ကာတြန္းေစာငို - အာဆီယံ၏ မ်က္ႏွာသစ္ကေလး

ကာတြန္းေစာငို - အာဆီယံ၏ မ်က္ႏွာသစ္ကေလး
ေအာက္တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၃