Pre-Discussion Guideline Announced from Burmese Monks Conference


ရန္ကုုန္၊ ေမွာ္ဘီ၊ ဓမၼဒူတေဇတ၀န္ေတာရတြင္ ဗုုဒၶဘာသာဆိုုင္ရာ ညီလာခံအၾကိဳ ေဆြးေႏြး
မိုုးမအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃၊ ဇြန္ ၁၅၊ ၂၀၁၃
ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ထင္ရွားေသာ သာသနာျပဳဆရာေတာ္မ်ား၊ စာသင္စာခ် ဆရာေတာ္မ်ား၊ သံဃာနာယကအဖြဲ႔၀င္ ဆရာေတာ္မ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ား ၂၀၀ အပါးေက်ာ္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသည့္ အစည္းအေ၀းတရပ္ကို ရန္ကုုန္တိုုင္း၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ့၊ ဓမၼဒူတေဇတ၀န္ေတာရ၊ ေဆကိႏၵာရာမေက်ာင္းတိုုက္က်င္းပခဲ့ရာ အၾကိဳအစည္းအေ၀း၏ သေဘာထားထုုတ္ျပန္ခ်က္ကိုု ေဒါက္တာဓမၼပီယက တာ၀န္ခံဆရာေတာ္အျဖစ္ ဇြန္ ၁၄ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုုတ္ျပန္လိုုက္သည္။ ညီလာခံကိုု ဆက္လက္ေဆြးေႏြးက်င္းပေနမည္ျဖစ္ရာ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားမွ တင္ျပခ်က္မ်ား၊ အဆိုုျပဳခ်က္မ်ားကိုုလည္း တင္သြင္းေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။
(ဓာတ္ပုုံ - သံဃာ့မဟာနာယက ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ၾကီး၊ အရွင္ေဆကိႏၵ၊ အရွင္ဓမၼပီယ၊ (ဗိြဳက္စ္))

ထုုတ္ျပန္ခ်က္ အျပည့္အစုုံမွာ …

ေမွာ္ဘီ သံဃာအစည္းအေ၀းမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္အျပည့္အစံု
(14-6-2013) Copy & Credit To > Myanmar Online News
ဗုဒၶသာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ၾသဝါဒခံယူပဲြႏွင့္ အႀကိဳညွိႏႈိင္း ==============================

ေဆြးေႏြးပဲြႀကီးေၾကညာခ်က္ 
==================

၁။ ဗုဒၶဘာသာသည္ ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံးဘာသာအျဖစ္ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရသည့္အားေလ်ာ္စြာ ဗုဒၶဘာသာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔သည္လည္း မည္သည့္ပဋိပကၡမ်ိဳးမွ မျဖစ္ေစလိုဘဲ ၿငိမ္းေအးစြာ ေနထိုင္လိုသူမ်ား ျဖစ္သည္။

၂။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ႏုိင္ငံသားအားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ေရးမူကို အားေပးေထာက္ခံသည္။

၃။ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေမွးမွိန္ညႈိးႏြမ္းေအာင္ မွားရြင္းစြာ စြတိစဲြေရးသားသည့္ လုပ္ရပ္မွန္သမွ်ကိုကန္႔ကြက္သည္။

၄။ ယခုလက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပဋိေပကၡ အေျခေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
(က) ဝမ္းနည္းေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္သည္။
(ခ) ပဋိေပကၡေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကသည့္ ႏုိင္ငံသားအားလုံးကို ကူညီေထာက္ပ့ံေနၾကေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အဖဲြ႔စည္းအသီးသီး လူပုဂၢိဳလ္အသီးသီးတို႔အား ေက်းဇူးတင္ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္သည္။
(ဂ) ကူညီလိုေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ ေထာက္ပ့ံကူညီမႈကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွာ္ဘီ ဓမၼဒူတဆရာေတာ္အား တာဝန္ေပးအပ္သည္။

၅။ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္ (၂၂၇) ပါးတို႔က ၾသဝါဒခံယူပဲြႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ႏုိင္ဖို႔ အစုအဖဲြ႔က႑ ၇-ခု ခဲြ၍က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္ယင္းက႑ ၇-ခုမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

၁။ပဋိပကၡကို ဗုဒၶနည္းက် ေျဖရွင္းေရးက႑
----------------------------------------------

(က) ျပႆနာတခု ျဖစ္ေပၚခဲ့လွ်င္ လူမ်ိဳးေရးအသြင္ေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ၊ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ တရားဥပေဒျဖင့္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းၾကရန္။

(ခ) ျပသႆနာျဖစ္ေပၚခဲ့လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပႆနာျဖစ္မည့္အေျခအေနမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႔ခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလုံး အခ်င္းခ်င္း ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္။

(ဂ) "၉၆၉" ဂဏန္းသည္ ရတနာသုံးပါးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေကၤတ ျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို ညွိးႏြမ္းေစႏုိင္မည့္ ေနရာ႒ာနမိ်ဳးတြင္ အသုံးမျပဳရန္။


၂။ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာက႑
-----------------------------------------------------

(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း၌မွီတင္းေနထိုိင္သည့္ ႏုိင္ငံသားအားလုံး အရွည္သျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏုိင္ေရးအတြက္ တရားဥပေဒ စုိးမိုးမႈရွိေစရန္။

(ခ) ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ "ဘာသာေရးလြပ္လပ္ခြင့္" ရွိသည့္အားေလွ်ာ္စြာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွ႕ရႈ၍ မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာ ကိုးကြယ္မႈဘာသာအလိုက္ ခိုင္မာေသာဥပေဒမ်ား ေရးဆဲြျပ႒ာန္းရန္။

(ဂ) ႏုိင္ငံသားအားလုံးၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ ၁၉၈၂-ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒကိုတိတိက်က် လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္။


၃။ ႏုိင္ငံသားအားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ေရးက႑
-------------------------------------------------

(က) ႏုိင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ နားလည္မႈမ်ား ရွိၾကရန္။

(ခ) ႏုိင္ငံသားအားလုံး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ေစမည့္ အေျပာအဆို အျပဳအမႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္။

(ဂ) အခါအားေလ်ာ္စြာ ဘာသာေပါင္းစံု ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး၍ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို တည္ေဆာက္ၾကရန္။


၄။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္ေသာ ပညာရပ္ ေလ့လာေရးက႑
------------------------------------------------------

(က) မ်ိဳးဆက္သစ္ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ရာ၌ လက္ေတြ႔က်ေသာ ဗုဒၶဓမၼမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ေစရန္ အက်ိဳးငွါ ဗုဒၶ အဆုံးအမမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးရန္။

(ခ) ျမန္မာျပည္သို႔ ဗုဒၶသာသနာေရာက္ရွိခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကို အမိုင္းပညာရွင္မ်ား၏ အကူအညီကို ရယူၿပီး ခိုင္လုံေသာအေထာက္အထားျဖင့္ တိတိက်က် မွတ္တမ္းျပဳစုထုပ္ေဝရန္။

(ဂ) ဗုဒၶသာသနာ ကြယ္ေျပာက္ခဲ့ရေသာ ေနရာမ်ား၌ ကြယ္ေျပာက္ခဲ့ရျခင္၏ အေၾကာင္းကို ပထမျပန္စာေမးပဲြ၌ ျပ႒ာန္းေပးရန္။

(ဃ) ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း ဓမၼစကူးတို႔၌ သင္ရုိးစာအုပ္အျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္အလို႔ငွါ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာသမိုင္း၊ ဗုဒၶဝင္စာအုပ္မ်ား ေရးသားထုပ္ေဝရန္။

(င) ရဟန္းေတာ္မ်ားကို အမ်ိဳးသားေရး၊ ဘာသာေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ား သိရွိေစႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၏အကူအညီကိုရယူ၍ ဥပေဒသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးရန္။


၅။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးက႑
------------------------------

(က) ဗုဒၶသာသနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်မွန္ကန္ေသာသတင္းမ်ားထုပ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအမည္တစ္ခုေပးကာ Website တစ္ခုထားရွိရန္။

(ခ) တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အသီးသီး၌ တာဝန္ခံမ်ားထားရွိၿပီး လစဥ္လက္ကမ္းစာေဆာင္ႏွင့္ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားထုပ္ေဝရန္။

(ဂ) အဖဲြ႔ဝင္မ်ား၏ ID Card မ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ စာသင္တိုက္မ်ား၊ ကမၼ႒ာန္းရိပ္သာမ်ားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ အေရအတြက္ကို အေသးစိပ္ မွတ္တမ္းျပဳစုရန္။


၆။ အဖဲြ႔စည္းအဆင့္ဆင့္ ေစ့စပ္ညွ္ႏႈိင္းေရးက႑
----------------------------------------------

(က) ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႀကီးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္`ဂဏဝါစကအဖဲြ႔၊ ဓမၼကထိကအဖဲြ႔´စသည္ကဲ့သို႔အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းအဖဲြ႔မ်ား ဖဲြ႔စည္းရန္။

(ခ) ထိုသို႔ ဖဲြ႔စည္းသည့္အခါ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီသက္ဆိုင္ရာ သံဃာ့နာယကဆရာေတာ္မ်ားကို တင္ျပေလွ်ာက္ထား၍ ဖဲြ႔စည္းေဆာင္ရြက္ရန္။

(ဂ) အဖဲြ႔ဝင္အားလုံး၏သေဘာသည္ မတူကဲြျပားေသာဆႏၵရွိပါေသာ္လည္း အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေပးကာ ခႏၲီတရားကို လက္ကိုင္ျပဳ၍ ႀကိဳးစားအားထုပ္ရန္။


၇။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္ေသာ အသိေပး စည္းရုံးေရးက႑
-------------------------------------------------------

(က) ဗုဒၶဘာသာသည္ လူ႔စြမ္းအား ပဓာနျဖစ္ေသာေၾကာင့္လူသားထုတရပ္လုံးအား ဗုဒၵ၏ အဆုံးအမတို႔ကို စြမ္းႏုိင္သမွ် ေဟာေျပာအသိေပးရန္။

(ခ) ဗုဒၶသာသနာ ကြယ္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအေၾကာင္းကိုေဖၚျပထားသည့္ သမိုင္းစာအုပ္မ်ား ထုပ္ေဝျဖန္႔ျဖဴးရန္။

(ဂ) ျပည္တြင္းျပည္ပ ဘာသာေရး သတင္းမ်ားကို သိရွိနားလည္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာမ်ား၌ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ တင္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္းဘာသာစကားမ်ိဳးစံုသင္ယူရန္။

(ဃ) အရပ္ေဒသအသီးသီး၌ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းမ်ားဖဲြ႔စည္းၿပီး ဗုဒၶသာသနာ ၏ အႏၲရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္။

(င) ပညာတတ္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ၾကြေရာက္သီတင္းသုံးၿပီး ျဗဟၼစိုရ္တရားကို အေျခခံသည့္၉၆၉ စိတ္ထားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေကာင္အထည္ေဖၚရန္။


ဘဒၵႏၲေဒါက္တာဓမၼပီယ

တာဝန္ခံဆရာေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔
ဗုဒၶသာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ၾသဝါဒခံယူအႀကိဳ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြႀကီး

၁၃၇၅ ခု နယုန္လဆန္း ၆-ရက္(၁၄-၆-၂၀၁၃)

Comments