Than Win Hlaing - Articles

ရတနာပံု ေနျပည္ေတာ္ သတင္းစာ
သန္းဝင္းလႈိင္
ဇူလုုိင္ ၃၁၊ ၂၀၁၃

မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးလက္ထက္တြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားပိုင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားတို႔၏ ပထမဆံုးသတင္းစာျဖစ္ေသာ `ရတနာပံုေနျပည္ ေတာ္သတင္းစာ´ (Mandalay Gazette) ေပၚထြက္လာေလသည္။

သတင္းစာထုတ္ေဝေသာ သတင္းေထာက္ဘကြန္းက သူ၏ `ရတနာပံုသတင္းစာ´ ေဆာင္းပါး၌ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၃၆ ခု တေပါင္းလဆန္း ၁၃ ရက္ေန႔ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၇၄ ခုခန္႔) ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မဟာေဆြမူကား `ဘိုးဝဇီရ´ စာအုပ္တြင္ ၁၂၃၆ ခု တန္ခူးလဆန္း ၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဝသည္ဟု ဆို၏။ သို႔ရာတြင္ မဟာေဆြသည္ အတိအက် သိ႐ွိ၍ မဟုတ္။ သူရ႐ွိေသာ ရတနာပံုသတင္းစာ တစ္ေစာင္၏ ရက္စြဲႏွင့္ အတြဲနံပါတ္မွ ျပန္လွန္တြက္ခ်က္၍ ယူဆျခင္းသာ ျဖစ္၏။ မဟာေဆြႏွင့္အတူ `ဘိုးဝဇီရ´ ေရးရာတြင္ ပါ၀င္ကူညီခဲ့ေသာ ဦးသိမ္းေမာင္ (သံေတာ္ဆင့္) ကလည္း သူ၏ `သတင္းစာ ဆရာ´ တြင္ ၁၂၃၆ ခု၊ တန္ခူးလဆန္း ၇ ရက္ဟု ဆိုထားရာ မဟာေဆြ၏ တြက္နည္းကိုပင္ အသံုးျပဳထားသည္ဟု ယူဆရန္႐ွိေပသည္။

`ရတနာပံု ဖိုးမွတ္စု´  အမည္ခံ ေဆာင္းပါး႐ွင္က ကိုယ္တုိင္ မွတ္စုတစ္ခုအရ ၁၂၃၆ ခု၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ထုတ္ ရတနာပံုသတင္းစာ၌ ပထမလတြဲ ဂဏန္း ၂ ဟူ၍ ပါ႐ွိရာ၊ သတင္းစာ ပထမအႀကိမ္ ထုတ္သည့္ေန႔မွာ ၁၂၃၆ ခု တေပါင္းလဆန္း ၁၃ ရက္ေန႔ ျဖစ္ရန္ အေၾကာင္း႐ွိေပသည္။

`ရတနာပံုသတင္းစာ´  မထြက္မီ သကၠရာဇ္ ၁၂၃၃-၃၄ ခုႏွစ္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၇၁ ခုႏွစ္ခန္႔) တြင္ ပံုႏွိပ္စက္မ်ားကို ရန္ကုန္မွ မႏၱေလးၿမိဳ႕သို႔ ဝယ္လာၿပီး ေ႐ႊနန္းေတာ္တြင္း၌ `စာပံုႏွိပ္စက္ေတာ္´ ဟု ဖြင့္လွစ္ကာ မဟာသမယသုတ္၊ ဓမၼစၾကာသုတ္၊ သဒၵါသံခိပ္လကၤာအေျဖအဖြင့္၊ မွန္နန္းရာဇ၀င္ေတာ္၊ တရားစာမ်ား၊ က်မ္းဂန္မ်ားကို ႐ုိက္ႏွိပ္ခဲ့သည္။

ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္သတင္းစာ ထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရာဇဝင္ဆရာတခ်ိဳ႕က ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္ သတင္းစာကို မႏၱေလး ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္႐ွိ ဘရင္ဂ်ီဂိုဏ္း သာသနာျပဳ ဘီဂန္ဒတ္ (Bigandet) ၏ အႀကံေပးခ်က္အရ မင္းတုန္းမင္းႀကီးက ထုတ္ေဝခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ အခ်ိဳ႕က ထိုအခ်ိန္က ကင္းဝန္မင္းႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာသံအဖြဲ႕သည္ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီ စေသာ ဥေရာပ တုိင္းႀကီး ျပည္ႀကီးမ်ားမွ ျပန္လည္ေရာက္ခါစ ျဖစ္၍ သတင္းစာလုပ္ငန္း အစီအစဥ္တရပ္ကို ကင္းဝန္မင္းႀကီးႏွင့္အတူ ပါလာသည္ဟု ဆိုေသာ္ ဆိုႏိုင္ရာသည္ဟု ဆိုေလသည္။

ဆရာႀကီးေဇယ်က `ပုဂံမင္းလက္ထက္ ဒုတိယ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ စစ္ၿပီးၿငိမ္းသည့္ေနာက္ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး လက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အဆက္အဆံမ်ားျပားလာသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္တို႔ သိမ္းပိုက္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္း႐ွိ အဂၤလိပ္ၾသဇာခံ သတင္းစာမ်ားက ျမန္မာမင္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအေၾကာင္းကို မၾကာခဏ အမနပစကား ေရးသားၾကသည္ကို တန္ျပန္ေခ်ဆို ေရးသားႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည္ တစ္ေၾကာင္း၊ ဤသို႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္….´ ရတနာပံု ေနျပည္ေတာ္ သတင္းစာကို ထုတ္ေဝသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဆရာႀကီးေဇယ်၏ အဆိုသည္ မွန္ပါလိမ့္မည္။ စင္စစ္ ၿဗိတိသွ်ပိုင္ ေအာက္ျမန္မာျပည္တြင္ သတင္းစာမ်ား တြင္က်ယ္ေခတ္စားေနသျဖင့္ ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္သတင္းစာကို ထုတ္ေဝျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္သတင္းစာ မထုတ္မီက ေအာက္ျမန္မာျပည္တြင္ `ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းစာ´၊ `ျမန္မာေဂဇက္သတင္းစာ´၊ `ျမန္မာသတင္းစာ´၊ `ေလာကီသုတပညာသတင္းစာ´ မ်ား ထုတ္ေနၾကေလၿပီ။

`ရတနာပံုသတင္းစာ´  ကား ဘုရင့္သတင္းစာ ျဖစ္၏။ သို႔ရာတြင္ ထိုသတင္းစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘုရင္ျဖစ္သူ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးက ေအာက္ပါအတိုင္း အမိန္႔ေတာ္ ခ်မွတ္ခ်က္ကား ရာဇဝင္တြင္ထုိက္လွေတာ့သည္။

`ငါဘုရင္ မေကာင္းလွ်င္ မေကာင္းသလို ငါ့ကို ေရး၊ မိဘုရားေတြမေကာင္းလွ်င္ မိဘုရားေတြကိုေရး၊ သားေတာ္ သမီးေတာ္ မင္းညီမင္းသားေတြ နည္းလမ္းမက်လွ်င္ မက်သလိုေရး၊ လႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးေတြ လြဲမွားလွ်င္ လြဲမွားသလို ေရး၊ ၿမိဳ႕ဝန္မတရားလွ်င္ ၿမိဳ႕ဝန္ကိုေရး၊ မင္းတို႔ သတင္းစာမွာ ဘာအျပစ္မွ် မ႐ွိေစရ။ နန္းတြင္းကို သတင္းစာတုိက္ လူေတြ ဝင္ေစ၊ ထြက္ေစ၊ အဆီးအတား မ႐ွိေစရ´
ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္ သတင္းစာ ထုတ္ေဝေရးအတြက္ ကင္းဝန္မင္းႀကီး ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ေ႐ွးဦးစြာ စာတုိက္တည္ေထာင္ရန္ ဥပေဒကို ေရးဆြဲၿပီး မင္းတုန္းမင္းႀကီးထံ တင္ျပၾကသည္။ မင္းတုန္းမင္းႀကီးက ထိုဥပေဒကို ၁၂၃၅ ခု ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳေပးသည္ကို အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တုိက္႐ွိ ပုရပိုက္မူအရ သိ႐ွိရေပသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သတင္းစာ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ အဘယ္မွ် ေခတ္မီသည္ကို သိႏုိင္သည္။ သတင္းစာတုိက္ တည္ေထာင္ရန္ ဥပေဒကို မည္သူေတြ ပါဝင္ေရးဆြဲၾကသည္ကိုလည္း ပုရပိုက္မူတြင္ ပါ႐ွိေပသည္။ ဥပေဒမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။ (မူရင္း စာလံုးေပါင္းအတုိင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။)

သတင္းစာတုိက္ေတာ္တည္ရန္ ဥပေဒလက္ခံဘုရား
သတင္းစာတုိက္ေတာ္တည္ရန္ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္မွာ သင့္မည္။ ရန္ၿမိဳ႕မွာ သင့္မည္။ ညွိႏႈိင္းတင္ေလွ်ာက္စာ။ ဘုရား အမိန္႔ေတာ္ျမတ္ကို ဦးထိပ္တက္ဆင္႐ြက္ရသည့္အတုိင္း။ ညွိႏႈိင္းၾကရာ။ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္မွာ တည္လုပ္ေစရန္။ သင့္သည္ျဖစ္၍ သတင္းစာတုိက္ေတာ္ တည္လုပ္ရန္ ဥပေဒဘုရား။

ျမန္မာဘာသာ။ အဂၤလိပ္ဘာသာ။ အကၡရာႏွစ္မ်ိဳး ဆက္စပ္၍။ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္က သတင္းစာ ႐ိုက္ထုတ္ရလွ်င္။ ခံစားရန္ အက်ိဳးဘုရား။

၁-ခ်က္ ။ ။ မႏၱေလး ရတနာပံု ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးက။ ႐ုိက္ထုတ္သည့္ သတင္းစာဟူေသာ ေဒါင္းတံဆိပ္ႏွင့္။

အျပည္ျပည္ေထာင္ သိုးေဆာင္းႏုိင္ငံမ်ားသို႔။ ျဖန္႔ျဖဴးေပးကမ္းရလွ်င္။ ေရာင္းေရးဝယ္မႈ။ ပညာ။ အႀကံအစည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္မွာ။ အရာခပ္သိမ္း တိုးတက္ရန္ ႐ွိေၾကာင္း။ ေက်ာ္ေစာျပန္႔ႏွံ႕၍။ ႏုိင္ငံျခားအစိုးရမ်ားႏွင့္။ ကုန္သည္။ အလုပ္သည္။ ပညာသည္တို႔ႏွင့္။ အတုိင္းထက္အလြန္။ ဆက္ဆံ မွီခို။ အမ်ား လာေရာက္။ ပြင့္လင္း စည္ပင္။ တိုးတက္ရန္ အက်ိဳး။

၂-ခ်က္ ။ ။ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ မွီခိုလာေရာက္မည့္ ကုန္သည္တို႔။ ေရာင္းလိုေသာ ကုန္စည္။ ၀ယ္လိုေသာကုန္စည္မ်ားကို။ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္။ ႏုိင္ငံေတာ္႐ွိ ကုန္သည္တို႔။ အေရာင္းအ၀ယ္ ႀကီးက်ယ္။ အင္အားတိုးတက္ရန္ အက်ိဳး။

၃-ခ်က္ ။ ။ ဥေရာပတုိက္။ အိၿႏိၵယႏိုင္ငံ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ။ ယိုးဒယားႏုိင္ငံ စသည္မ်ားက။ အရပ္ရပ္အေၾကာင္းေၾကာင္းကို။ ၾကားသိရသျဖင့္။ ႏုိင္ငံသားတို႔။ အလုပ္အကိုင္။ အကူးအသန္း။ အႀကံအစည္။ တိုးတက္ရန္ အက်ိဳး။

၄-ခ်က္ ။ ။ ဥေရာပတုိက္။ အိၿႏိၵယႏိုင္ငံ။ ရန္ကုန္ စသည္မ်ားက။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ထိခိုက္၍။မေကာင္းသတင္း ႐ိုက္ထုတ္ခဲ့လွ်င္။ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္ သတင္းစာတုိက္က။ ျပန္လွန္ေခ်ဆို။ ႏိုင္ငံတကာ ၾကားသိေက်လည္။ ယံုၾကည္ရန္ အက်ိဳး။

၅-ခ်က္ ။ ။ ဘုန္းေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ၾကက္သေရကို။ ႏုိင္ငံတကာ မျပတ္ၾကားသိေက်ညာေအာင္။ အလို႐ွိသမွ် ထည့္႐ိုက္ေၾကာ္ျငာ၍။ ဘုန္းေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္။ ၾကက္သေရေတာ္။ အတိုင္းထက္အလြန္။ ေက်ာ္ေစာျပန္႔ႏွံ႕ရန္ အက်ိဳး။

၆-ခ်က္ ။ ။ ျပည္သူတို႔ အႀကံအစည္။ အဆိုး အေကာင္း။ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို။ အစိုးရလူႀကီးတို႔။ မျပတ္ၾကားသိ။ တုိင္းထြာဆင္ျခင္ျပဳျပင္၍။ ႏိုင္ငံေတာ္ အေျခခိုင္ၿပီး။ ႀကီးက်ယ္တုိးတက္ရန္ အက်ိဳး။

၇-ခ်က္ ။  ။ သိုးေဆာင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္။ ဆက္ဆံဥပေဒပါ။ အစိုးရအေၾကာင္း ကုမၸဏီအသင္းတို႔အေၾကာင္း။ေၾကာ္ျငာရန္ ႐ွိသည္မ်ားကို။ ၄င္း သတင္းစာတြင္။ ထည့္႐ိုက္ေၾကာ္ျငာရန္ ႐ွိသည္မ်ားကို။ ၄င္းသတင္းစာတြင္။ ထည့္႐ိုက္ေၾကာ္ျငာေစ၍။ ႏိုင္ငံျခားလူတို႔။ ႏွစ္သက္ၾကည္လင္။ အေရာင္းအ၀ယ္။ ႀကီးက်ယ္စည္ကား။ တိုးတက္ရန္အက်ိဳး။

၈-ခ်က္ ။ ။ ျပည္သူတုိ႔တြင္ မေတာ္ျပဳက်င့္သူ ႐ွိခဲ့လွ်င္။ ၄င္းသတင္းစာက။ ကဲ့ရဲ႕ေၾကာ္ျငာ၍။ျပဳမိသူႏွင့္တကြ။ လူအမ်ား ႐ွက္ေၾကာက္ ႐ြံ႐ွာၾကသျဖင့္။ အတိုင္းထက္အလြန္။ ေကာင္းမြန္ၾကရန္ အက်ိဳး။

၉-ခ်က္ ။ ။ အျခားႏို္င္ငံက။ ပညာစာ။ ႏုိင္ငံေတာ္႐ွိ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ပညာစာမ်ားကို။ ၄င္းသတင္းစာတိုက္က ပံု႐ိုက္၍ အဖိုးအနည္း ငယ္ႏွင့္။ ေရာင္းခ်သျဖင့္။ ႏုိင္ငံေတာ္သားတို႔။ ပညာ ျပန္႔ေျပာတိုးတက္ရန္ အက်ိဳး။

၁၀-ခ်က္ ။ ။ ၀ိနည္း ပိဋကတ္ေတာ္ စသည္မ်ားကို။ မဂၤလာကုန္မွဴးကုန္သည္ႀကီးတို႔က ျဖစ္ေစ။ သတင္းစာတုိက္ဆရာက ျဖစ္ေစ။ ပံုႏွိပ္ေရာင္းခ်၍။ ပိဋကတ္ေတာ္ အေထာင္အေသာင္း ပြားမ်ားျခင္း။ ပုဒ္ပါ႒္ အကၡရာ၀ဏၰ၊ မွန္ကန္ညီညြတ္ျခင္း။ ေငြ ၁ဝဝဝိ တန္သည့္ စာကို။ ၂၀ိ၊ ၂၅ိ ႏွင့္။ မည္သည့္အခါမဆို အလို႐ွိသမွ် ရႏိုင္၍ ျပည္သူတို႔ အလြယ္တကူ။ ဝယ္ယူလွဴဒါန္း ပူေဇာ္။ သာသနာေတာ္ျမတ္ အက်ိဳး တိုးတက္ရန္။

၁၁-ခ်က္။ ။ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္မွာ။ သတင္းစာတိုက္ေတာ္ တည္လုပ္မိလွ်င္။ ၄င္းသတင္းစာတုိက္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍။ ျပည္သူတို႔။ ပစၥည္းဘ႑ာ။ စာခ်ဳပ္အမွတ္အသား။ ထာ၀ရအ႐ွည္။ တည္ၾကည္ၿငိမ္သက္သည့္ အရာမ်ားကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္။ ခုိင္ခန္႔ၿမဲၿမံသည့္ အရာမ်ားကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္။ ခိုင္ခန္႔ ၿမဲၿမံေစေသာ။ အစိုးရ သက္ေသခံဥပေဒ တည္လုပ္ရလွ်င္။ ေ႐ႊ ေငြ စိန္ေက်ာက္။ အဝတ္အထည္ စေသာ။ တဒဂၤေရာင္း၀ယ္မႈ။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏုိင္သည့္ သာမညပစၥည္းမွတစ္ပါး။ သေဘၤာ။ တုိက္အိမ္။ စက္႐ုံ။ လယ္ယာဥယ်ာဥ္။ ၿခံေျမ အေမြခံအေမြလႊဲ။ အေၾကြအငန္း ေရာင္း၀ယ္မႈ။ ေငြေခ်မႈ စာခ်ဳပ္မွစ၍။ ၿမဲၿမံခိုင္ခန္႔ေစသည့္အရာ။ မေ႐ႊ႕မေျပာင္းႏိုင္သည့္ အရာမ်ားကို။ အစိုးရသက္ေသခံ ဥပေဒ႐ွိရာ။ တိုင္ၾကားေစ၍။ ဥပေဒ႐ွင္တို႔က။ အမႈအင္အားႏွင့္ ေထာက္ခ်င့္။ သတင္းစာတြင္။ ရက္ လ ပိုင္းျခားထည့္႐ိုက္ ေၾကာ္ျငာ၍။ တံဆိပ္ေတာ္ခတ္မတ္။ ၿမဲၿမံေစျခင္းျဖင့္။ ျပည္သူတို႔မွာ။ လုဆိုျငင္းပြား။ တရားအ႐ႈပ္အေထြး နည္းပါးျခင္းအက်ိဳး။ အေရာင္းအ၀ယ္ အကူးအသန္း ခိုင္ခန္႔ ၿမဲၿမံေစေသာ။ အစိုးရသက္ေသခံ။ ဥပေဒ႐ုံေတာ္တည္ေထာင္။ သတင္းစာတုိက္ေတာ္က။ ေၾကာ္ျငာတံဆိပ္ေတာ္ ခတ္မွတ္ရေၾကာင္းကို။ ႏုိင္ငံအမ်ားၾကားသိျပန္႔ႏွံ႕၍။ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ။ တိုးတက္ေၾကာင္းထင္႐ွားသျဖင့္။ အျပည္ျပည္ေထာင္က ႏွစ္သိမ့္ခ်ီးမြမ္းရန္အက်ိဳး။ သက္ေသခ ဥပေဒ႐ွင္တို႔က။ သတင္းစာ ထည့္႐ိုက္ေၾကာ္ျငာ တံဆိပ္ေတာ္ ခတ္မွတ္ရသမွ်ကို။ ေၾကာ္ျငာ မွတ္သားရ၍။ ၁၀၀ လွ်င္ ၆ က်ပ္ စသျဖင့္ ခံယူလွ်င္။ ခြန္ေတာ္မ်ားစြာ။ ႀကီးက်ယ္တိုးတက္ရန္ အက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရန္။

၁၂-ခ်က္။ ။ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္မွ သတင္းစာတုိက္ေတာ္ တည္လုပ္ရန္။ စက္ကိရိယာဘိုး အရင္းအႏွီး ေငြေတာ္ ၆၅၀၀ိ သတင္းစာဆရာ င႐ွင္ကေလးကို။ ထုတ္ေပးမစေတာ္မူ၍။ တည္လုပ္ေစမည္။

၁၃-ခ်က္။ ။ သတင္းစာမွာ။ ရက္တပတ္ အမွန္ ထုတ္ေ၀၍။ အမ်ား ၀ယ္ယူၾကည့္႐ႈႏုိင္ေအာင္။ သတင္းစာ တစ္ေစာင္ကို။ တစ္လလွ်င္ ၁ိ က်သာ ခံယူေစမည္။

၁၄-ခ်က္။  ။ သတင္းစာတုိက္မွာ လစဥ္ စရိတ္ႏွင့္ ေက်ေလာက္ေအာင္။ ျပည္သူတို႔ မ၀ယ္ျခမ္းမီအတြင္း။ အဦးအစ။ တစ္ႏွစ္တန္သည္။ ႏွစ္ႏွစ္တန္သည္။ အစိုးရက မစ၍။ သတင္းစာ ၅၀၀ ယူၾကေစမည္။

၁၅-ခ်က္။ ။ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္႐ွိ၍။ အမ်ား၀ယ္ယူ။ အင္အား႐ွိသည္ကာလ။ အစိုးရမ်ားက။ မစ၀ယ္ယူသည့္ သတင္းစာကို ေလွ်ာ့၍ အလို႐ွိသမွ်သာ။ ယူၾကေစမည္။

၁၆-ခ်က္။ ။ အရင္းစိုက္ထုတ္။ မစေတာ္မူရသည့္ ေငြေတာ္ ၆၅ဝဝိ မွာ ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ေျပလည္ေအာင္။ သတင္းစာဆရာ င႐ွင္ကေလးက။ ဆက္သြင္းေစမည္။ မေၾကမလည္႐ွိခဲ့လွ်င္။ အလိုေတာ္ ႐ွိရာ။ ပိဋကတ္စာမ်ားကို။ ပံု႐ိုက္ေစ၍။ ေပေတာ္ေရ ၁၀ အဂၤါ၀င္သည့္ စာအုပ္ ၅၀၀ က အထက္ကို။ တစ္အုပ္လွ်င္ ၅ိ က်။ ၁ဝဝဝ က အထက္ကို။ တစ္အုပ္လွ်င္ ၃ိ က်ႏွင့္။ ပံု႐ိုက္ဆက္သေစမည္။

၁၇-ခ်က္။ ။ မစေတာ္မူရင္း ေငြေတာ္မေျပမီအတြင္း။ အစိုးရႏွင့္ဆိုင္သည့္ ေၾကာ္ျငာစာ။ ေလလံစာမ်ားကို အဖိုးအခမယူ။ ႐ိုက္ထုတ္ေၾကာ္ျငာေစမည္။ မဟာမိတ္ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ဆဲ၊ အေ၀းႏုိင္ငံမ်ားသို႔။ ျဖန္႔ျဖဴးေပးကမ္းရန္။ ၇ ရက္ တစ္ပတ္လွ်င္ သတင္းစာေစာင္ေရ ၂ဝဝ ဆရာင႐ွင္ကေလးက ဆက္သြင္းေစသည္။

၇ ရက္ေန႔ ေ႐ွ႕ေဆာင္ေတာ္တြင္ ခန္းပတ္ၿမိဳ႕စားမင္းႀကီး။ ကနီအတြင္း၀န္မင္း။ အတြင္း၀န္ေဆာၿမိဳ႕စားမင္း။အတြင္း၀န္ ေယာၿမိဳ႕စားမင္း။ ေ႐ႊတိုက္အတြင္းဝန္မင္း။ ၀န္ေထာက္ပုပၸားၿမိဳ႕စားမင္း။ ဗန္းေမာ္၀န္ေထာက္မင္း။ ပုဂံဝန္ေထာက္မင္းတို႔စံုညီ။ သတင္းစာတိုက္တည္ရန္ စကားကို။ ကင္းဝန္မင္းႀကီးက အမိန္႔ေတာ္ျမတ္ခံရာ။ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္ အေနာက္ျပင္တြင္။ တည္လုပ္ၿပီး ႐ွိသည့္ တိုက္ေတာ္မ်ားတြင္။ သင့့္ရာ တုိက္ကို ေ႐ြးခ်ယ္၍။ သတင္းစာတုိက္ျပဳလုပ္ေစ။ ဘုရားအမိန္႔ေတာ္ျမတ္ကို ဦးထိပ္ထက္တင္႐ြက္ရသည္ကို။ သံေတာ္ဆင့္ မင္းလွစည္သူေက်ာ္ မွတ္သားခ်က္။


သတင္းစာကို တစ္လလွ်င္ ၄ ႀကိမ္ ထုတ္၏။ လဆန္း ၇ ရက္၊ လဆန္း ၁၃ ရက္ လဆုတ္ ၇။ လဆုတ္ ၁၃ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ျဖစ္၏။ အမ်ားအားျဖင့္ အလ်ား ၉ လက္မ၊ အနံ ၁၁ လက္မ (႐ြိဳင္ရယ္ ၄ ခ်ိဳး) အ႐ြယ္႐ွိေသာ စာမ်က္ႏွာ ၆ မ်က္ႏွာမွာ ၈ မ်က္ႏွာထိ ထုတ္ေ၀ေလ့႐ွိ၏။ အထူးထုတ္လွ်င္ကား ၁၀ မ်က္ႏွာခန္႔အထိ ႐ွိသည္။ သတင္းစာ၏ ေခါင္းစီးေနရာတြင္ `ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္သတင္းစာ´ ဟု ေရး၍ ထိုေအာက္က ေဒါင္း႐ုပ္၀ိုင္းတစ္ခု ပါ၏။ ေဒါင္း႐ုပ္ေအာက္က တစ္ဖန္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ မႏၱေလးေဂဇက္ (Mandalay Gazette) ဟု ႐ိုက္ႏွိပ္ထား၏။

သတင္းစာကို ၀န္ႀကီး၊ ၀န္ေထာက္၊ ၿမိဳ႕၀န္ ေစေသာ မင္းမႈထမ္းတို႔အား ဘုရင့္အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ ၀ယ္ယူဖတ္႐ႈေစသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သတင္းစာၾကည့္ခႏႈန္းကို ေဒါင္းဒဂၤါး ၁၀ိ ေပးရေလသည္။

သတင္းစာကို စတင္ထုတ္ေ၀ေသာအခါ ေမာ္လၿမိဳင္သား တ႐ုတ္ ျမန္မာ ကျပား၊ စာပံုႏွိပ္အတတ္ႏွင့္ တ႐ုတ္၊ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ မြန္၊ ကုလား၊ ကရင္ စေသာ ဘာသာ ေျခာက္မ်ိဳးတတ္သူ အဟီးကို ေနမ်ိဳးသီ၀သိဒၶိႏွင့္ သံေတာ္ဆင့္ရာထူးေပးၿပီး ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေစ၏။ ထိုစဥ္က `ရတနာပံုသတင္းစာ´ မွာ လူႀကိဳက္မမ်ားလွေပ။

ထို႔ေနာက္ ေမာင္လြင္ ေခၚ ေမာင္ထင္ အမည္႐ွိ ဘိုး၀ဇီရ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္မွ သူ၏အေရးအသားေၾကာင့္ လူႀကိဳက္ မ်ားလာ၏။ ဘိုးဝဇီရအား `သတင္းစာဆရာ´၊ `စာတုိက္စာေရး´၊ `စာေရးေတာ္´ ဟူေသာ အေခၚအေ၀ၚမ်ားျဖင့္ ေခၚေ၀ၚၾကသည္။ ယခုကာလ အေခၚ အယ္ဒီတာပင္ ျဖစ္၏။

အဟီးက ေၾကးနန္းသတင္းမ်ားကို ဘာသာျပန္၍ ဘိုး၀ဇီရက အျခားသတင္းမ်ားကို ေရးသည္။ရတနာပံုသတင္းစာသည္ ထူးျခားထင္႐ွားေသာ သတင္းေရးပံုတို႔အတြက္ နာမည္ထြက္ခဲ့၏။ ဘိုး၀ဇီရသည္ မိမိ၏ ကဗ်ာစြမ္းျဖင့္ သတင္းမ်ားကို ကႏြဲ႕ကလ်ျဖစ္ေအာင္ ကာရန္နေဘမ်ားျဖင့္ ျခယ္သဆင္ယင္ကာ ေရးသားသျဖင့္ သတင္းစာကို လူႀကိဳက္ အလြန္မ်ားလာေလသည္။

စိန္စားသတင္း၊ ႀကိဳးဆြဲခ်သတင္း၊ ေတာင္ပုဘုရားပြဲသတင္း၊ ျမင္းေပၚက က်ေသာ ေဆာင္းပါးသတင္း စသည္တို႔မွာ ထင္႐ွားလွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ `ရတနာပံုသတင္းစာ´ ကို `စိန္စားသတင္းစာ´ `ေတာင္ပုသတင္းစာ´ ဟူ၍ပင္ ေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္ ဆို၏။

ရတနာပံုသတင္းစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဂၤလိပ္တို႔ကမူကား `ထူးဆန္းေသာ သတင္းစာ´ ဟူ၍ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၇၉ ခု ဒီဇင္ဘာလအတြင္း လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွ ထုတ္ေ၀သည့္ ေဒးလီးနယူးစ္ (Daily News) သတင္းစာ၌ ေဖာ္ျပ၍ `ဆန္းျပားေသာ အိပ္မက္ ျမင္ျခင္းမ်ား၊ အတိတ္တေဘာင္စနည္းမ်ားႏွင့္ ထူးျခားယံုၾကည္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပတို႔ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္ဟု´ ေ၀ဖန္ထားေလသည္။ ထိုသတင္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ွိ ၄င္းတို႔ သတင္းေထာက္က ႏို္ဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ပို႔လုိက္သည့္ သတင္း ျဖစ္သည္။

`ရတနာပံုသတင္းစာ´  တြင္ ေခါင္းႀကီးပိုင္းယူ၍ အၿမဲတမ္း ေရးေလ့မ႐ွိ။ တစ္ခါတစ္ရံ မွဴးမတ္ႀကီးမ်ားကလည္း မည္သို႔မည္ပံု ေရးရန္ ေျပာဆိုသည့္အခါမွ တစ္ပါး ေခါင္းႀကီးပိုင္းဟူ၍ မ႐ွိေခ်။

အျခား ပါ၀င္ေလ့႐ွိေသာ အခန္းမ်ားမွာ-
၁။ ျပကၡဒိန္ (ျမန္မာ လရက္၊ အဂၤလိပ္ လရက္တို႔ကို တြဲျပထားသည္)
၂။ သတင္းစာ ဝယ္ယူဖတ္႐ႈသူတို႔ စာရင္း
၃။ ေနျပည္ေတာ္သတင္း
၄။ တလိုင္းသံုးရပ္သတင္း
၅။ ႏုိင္ငံျခား ေၾကးနန္းသတင္း
၆။ ေဆာင္းပါး
၇။ သတင္း ေကာက္ႏုတ္ခ်က္တို႔ ျဖစ္ၾက၏။

`ရတနာပံုသတင္းစာ´  တြင္ အဟီးႏွင့္ ေမာင္ထင္ (ေနာင္ ဘိုး၀ဇီရ) အျပင္ ေမာင္စံေမာင္ ႏွင့္ ေမာင္ခို ဆိုသူ သူငယ္ႏွစ္ဦး ႐ွိ၍ သူတို႔က သတင္းေထာက္ျခင္း၊ သတင္းစာကို လက္လီေရာင္းျခင္း၊ ႏွစ္ေၾကးေပး၍ ၾကည့္ၾကသူ မွဴးမတ္အရာ႐ွိႀကီးမ်ားထံ သတင္းစာ ပို႔ေပးရျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရ၏။ ေမာင္စံေမာင္ႏွင့္ ေမာင္ခိုတို႔သည္ လခ ၁၀ိ စီရ၏။ အဟီးမွာ ၁၅၀ိ ရ၍ ေမာင္ထင္ (ဘိုးဝဇီရ) မွာ ကနဦးတြင္ ၁၅ က်ပ္၊ ေနာက္ ၆ဝ ရ၏။

ရတနာပံုသတင္းစာမူေဟာင္းတစ္ခုကို ျပန္လည္ထုတ္ေ၀သည့္ ဟံမင္းေ၀း၏ `ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္ သတင္းစာသမုိင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္´ ကို ညႊန္းရေသာ္ - `၁၂၄ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏွစ္ဆန္းစေလာက္၌ စာေရးေတာ္(အယ္ဒီတာ) ေမာင္ထင္သည္ လက္ေမာင္းတြင္ အနာေပါက္ ေခတၱအနားယူ ႏုတ္ထြက္ရာမွ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ ဆက္၍ သတင္းစာတိုက္တြင္ အမႈမထမ္းေတာ့ဘဲ အဟီးပင္ ဆက္လက္အုပ္စိုးရေလသည္။

၁၂၄ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလတြင္ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး မက်န္းမမာေတာ္မူသျဖင့္ `ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္သတင္းစာ´ ကို ေခတၱပိတ္ထားရေလသည္။ ထို႔ေနာက္ သီေပါမင္း တက္လာေသာအခါ အဟီးပင္ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ျပဳ၍ သတင္းစာကို ဆက္လက္ထုတ္ေ၀ခဲ့ေပ၏။

Comments