Letter to Moemaka

Lizstar သေဘၤာသားမ်ားေပ်ာက္ေနတဲ့ ေဒၚလာ (၂) သန္း
မုုိးမခေပးစာ
စက္တင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၃ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ Lizstar Shipping က ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားေသာ Setsuyo Kisen Co.,Ltd ပိုင္ဆိုင္ေသာ သေဘၤာ မ်ားေပၚတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ Setsuyo Fleet တြင္ ၿမန္မာမ်ား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေသာ သေဘၤာ (၁၄) စီး ၇ွိပါသည္။

Lizstar Shipping ကတာ၀န္ခံထားေသာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ(၂)ခု ၇ွိပါသည္။
(၁).Setsuyo Kisen co.,Ltd (Setsuyo Fleet)
(၂).Daiichi Chuo Marine (DCM Fleet) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

လစာေပးပံုစနစ္မွာ Setsuyo ႏွင့္ DCM ကုမၸဏီ(၂)ခုမွ လစဥ္ လကုန္ရက္တိုင္း သေဘၤာသားမ်ား၏ လစာေငြကို Lizstar Shipping ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေဇာ္၏ Bank Account သို ့၁၀၀% (မပ်က္မကြက္) လႊဲေပးပါသည္။ (ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားဘက္မွ တာ၀န္ေက်ပါသည္။) ဦးဝင္းေဇာ္မွ တဆင့္ သိမ္ၿဖဴလမ္းရွိ Myanmar Apex Bank တြင္ ဖြင့္ထားေသာ Lizstar သေဘၤာသားမ်ား၏ Bank account မ်ားသို ့ လႊဲေၿပာင္း ေပးရန္ ၂၀၁၃ ေမလ(၁၄)ရက္စြဲၿဖင့္(စာရႈရန္ ပူးတြဲတင္ၿပထား) ကတိကဝတ္ၿပဳ ထားေသာ္လည္း ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇြန္လစာ၊ ဇူလိုင္လစာ၊ ဩဂုတ္လစာမ်ား ကို ၂၀၁၃ စက္တဘၤာလ(၁၂)ရက္ေန ့အထိ လႊဲေၿပာင္းေပးႏိုင္ၿခင္း မရွိပါ။ သေဘၤာတစ္စီးတြင္ သေဘၤာသား အေယာက္(၂၀)ခန္ ့တာ၀န္ထမ္းေနၿပီး တစ္လလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးေသာင္း (၄၀,၀၀၀) ခန္ ့လစာရွင္းေပးရပါမည္။

(၃)လစာဆိုလွ်င္ သေဘၤာတစ္စီးကို အေမရိကန္ေဒၚလာတစ္ေသာင္း၊ႏွစ္ေထာင္(၁၂၀,၀၀၀)ခန္ ့ လစာရွင္းေပးရမည္ၿဖစ္ၿပီးSetsuyo Fleet လက္ေအာက္တြင္ သေဘၤာ(၁၄)စီးရွိရာ စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သန္း၊ေၿခာက္သိန္း၊ ရွစ္ေသာင္း(၁,၆၈၀,၀၀၀)ခန္ ့Lizstar shipping ႏွင္ ့၎ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေဇာ္မွ ေပးဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ ေနပါသည္။သေဘၤာမွ တာ၀န္ၿပီးဆုံး၍ ရန္ကုန္ၿပန္ေရာက္ေနေသာ သေဘၤာသားဦးေရ (၁၀၀)ခန္ ့ကိုလည္း(၃)လစာ ေပးေခ်ရန္ အေႁကြးရွိပါသည္။ထိုတန္ဖိုးမ်ားစုစုေပါင္းလွ်င္အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္သန္း(၂,၀၀၀,၀၀၀)ေက်ာ္ ေပးေခ်ရန္ ပ်က္ကြက္ ေနသည္။၎ေငြပမာနကို ဂ်ပန္ကုပၼဏီ ႏွစ္ခုၿဖစ္ေသာ Setsuyo Kisen ႏွင့္ Daiichi Chuo Marine တို ့မွ Lizstar ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေဇာ္၏ စကၤာပူရွိ Bank Account သို ့လြဲေၿပာင္းေပးၿပီးၿဖစ္ရာ ေဒၚလာ(၂)သန္းေက်ာ္ကို ၎မွ လွည့္ပတ္သံုးစြဲ ထားေႀကာင္း ေပၚလြင္ ေနသည္။    

လစာ၏ ၁၅ % ခန္ ့ ၿဖစ္ေသာ စရံေငြကိုသာ ဇြန္၊ဇူလိုင္လမ်ားအတြက္ သေဘၤာေပၚတြင္     ( ၂၀၁၃ စက္တဘၤာလ(၁၂)ရက္ေန ့အထိ ) စတိအၿဖစ္  လကၡံရရွိၾကပါသည္။ သေဘၤာေပၚတြင္ စရံ (၇)ႀကိမ္ ခန့္ထုတ္ေပးမွ လစာအၿပည့္ (၁)ႀကိမ္ ရၿခင္းႏွင့္ ညီမွ်သည္။ထို ့ေၾကာင့္ သေဘၤာသားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားမွာ ႀကီးမားေသာ အခက္အခဲမ်ား ၿဖစ္ေပၚကာ ေဖာင္စီးရင္း ေရငတ္ၿဖစ္ရပါသည္။ရန္ကုန္ရွိ မိသားစုမ်ားမွ လစာေငြ လႊဲၿပီး၊မၿပီး ရန္ကုန္Lizstar ကုမၸဏီတြင္ စံုစမ္းေသာအခါတြင္လည္း မေခ်မငံ ဆက္ဆံခံၾကရပါသည္။ ဆက္ဆံေရး လြန္စြာည့ံၿဖင္းေသာ ေငြစာရင္း မန္ေနဂ်ာအမ်ဳိးသမီး အား တမင္ရည္ရြယ္ ခန့္ထားၿပီးရန္ေတြ ့ ေစပါသည္။ Lizstar ကုမၸဏီမွ တိက်ခိုင္မာေသာ လစာရွင္းတမ္း Payment Bill မ်ားကိုလည္း သက္ေသအေထာက္အထား ၿဖစ္မည္စိုး၍ မည္သည့္အခါမွ် သေဘၤာသားမ်ားအား ထုတ္ေပးၿခင္းမရွိပါ။

သေဘၤာသားမ်ား၏ လစာေငြထဲမွလစဥ္ ေဒၚလာ(၃၀)ကို Japan Seaman Union (JSU) ေၾကး အၿဖစ္ Lizstar ကုမၸဏီမွ ၿဖတ္ယူထားၿပီး ထိုေငြမ်ားကို JSU သို ့အမွန္တကယ္ ေပးသြင္းၿခင္းမရွိပါ။ ထို ့ေၾကာင့္ တာ၀န္ၿပီးဆံုး၍ ၿပန္လာေသာ သေဘၤာသားမ်ားအား JSU၏ပင္စင္လစာ အာမခံလက္မွတ္ကိုLizstar ကုမၸဏီမွထုတ္ေပးႏိုင္ၿခင္း မရွိပါ။ သေဘၤာ(၁၄) စီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ စုစုေပါင္း သေဘၤာသား (၄၀၀)ခန္ ့ရွိရာ တစ္ဦးကို တစ္လ ေဒၚလာ(၃၀)ၿဖတ္ယူထားလွ်င္ တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ(၁၂,၀၀၀)၊တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာတစ္သိန္းခြဲခန္ ့(၁၄၄,၀၀၀)ကိုLizstar shipping ႏွင္ ့၎ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေဇာ္မွၿဖတ္ယူ၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလြဲသံုးစား လုပ္ထား ပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ အသက္ၿပည့္ အၿငိမ္းစားယူေသာအခါ မည္သည့္ Lizstar သေဘၤာသားမွ် Japan Seaman Union(JSU) မွထုတ္ေပးေသာ ပင္စင္လစာ မခံစားၾကရပါ။

သေဘၤာသားမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္လွ်င္ မမွ်တေသာစာပိုဒ္မ်ားထည့္သြင္းကာ ကုမၸဏီမွ တဘက္ သတ္အသာစီးယူ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးအိမ္ဂရံ (သို ့) တိုက္ခန္းစာခ်ဳပ္ အေပါင္ေပးထားခဲ့ရပါသည္။

တဖန္ ၂၀၁၃၊ စက္တဘၤာ(၃)ရက္ ေနစြဲၿဖင့္ Lizstar ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေဇာ္မွ ဇာတ္လမ္းသစ္ ထြင္လာၿပန္သည္။ Myanmar Apex ဘဏ္သို ့လစာမ်ားလြဲေၿပာင္းေပးေသာ စနစ္ကို “ေခတၱဖ်က္သိမ္း” ေၾကာင္း၊သေဘၤာေပၚတြင္ လစာေပး ေသာစနစ္သို ့ၿပန္ေၿပာင္းမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ေၾကၿငာခ်က္ (စာရႈရန္ ပူးတြဲတင္ၿပထား)ထုတ္လာၿပန္ပါသည္။ ၎ေၾကၿငာခ်က္ကို သေဘၤာပိုင္ရွင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ(၂)ခုမသိေစလို၍ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ မ်ားသို ့ မိတၳဴ(Carbon Copy) ေပးပို ့ၿခင္းမရွိပါ။ ၎ေၾကၿငာခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

(၁) ရန္ကုန္Lizstar ႐ုံးတြင္ လစာလာေရာက္ ေတာင္းဆိုေသာ သေဘၤာသားမိသားစုမ်ားအား ဥပါယ္တမွ်င္ၿဖင့္  ႐ွင္းထုတ္လိုၿခင္း။                                                                                                                (၂) မရွင္းေပးႏိုင္ေသာ လစာမ်ားအတြက္(စနစ္အလွည့္အေၿပာင္းေၾကာင့္ဟုဆိုကာ) အခ်ိန္ ထပ္မံဆြဲ လိုၿခင္း။                                                                                                   (၃) အငယ္တန္း သေဘၤာ သားမ်ား(သေဘၤာတစ္စီးလွ်င္ ၁၀ ဦးရွိ)၏ လစာထဲမွ တစ္ဦးကို တစ္လလွ်င္  ေဒၚလာ(၂၀၀) (အေၾကာင္းၿပခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးၿဖင့္) ၿဖတ္ယူထိမ္းထားၿပီး အၿခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးထား လိုၿခင္း။ MLC 2006 ဥပေဒ အရ ကုမၸဏီက ထိုေငြကို ထိမ္းသိမ္းထားပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ တြက္ခ်က္မႈအရ(ေဒၚလာ၂၀၀ x ၁၀ဦး x ၁၄စီး x ၁၂လ=ေဒၚလာ၃၃၆,၀၀၀)၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ေဒၚလာ သံုးသိန္းခြဲခန္ ့ အၿခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးထားၿခင္း(သို ့မဟုတ္) အတိုးၿဖင့္ ထုတ္ေခ်းထားႏုိင္ေၾကာင္း   ေတြ ့ရွိႏိုင္ပါသည္။

Maritime Labour Convention:MLC 2006 ဥပေဒ အရ  Standard A2.2 – Wages, Paragraph(1) တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သေဘၤာသားမ်ား၏ လစာေငြကို လစဥ္လတိုင္း ေပးေခ်ရန္ ၿပ႒ာန္းထားေသာ္ လည္း Lizstar ကုမၸဏီမွ ဦး၀င္းေဇာ္က ဥပေဒကို  စနစ္တက် ခ်ဳိးေဖာက္ေနပါသည္။

MLC,2006 Standard A2.2 – Wages, Paragraph(1) တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းၿပ႒ာန္းထားပါသည္။

Regulation 2.2 – Wages
Standard A2.2 – Wages

1.     Each Member shall require that payments due to seafarers working on ships    that fly its flag are made at no greater than monthly intervals and in accordance with any applicable collective agreement.
            
တိ္က်ခိုင္မာေသာ သတင္းရင္းၿမစ္ၿဖစ္ေစရန္ Lizstar ကုမၸဏီမွ ထုတ္ၿပန္ေသာ ေၾကၿငာခ်က္မ်ား ကို လည္းပူးတြဲ တင္ၿပထားပါသည္။

မွန္ကန္မႈရွိလွ်င္ ရဲရင့္မႈလည္း ရွိရပါမည္။ အထက္ပါ အေႀကာင္းအရာမ်ားကို ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထားမ်ားၿဖင့္ မွန္ကန္ေသာမီဒီယာမ်ား ေရွ့ေမွာက္တြင္ Lizstar Shipping ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေဇာ္မွ ရွင္းလင္းေစလိုပါသည္။ Lizstar Shipping ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ၏ “ေဒါက္တာ”ဘြဲ ့ကုိလည္း မည္သည့္တကၠသိုလ္မွ အမွန္တကယ္ရရွိခဲ့ေႀကာင္း သက္ေသၿပ မွတ္ေက်ာက္တင္ေစလုုိပါသည္။ဤစာစုကိုွိ သေဘၤာသားမ်ား၊သေဘၤာလိုက္ရန္ၿပင္ဆင္ေနေသာ ညီငယ္မ်ားႏွင့္မိဘၿပည္သူမ်ား ဖတ္ရႈၿပီး ဆိုးညစ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ လွည့္ဖ်ားၿခင္း မခံရေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။စုံစမ္း စစ္ေဆး လိုေသာ မီဒီယာမ်ားအေနၿဖင့္ ေအာက္ပါ လိပ္စာ၊ဖံုးနံပါတ္၊အီးေမးမ်ားသို ့ဆက္သြယ္ႏိုင္ၾကပါသည္။

ဟီရိဩပတၱိတရား ထြန္းကားေစလိုေသာ                                                                                                    ၿမန္မာသေဘၤာသားမ်ား (Myanmar Setsuyo Seafarers )                       

(ေဒါက္တာ)ဦး၀င္းေဇာ္
Lizstar Shipping Co.,Ltd
No.77, Corner of 54th Street & Botahtaung 3rd Lane,
Botahtaung Township, Yangon, Myanmar.
Tel:+95(1)202654, 297197, 297706, 8610160
Email: “Dr.Win Zaw”drwinzaw@lizstargroup.biz, lizstarygn@lizstargroup.biz

Myanmar Apex Bank (TheinByu)                                                                                            
  No.(207), Thein Phyu Road (Middle) Block, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar.               
Tel: +95 (1) 398801~07,+ 95 (1) 398811~819                                                                                           Email: enquiry@mabbank.com
Setsuyo KisenCo., Ltd ဂ်ပန္ကုမၸဏီ တာ၀န္ခံ မန္ေနဂ်ာ                                           

Mr. Hirofumi Sakanoue                                                                                                      
Email:“Hirofumi Sakanoue”hirofumi_sakanoue@setsuyokisen.co.jp                                                       Daiichi Chuo Marine Co., Ltd ဂ်ပန္ကုမၸဏီ တာ၀န္ခံ မန္ေနဂ်ာ                                                                                        

Mr. Fujita                                                                                                                                                   Tel: +81-03-3523-8856                                                                                                                             Email:“Fujita San”<y-fujita@fmarine.co.jp>
Comments