Than Win Hlaing - Articles

တရုတ္ရိုးရာ ေဗဒင္ပညာ
သန္းဝင္းလိႈင္
စက္တင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၃
ကမၻာေပၚရွိ တိုင္းျပည္အသီးသီးတြင္ မိမိတို႔ လူမ်ိဳးရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့အလိုက္ ေဝဒပညာမ်ား တစ္မ်ိဳးစီ ရွိၾက၍ တစ္မ်ိဳးတစ္ဘာသာစီ ထူးျခားလွေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တူညီေသာ အခ်က္ကေလးမ်ားလည္း အနည္းႏွင့္အမ်ား ရွိတတ္သည္။ မည္သည့္ေဝဒ ပညာရပ္ႏွင့္မွ် မတူေအာင္ ထူးျခားလွေသာ တရုတ္ေဝဒပညာမွာမူ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းလွေပသည္။

တရုတ္တို႔၏ ေဝဒပညာတြင္ ေဖၚျပထားေသာ တိရစၦာန္ရုပ္မ်ားမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိထားေသာ အေရွ႕အေနာက္ နကၡတ္ေဗဒင္ ရာသီရုပ္မ်ားႏွင့္ မတူသလို၊ သေဘာတရား အရလည္း မည္သို႔မွ် မသက္ဆိုင္ေပ။ တရုတ္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္အား ၎၏ဖြားရာသီကို ေမးပါက နဂါး၊ က်ား၊ ယုန္၊ ေျမြ၊ ေမ်ာက္ စေသာ တိရစၦာန္တစ္ေကာင္၏ အမည္ကိုသာ ေျပာျပေပလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ားစုမွာ ေမြးလ၊ ေမြးရက္၊ ေမြးခ်ိန္တို႔ကိုမူ မွတ္မိခ်င္မွ မွတ္မိေပလိမ့္မည္။ ယင္းတို႔အတြက္ အေရးႀကီးဆုံးမွာ ေမြးႏွစ္သာ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ေဝဒပညာတြင္ ၁၂ ႏွစ္ တာကာလမ်ား သတ္မွတ္ထားၿပီး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းအတြက္ သီးျခား ရာသီရုပ္မ်ား ရွိ၏။ ေမြးေန႔ႏွင့္ ေမြးခ်ိန္မ်ားအတြက္ ဇာတာမ်ား မိမိတို႔၏ ရိုးရာအလိုက္ ဖြဲ႔ေလ့ ရွိတတ္ေသာ္လည္း ေမြးႏွစ္ကသာ အဓိက အဆုံးအျဖတ္ကို ေပး၏။


တရုတ္တို႔၏ ရိုးရာအေတြးအေခၚအတိုင္း တရုတ္ေဗဒင္ကိုလည္း “ယင္း” (Yin) ႏွင့္ “ယန္း” (Yang) စနစ္အေပၚတြင္ အေျခခံထား၏။ ယင္းႏွင့္ယန္းသည္ စၾကာ၀႒ာတရား၏ အေျခခံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းတို႔ႏွစ္ခု အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အခ်ိဳးအဆတို႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထား၍ အရာရာတို႔ကို ျဖစ္ေပၚလာၾကသည္ ဆုိသည္။ “ယန္း” ကို မ်ဥ္းရွည္တစ္ခုျဖင့္ ေဖၚျပ၍ “ယင္း” ကို မ်ဥ္းတိုႏွစ္ခုျဖင့္ ေဖၚျပေလ့ရွိသည္။ အနာဂတ္ေဟာေျပာမႈအတြက္ ၎တို႔ကို ေမာ့စ္ေၾကးနန္း စကား၀ွက္မ်ား (Morse Code) သဖြယ္ အသုံးျပဳၾကသည္။ ထင္ရွားေသာ တရုတ္ေဗဒင္ အေဟာက်မ္း ယီခ်င္းတြင္ ယင္းနွင့္ ယန္းကို အမ်ိဳးမ်ိဳးတြဲဖက္၍ ေဟာျပထား၏။ ယန္းသည္ ေနမင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုဂၢိဳလ္သဘာဝရွိ၏။ အေပါင္းလကၡဏာျဖစ္၏။ ေတာက္ပ၏။ အျပဳသေဘာေဆာင္၍ လႈပ္ရွားမႈ အျပည့္ရွိသည္။ ယင္းမူကား လႏွင့္ ဆက္စပ္၏။ အႏုတ္လကၡဏာျဖစ္၏။ ကၠုတိၱလိင္ သဘာဝ ရွိ၏။ အေမွာင္လႊမ္း၏။ ၿငိမ္သက္၏။ အဖ်က္သေဘာ ေဆာင္သည္။ တရုတ္ရိုးရာ  ေဗဒင္ပညာတြင္ ရာသီစက္ဝန္းႏွင့္ ၿဂိဳဟ္တို႔ကို ယင္းႏွင့္ ယန္းစနစ္ျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲထားေလ့ ရွိၾကသည္။

မဟာဘူတ ဓါတ္ႀကီးေလးပါးအျဖစ္ ေလ၊ မီး၊ ေရ၊ ေျမ ဟူ၍ ခြဲျခားထားေသာ္လည္း တရုတ္တို႔က သစ္သား၊ မီး၊ ေျမ၊ သတၳဳႏွင့္ ေရ ဟူ၍ ငါးမ်ိဳးခြဲထားၿပီး ယင္းတို႔ကို ၾကာသပေတး၊ အဂၤါ၊ စေန၊ ေသာၾကာႏွင့္ ဗုဒၶဟူးတို႔က အစဥ္လိုက္ အသီးသီးေစာင့္ေရွာက္ထားသည္ ဆို၏။ ေရွးေခတ္က ဧကရာဇ္မင္းဆက္တိုင္း မဟာဘူတ ဓါတ္တစ္ပါးက အုပ္စိုးသည္ဟုလည္း အယူရွိၾကသည္။ ဧကရာဇ္မင္းတစ္ဆက္ေျပာင္းတိုင္း နတ္ဘုရားမ်ားက စိုးမိုးမည့္ မဟာဘူတဓါတ္ကိုိ အမွတ္သေကၤတ တစ္ခုျဖင့္ ျပသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ “ဟူအန္ဟီ” ဧကရာဇ္နန္းတက္ေသာအခါ တီေကာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပုရြက္ဆိတ္ႀကီးမ်ား ထင္ရွားေပၚထြန္း လာသည္ဆိုသည္။ ဤအတိတ္ နိမိတ္မ်ားကို ဖတ္၍ အဓိပၸာယ္ေဖၚထုတ္ရာတြင္ ထိုဘုရင္က “ေျမဓါတ္စိုးမိုးမည့္ လကၡဏာျဖစ္သည္။ ေျမဓါတ္၏ အေရာင္ျဖစ္ေသာ အ၀ါေရာင္ ငါတို႔ အသုံးျပဳရမည္။ ငါတို႔၏ ကိစၥအဝဝကို ေျမ၌ အေျခခံ တည္ေစရမည္” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ၿဂိဳဟ္တိုင္ကို စိုးမိုးေသာ မဟာဘူတ ဓါတ္ၾကီးတစ္ပါးစီအျပင္ ယင္းႏွင့္ ယန္းတို႔၏ သေဘာသဘာဝကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရေသးသည္။ ယင္း၏သေဘာမွာ သဘာဝအတိုင္းျဖစ္၍ ယန္းမွာ ျပဳျပင္စီစဥ္ထားေသာ သေဘာရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့့္ ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္ကို ယင္းသေဘာျဖင့္ ဖြင့္ဆိုပါက ေတာတြင္းရွိ သဘာဝသစ္ပင္မွ သစ္သားကို ဆိုလိုသည္။  ယန္းသေဘာအားျဖင့္မူ ပန္းပုထုထားေသာ သို႔မဟုတ္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ အသုံးျပဳေသာ သစ္သားကို ဆိုလိုေပသည္။

တရုတ္ ေဝဒပညာတြင္ ရာသီရုပ္ တိရစၦာန္ ၁၂ ေကာင္သည္ ၁၂ ႏွစ္တစ္ပတ္ကာလကို စိုးမိုးသည့္အျပင္ ၂၄ နာရီ (တစ္ေန႔တာ)ကိုလည္း စိုးမိုးထားျပန္သည္။ ဤစနစ္ကို တစ္နည္းအားျဖင့္ လဗိမာန္ဘုံ ၁၂ ဆင့္ ဟုတင္စား၍ လျပည့္လကြယ္ ရက္မ်ားျဖင့္ တြက္ယူေသာ ျပကၡဒိန္လမ်ား ဖြဲ႔ယူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရုတ္ဇာတာ တစ္ေစာင္သည္ သာမန္လူတို႔အဖို႔ ရႈပ္ေထြး ခက္ခဲလွသည္။ သို႔ကလို တရုတ္ ေ၀ဒပညာရွင္မ်ားသည္ ႏွစ္မ်ားကို တိရစၦာန္ ၁၂ ေကာင္တို႔၏ အမည္မ်ားျဖင့္  သတ္မွတ္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီဟု သိရသည္။


အဆိုပါ တိရစၦာန္ ၁၂ ေကာင္၏ အမည္မ်ားမွာ ၾကြက္၊ ႏြား၊ က်ား၊ ယုန္၊ နဂါး၊ ေျမြ ၊ ျမင္း၊ သိုး၊ ေမ်ာက္၊ ၾကက္၊ ေခြးႏွင့္ ဝက္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ တရုတ္ေဗဒင္စနစ္အရ တည္ေဆာက္ထားေသာ ရာသီစက္၀န္း ေကာက္ကိန္းကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ မိမိ၏ ေမြးခုႏွစ္ကို သိရွိပါက မိမိသည္ မည္သည့္တိရစၦာန္ ရာသီႏွစ္တြင္ ဖြားျမင္ေၾကာင္း အလြယ္တကူ သိရွိႏိုင္ေပသည္။ တရုတ္တို႔၏ ေဗဒင္ပညာျဖင့္ ေဟာကိန္းသိရွိလိုသူမ်ားအတြက္ ၁၂ ရာသီ အေဟာမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖၚျပထားပါသည္။ တရုတ္တ္ို႔၏ ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္သည္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ မဟုတ္ဘဲ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ က်ေရာက္ေၾကာင္း သတိျပဳရန္ ျဖစ္သည္။

● တရုတ္ရိုးရာ ေဗဒင္တြက္နည္း
မိမိေမြးသကၠရာဇ္သည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ျဖစ္ပါက ျမန္မာသကၠရာဇ္ကိုတည္ (၁) ခုႏႈတ္၍ (၁၂)ျဖင့္စားပါက။ အၾကြင္းကို ၾကည့္၍ ေဟာဆိုပါ။ သို႔မဟုတ္ ခရစ္သကၠရာဇ္ျဖစ္ပါက ခရစ္သကၠရာဇ္ကိုတည္ (၃)ျဖင့္ႏုတ္၍ (၁၂) ျဖင့္ စားပါ။ အၾကြင္းကိုၾကည့္၍ ေဟာဆိုပါ။

● ၾကြက္ႏွစ္ဖြား အေဟာ
ၾကြက္ႏွစ္သည္ “ယင္း” ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ၾကြက္ႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ၁၈၈၈၊ ၁၉ဝဝ၊ ၁၉၁၂၊ ၁၉၂၄၊ ၁၉၃၆၊ ၁၉၄၈၊ ၁၉၆ဝ၊ ၁၉၇၂၊ ၁၉၈၄ ၊၁၉၉၆၊၂ဝဝ၈၊၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္မ်ား၌ ေမြးဖြားမည့္သူမ်ားသည္လည္း ၾကြက္ႏွစ္ဖြားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ သကၠရာဇ္ ၂ဝ၃၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၄၄ ခုႏွစ္မ်ား၌ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္လည္း ၾကြက္ႏွစ္ဖြားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ၾကြက္ႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အၾကားအျမင္ ပါရမီရွင္မ်ား ျဖစ္တတ္ၿပီး မိမိအတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးမ်ားကုိ အလိုအေလ်ာက္ ထိုးထြင္းသိျမင္တတ္သည့္အျပင္ ေဟာတတ္၊ ေျပာတတ္ေသာ စကားၾကြယ္ဝသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အေဟာအေျပာကိုလည္း ၀ါသနာထုံတတ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၾကြက္ႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ကံ ေကာင္းတတ္ၾကသည္။ သူတို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ားသည္ အနာဂတ္အတြက္ အၿမဲစိတ္ေစာေနေလ့ ရွိသည္။ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ကိုသာ ေတြးေတာတတ္ၿပီး ေျဖးေျဖးမွန္မွန္ သို႔မဟုတ္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္တတ္သည့္ ျမင္းႏွစ္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ားႏွင့္ အၿမဲဆန္႔က်င္ေနတတ္သည္။

ၾကြက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ စိတ္တို၍ အသုံးအျဖဳန္း ႀကီးတတ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ ေလာဘႀကီး၍ သူတစ္ပါးကို ေခါင္းပုံျဖတ္ရန္ ဝန္မေလးသူလည္း ျဖစ္သည္။ ညအခ်ိန္ေမြးဖြားေသာ ၾကြက္ႏွစ္ဖြားတို႔သည္ ေန႔၌ ေမြးသူထက္ပို၍ စြန္႔စြန္႔စားစား လုပ္လိုသူ ျဖစ္တတ္သည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းတို႔သည္ ေနရာအႏွ႔ံ ခရီးသြားလိုသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ေန႔ဘက္ေမြးဖြားသူတို႔မွာ အသိဥာဏ္ထိုင္းမိႈင္း၍ ပ်င္းရိတတ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ အခ်ိန္မွန္မွန္ လုပ္ရသည့္ အလုပ္ကို မုန္းတီးသူမ်ား ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးေလာက သူတစ္ပါးကို လိမ္ညာရန္ ေခါင္းပုံျဖတ္ရန္ ၀န္မေလးတတ္ေပ။ ယင္းတို႔သည္ ရန္လိုတတ္၍ အတင္းအဖ်င္းလည္း ေျပာတတ္သည္။ စိတ္သေဘာထား ေသးတတ္သည္။ ၎တို႔၏ ေကာင္းေသာ အဂၤါရပ္တို႔မွာ ခ်စ္စဖြယ္ရွိျခင္း၊ အလုပ္ႀကိဳးစားျခင္း ၊ ေခၽြတာျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

၎တို႔သည္ ပညာရွင္ ပါရဂူမ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း ဖန္တီးဥာဏ္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ရာ စာေရးဆရာမ်ား၊ ေ၀ဖန္သူမ်ား ျဖစ္မည္။ အစုအေ၀းျဖင့္ ပူးေပါင္း လုပ္တတ္သူမ်ား မဟုတ္ေပ။ ၎တို႔သည္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ သမားမ်ား ျဖစ္သည္။ အခ်စ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမဴဆြယ္ေကာင္းမည္။ အစြဲသန္၍ စိတ္လႈပ္ရွား တတ္မည္။ လက္ေဆာင္ပဏၰာ အေပးရက္ေရာမည္။

ၾကြက္ႏွစ္သမားမ်ားသည္ စိတ္သေဘာမ်ားႏွင့္ အေတြးအႀကံမ်ားမွာ ေထြျပားမ်ားလြန္းသျဖင့္ အင္အားကုန္ခန္း တတ္ေလရာ သူတို႔အတြက္နားခ်ိန္ မ်ားမ်ားလိုအပ္သည္။ ေမာပန္းလာေသာအခါ အျပည့္အနားယူရန္ လုိအပ္ၿပီး ေစာေစာအိပ္ရာဝင္သင့္သူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ အခ်ိဳ႕ေသာ ၾကြက္ႏွစ္သမားမ်ားမွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္မႈမ်ားကို အေျဖရွာရင္း သူတို႔ဖာသာ ရႈပ္ေထြးေနတတ္သည္။

ၾကြက္ႏွစ္ဖြား အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္က်သည့္တိုင္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း အလုပ္၌လည္း ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ပူပင္တတ္၍ ႏွေျမာစု စုတတ္သည္။ ၾကြက္ႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ နဂါး၊ ႏြား၊ ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြားတို႔ကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ ယင္းတို႔ႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆုံး အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားမွာ ႏြားႏွစ္ဖြားမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေခြးႏွစ္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳသင့္ေပ။ ထို႔ျပင္ ျမင္းႏွစ္ဖြားတို႔ႏွင့္လည္း မေပါင္းအပ္ေပ။

ၾကြက္ႏွစ္ဖြားမ်ား၌ ထင္ရွားေသာ ပုဂၢိဳလ္ ရွိတ္စပီးယား၊ ေတာ္စတိြဳင္း၊ ဂ်ဴးဗန္း၊ ရွားေလ့ဘရြန္ေတး၊ မာလြန္ဘဲရန္ဒို၊ မိုးဇက္၊ မာတာဟာရီ၊ နာေကဆင္၊ ေဝလမင္းသား ခ်ားလ္စ္၊ ဗင္နက္ဆာ၊ အလက္ဇျႏၵား မင္းသမီးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

● ႏြားႏွစ္အေဟာ
၁၈၈၉၊ ၁၉ဝ၁၊ ၁၉၁၃၊ ၁၉၂၅၊ ၁၉၃၇၊ ၁၉၄၉၊ ၁၉၆၁၊ ၁၉၇၃၊ ၁၉၈၅ ၊၁၉၉၇၊၂ဝဝ၉၊၂ဝ၂၁ခုႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ “ႏြားႏွစ္” ဖြားသူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

အေနာက္တိုင္း ရာသီစက္၀န္းမွ ႏြားကဲ့သို႔ပင္ တရုတ္ေ၀ဒပညာအရ ႏြားဖြားတို႔မွာလည္း ေျမႀကီးကဲ့သို႔ ႏွိမ့္ခ်သည္းခံတတ္၏။ ႏြားႏွစ္သည္ “ယင္း” ရာသီႏွစ္ျဖစ္၍ တနလၤာၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး မိခင္စိတ္ရွိသည္။ ယင္းတို႔သည္ ကာယဗလ ႀကီးထြားသန္မာသူမ်ားျဖစ္သည္။ အလုပ္လုပ္ရာ၌ ႀကိဳးစားပန္းစားရွိ၍ တည္ၿငိမ္သည္းခံတတ္သည္။ စကားေျပာေကာင္း၍ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းတို႔သည္ အလုပ္ႀကိဳးစား လုပ္သျဖင့္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္တတ္သူ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အလုပ္လုပ္ရာ၌ ေႏွးေကြး၍ ေခါင္းမာတတ္ၾကမည္။ တစ္ခါတစ္ရံ မလိုစိတ္၊ ကလဲ့စား ေခ်လိုစိတ္ ရွိမည္။ ခ်စ္စဖြယ္ အမူအရာ မရွိေခ်။ အခ်စ္ေရး၌ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ မရွိေပ။ စိတ္ဆိုးလာလွ်င္ မလုပ္သင့္သည္မ်ားကို ႏိႈင္းႏိႈင္းဆဆ မလုပ္တတ္ၾကေခ်။ ႏြားႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ အတိတ္က ေရႊထီးေဆာင္းခဲ့သည့္ အေၾကာင္းကို တၿမဳံ႕ၿမဳံ႕ ေတြးေနတတ္ၾကသည္။ ယင္းတို႔သည္ သက္ေတာင့္ သက္သာမႈကိုလည္း ႏွစ္သက္ၾကသည္။ ေန႔ဘက္ ေမြးဖြားေသာ ႏြားႏွစ္သမားမ်ားသည္ ဘ၀တေလွ်ာက္ ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားရသည္။ ညေမြးသူမ်ားမွာ မိမိဘ၀ခရီးမွာ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ ပန္းခင္းေသာလမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းရမည္။ ႏြားႏွစ္ဖြားေယာက်ာ္းမ်ားသည္ မိန္းမတို႔၏ သေဘာကို စာနာနားလည္တတ္သျဖင့္ မိန္းမတို႔၏ အားထားဖြယ္ရာလည္း ျဖစ္သည္။

ႏြားႏွစ္ဖြားပုဂၢိဳလ္သည္ အိမ္ေထာင္အႀကီိးအကဲျဖစ္က မယားႏွင့္ သားသမီးမ်ားကို ခ်စ္တတ္ေသာ္လည္း တစ္ေသြးတစ္သံ တစ္မိန္႔ က်င့္သံုးတတ္သည္။ အိမ္ရွင္မသည္ စိတ္ႀကံ့ခိုင္မည္။ အိမ္သူအိမ္သားမ်ား မပူမပင္ရေအာင္ စီမံတတ္မည္။ သို႔ေသာ္ တီတီတာတာ ေျပာဆိုျပဳမူမည္ မဟုတ္ေပ။ ႏြားႏွစ္ဖြား မိန္းမမ်ားမွာ အထူးမိန္းမဆန္တတ္ၿပီး အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ အထူးေပ်ာ္ရႊင္ ႏွစ္သိမ့္မႈကို ခံစားရတတ္သည္။ သူတို႔၏ မသဘာဝကို ဟန္႔တားမႈ ခံရပါက ဖ်ားနာတတ္၏။ အထူးသျဖင့္ ႏြားႏွစ္ဖြားတို႔သည္ အသက္ရွည္တတ္၏။

ႏြားႏွစ္ဖြားတို႔သည္ စီးပြားေရး၌ ၾကြက္ႏွစ္ဖြားမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေသာ္ ေအာင္ျမင္တတ္သည္။ က်ား၊ နဂါးႏွစ္ဖြားမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ မလုပ္သင့္ေပ။ အိမ္ေထာင္အျဖစ္ ၾကြက္၊ ၾကက္ႏွင့္ ေျမြႏွစ္ဖြားမ်ားကို ေရြးေသာ္သင့္၏။ ျမင္းႏွင့္ ဆိတ္ႏွစ္ဖြားမ်ားကိုမူ အထူးေရွာင္သင့္သည္။ ႏြားႏွစ္ဖြားမ်ား၌ ထင္ရွားသူမ်ားမွာ  နပိုလီယံ၊ ဟစ္တလာ၊ ခ်ာလီခ်က္ပလင္၊ ဗီဗီယံေလး၊ ရစ္ခ်က္ဘာတန္၊ ပီတာဆဲလား၊ ဂ်ိန္းဖြန္ဒါ၊ လက္ေ၀ွ႔ခ်န္ပီယံ ဖရန္ဘရူႏိုး၊ ေပါ့ခ်ဴးမန္း၊ ေရာဘတ္ရက္ဖို႔ဒ္၊ ဒိုင္ယာနာမင္းသမီး ၊ ေ၀ါ့ဒစၥေနးလ္၊ စပိန္ဘုရင္ဟြမ္းကာလို႔စ္၊ အိႏိၵယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနရူး၊ ေရာ့ဂီတ အဆိုေက်ာ္ ဘရုစ္စပရင္းစတင္းႏွင့္ ၿဗိတိန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မာဂရက္သက္ခ်ာတို႔ ျဖစ္သည္။

● က်ားႏွစ္ဖြား အေဟာ
၁၈၉ဝ၊ ၁၉ဝ၂၊ ၁၉၁၄၊ ၁၉၂၆၊ ၁၉၃၈၊ ၁၉၅ဝ၊ ၁၉၆၂၊ ၁၉၇၄၊ ၁၉၈၆၊၁၉၉၈၊၂၀၁ဝ၊၂ဝ၂၂ ခုႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ က်ားႏွစ္ဖြားမ်ား ျဖစ္သည္။ က်ားႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ယန္းရာသီႏွစ္ျဖစ္၍ အမဓါတ္ျဖစ္ေသာ အလင္းေရာင္ ေႏြးေထြးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ က်ားႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စုံ၍ စိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္ တက္ၾကြၾကၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ရန္လိုတတ္ေသာ သဘာ၀ရွိရုံမက ခက္ထန္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ သေဘာမ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။ ညပိုင္းေမြးသူမ်ားအဖို႔ ရန္လိုတတ္ေသာ သဘာ၀ ပိုမိုျပင္းထန္ စူးရွတတ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကိုလည္း အလြန္အထင္ႀကီးသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္စိုးမိုးသူကို ေတာ္လွန္လိုသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ လုပ္တတ္ၾကသည္။

က်ားႏွစ္ဖြား အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သူတစ္ပါးအား စြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။ ယင္းတို႔သည္ ဥစၥာပစၥည္း မမက္ေမာေသာ္လည္း ေခါင္းမာတတ္သည္။ ေရွးရိုးစဥ္လာ ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ ဓေလ့မ်ားကို ေတာ္လွန္တတ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ က်ားႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ အခ်စ္တရြာ ဆင္ႏြတတ္ၿပီး မ်က္ရည္တစ္ရြာျဖင့္ အဆုံးသတ္ရတတ္သည္။ က်ားႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ အမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသားရွိၿပီး ျပႆနာကို တည့္တည့္ၾကည့္ရႈ သုံးသပ္တတ္ေပသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ၾကင္နာေႏြးေထြးေသာ ႏွလုံးသား ရွိတတ္ၿပီး အပိုျဖဳန္းတီးမႈလည္း ကင္းေပသည္။ က်ားႏွစ္ဖြားေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ခ်စ္တတ္သည္။ ထိုနည္းတူ သူ႔ကိုလည္း သစၥရွိရွိ ျပန္ခ်စ္ေစခ်င္သည္။ စီးပြားေရး၌ တစ္ကိုယ္ေတာ္သမားျဖစ္၍ တပါးသူၾသဇာကို နာခံလိုစိတ္မရွိ၊ ေငြမ်ားမ်ားရွာတတ္၍ ေငြမ်ားမ်ား သုံးျဖဳန္းတတ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ စစ္ဘက္၌ျဖစ္ေစ လူသူမေပါက္ေရာက္သည့္ ေနရာမ်ိဳးကို သြားေရာက္ေလ့လာေရး၌ျဖစ္ေစ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္။

က်ားႏွစ္ဖြား မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ဖူးစာဖက္မိေသာ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္အဖို႔ အေသေစာတတ္သျဖင့္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းလွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ားႏွစ္ဖြား မိန္းကေလးမ်ားသည္ ဘ၀ခရီး ေသဘက္နီးေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ေလ့ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ က်ားႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားေသာ ေယာက်ာ္းေလးအတြက္ကား သာယာေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အတိၿပီး၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ က်ား၏ ခက္ထန္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ သေဘာသဘာ၀သည္ ခိုးသူး မီးႏွင့္ တေစၦတည္းဟူေသာ အဖ်က္ရန္ သုံးပါးကို အၿပီးအပိုင္ တုိက္ထုတ္ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။


“က်ားတစ္ေကာင္၏ အရိပ္အေယာင္ကို ျမင္ရရုံျဖင့္ ေျမြတစ္ေကာင္သည္ ဓါးရွခံရသလို နာက်င္တတ္သည္” ဟူေသာ တရုတ္စကားပုံအလိုအရ က်ားႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ေျမြႏွစ္ဖြားသူမ်ားကို လက္မထပ္သင့္ေပ။ ေမ်ာက္၊ ႏြားႏွစ္ဖြားမ်ားႏွင့္လည္း မသင့္ေပ။ က်ားႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ျမင္း၊ ေခြး၊ နဂါး ၊ ၀က္ႏွစ္ဖြားမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္ ျပဳသင့္သည္။ က်ားႏွစ္ဖြားမ်ားအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံး ဖူးစာရွင္မ်ားမွာ ၀က္ႏွစ္ဖြားမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။ ထင္ရွားေသာ က်ားႏွစ္ဖြားမ်ားမွာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဟိုခ်ီမင္း၊ မာကိုပိုလို၊ မာရီလင္မြန္ရိုး ၊ ကားလ္မတ္စ္၊ ျပင္သစ္သမၼတေဟာင္း ဒီေဂါ၊ ေအာ္စကာ၀ိုင္း၊ နယ္သာလန္ ဘုရင္မႀကီးဘီထရစ္၊ ဗီသိုဗင္၊ အက္ဂါသာ ခရစၥတီး၊ တြမ္ခရုစ္၊ ၿဗိတိန္ ဒုတိယေျမာက္ အယ္လစ္ဇဘတ္ ဘုရင္မႀကီး၊ ဖရက္ဒရစ္ေဖာ့ဆက္၊ ဆာေဒးဗစ္စတီး၊ ေလာ့ဒ္အိုဝင္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

● ယုန္ႏွစ္ဖြား အေဟာ
၁၈၉၁၊ ၁၉၀၃၊ ၁၉၁၅၊ ၁၉၂၇၊ ၁၉၃၉၊ ၁၉၅၁၊ ၁၉၆၃၊ ၁၉၇၅၊ ၁၉၈၇၊ ၁၉၉၉၊၂ဝ၁၁၊ ႏွင့္ ၂ဝ၂၃ခုႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ယုန္ႏွစ္ဖြားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ယုန္ႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ “ယင္း” ရာသီႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ယုန္ႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ကံေကာင္း၍ စိတ္ေကာင္းရွိသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ခ်စ္ခင္တတ္ျခင္း၊ ၾကင္နာတတ္ျခင္း ရွိတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔သည္ စိတ္ထိခိုက္လြယ္၍ စိတ္ကူးယဥ္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကေလသည္။ သူတို႔သည္ ဥာဏ္ပညာ ထက္ျမက္၍ ပါးနပ္လိမၼာၾကသည့္အျပင္ အေျမာ္အျမင္လည္း ႀကီးၾကသည္။

ေရွးေဟာင္း တရုတ္စကားပုံ တစ္ခုတြင္ “ပါးနပ္ေသာ ယုန္တစ္ေကာင္၏ တြင္းမွာ ဂူေပါက္သုံးခုရွိ၍ မည္သည့္ကံၾကမၼာကို ျဖစ္ေစ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္သည္” ဟု ဆိုထားသည္။ ထိုနည္းတူ ယုန္ႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ (၀ါ) ထြက္ေပါက္မရွိေသာ လမ္းမ်ားကို ေလွ်ာက္ေလ့ရွိသည္။ ထိုနည္းတူ တစ္လမ္းသြား အလုပ္မ်ားကိုလည္း လုပ္လိုစိတ္မရွိၾကေပ။ ယုန္ႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ အေျခခံအားျဖင့္  ေႏြးေထြးၾကင္နာေသာ ႏွလုံးသားပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း အျပင္ပန္းအားျဖင့္  ေအးတိေအးစက္ႏိုင္ၿပီး အေတြ႔အထိအာရုံမ်ားကိုလည္း တြန္ ့ဆုတ္ေသာ သေဘာရွိသည္။ ယုန္ႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္းႏွင့္ ရိုင္းစိုင္းျခင္းမ်ားကို ရြံရွာမုန္းတီးေလ့ရွိသည္။ အရာရာတြင္ အလယ္အလတ္ သေဘာရွိသည္။ အျခားသူမ်ားကိုလည္း ကူညီတတ္၍ အကင္းပါးသူမ်ားျဖစ္သည္။

ယုန္ႏွစ္ဖြား အမ်ိဳးသားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိ၍ အမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာ ေပါင္းသင္းတတ္သည္။ မိတ္ေဆြဖြဲ႔ရာ၌လည္း လိမၼာ၍ ရာသက္ပန္မိတ္ေဆြမ်ား ရရွိတတ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးတို႔သည္ မိမိတို႔ သားမယားကို ဂရုတစိုက္ထားရွိ၍ ေအးေအးေဆးေဆး ေနလိုစိတ္ ရွိၾကသည္။ ယင္းတို႔၏ အားနည္းခ်က္မွာ ေလာင္းကစားတတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယုန္ႏွစ္ဖြား အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ ေကာင္းေသာ အိမ္ရွင္မ ျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း ပလႊားဝင့္ၾကြားတတ္၍ ထင့္ခနဲရွိလွ်င္ စိတ္ထိခိုက္တတ္သည့္ အထိမခံ ေရႊပန္းကန္မ်ား ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး၌ ယုန္ႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္တတ္၍ ႏိုင္ငံေရး သံတမန္ေရးတို႔၌လည္း ေအာင္ျမင္တတ္သည္။

ထင္ရွားေသာ ယုန္ႏွစ္ဖြားမ်ားမွာ ဟင္နရီဂ်ိမ္းစ္၊ ဆာဟဲ့လက္ေဒါက္ဂလပ္ဟုမ္း၊ စတာလင္၊ ရူးေဒါ့ဖ္နာရီယက္မ္၊ အာသာမီလာ၊ အယ္လဘတ္မင္းသား၊ ဖီဒယ္က္စထရို၊ ကြန္ျဖဴးရွပ္၊ မာရီက်ဴရီ၊ အယ္လဘတ္အိုင္းစတိန္း၊ ဂ်ိန္းစဘြန္းရုပ္ရွင္မင္းသား ေရာ္ဂ်ာမိုး၊ ဟာသမင္းသားႀကီး ေဘာ့ဟုပ္၊ စစ္တုရင္ ခ်န္ပီယံမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ အနာတိုလီကားလ္ေပါ့ႏွင့္ ဂယ္ရီကက္္ ပါေရာ့ဗ္၊ ၀ိတိုရိယ ဘုရင္မႀကီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊အေမရိကန္ ကဗ်ာဆရာႀကီး ေဒးဗစ္ဖေရာ့စ္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။


● နဂါးႏွစ္ အေဟာ
၁၈၉၂၊ ၁၉၀၄၊ ၁၉၁၆၊ ၁၉၂၈၊ ၁၉၄ဝ၊ ၁၉၅၂၊ ၁၉၆၄၊ ၁၉၇၆၊ ၁၉၈၈ ၊၂ဝဝဝ၊၂ဝ၁၂၊၂ဝ၂၄ခုႏွစ္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ “နဂါး” ႏွစ္ဖြားမ်ား ျဖစ္သည္။ နဂါးႏွစ္သည္ ယန္းႏွစ္ ျဖစ္သည့္ နဂါးသည္ တရိပ္ရိပ္တက္ေနေသာ တန္ခိုးအာဏာကို ညႊန္း၏။ သူ႔ကိုယ္သူ ပုံသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲ ဖန္ဆင္းႏိုင္သည့္ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္လည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေအာင္ ေနတတ္သည္။ အတိတ္ၾသဘာ အလြန္ေကာင္းေသာ ႏွစ္ ျဖစ္၏။ နဂါးမ်ားကို အႀကီးႏွင့္ အေသးဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳး ခြဲထားႏိုင္သည္။ နဂါးႏွစ္ဖြားမ်ား၏ ထူးျခားခ်က္မွာ သဒၵါတရား ထက္သန္ေသာသူ ျဖစ္သည္။ စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ေနတတ္ေသာ အေတြ႔အႀကဳံအရ နားလည္လြယ္ေသာ အစြဲအလမ္းႀကီးေသာ နည္းလမ္းက်က် အရာရာအေပၚ ၾကည့္ျမင္သုံးသပ္ အႀကံေကာင္း ဥာဏ္ေကာင္း ေတြးေခၚတတ္ေသာ ထြန္းေပါက္ေအာင္ျမင္ေသာ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကို ျမင္လြယ္ေသာ စသည့္ အရည္အခ်င္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံသည္။

ထို႔ျပင္ နဂါးႏွစ္ဖြားတို႔သည္ ဥာဏ္ထက္ျမက္၍ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရွိေသာေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္တတ္ၾကသည္။ က်န္းမာေရးေကာင္းၿပီး ရဲရင့္တက္ၾကြသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ပညာရွင္ သို႔မဟုတ္ အႏုပညာရွင္ ျဖစ္တတ္ၿပီး ပါးရည္နပ္ရည္ ရွိမည္။ စိတ္တိုျခင္း၊ ကိုယ့္ဖို႔သာၾကည့္ျခင္း၊ ေခါင္းမာျခင္း မ်ားလည္း ျဖစ္တတ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ အဝတ္အစားကို ေကာင္းမြန္သပ္ရပ္စြာ ဝတ္ဆင္တတ္သည္။ အခ်စ္ႏွင့္ ပက္သက္၍ စိတ္ကူးယဥ္တတ္မည္။ ေျဗာင္ေျပာတတ္သျဖင့္ ေရရွည္မိတ္ေဆြ သဂၤဟ မရွိတတ္။ အိမ္၌ အာဏာရွင္တမွ် အမိန္႔ေပးသမွ် အားလုံးက လိုက္နာေစခ်င္သည္။

နဂါးႏွစ္ဖြား အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ထၾကြလုံ႔လရွိသည္၊ စိတ္ကူးယဥ္တတ္သည္။ ကလက္တတ္သည္။ အိမ္ကို သပ္ရပ္စြာ ထားခ်င္ေသာ္လည္း အိမ္မႈကိစၥမ်ားကို လုပ္ရန္ပ်င္းသည္။ မုန္းသည္။ ၀တ္ဆင္ရာ၌ ေတာင္ေျပာင္ေသာ အေရာင္မ်ား အဆင္မ်ားကို ႏွစ္သက္တတ္သည္။ နဂါးႏွစ္ဖြားမ်ားမွာ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ၊ တန္ခိုးအာဏာ၊ ကုသိုလ္ကံေကာင္းျခင္း၊ အသက္ရွည္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္အျပင္  ဆန္႔က်င္ဘက္ လိင္မ်ားအလယ္တြင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားတတ္သည္။ ငယ္ရြယ္စဥ္အခါကပင္ ဤအရည္အေသြးမ်ား အနည္းငယ္ ထင္ရွားၿပီး ျဖစ္သည္။ အားလုံးေသာ နဂါးႏွစ္ဖြားမ်ား (ႀကီးငယ္မဟူ) မွာ ျပင္းထန္ေသာ စိတ္ဓါတ္မ်ား ရွိတတ္ၿပီး အျခားသူမ်ား၏ အမိန္႔ေပးျခင္းကို စက္ဆုပ္တတ္ၾကသည္။

အခ်စ္ေရး၌ နဂါးႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားထက္ပို၍ သဲေသာေၾကာင့္ ခ်စ္ႀကိဳက္သူ မ်ားေသာ္လည္း သစၥာမဲ့တတ္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ား၌ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရး၌ျဖစ္ေစ၊ ေအာင္ျမင္တတ္သည္။ စီးပြားေရး၌ က်ား၊ ေမ်ာက္၊ ဝက္ ႏွစ္ဖြားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံက အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည္။ နဂါးႏွစ္ဖြား အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ကာမဂုဏ္အာရုံမ်ားတတ္သျဖင့္ ယုန္ႏွစ္ဖြားသူမ်ားႏွင့္ လက္မထပ္သင့္ေပ။ ထိုနည္းတူ ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြားမ်ားႏွင့္လည္း မသင့္ေတာ္လွပါ။ အေကာင္းဆုံးမွာ ၾကက္၊ ေျမြ ၊ ၾကြက္ႏွစ္ဖြားမ်ားကို ေရြးသင့္ေပသည္။  ထင္ရွားေသာ နဂါးႏွစ္ဖြားမ်ားမွာ အက္ဒ၀ပ္ဟိသ္၊ ဟာရိုး၀ီလ္ဆင္၊ ဟိုခ်ီမင္း၊ ေလာ့ရင့္စ္ဟာေဗး၊ ထရီဗာ၊ ေဟာင္းေ၀ါ့ဒ္၊ ပန္းခ်ီဆရာ ဆာဗာဒါဒါလီ၊ အက္ဒဝပ္မင္းသား၊ စာေရးဆရာ ဂေရဟမ္ဂရင္း၊ ေခ်ေဂြဗြားယား၊ မာတင္လူသာကင္း၊ ဒိန္းမတ္ဘုရင္မႀကီး ဒုတိယေျမာက္ မာဂရက္၊ ေအဗရာဟင္လင္ကြန္း၊ ျပင္သစ္သမၼတႀကီး ဖရန္ဆြာမီထေရာင္း၊ ဖေလာရင့္စ္ ႏိုက္တင္ေဂး၊ ျပဇာတ္စာေရးဆရာႀကီး ေဂ်ာ့ဗားနတ္ေရွာ၊ အက္ဒဝပ္ရွီဗာနာေဇ၊ ကလင့္ဖ္ရစ္ခ်က္၊ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ ဂ်ိမ္စ္ကိုဘန္း၊ ဂရီဂိုရီပက္၊ ခရစၥတိုဖာရီး၊ ရက္ကြယ္ဝက္ခ်္၊ ဟစ္ဂမန္ဖရြိဳက္ႏွင့္ အီဂ်စ္သမၼတ ေဘာ့စ္နီမူဟာရက္ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

● ေျမြႏွစ္ အေဟာ
၁၈၉၃၊ ၁၉ဝ၅၊ ၁၉၁၇၊ ၁၉၂၉၊ ၁၉၄၁၊ ၁၉၅၃၊ ၁၉၆၅၊ ၁၉၇၇၊ ၁၉၈၉၊၂ဝဝ၁၊၂ဝ၁၃ ၂ဝ၂၅ခုႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ေျမြႏွစ္ဖြားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ေျမြႏွစ္သည္ ယန္းႏွစ္ျဖစ္၍ နဂါးႏွစ္ကဲ့သို႔ပင္ အတိတ္ၾသဘာ မဂၤလာရွိေသာ ႏွစ္ျဖစ္၏။ ေျမြႏွစ္ဖြားမ်ားမွာ အာရုံခံစားမႈ ေကာင္းေသာ ညိဳ႕ငင္အားေကာင္းေသာ၊ စိတ္ဓာတ္မွန္ကန္တိက်ေသာ အရည္အခ်င္းရွိသည္။ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ စြဲလမ္းစြာ လုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ဘ၀ကိုပုိင္ဆိုင္ေသာ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာသူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဗဟုသုတျပည့္စုံျခင္း၊ ဥာဏ္ပညာျပည့္၀ျခင္း၊ သတိရွိျခင္း၊ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ စိတ္ႀကီးျခင္း၊ အလြယ္တကူ စိတ္မေျပႏိုင္ျခင္း၊ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႔ျခင္းတို႔ ပါရွိတတ္သည္။ ကံေကာင္းျခင္း၊ သနားၾကင္နာတတ္ျခင္းတို႔လည္း ပါ၀င္ေပသည္။ တစ္ယူသန္ျခင္း ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ျခင္းတို႔လည္း ရွိသည္။

ေျမြႏွစ္ဖြားမ်ားမွာ ေလးစားျမတ္ႏိုးဖြယ္ေကာင္းသလို ေၾကာက္မက္ဖြယ္လည္း ေကာင္းေပသည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းတို႔သည္ ပညာရွိ၍ အရာရာတြင္ နက္ရိႈင္းစြာ ေတြးေခၚတတ္သည္။ ေခါင္းမာတတ္၊ အတၱစြဲလည္းရွိတတ္ေပသည္။ မိမိအား ဆန္႔က်င္သူကို အလိမၼာသုံး၍ ကလဲ့စားေခ် တတ္သည္။ ေျမြႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားေသာ ေယာက်ာ္းကေလးအတြက္ ကုသိုလ္ကံေကာင္းသည္ ဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိန္းကေလး တစ္ေယာက္အတြက္ ၾကင္ဖက္ရွာရန္ ခက္လွသည္။ ေျမြႏွစ္ဖြား မိန္းကေလးမ်ားကို တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္၍ မေကာင္းက်ိဳးသာ ေပးတတ္သည္ဟု ယူဆထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေျမြႏွစ္ဖြား အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အခက္အခဲမ်ားကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ အသုံးခ်ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္၏။ သူတို႔သည္ ခြန္အားျပည့္၀၍ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာသူမ်ားလည္း ျဖစ္၏။

ထို႔ျပင္ ေျမြႏွစ္ဖြား အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အလြန္လွပ၍ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာခ်စ္သူမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ သူတို႔သည္ လက္ဖြာ၍ မီးဖိုေခ်ာင္လုပ္ငန္းကိုလည္းေကာင္း၊ အိမ္မႈကိစၥကိုလည္းေကာင္း မလုပ္လိုၾက။ သုိ႔ေသာ္ မိခင္ေကာင္းမ်ားကား ျဖစ္ၾကသည္။ ေျမြႏွစ္ဖြားအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ေခ်ာေမာ၍ တစ္ပါးသူအား ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။ ပရိယာယ္ပါရဂူျဖစ္၍ မိမိမယားကို ပိုင္စိုးပိုင္နင္း ရွိတတ္သည္။ အခ်စ္ေရး၌ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ မရွိလွေပ။ နဂါးႏွစ္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ေျမြႏွစ္ဖြားမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနမ်ားအတိုင္း လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေအာင္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ေနထိုင္တတ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမြႏွစ္ဖြား တစ္ဦးႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ သင္သည္အေျခအေနမွန္ကို ခန္႔မွန္းရန္ မလြယ္ကူေပ။ ေျမြႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းတိုင္း၌ ေအာင္ျမင္တတ္သည္။ ဇြဲနပဲရွိၿပီး ေစ့စပ္ေသခ်ာတတ္သည္။ ဂီတသမား၊ စာေပသမား၊ အေတြးအေခၚသမားမ်ားလည္း ျဖစ္တတ္သည္။ စီးပြားေရး၌ ျမင္း သို႔မဟုတ္ နဂါးႏွစ္ဖြားမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္သင့္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရး၌ ကၽြဲ၊ ၾကက္၊ နဂါးဖြားမ်ာႏွင့္ အသင့္ျမတ္ဆုံးျဖစ္သည္။  က်ား၊ ဝက္ ၊ ေမ်ာက္ဖြားမ်ားကို ေရွာင္သင့္ေပသည္။

ထင္ရွားေသာ ေျမြႏွစ္ဖြားမ်ားမွာ ဟဲဗီး၀ိတ္ လက္ေ၀ွ႔ခ်န္ပီယံေဟာင္း မိုဟာမက္အလီ၊ ပါလက္စတိုင္းေခါင္းေဆာင္ ယာဆာအာရာဖတ္၊ ၀ီလ်ံဘလိတ္၊ ဟိန္းနရစ္ဘြိဳင္း၊ အိႏိၵယအမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မဟတၱမဂႏၶီ၊ ေမာ္နာကိုမင္းသမီး ဂေရစ့္ကယ္ရီ၊ အေမရိကန္သမၼတ ဂၽြန္အက္ဖ္ ကေနဒီ ၊ တရုတ္ျပည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေမာ္စီတုန္း၊ ဟင္နရီမားတီး၊ စာေရးဆရာ အက္ဂါအယ္လင္ပိုး၊ ဂ်င္းေပါ ဆာေတး၊ ဖာဂ်င္းနီးယားဝုပ္ဖ္ ၊ ဂ်ကၠလင္းအိုနာစစ္၊ ရန္အိုေနးလ္၊ ပန္းခ်ီေက်ာ္ ပီကာဆို၊ ဂ်ိဳးဇက္ကြန္ရက္၊ ေအာ္ဒရီဟက္မန္း၊ ဒင္းမာတင္၊ ဘရုရွီးလ္စ္တို႔ ျဖစ္သည္။● ျမင္းႏွစ္ အေဟာ
၁၈၉၄၊ ၁၉ဝ၆၊ ၁၉၁၈၊ ၁၉၃ဝ၊ ၁၉၄၂၊ ၁၉၅၄၊ ၁၉၆၆၊ ၁၉၇၈၊ ၁၉၉ဝ၊၂ဝဝ၂၊၂ဝ၁၄ ၂ဝ၂၆ႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ျမင္းႏွစ္ဖြားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ခြန္အားႀကီးမားေသာ အဖိုဓါတ္ (ယန္း) ဘူတသည္ ကန္ႏွစ္အတြင္း ေကာင္းစြာ ႀကီးစိုး၏။ ျမင္းႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ တိက်ျပတ္သားျခင္း၊ သန္မာျခင္း၊ သစၥာရွိျခင္း၊ အားထားယုံၾကည္ေလာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံ၏။ ထို႔ျပင္ ယင္းတို႔သည္ ေအာင္ျမင္မႈကို လက္ကိုင္ထား၍ သီးျခားေနထိုင္တတ္သူ ျဖစ္သည္။ လ်င္ျမန္ေသာ၊ ျဖတ္ထိုးဥာဏ္ရွိေသာ၊ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ၊ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ ဂရုမစိုက္ေသာ၊ ေျမွာက္ပင့္တတ္ေသာ၊ ႏိုင္ငံေရး ၀ါသနာပါေသာ၊ စိတ္မရွည္တတ္ေသာ၊ အလြန္ျပင္းထန္တတ္ေသာ၊ မာနႀကီးေသာ၊ စိတ္ႀကီးေသာ၊ တစ္ယူသန္ေသာ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယုံၾကည္ကိုးစားေသာ ၊ အႀကံဥာဏ္ေ၀ဖန္သုံးသပ္မႈကို လက္မခံေသာ သေဘာတို႔ ရွိသည္။ အရာရာကို ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ဖြယ္ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ အႏိုင္ယူတတ္သည္။ ညေမြးျမင္းႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ေန႔ေမြး ျမင္းႏွစ္ဖြားမ်ားထက္ တည္ၿငိမ္ေသာ ဘ၀ အက်ိဳးေပးမ်ား ခံစားရတတ္၏။ တရုတ္လူမ်ိဳးတို႔၏ ေရွးေဟာင္း အယူအဆ ျမင္းသည္ ပိုးႏွင့္ ပိုးထည္မ်ားကို ဆက္စပ္ေနသည့္အားေလ်ာ္စြာ ထိုႏွစ္ဖြားမ်ားမွာလည္း ပိုးႏွင့္ ပိုးထည္မ်ားတြင္ အက်ိဳးေပး သန္ေပသည္။

ျမင္းႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ပရိယာယ္ၾကြယ္ဝသည့္အျပင္ တဘက္သား ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုရာတြင္လည္း သိမ္ေမြ႔ညက္ေညာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူတို႔ကို လူခ်စ္လူခင္မ်ားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မွာ စကားမ်ားလြန္းျခင္း၊ ဟန္ထုတ္လြန္းျခင္း၊ အရိပ္သုံးပါး နားမလည္ျခင္းတို႔လည္း ရွိတတ္သည္။ ျမင္းႏွစ္ဖြား အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ေကာင္း၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ မေကာင္းဟု တရုတ္မ်ား အယူအဆ ရွိၾကသည္။ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္ ရွိတတ္ၾကသည္။ ယင္းတို႔သည္ က်က်နန ၀တ္စားတတ္ၾကသည္။ အႀကံဥာဏ္ယူသည္ထက္ အႀကံဥာဏ္ေပးတတ္ၾကသည္။ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအေနျဖင့္ ပိုင္စိုးပိုင္နင္းသေဘာ တစ္ကိုယ္ေကာင္း ႀကံသည့္စိတ္ဓါတ္ ရွိတတ္သည္။ ျမင္းႏွစ္ဖြား အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရိႈးမိုးထုတ္တတ္သူမ်ားဟူ၍ နာမည္ႀကီးၿပီး အလွအပႀကိဳက္တတ္သည္။ စိတ္ကူးယဥ္သမားမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကမည္။ အတင္းအဖ်င္းေျပာျခင္း၊ အျငင္းသန္ျခင္း၊ ေခါင္းမာျခင္း စသည့္ ဥာဏ္မ်ား ရွိတတ္သည္။ မိမိကိုယ္ကို မိမိယုံၾကည္ျခင္း၊ စကားေျပာေကာင္းျခင္း၊ ဇ၀နဥာဏ္ရွိျခင္း၊ မာနႀကီးျခင္း၊ ေငြေၾကးရွာေဖြတတ္ျခင္း တို႔လည္း ရွိတတ္သည္။

အခ်စ္ေရး၌ အေပးသမားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အျခားသူမ်ား၏ အေပ်ာ္ႀကံျခင္း ခံရတတ္သည္။ စီးပြားေရး၌ ေခြးႏွစ္ဖြားရွိသူႏွင့္ အလုပ္လုပ္က ေအာင္ျမင္မည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ ရုပ္ရွင္၊ ျပဇာတ္ စသည့္ အႏုပညာေလာက၌ အထူးေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။ ျမင္းႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ က်ား၊ ေခြးႏွစ္ဖြားမ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္သည္။ ႏြား၊ ယုန္ႏွင့္ ျမင္းႏွစ္ဖြားတို႔ႏွင့္ကား ဖီလာျဖစ္သည္။ ၾကြက္ႏွစ္ဖြားႏွင့္ကား ဓမၼေသာက ျဖစ္၏။ ယင္းတို႔ အေကာင္းဆုံး ဘ၀ၾကင္ေဖာ္မွာ သိုးႏွစ္ဖြား ျဖစ္သည္။

ျမင္းႏွစ္ဖြားမ်ား၌ ထင္ရွားသူမ်ားမွာ ကရုရွက္၊ ရင္းဖရန္႔၊ ရုစဗဲ့၊ ပတ္စခ်ာ၊ အိုင္ဇက္ႏ်ဴတန္၊ ဆိုဇင္နစ္ဇင္၊ဂ်င္ဂ်စ္ခန္၊ မာဂရက္မင္းသမီး၊ ၀င္ဆာၿမိဳ႕စားႀကီး အရစ္တိုတယ္အိုနာစစ္၊ ေရွာင္ကြန္နရီ၊ ဘယ္ဂ်ီယန္ဘုရင္ ေဘာ္ဒြင္၊ အေမရိကန္ အာကာသသူရဲေကာင္း ေနးလ္အမ္းစထေရာင္း၊ လီယိုနစ္ဘရက္ဇညက္၊ ကီမင္ေကာ့စ္နာ၊ ဂ်ိမ္းစ္ဒင္း၊ ဟာရစ္ဆန္ဖို႔ဒ္၊ ေသာမတ္အယ္ဗာဒီဆင္၊ ဂ်င္းဟက္မန္း၊ နယ္ဆင္မင္ဒဲလား၊ ေဘာရစ္ယယ္ဆင္၊ မိုက္ကယ္ေယာ့၊ လူ၀ီပတ္ခ်ာ၊ အန္န၀ါဆာဒတ္၊ မိုက္တိုင္ဆန္တို႔ ျဖစ္သည္။

● ဆိတ္ႏွစ္ဖြား အေဟာ
၁၉၈၉၊ ၁၉ဝ၇၊ ၁၉၁၉၊ ၁၉၃၁၊ ၁၉၄၃၊ ၁၉၅၅၊ ၁၉၆၇၊ ၁၉၇၉၊ ၁၉၉၁၊၂ဝဝ၃၊၂ဝ၁၅၊ ၂ဝ၂၇ ခုႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ဆိတ္ႏွစ္ဖြားမ်ား ျဖစ္သည္။

ဆိတ္ႏွစ္သည္ ယင္းႏွစ္ရာသီ ျဖစ္သည္။ ဆိတ္ႏွစ္ဖြား သားသမီးမ်ားမွာ မိဘမ်ားကို ေလးစားၾကည္ညိဳ ခ်စ္ခင္သူမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စံျပ သားေကာင္း သမီးေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိ၏။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သူတို႔သည္ မိဘရိုးရာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ား (အယူအဆမ်ား) မွ ေသြဖီျပဳလုပ္လိုစိတ္ မရွိၾကေပ။ အစဥ္အလာ ဓေလ့ထုံးစံသမားမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ပုဂၢလိက ခံစားခ်က္ႏွင့္ လြတ္လပ္မႈကို အေလးထားေလ့ မရွိၾကေပ။ သူတို႔၏ သြင္ျပင္မူယာမ်ားသည္ အေရာင္မ်ားႏွင့္ မြမ္းမံထားၿပီး ေျပာသမွ် စကားလုံးမ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္စီစဥ္ ေရြးခ်ယ္ထားေလ့ရွိသျဖင့္ ဘ၀လမ္းေၾကာင္းကို သတိထားေရြးခ်ယ္ၿပီး ျဖစ္သည့္အျပင္ လက္ေတြ႔က်က် သုံးသပ္ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ သူတို႔မွာ ျမင့္ျမတ္သည့္ အာဇာနည္စိတ္ဓါတ္ သေဘာမ်ိဳးလည္း ကိန္းေအာင္းေနသည္။ အျခားသူမ်ားအတြက္ ကုသုိလ္ကံေကာင္းေထာက္မေစသည့္ျပင္ တန္ခိုးအာဏာ ရာထူးဌာနႏၱရ ရရွိသူမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ဆံရတတ္သည္။ စာေရးဆရာႀကီး တန္ခ်န္ရူးက “ဆိတ္ထီးသည္ သူ႔တြင္ရွိေသာ ဦးခ်ိဳကို အရမ္းမဲ့ အသုံးျပဳသည္မဟုတ္၊ ဆိတ္အား မလႈပ္ႏိုင္ေအာင္ ခ်ဳပ္ထားပါက တပဲပဲ ေအာ္ေနမည္ မဟုတ္၊ ေနာက္ဆုံးသားသတ္ရုံတြင္ အသတ္ခံရသည့္တိုင္ေအာင္ ခုခံျခင္းမျပဳေပ” ဟု ေရးသားထားဖူးသည္။ ထိုနည္းတူ ဆိတ္ႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ သေဘာေကာင္း မေနာေကာင္း ျဖစ္ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ဆိတ္ႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ က်က္သေရတင့္တယ္ေသာ ေစတနာ၊ ေမတၱာထားေသာ ေလာကီစည္းစိမ္ ဖန္တီးခံစား၀ါဒ လက္ကိုင္ထားေသာသူ ျဖစ္သည္။ ရန္သူကို ေအာင္ႏိုင္ေသာအခါ ရႊင္လန္းဝမ္းသာမဆုံး ျဖစ္တတ္ေသာ၊ ည့ံဖ်င္းစြာ စိတ္လႈပ္ရွားတတ္ေသာ၊ လိုလားခ်က္ကို ရိုးသားစြာ ေတာင္းဆိုတတ္ေသာ၊ အခက္အခဲ ႀကဳံေတြ႔ေသာအခါ ကူညီမႈကင္းမဲ့တတ္ေသာသူ ျဖစ္သည္။ စဥ္းစားေတြးေတာမႈ၊ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ အျခားသူကို ရိုေသကိုင္းရိႈင္းေလးစားမႈနည္းသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိသည္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ အေရးပါမႈ နည္းတတ္သည္။ သတိျပဳ ဆင္ျခင္ပါ။ ထို႔ျပင္ ယင္းတို႔သည္ စိတ္ကူးယာဥ္ သမားမ်ားလည္း ျဖစ္တတ္သည္။ ရိုးသား၍ အႏုပညာပါရမီ ရွိၾကသည္။ အ၀တ္အစား လွပစြာဆင္ယင္၍ ရွက္တတ္၊ အဆိုးျမင္တတ္၍ အျခားသူမ်ားအေပၚ၌ မွီခိုတတ္ၾကမည္။ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ ဗိသုကာ၊ သရုပ္ေဆာင္သည့္ ပညာရပ္မ်ား၌ ေပါက္ေရာက္ေအာင္ျမင္တတ္ၾကသည္။ ရာထူးႀကီးမ်ား၌ မၿမဲတတ္ေပ။

ဆိတ္ႏွစ္ဖြားအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စိတ္ထားျဖဴစင္မည္၊ အခ်ိန္ကို ေလးစားသူမ်ားမဟုတ္၊ သားသမီးကို အုပ္ထိန္းရာ၌ ခပ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ခပ္ေပါ့ေပါ့ ျဖစ္တတ္သည္။ ခင္ပြန္းသည္မ်ားက ခ်စ္သည္ကို သစၥာရွိရွိ စြဲစြဲလမ္းလမ္း ျပန္၍ ခ်စ္တတ္ၾကသည္။ ဆိတ္ႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ယုန္၊ ၀က္ႏွင့္ ျမင္းႏွစ္ဖြားမ်ားႏွင့္ ေပါင္းဖက္သင့္၍ ႏြား၊ ေခြးႏွင့္ ၾကြက္ႏွစ္ဖြားမ်ားကို ေရွာင္သင့္သည္။ အေကာင္းဆုံးမိတ္ဖက္မွာ ျမင္းႏွစ္ေကာင္ဖြားသူပင္ ျဖစ္သည္။

ဆိတ္ႏွစ္ဖြားမ်ား၌ ထင္ရွားသူမ်ားမွာ မိုက္ကယ္ဘင္ဂ်လို၊  မူဆိုလီနီ၊ အိုင္ဇက္အဆီေမာ့၊ တင္းနစ္ခ်န္ပီယံ ေဘာရစ္ေဘကာ၊ စာေရးဆရာ ဆာအာသာကြန္နင္ဒိြဳင္း၊ စစ္တုရင္ခ်န္ပီယံ ေဘာ္ဘီဖစ္ရွာ၊ မီေခးလ္ဘာေခ်ာ့ဗ္၊ ေပါကစ္တင္း၊ အက္ဒဝင္ေမာ့စ္ဆက္၊ အိုလီဗာေနာ့သ္၊ ဘရုစ္၀ီလီ၊ စာေရးဆရာ မတ္တိြဳင္း၊ ရူးေဒါ့ဗာလင္တီႏို၊ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ပဲရက္ဇ္ဒီေကြလ်ားႏွင့္ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂၽြန္ေမဂ်ာတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

● ေမ်ာက္ႏွစ္ အေဟာ
၁၈၉၆၊ ၁၉ဝ၈၊ ၁၉၂ဝ၊ ၁၉၃၂၊ ၁၉၄၄၊ ၁၉၅၆၊ ၁၉၆၈၊ ၁၉၈ဝ၊ ၁၉၉၂၊၂ဝဝ၄၊၂ဝ၁၆ ၂ဝ၂၈ခုႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ထူးထူးျခားျခား ယင္းႏွင့္ ယန္း ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး ေပါင္းစပ္ထားေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရခက္ေသာ ဂြတတ၊ ခိုးလိုးခုလု လူစားမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ၿပီး စိတ္အေျပာင္းအလဲ ျမန္ဆန္တတ္၍ ၾကြပ္ဆတ္ဆတ္ ႏိုင္၏။ စိတ္ရူးေပါက္စြာ လုပ္တတ္သည္။ ရန္လိုတတ္ၿပီး စိတ္တိုလြယ္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ေသး၏။ ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြားသည္ ဥာဏ္ပညာရွိေသာ ၊ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထိုင္တတ္ေသာ ၊မာနႀကီးေသာ၊ မိတ္ေဆြသေဘာကဲ့သို႔ ေဖာ္ေရြေသာ လကၡဏာမ်ား ဒြန္တြဲေနသည္။ သို႔ေသာ္ မေထမဲ့ျမင္ ျပဳတတ္ေသာ ၊ ၾကြား၀ါေသာ၊ ျငင္းခုန္တတ္ေသာ၊ လွည့္ပတ္တတ္ေသာ၊ စိတ္ေျပာင္းတတ္ေသာ၊ မသမာေသာနည္းျဖင့္ သာရာစီးတတ္ေသာ၊ စပ္စုေသာသူ ျဖစ္သည္။ တီထြင္တတ္ျခင္း၊ ဟိတ္ဟန္ေကာင္းျခင္း၊ မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းျခင္းတို႔လည္း ရွိတတ္သည္။ သူတို႔သည္ လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ျခင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးမားျခင္း၊ ေအာင္ျမင္လိုျခင္းအတြက္ ၀ီရိယဥာဏ္ စိုက္ထုတ္ျခင္း ရွိေသာသူ ျဖစ္သည္။ အစပိုင္းတြင္ စိတ္အားထက္သန္သေလာက္ အလြယ္တကူ အရႈံးေပးတတ္ျခင္း၊ အဆုံးမသတ္ႏိုင္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာလိုက္ျခင္းမ်ား ရွိတတ္သည္။ သူတို႔သည္ ဟာသဥာဏ္လည္း ရွိ၍ ပညာဗဟုသုတ ရွာလိုစိတ္ ျပင္းျပသူလည္း ျဖစ္သည္။ ပရိယယ္ေပါၾကြယ္၀သည့္ျပင္ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲတတ္ေသးသည္။

ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြားအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ေပ်ာ္တတ္ ရႊင္တတ္၍ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ္လည္း စိတ္ခ်ရသူမ်ား မဟုတ္ေပ။ အရူးအမူး ခ်စ္တတ္ေသာ္လည္း ၾကာလွ်င္ ရိုးသြားတတ္သည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းတို႔သည္ အာဏာရမက္ တက္မက္ၾက၍ သူတို႔မွာ ရွိေသာ အသိပညာဥာဏ္ကို အာဏာရရွိေရးအတြက္ အသုံးခ်ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အိမ္မႈကိစၥမ်ား၌ စိတ္မဝင္စား၊ ပစ္စလက္ခတ္ ေနတတ္ၾကသည္။ ဖန္တီးဥာဏ္ ရွိသည္။ အခ်စ္ေရး၌ ကံဆိုးတတ္ၾကသည္။ ခ်စ္လိုက္ကြဲလိုက္ ျဖစ္ၾကသည္။ ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြား က်ား၊မ မေရြး အခ်ိန္က်၍ လိုအပ္သည့္အခါမွ အသင့္သုံးစြဲရန္ သူတို႔အသိဥာဏ္ကို သိုသိုသိပ္သိပ္ သိမ္းဆည္းထားတတ္၏။ သူတို႔၏ ပလႊား၀င့္၀ါမႈကို ေျမွာက္ပင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြားမ်ားကို ေပါင္းသင္းရလြယ္ကူ၏။ အိမ္ေထာင္ေရး၌ ျမင္း၊ ေျမြ၊ ၀က္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ က်ားႏွစ္ဖြားမ်ားကို ေရွာင္သင့္သည္။ အသင့္ေတာ္ဆုံး ဖူးစာဖက္မ်ားမွာ နဂါး၊ ၾကြက္၊ ဆိတ္ႏွစ္ဖြားမ်ား ျဖစ္ၾကည္။

ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြားမ်ား၌ ထင္ရွားသူမ်ားမွာ ထရူးမင္း၊ ဂ်ဴးလီယပ္ဆီဇာ၊ ခ်ိန္ဘာလင္၊ လီယိုနာဒိုဒါဗင္ခ်ီ၊ ေဂၚဂင္၊ မီလတန္၊ ကိုင္ရြန္၊ ခ်ားလ္ဒစ္ကင္း၊ ဒူးမား၊ အဲလီဇဘက္ေတလာ၊ လင္ဒန္ဂၽြန္ဆင္၊ ဂ်ကၠလင္းဘိဆက္၊ ယူဘရိုင္းနား၊ မိုနာကိုမင္းသမီး ကာရိုလင္း၊ အိုင္ရန္ဖလဲမင္း၊ ပုတ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယဂၽြန္ေပါ၊ အက္ဒဝပ္ကေနဒီ၊ မာရီယိုပူဇို၊ အိုမာရွာရစ္ ၊ ေရာ့ဒ္စတီးဝပ္၊ ဝင္ဆာၿမိဳ႕စားကေတာ္ မစၥက္ဆင္မဆင္၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေဟာင္းသန္းေရႊ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

● ၾကက္ႏွစ္ အေဟာ
၁၈၉၇၊ ၁၉ဝ၉၊ ၁၉၂၁၊ ၁၉၃၃၊ ၁၉၄၅၊ ၁၉၅၇၊ ၁၉၆၉၊ ၁၉၈၁၊ ၁၉၉၃ ၊၂ဝဝ၅၊၂ဝ၁၇၊၂ဝ၂၉ခုႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ၾကက္ႏွစ္ဖြားမ်ား ျဖစ္သည္။

ၾကက္ႏွစ္သည္ ယန္းႏွစ္ျဖစ္၏။ ၾကက္ႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ကိေလသန္ ပူပန္တတ္၍ ေလးေလးနက္နက္ ခံစားမႈမရွိဘဲ ဆန္႔က်င္ဘက္ လိင္မ်ားေနာက္သို႔ တန္းလန္းစြဲ လိုက္ေလ့ရွိသည္။ သူတို႔သည္ က်န္းမာသန္စြမ္း၍ စိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္သည့္ျပင္ ျဖတ္လတ္သြက္သူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ၾကက္ကို မေကာင္းမႈမ်ားမွာ ကာကြယ္ေပးတတ္ေသာ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ၾကက္ႏွစ္ဖြား အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ဖြယ္ လင္ေယာက်္ားမ်ား ျဖစ္သည္။ ေန႔ဘက္ ေမြးသူမ်ားသည္ မာနႀကီး၍ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယုံၾကည္စိတ္ခ်သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ညဘက္ေမြးသူမ်ားမွာ ဆုံးမလြယ္ကူ၍ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ သေဘာရွိ၏။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၾကက္ႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ လူသိမ်ားေသာ  ပရိတ္သတ္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ စိတ္ထဲတြင္ တစ္ဦးတည္း ေနလိုမႈ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔ကို လိုလားသည္။ ပြင့္လင္းေသာ အႀကံဥာဏ္ရွိသူ၊ ခ်ီးျမွင့္ခံရလွ်င္ ႏွစ္သက္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ျဖဳန္းတီးတတ္ေသာ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲတတ္ေသာ  တစ္ခါတစ္ရံ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ၾကြား၀ါတတ္ေသာ လကၡဏာရွိသည္။ ယင္းတို႔သည္ ရဲရင့္၍ အေတြးအေခၚ နက္နဲၾက၏။ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရွိၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရွိသည္။ ၾကြက္ႏွစ္ဖြား အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ေငြျဖဳန္းတီးတတ္သည့္ လင္ေယာက်္ားမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ မိမိအိမ္ေထာင္ကို ေကာင္းစြာထားရန္ စိတ္ေကာင္းရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔မလုပ္တတ္ၾကေပ။ အခ်စ္ကိစၥ၌ ၾကြက္ႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ မတည္ၿငိမ္ၾက။ အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိခင္ေကာင္းမ်ားျဖစ္တတ္၍ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကို ေကာင္းစြာႏိုင္နင္းၾကမည္။ လင္ေယာက်္ားအေပၚ၌ အားကိုးအားထား မျပဳၾကေပ။

အလုပ္အကိုင္အားျဖင့္ သရုပ္ေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေငြေၾကးကိုင္တြယ္စီမံရာ၌ ညံ့ဖ်င္းမည္။ စီးပြားဖက္အျဖစ္ နဂါး သို႔မဟုတ္ က်ားႏွစ္ဖြားသူတို႔ကို ေရြးသင့္သည္။ ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြားသူတို႔ႏွင့္ စီးပြားတူမလုပ္သင့္ေပ။ အိမ္ေထာင္ျပဳရာ၌ ႏြား၊ ေျမြ၊ နဂါးႏွစ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ၾကြက္၊ ေခြးႏွင့္ ၾကက္ႏွစ္ဖြားမ်ားႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ရေသာ္ မဆိုးလွေပ။ ယုန္ႏွစ္ဖြားမ်ားကိုကား လုံး၀စိတ္ကူးမထည့္သင့္ေပ။

ထင္ရွားသည့္ ၾကက္ႏွစ္ဖြားမ်ားမွာ မိုက္ကယ္ကိန္း၊ စတိေဒးဗစ္၊ အက္ဒင္ဘာရာၿမိဳ႕စားႀကီး ဖိလစ္မင္းသား၊ ဒီအိပ္ခ်္ေလာ့ရင့္စ္၊ ဆမၼားဆက္မြန္၊ ဂ်ိမ္းစ္ေမဆန္း၊ ယိုကိုအိုႏို၊ နန္စီေရဂင္၊ ဂ်ကၠလင္းဆူဆန္၊ ဆာပီတာဥစတီေနာ့ဗ္၊ ဂ်ဳံးေကာလင္း၊ရုဒတ္ ကစ္ပလင္း၊ ဘာဘရာေတလာ၊ဘရက္ဖို႔ဒ္၊ မိုက္ကယ္ဟက္ဆဲတင္း၊ ေဒါလ္လီပါတြန္ႏွင့္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

● ေခြးႏွစ္အေဟာ
၁၈၉၈၊ ၁၉၁ဝ၊ ၁၉၂၂၊ ၁၉၃၄၊ ၁၉၄၆၊ ၁၉၅၈၊ ၁၉၇၀၊ ၁၉၈၂၊ ၁၉၉၄၊၂ဝဝ၆၊၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ ေခြးႏွစ္ဖြားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ေခြးႏွစ္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ားမွာ ယင္းဘဝႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ သူတို႔သည္ လ်င္ျမန္ျဖတ္လတ္၍ အကင္းပါးသည့္အျပင္ အၿမဲအသင့္ရွိေနၾကသည္။ အိမ္ေစာင့္ေခြး ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းမွာ အလြန္ဆီေလ်ာ္ လိုက္ဖက္ေသာ အသုံးအႏႈန္းျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုႏွစ္ဖြားသူမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အျခားသူမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေကာင္းစြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တတ္၏။ ေန႔ေမြးမ်ားသည္ သာယာေျဖာင့္ျဖဴး လြယ္ကူခ်မ္းသာေသာ ဘ၀စည္းစိမ္ကို အျပည့္အဝ ခံစားခြင့္ရ၊ ေငြေၾကးရႊင္ေသာ္လည္း ညေမြးသူမ်ားမွာ ဘဝရပ္တည္ေရးအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈနည္းပါး၍ တကယ့္တိရစၦာန္ေခြးပမာ ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ ရွာေဖြစားေသာက္ရသည္။ ေခြးႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ အေျခခံအားျဖင့္ တစ္ဖက္သားအား ကူညီစိတ္အျပည့္ရွိေသာေၾကာင့္ သူတို႔၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အမွတ္မထင္ မျပဳသင့္ေပ။ သို႔ရာတြင္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပုံ ေသသပ္သျဖင့္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ ခေလာက္ဆန္သလို ထင္မွတ္ရတတ္သည္။ သူတို႔သည္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းစိတ္ကင္းၿပီး သစၥာရွိသူမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သူတို႔၏ ထိုးထြင္းသိျမင္တတ္ေသာ ဇဝနဥာဏ္သည္ သူတို႔၏ ထက္ျမက္ေသာ စြမ္းအားတစ္ခု ျဖစ္သည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ ေခြးႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္တတ္ေသာ၊ ေခါင္းမာေသာ၊ တစ္ကိုယ္တည္း အေတြးႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားေနေသာသူ ျဖစ္သည္။ ေလာကကို အျပစ္ျမင္ေသာ၊ အပ်က္ျမင္၀ါဒ လက္ကိုင္ထားေသာ သစၥာရွိေသာ၊ ရိုးသားယုံၾကည္ရေသာ၊ စိတ္ခ်အားကိုး မ်က္ႏွာလႊဲ နားလည္လြယ္ေသာ၊ အေျမာ္အျမင္ ဆင္ျခင္တတ္ေသာ၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈအတြက္ စိတ္ခ်ရဆုံးေသာ ၊ အလုပ္ႀကိဳးစားေသာ ၊ ရက္ေရာတတ္ေသာသူ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သဲကဲစြာ မေျပာဆိုတတ္မႈ၊ ပရဟိတအက်ိဳးႏွင့္ ဆန္႔က်င္မႈတို႔ ရွိတတ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ ေငြေၾကးမၿမဲတတ္ေပ။ ရလိုက္ ကုန္လိုက္ လူစားမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေခြးႏွစ္ဖြား အမ်ားစုသည္ လူအမ်ားႏွင့္ ေရာေထြးဆက္ဆံျခင္းကို မႀကိဳက္၊ ဘာသိဘာသာ ေနထိုင္တတ္ၾကသည္။ အဆိုးျမင္ သေဘာထားဘက္သို႔ ယိမ္းေသာ္လည္း သေဘာထား မေသးၾက။ ဥပေဒ၊ ေဆး၊ ဘာသာေရးတို႔၌ ထူးခၽြန္မည္။  ျမင္း သို႔မဟုတ္ ယုန္ႏွစ္ဖြားသူမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ပါက စီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းမည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ က်ားႏွစ္ဖြားမ်ားကို ေရြးသင့္ေပသည္။ ဆိတ္၊ နဂါး သမားမ်ားကို ေရွာင္သင့္သည္။ ေခြးႏွစ္ဖြားအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သစၥာရွိေသာ အထိန္းအသိမ္းေကာင္းေသာ အိမ္ရွင္မမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။

ေခြးႏွစ္ဖြားမ်ား၌ ထင္ရွားသူမ်ားမွာ ဆိုဖီယာေလာရင္း၊ ဆီြဒင္ (၁၆)ဆက္ေျမာက္ ကားလ္ရူစတပ္ဘုရင္၊ ပန္းခ်ီေက်ာ္ ေပါလ္ေဇးဆင္း၊ ဆာ၀င္စတန္ခ်ာခ်ီ၊ အေမရိကန္ သမၼတ ဘီလ္ကလင္တန္၊ ဟင္နရီကူးပါး၊ တင္မိုသီဒယ္တန္၊ ဗစ္တာဟူရိုး၊ ရွာလီမက္လိန္း၊ မက္ေဒါနား၊ ေနာ္မန္မင္လာ၊ ဂိုဒါမီယာ၊ ပရက္စ္ေလ၊ စတားလုံး၊ မာသာထရစ္ရွာ၊ ေဗာ္တဲယား၊ ၀ီလ်ံမင္းသား၊ ေရာဘတ္လူ၀ီစတီဗင္ဆန္၊ ေဒးဗစ္နီဗင္၊ လီနင္၊ ဆိုကေရးတီး၊ ဘရစ္ဂ်စ္ဘားေဒါ့၊ ေမရီကြန္၊ မက္ဂီစမစ္ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

● ၀က္ႏွစ္ အေဟာ
ဝက္နကၡတ္ျဖင့္ ယွဥ္သူမ်ားသည္ ၁၈၈၇၊ ၁၈၉၉၊ ၁၉၁၁၊ ၁၉၂၃၊ ၁၉၃၅၊ ၁၉၄၇၊ ၁၉၅၉၊ ၁၉၇၁၊ ၁၉၈၃၊ ၁၉၉၅ ၊၂ဝဝ၇၊၂ဝ၁၉မ်ား၌ ေမြးဖြားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဝက္ႏွစ္သည္ ယင္းႏွင့္ ယန္း ဘဝႏွစ္ခုလုံး ေရာေထြးေနေသာ ရွားရွားပါးပါး ႏွစ္တစ္ႏွစ္ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း “ယင္း” ဘဝလြန္ကဲသည္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

ဤႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ သန္္စြမ္းရဲရင့္သည္၊ ဥာဏ္ထက္ျမက္ျခင္း မရွိေစကာမူ အလုပ္ႀကိဳးႀကိဳးပမ္းပမ္း လုပ္တတ္သည္။ ဗဟုသုတရွာမွီးရန္ စိတ္၀င္စားသည္။ ယင္းတို႔သည္ ၾကြား၀ါတတ္ျခင္း၊ ေျမွာက္ပင့္တတ္ျခင္း ရွိ၍ တစ္ခါတစ္ရံ ကာမဂုဏ္စိတ္ ပိေနတတ္သည္။ စိတ္ဓါတ္အားျဖင့္  ေအးေဆးတည္ၿငိမ္သိမ္ေမြ႔၍ ရွက္တတ္သည္။ ယဥ္္ေက်း၍ စိတ္ေကာင္းရွိသည္။ သစၥာရွိ၍ အလြန္အားကိုးရေသာ မိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္သည္။ အျငင္းအခုံ မလိုလားၾကေသာ ရိုးသား၍ စီးပြားေရး၌ သူၿပိဳင္ငါၿပိဳင္ မလုပ္လိုၾကေပ။ ေငြကို မက္မက္ေမာေမာ မရွိလွေပ။ သူတစ္ပါး၏ အလိမ္အညာကို ခံရမည္။ တစ္ခုခုကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ လုပ္တတ္သူမ်ားျဖစ္၍ တစ္ယူသန္တတ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ပ်င္းရိေလးတြဲမည္။ ၀က္ႏွစ္ဖြားအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ၀တတ္သည္။ ၀က္ႏွစ္ဖြား အမ်ားစုမွာ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္၍ သဘာဝအားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ အမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာ၌ လွ်ိဳ႕၀ွက္ဆန္ေလ့ ရွိသည္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ေသာအခါ အစဥ္အၿမဲ အသင့္အေနအထား ရွိတတ္ၾကသည္။ ယင္းတို႔သည္ ေအာက္သက္ေၾက၍ လက္ေတြ႔ဆန္သူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ အစားအစာႏွင့္ အာရုံခံစားမႈမ်ားတြင္ ေပ်ာ္ေမြ႔၍ သင့္တင့္သည္ထက္ ပို၍ ဇိမ္ခံေလ့ ရွိသည္။

၀က္ႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သစၥာရွိေသာ ဇနီးမ်ားျဖစ္၍ သားသမီးမ်ားကို ခ်စ္ခင္တြယ္တာသည့္ မိခင္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္ပါက မိမိသားမယားကို ရိုးေျမက် စြဲစြဲလမ္းလမ္း သစၥာရွိစြာ ခ်စ္တတ္သည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္အေပၚ ေမတၱာမပ်က္ သစၥာဖက္၍ ေရႊလက္ၿမဲၿမဲ တြဲသြားမည့္ သူမ်ားျဖစ္သည္။ ၾကင္နာသနားတတ္ သူမ်ားလည္း ျဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္ သနား၍ အိမ္ေထာင္ဖက္ ျပဳခဲ့သူမ်ားလည္း ေတြ႔ရမ်ားသည္။ ၀က္ႏွစ္ဖြားမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ယုန္၊ ဆိတ္၊ က်ား၊ ျမင္းႏွစ္ေမြးဖြား သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္ေပသည္။ ေျမြႏွစ္ ေမြးဖြားသူမ်ားႏွင့္မူ အထူးေရွာင္သင့္သည္။ ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြားမ်ားကို ယူလို႔ရေသာ္လည္း တက်က္က်က္ ရန္ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ယင္းတို႔ သတိျပဳရန္မွာ ကာမဂုဏ္အာရုံႏွင့္ စည္းစိမ္ခံမႈတြင္ လြန္ကဲတတ္သူျဖစ္၍ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ႏိုင္ေလသည္။


ဝက္ႏွစ္ဖြားမ်ား၌ ထင္ရွားသူမ်ားမွာ ေအာ္လီဗာကရြန္း၀ဲလ္၊ ေဒါက္တာရြိဳက္ဇာ၊ ဟင္နရီဖို႔ဒ္၊ ေရာ့ကီဖဲလား၊ အ႒မေျမာက္ ဟင္နရီဘုရင္၊ ဘစ္စမတ္၊ ႏိုဝယ္ကားဝပ္၊ ဂ်ဴအယ္လင္တန္၊ ခ်န္ေကရွိတ္၊ ဘာဘရာကာဆယ္၊ ဗလာဒီမာနာဆိုေကာ့၊ တင္နက္ဆီ၀ီလ်ံ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

Comments