တင္လတ္ကုုိ - ျပာေတြ (ကဗ်ာ)

ျပာေတြ
တင္လတ္ကုုိ
ေအာက္တုုိဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၃ငါတုုိ႔ရခဲ့ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား
ျပာမ်ား။

ငါတုုိ႔ပုုိင္ခဲ့ေသာ လက္တဆုုပ္စာမ်ား၊ ကမာၻအႏွံ႔အျပား
ျပာမ်ား။

ျပာေတြ ဘာလုုပ္ရမွာလည္းဆုုိၿပီး 
ျပာပူပူေပၚမွ
ျပာမ်ား။

သီခ်င္းဆုုိမလား
စစ္တုုိက္ၾကမလားဆုုိေတာ့
သီခ်င္းဆုုိရင္း စစ္တုုိက္ၾကတဲ့
ျပာမ်ား။