ွSaw Ngo - No more 401 and no more myself ...

ကာတြန္း ေစာငိုု - ၄၀၁ မရွိေတာ့ဘူး ... ငါလည္း ရွိေတာ့မွာ မဟုုတ္ဘူး၊ ေရပြက္ပမာ ...
ဇူလိုုင္ ၁၊ ၂၀၁၃

Comments