ကာတြန္းလုုိင္လုုိဏ္ - မေန႔ညက ဗုုံးသည္ .... (ကာတြန္း)


မေန႔ညက ဗုုံးသည္ ....
ကာတြန္း - လုုိင္လုုဏ္
ေအာက္တုုိဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၃