Zaw Aung - Letter to Moemaka

ေရႊဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္း
ေဇာ္ေအာင္ (မုုိးမေပးစာ)
ဇူလုုိင္ ၁၊ ၂၀၁၃ယခု (ဂ်ဴလိုင္ ၁ရက္၊ ၂၀၁၃) ပိုက္လိုင္း သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ စတင္လႊတ္ျပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္ Eleven Media မွ သတင္းေရးသားခ်က္အရ၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဓါတ္ေငြ ့ ၁၂ဘီလွ်ံ ကုဗမီတာႏွင့္ ေရနံစိမ္းတန္ခ်ိိန္ ၂၂ သန္း ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ 

indexmundi.com ေဖၚျပခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ထုတ္လုပ္မႈ 2011 သည္ 400 billion Cu ft ဟု ဆိုသည္။ တန္ဘိုးမွာ ကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၁၄၀၀ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ခန္႔မွန္းခ်က္က ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ဟု ဆိုသည္။ သတင္းအတိက်မသိရပါ)။ ထို ထုတ္လုပ္မႈအားလံုးသည္ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔မွ ရတနာႏွင့္ရဲတခြန္ မွထုတ္လုပ္သည္။ အားလံုးနီးပါးမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအသံုးခ်ရန္အတြက္ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားကို ျပန္လည္ရယူႏိုင္ခဲ့သျဖင့္၊ ဓါတ္ေငြ႔လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အနည္းငယ္ရရွိလာပါသည္။  ယခုအခါ ရခိုင္ကမ္းလြန္မွ ကိုးရီးယား ေဒ၀ူးထုတ္လုပ္ေသာ ဓါတ္ေငြမ်ားကို တရုပ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္း စတင္ေနျပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းဌာနမွေရးသားခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျဖတ္သန္းခ (Right of Way) အေနႏွင့္ ေရနံစိမ္းအတြက္ ၆.၉၀၅သန္း၊ ဓါတ္ေငြ ့အတြက္ ၆.၉၀၅သန္း၊ ေရနံစိမ္းအတြက္ Transit fee တစ္တန္လွ်င္ တစ္ေဒၚလာ ရရွိမည္ဟု ေရးထားသည္။ ကာလေပါက္ေစ်းမ်ားႏွင့္တြက္ခ်က္ပါက ေအာက္ပါအတိုင္းရရွိသည္။ သံုးသပ္ခ်က္အရ ျမန္မာ MOGE မွ ၁၅% ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံေသာေၾကာင့္ အျမတ္ေငြ၏ ၁၅% ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ မည္မွ်ျမတ္မည္ မသိႏိုင္ေသာ္လည္း Eleven Media ေဖၚျပခ်က္အရ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၃၈၁၀ တန္ဖိုးရွိေသာ ေရနံစိမ္းႏွင့္ဓါတ္ေငြမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျဖတ္သန္းခမွာ ကန္ေဒၚလာ ၃၆သန္း (1%) ရရွိမည္ဟု ဆိုပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္မွ Eleven Media သတင္းအရ၊ ေရနံစိမ္းတန္ခ်ိန္ ၂သန္းႏွင့္ဓါတ္ေငြ႔၂ ဘီလွ်ံကုဗမီတာ ရမည္ဟုလည္း ဆိုျပန္သည္။ ထိုသို႔ဆိုပါက  ျဖတ္သန္းခ ကန္ေဒၚလာ ၄၄၃သန္း (12%) ျဖစ္ေနသည္။ထိုသို႔ အလြန္ရႈပ္ေထြးလွေသာ ျဖတ္သန္းခ စာခ်ဳပ္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိမႈ ေပၚလြင္ေနပါသည္။ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အျဖစ္ ထိုမ်ားျပား လွေသာ ေငြေၾကးမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရေသာ အစိုးရ၀န္ၾကီး လစာမွ က်ပ္ေငြ ၆ သိန္းသာျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ထို ၆ သိန္းေငြေၾကား (ေဒၚ လာ ၉၀၀) သည္ သူ႔တို႔မိသားစု ၄ ဦး ထမင္းစရိတ္ပင္ မရွိပါ။ Corruption အနည္းႏွင့္အမ်ား ရွိမည္ျဖစ္ရာ နည္းပါေစဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါ သည္။  ၀န္ၾကီးဦးစိုးသိန္းက မမွန္မကန္လုပ္ေဆာင္လွ်င္ တိုင္တန္းႏိုင္သည္ဟု ယခုအပတ္က ေျပာဆိုေသာ္လည္း၊ ျပည္သူႏွင့္မီဒီယာမ်ားမွာ မတိုင္တန္းလိုပါ။ ၀န္ၾကီးမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈကို သမၼတထံ တင္ျပခဲ့ျပီးျပီဟုလ္း ၀န္ၾကီးဦးစိုးသိန္းက ဆိုပါသည္။ လူထုထံ မထုတ္ျပန္ေသးဟု သိရ ပါသည္။ ေကာင္းပါသည္။

ယခု တင္ျပသည္မွာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ တစ္ခုတည္းျဖစ္ပါသည္။ ေရနံ၊ဓါတ္ေငြသယံဇာတ  ~ေဒၚလာ ၄ ဘီလွ်ံသည္ တစ္တိုင္းျပည္လံုး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ GDP 57 billion US$ ၏ ၇% သာရွိပါသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ပထမဆံုး အေရးၾကီးသည့္အလုပ္သည္ ဓါတ္ေငြ႔ေရာင္းခ်မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ Accounting စာရင္းျဖစ္သည္ဟု သမၼတကိုယ္တိုင္ ေျပာခဲ့သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေန မ်ားစြာရွိပါေသးသည္။ ဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ အျခား ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီၾကီးမ်ား သြားရည္ယိုသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း မယံုၾကည္ ေသး၍၄င္း၊ Infra Structure လွ်ပ္စစ္၊ ေရ၊ ေျမ၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး..မရေသးသျဖင့္၄င္း၊  ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံရန္ ေစာင့္ၾကည့္ ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

● ေငြမ်ားမ်ားသံုးသည့္က႑၊ ျခစားမႈမ်ားသည္
ယခု တိုင္းျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေသာအခါ ... အဓိက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသူမ်ားစြာ ေငြထုတ္ပိုက္ျပီးေရာက္လာသည္။ သူတို႔ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ တိုးခ်ဲ႔လုပ္ေဆာင္မည့္ က႑မ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃-၁၄ တြင္ တစ္မ်ိဳးသားလံုးထုတ္လုပ္မႈ GDP US$ 57 billion တြင္၊  ကုန္သြယ္မႈ 11 billion (မ်ားစြာတိုးခ်ဲ႔ဦးမည္)၊  ေဆာက္လုပ္ေရး၊ 2.5 billion (မ်ားစြာတိုးခ်ဲ႔မည္), ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း 7.3 billion, ဆက္သြယ္ေရး 1.1 billion (ဘီလွ်ံမ်ားစြာတိုးခ်ဲ႔မည္),  သားငါးက႑ 4.7 billion, ငွားရမ္း၀န္ေဆာင္မႈ (1.1 billion - အိမ္ေျမ၊ကားေရာင္း၀ယ္မႈ) စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လပ္စားမႈေျမာက္မ်ားစြာ တဟုန္ထိုးေျပး၀င္လာေတာ့သည္။ အစိုးရကလည္း အခြန္ ေကာက္ျခင္း၊ ေလာင္စာဆီတင္သြင္းျခင္း၊ ဇိမ္ခံပစၥည္းတင္သြင္းျခင္း၊ ေက်ာက္ျမတ္၊ကြ်န္းသစ္၊ဓါတ္ေငြ စသည့္သယံဇာတမ်ားအတြက္ အစိုးရႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ား လပ္စားမႈမရွိရန္ အထူးလုပ္ေဆာင္ရသည္။ အက်ိဳးအျမတ္မရေသာ လယ္ယာ (14 billion) ႏွင့္စက္မႈ၊လွ်ပ္စစ္ (12.7 billion လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျခစားမႈနည္းပါးသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ စက္ရံုမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္မ်ား အစိုးရကို ေစ်းၾကီးၾကီးနွင့္ေရာင္းခ်မည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသူမ်ားက လပ္ေပးရန္ၾကိဳးစာေနၾကျပီျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႔ လူနည္းစု အစိုးရတာ ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း ေတာင္းတာေတာင္း ..ဟူေသာစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီၾကီမ်ားထံ ေတာင္းေနၾကသည္ဟု ၾကားသိရ သည္မွာ စိတ္မခ်မ္းေျမ႔ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။

တရုပ္၊ကိုးရီးယား၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျခစားမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္၊ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီၾကီးမ်ား၏ တဖက္သတ္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားကို နားလည္မည့္ လူငယ္မ်ားစြာကို ျပည္ပပညာသင္ဆုမ်ား ေပးျပီး၊ မိမိႏိုင္ငံ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ခန္႔ထားပါသည္။ ပညာေတာ္သင္မ်ား ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ား ျပန္မလာၾကေသာ္လည္း၊ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ျပန္လာၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။ ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္ျခင္းမွာ ေရရွည္စီ မံကိန္းျဖစ္သည္။ ေရတိုစီမံကိန္းတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ အားနည္းေသာ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား Consultant မ်ား၊ ကုလသမဂၢ ႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ အၾကီးတန္းအစိုးရအရာရွိမ်ားကို ေတာင္ကိုးရီးယားသို႔ ၃ ပတ္ခန္႔ ေလ့လာေရး ေစ လႊတ္ျခင္းသည္ ေကာင္းပါသည္။ ေရတိုအတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ထိုက္တန္သည့္ လစေငြ ေပးျပီး ေခၚယူ ခန္႔ထားရန္သာ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္ေနပါသည္။ (မိုးမခေပးစာ)  


အျခား၊ အိႏၷိယ (စီမံကိန္း)၊ ထိုင္း (ရတနာႏွင့္ရဲတခြန္) သို႔ေရာင္းခ်ေသာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းမ်ားComments