား ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၃) ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ မည္သည္တို႔ လုပ္ရမည္နည္း
ဤမွ်မ်ားျပားလွေသာ လုပ္သားထုႀကီးအတြက္ ခ်မ္းသာလွေသာ စင္ကာပူအစိုးရကဲ့သို႔ ရံပံုေငြ အမ်ားအျပား စိုက္ထုတ္ထားဘို႔ဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ မလြယ္လွပါ။ ဤကဲ့သို႔သင္တန္းမ်ားကိုထားလွ်က္ ပံုမွန္ ေက်ာင္းသင္ပညာေရး အတြက္ပင္ ရံပုံေငြအလံုအေလာက္ မရိွေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ဤသည္မွာ အဓိက ျပႆနာမဟုတ္။

ေလာေလာဆယ္ လုပ္ရမည္မွာ ထုိအလုပ္သမားမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ားျဖစ္လာေစရန္ သင္ၾကားျပသေပး မည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ရန္ ႏွင့္ သင္တန္းဆရာမ်ား ေမြးထုတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ေစတနာမွန္စြာ ထိုကဲ့သို႔ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားထူေထာင္ရန္၊ သင္တန္းဆရာမ်ား ေမြးထုတ္ရန္၊ လုပ္သားမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ သင္တန္းမ်ားေပးရန္ အစီအမံမ်ား က်က်နန ေရးဆဲြတင္ျပႏိုင္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကူညီလိုသည့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးၿပီးေသာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား အမ်ားအျပားရိွပါလိမ့္မည္။ ပညာေရးအတြက္ ကူညီလိုသူမ်ားထဲတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သည္ ထိပ္ဆံုးေနရာက ရိွ၏။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေသခ်ာက်နစြာ လုပ္ျပဘုိ႔သာ အေရးႀကီးပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္စရာ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား မ်ားစြာက်န္ပါေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား ရင္းျမစ္ႀကီးရိွပါက လုပ္အားခသက္သာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီႀကီးမ်ား မ်က္စိက်မွာ မလဲြပါ။ ထုိအခါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ပြင့္လာမည္။ လုပ္သားမ်ား ကြ်မ္းက်င္လာပါက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္လာမည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၀င္ေငြတိုးမည္။ အလုပ္သမားမ်ားလည္း လခေကာင္းေကာင္းရမည္။ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္လိုလွ်င္ပင္ ထူေထာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ထို႔ထက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားသာ တုိးလာပါက ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္လည္း တုိးျမင့္လာမည္။ ႏိုင္ငံမွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးလည္း တိုးတက္လာမည္။ ထုိအခါ ႏိုင္ငံ၀င္ေငြလည္း တုိးလာမည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ဤသည္ပင္လွ်င္ တစ္ခ်က္ခုတ္ သံုးခ်က္ျပတ္၊ သားေရႊအိုးထမ္းလာသည္ကို ျမင္ရမည့္ကိန္းျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အေနႏွင့္ အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းႀကီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသတည္း။

ေအးၿငိမ္း (ေလးမ်က္ႏွာ)
၁၊ ၆၊ ၂၀၁၃။ နံနက္လင္းအားႀကီး ၁ နာရီတိတိ

Reference:        1. Singapore MOM Website (www.mom.gov.sg)

                        2. Singapore WDA Website (www.wda.gov.sg)

Comments