Han Thit Naing - News

ေဇကမာၻဦးခင္ေရႊ၏ လႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာၾကားခ်က္ကုိ လယ္သမားအခြင့္အေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေကာ္မတီ ေထာက္ခံ
ဟန္သစ္ႏုိင္
စက္တင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၃

 (ဓာတ္ပုံ - ဟန္သစ္ႏုိင္)

ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ နံနက္ ၉နာရီတြင္ ဧရာ၀တီတုိင္း မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရလဲကေလးေက်းရြာ ဓမၼ၀ိဟာရေက်ာင္းတြင္ ေတာင္သူ လယ္ သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဥပေဒမဲ့ လယ္ယာေျမသိမ္းယူသည္ဟု ေျပာေနျခင္းမ်ားသည္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒ၏အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ယခုဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၄၃ ႏွင့္ ၄၄၄ အရ  ယခင္အစုိးရလုပ္ေဆာင္သြားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ယခုအစုိးရမွ ဆက္လက္အသိမွတ္ျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအား တရားစဲြႏုိင္သည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အျပစ္ရွာမွာလား၊ အေျဖရွာမွားလား ဟု  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလႈိင္ ၈ ရက္ေန႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ ေဇကမာၻဦးခင္ေရႊက ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေကာ္မတီမွ ဥကၠဌ ဦးသိန္းလြင္ဦး ေျပာၾကားရာတြင္ ... ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဥပေဒပုဒ္မ (၃)၁၌ တည္းဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္ တရားရုံးတစ္ခုခု၏ အမိန္႔ျဖင့္ လယ္ယာေျမအပါ၀င္ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ ထြန္စက္ စသည္မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းမႈမျပဳရျခင္းဟု ျပဌာန္းထားျခင္၊ ထုိဥပေဒကုိ ေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ႏွစ္ ၂၀ ဟု ျပဌာန္းခဲ့ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ဥပေဒမ်ားအားနည္းခ်က္ရွိသည္ဟု ဦးခင္ေရႊက ေျပာၾကားသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏုိင္းေၾကာင္း၊ ပုဒ္မ ၄၄၄(က) သည္ ယခုဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အာဏာတည္သည့္ေန႔၌ တည္ရွိေနေသာအစုိးရအဖဲြ႔သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ  တာ၀န္ေပးအပ္သည့္ အစုိးရအဖဲြ႔ မေပၚေပါက္မီ မိမိတုိ႔၏သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္မ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ေၾကာင္း၊ ပုဒ္မ ၄၄၄ (ခ) သည္ ယခုဖဲြ႔စည္းပုံ ဥပေဒအာ ဏာတည္သည့္ေန႔၌ တည္ရွိေသာ တရာရုံးမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ တည္ေထာင္သည့္တရာရုံးမ်ားမေပၚေပါက္မီ ဆက္လက္ၿပီး တရားစီရင္ခြင့္အာဏာမ်ာ သုံးစြဲေဆာင္ရြက္ရမည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားရုံးမ်ားတြင္ မၿပီးျပတ္က်န္ရွိေနေသာ တရားမမႈမ်ား၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ အမႈမ်ားႏွင့္ အခြန္ေတာ္အမႈမ်ားကုိ စတင္စစ္ေဆးစဥ္က က်င့္သုံးသည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္စစ္ေဆးစီရင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ေျပာၾကားသြားသည္။


ဆက္လက္ၿပီး၄င္းက ဦးခင္ေရႊ၏ေတာင္းဆုိခ်က္အတုိင္း ယခင္ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္သာယာေရးႏွင့္ ဖဲြ႔ၿဖိဳး ေရးေကာင္စီမွ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသုိ႔ တုိက္ရုိက္ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖစ္သည့္ ပုဂၢလိကပုိင္ေျမယာအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ သီးႏွံမ်ားေလ်ာ္ေၾကးဆုိင္ရာကိစၥကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကာယကံရွင္မ်ား နစ္နာမႈမရွိေစရန္ ေဒသေပါက္ေစ်းထက္မနည္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ နအဖ အတြင္းေရးမွဴးႀကီးကုိယ္တုုိင္ လက္မွတ္ေရးထုိးျဖန္႔ေ၀ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ‘အခုလုိ ဒီမုိကေရစီစနစ္တည္ေဆာက္ ေနသည့္ ကာလ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရာတြင္ ကာလေဒသေပါက္ေစ်းျဖစ္ရမယ္၊ အာဏာရွင္စနစ္က်င့္သုံးတဲ့ ေဒသဆုိင္ရာအာ ဏာပုိင္ တုိ႔ရဲ႕ သတ္မွတ္ေသာေစ်းႏႈန္းမျဖစ္ေစရဘူး’  ပုဒ္မ ၃၆၅ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားရဲ႕ တရား၀င္လက္ရွိပုိင္ ဆုိင္ထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ ေသာပစၥည္းႏွင့္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာပစၥည္းမ်ားကုိ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေပးရမည္ဟု ၄င္းကေျပာၾကားခဲ့သည္။