Tu Maung Nyo - The Give Up Policy of Kyaw Win

ေက်ာ္ဝင္း၏ အညံ့ခံေရး
တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၈)

ဒီမုိကေရစီ အႏွစ္သာရထည့္သြင္းေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ “ျပဳျပင္ေရး”သည္ “အတုအေယာင္ျပဳျပင္ေရး”သာျဖစ္မည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို “အေရာင္တင္အလွျခယ္ေပးျခင္း” မွ်သာျဖစ္လိမ့္မည္။
ယေန႔ေမာင္ကိုနီတို႔ ေဟာေျပာေတာင္းဆိုေနၾကသည့္ “ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေရး” ဆုိသည္မွာ အေျခခံဥပေဒသစ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲေရးျဖစ္သည္ဟု နားလည္သည္။
“၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုလန္၊ဟန္ေဂရီႏွင့္ခ်က္ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေျပာဆိုေနသည္မ်ားမွာ  တက္ႂကြ ဖြယ္၊ အားရဖြယ္ေကာင္းေလစြ။
 သုိ႔အတြက္ ေမာင္ကိုနီတို႔ ျပင္ဆင္ေရးသည္ အဖ်ားရွဴးမသြားဖုိ႔လိုသည္။ “က်မ္းက်ိန္ေရး” ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒီခ်ဳပ္ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးဉာဏ္ဝင္းႀကံဳခဲ့ရသည့္ သင္ခန္းစာကို ေမာင္ကိုနီတို႔ အေလးအနက္ သတိျပဳဖုိ႔လိုသည္။
တကယ္ေတာ့ ေမာင္ကိုနီတို႔ ျပင္ဆင္ေရးအဖ်ားရွဴး/မရွဴး ဆိုသည့္ကိစၥကလည္း ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒၏ အဆံုးအျဖတ္အေပၚမူတည္ ေနသည္ဆုိေသာ အခ်က္ကိုလည္း က်ေနာ္သေဘာေပါက္ပါသည္။ သုိ႔အတြက္ ေမာင္ကုိနီတုိ႔ကို သတိေပးေနရျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုသုိ႔ေသာ ေနာက္ခံေပၚတြင္ တစ္ေန႔ကမွ  ေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ ဧရာဝတီသတင္းဌာနအင္တာဗ်ဴးဖတ္ရ၏။
            အင္တာဗ်ဴးထဲတြင္ “ေက်ာ္ဝင္း၏ အညံ့ခံေရး” ကို ေတြ႔ရ၏။
ေက်ာ္ဝင္းက “ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာတပ္ရဲ႕သေဘာတူညီမႈမရွိဘဲနဲ႔ ဘာမွလုပ္လုိ႔မရဘူး” ဟု အခုိင္အမာဆုိ၏။ “အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္ၿပီး အသစ္ေရးဖို႔မလုပ္နဲ႔၊ ဖက္ဒရယ္ မေတာင္းနဲ႔  ဒီ၂ ခု မေရွာင္လွ်င္စစ္တပ္နဲ႔ထိပ္တုိက္တိုးလိမ့္မယ္” ဟု ဆို၏။
            ဤသည္တုိ႔မွာ ေက်ာ္ဝင္း၏ အညံ့ခံေရးအထုိင္ပင္ျဖစ္ေတာ့၏။
            “ေက်ာ္ဝင္း၏ အညံ့ခံေရး” တြင္ ဖက္ႏွစ္ဖက္ပါရွိ၏။  တစ္ဖက္က လက္ရွိအုပ္စုိးသူမ်ားထံ ခယဝပ္တြားအသနားခံျခင္းျဖစ္ ၿပီး၊အျခားတစ္ဖက္က “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး” (လူထုလႈပ္ရွားမႈျဖင့္) ထိထိေရာက္ေရာက္၊ တက္တက္ႂကြႂကြလုပ္ေဆာင္လို သူမ်ားကို ထိုးႏွက္တုိက္ခုိက္ျခင္းျဖစ္၏။
 “ေက်ာ္ဝင္း၏အညံ့ခံေရး” ဟုဆိုလုိက္ရေသာ္လည္း တကယ္ေတာ့ အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ားအတြင္း “ျပဳျပင္ေရးမိႈင္းမိေန ၾကသူမ်ား” တိမ္းၫႊတ္ေနၾကသည့္  အညံ့ခံေရးလည္းျဖစ္၏။
            သူတုိ႔၏ ဘံုေဖာ္ျပခ်က္မွာ စစ္အုပ္စုၿငိဳျငင္မွာကို ေၾကာက္၏။ စစ္အုပ္စု ေပးသေလာက္သာ ရယူလိုသူမ်ားျဖစ္၏။
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊  အသစ္ထပ္မံေရးဆြဲျခင္းမျပဳရ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု မေတာင္းဆိုရ၊ စစ္တပ္ ကေျပာထားတဲ့ ေဘာင္ထက္ေက်ာ္ၿပီး မေတာင္းဆိုရ။ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္း ေပးထားသေလာက္သာညွိယူၾက” --- ဆို သည္မွာ သူတုိ႔အညံ့ခံေရး၏ အဓိကအကိုင္းအခက္မ်ားပင္ျဖစ္၏။
 ေက်ာ္ဝင္းသည္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းမွာထက္ “ရယ္ဒီကယ္ေထာင္ေျခာက္” ထဲလိမ့္က်မည္ကို  အထူးပင္ထိပ္လန္႔ ေၾကာက္ရြံ႔ေနေလ၏။ သုိ႔အတြက္ “လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစုိးရ”တုိ႔ထံ “လုိက္ေလ်ာမႈေတြ မလြန္ကဲေစနဲ႔” လို႔လည္း ႏြားေရွ႕ထြန္က်ဴးထား ေလ ၏။ ေက်ာ္ဝင္းသည္ ရယ္ဒီကယ္မ်ားႏွင့္ရယ္ဒီကယ္လႈပ္ရွားမႈကို ႀကိဳတင္ေခ်မႈန္းပစ္ရန္အခါေပးေနလည္းျဖစ္၏။
ေက်ာ္ဝင္းေျပာသမွ်ခ်ဳပ္လိုက္လွ်င္ ယေန႔ေမာင္ကိုနီတို႔ ေဟာေျပာေတာင္းဆိုေနၾကသည့္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေရး”  ဆိုသည္ကို “ခြင့္မျပဳနဲ႔” လုိ႔  မိေက်ာင္းမင္းကို ေရခင္းျပေနျခင္းလည္းျဖစ္၏။ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီထိပ္သီးမ်ားကပင္ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာမွထုတ္ မေျပာေသး၊ ေက်ာ္ဝင္းကား  ႀကံ့ဖြ႔႔ံပါတီ ထက္ပင္ အကဲပိုေနေပ၏။
            ေက်ာ္ဝင္းသည္ သူ႔ကိုယ္သူ ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူတစ္ဦး (ပြဲၾကည့္သူ) အျဖစ္ပံုေဖာ္ေလ့ရွိသည္။ ယခုေတာ့ ေက်ာ္ဝင္းသည္ ပြဲၾကည့္သူအျဖစ္မွ တက္ႂကြေသာအသံုးေတာ္ခံတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ။ အမ်ိဳးသားစာေပဆုရခဲ့ေသာ ေက်ာ္ဝင္းသည္ ယခုအခါ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ထဲသို႔ေရာက္သြားေလၿပီ။
သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အစရွိသည့္ အုပ္စိုးသူမ်ားကလည္း ေက်ာ္ဝင္းအလံုးေလးမ်ားကို ခံတြင္းေတြ႔ပံုေပၚသည္။ သူတုိ႔ ေျပာသည့္စကားမ်ားထဲတြင္ ညွပ္ေျပာၾကသည္။
                   အုပ္စုိးသူအဆက္ဆက္သည္ (ဗကပ) ကို ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ တုိက္၏။ ထိုသုိ႔ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ တုိက္ရာတြင္ (ဗကပ) လက္နက္ခ်မ်ား၊ (ဗကပ)ပ်က္မ်ား ၊ (ဗကပ) ထြက္မ်ားကို လိုသလိုအသံုးခ်ၿမဲျဖစ္၏။ 

 သခင္တင္ျမ၊ ဦးခ်စ္လိႈင္(ကုိကိုေမာင္ႀကီး)၊ ေမာင္စူးစမ္း တုိ႔သည္ အသံုးေတာ္ခံခဲ့ၾကၿပီ။ ဝါရင့္အသံုးေတာ္ခံႀကီး မ်ား လည္း ျဖစ္၏။ ယခုအခါ သူတုိ႔သည္ သင္းခ်ိဳင္းသုိ႔တစ္ေန႔မ်က္ေစာင္းသံုးႀကိမ္မက ထိုးေနေသာ အရြယ္ေရာက္ကုန္ၿပီ။ သခင္တင္ျမ၊ ဦးခ်စ္ လိႈင္(ကုိကိုေမာင္ႀကီး)၊ ေမာင္စူးစမ္းတို႔၏ အသံုးေတာ္ခံနိဂံုးတြင္ ေက်ာ္ဝင္း၏အသံုးေတာ္ခံနိဒါန္းသည္ စတင္ခဲ့ေပၿပီ။

Comments