ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၄၀)

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၆၈၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၄၀)

ေအာင္ဒင္၊ ေအာက္တိုုဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၃

အပိုင္း (၄၀) လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ သိပိုင္ခြင့္ (Right to Know) (ခ)

# သိခြင့္ရွိမႈရဲ့ အတိုင္းအတာ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့ "သတင္းအခ်က္အလက္လြတ္လပ္ခြင့္ဥပေဒ" အရ ျပည္သူတစ္ေယာက္ရဲ့ သိပိုင္ခြင့္ဟာ အစိုးရ႒ာနတိုင္းကိုသာမက ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပ႒န္းဖြဲ႕စည္းျပီး ဘဏၰာေငြႏွစ္စဥ္ေထာက္ပံ့ေပးရတဲ့ "အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား" (United States Peace Corps) လို၊ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံေရဒီယိုအသံလႊင့္႒ာန (Radio Free Asia) လို အစိုးရတစ္ပိုင္း (Semi-Government Office) အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးကိုပါ သက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္၊ ဥပမာအေနနဲ႕ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ အစိုးရ႒ာန ေလးခုက "သတင္းအခ်က္အလက္လြတ္လပ္ခြင့္ဥပေဒ" အရ ျပည္သူမ်ားသိခြင့္ေတာင္းခံတဲ့ မွတ္တမ္းမ်ားကို ႒ာနအလိုက္ ေျဖရွင္းေပးပံုကို ေအာက္ပါဇယားမွာ ၾကည့္ပါ၊

႒ာန
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ လက္က်န္
အမႈေပါင္း
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လက္ခံရရွိ
အမႈေပါင္း
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျဖရွင္းျပီး
အမႈေပါင္း
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ကုန္လက္က်န္အမႈေပါင္း
ျပည္ေထာင္စုေထာက္လွမ္းေရးဗ်ဴရို (FBI)၁,၃၉၅  ၁၂,၇၈၃  ၁၁,၈၈၂   ၂,၂၉၆
ဗဟိုေထာက္လွမ္းေရး
ေအဂ်င္စီ (CIA )
၉၈၅  ၃,၇၄၅  ၃,၅၈၆   ၁,၁၄၄
ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာန
(Department of Defense)
၁၀,၀၂၅  ၆၆,၀၇၈   ၆၆,၆၅၁   
၉,၄၅၂

ႏိုင္ငံေရးျခားေရးဝန္ၾကီး႒ာန
(Department of State)
၈,၆၁၁  ၁၈,၅၂၁   ၁၅,၃၄၃   
၁၁,၇၈၉


အခုဆိုရင္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားရဲ့ သိပိုင္ခြင့္ (Right to Know) ကို အာမခံတဲ့ ဥပေဒေတြကို ကမၻာ႕ႏိုင္ငံေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္မွာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ အတည္ျပဳ ျပ႒န္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကျပီး စက္တင္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႕ကို ႏိုင္ငံတကာ ျပည္သူမ်ား၏ သိပိုင္ခြင့္ေန႕ (International Right to Know Day) အျဖစ္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ကစလို႕ သတ္မွတ္ျပီး အထိန္းအမွတ္အခန္းအနားေတြ က်င္းပၾကပါတယ္၊ ျပည္သူမ်ားရဲ့ သိပိုင္ခြင့္ကို အာမခံတဲ့ ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ အာရွတိုက္က ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားလည္းပါဝင္ၾကပါတယ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ "တရားဝင္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ" (Official Information Act 1997) ဆိုျပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကစလို႕ တည္ရွိပါတယ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွာ "သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသိခြင့္ဥပေဒ" (The Right to Information Act) ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ ျပ႒န္းပါတယ္၊ အိနိၵယႏိုင္ငံမွာ အလားတူဥပေဒကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ျပ႒န္းက်င့္သုံးပါတယ္၊ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာေတာ့ အတိုက္အခံပါတီက ၾကီးစိုးတဲ့ ဆီလန္ေဂါျပည္နယ္ (State of Selangor) နဲ႕ ပီနန္ျပည္နယ္ (State of Penang) ေတြမွာ ျပည္နယ္အစိုးရရဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူလူထုကို သိခြင့္ေပးတဲ့ ဥပေဒကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ ျပ႒န္းခဲ့ပါတယ္၊

#ပြင့္လင္းေသာအစိုးရ (Open Government)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့ "သတင္းအခ်က္အလက္လြတ္လပ္ခြင့္ဥပေဒ" ဟာ အစိုးရနဲ႕သာ သက္ဆိုင္ျပီး အျခားအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္၊ ဗဟိုတရားရုံးခ်ဳပ္တို႕နဲ႕ မသက္ဆိုင္ဘူးဆိုေပမည့္ ၎အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကလဲ ျပည္သူလူထုအေပၚ ပြင့္လင္းမႈရွိၾကပါတယ္၊
ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က ျပ႒န္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒမ်ား၊ အတည္ျဖစ္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ ေဆြးေႏြးေနဆဲ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၊ ေန႕စဥ္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား၊ ၾကားနာပြဲမ်ား၊ မဲေပးမႈမွတ္တမ္းမ်ား အားလုံး (လႊတ္ေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးေကာ္မီတီမွတ္တမ္းမ်ားမွအပ) ကို ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္နဲ႕ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မီတီမ်ားရဲ့ ဝက္ဆိုက္မွာ အခ်ိန္မေရြး ရွာေဖြေလ့လာႏိုင္ပါတယ္၊ အထက္လႊတ္ေတာ္ နဲ႕ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ရဲ့ ၾကားနာပြဲေတြ၊ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈေတြ၊ မဲခြဲတာေတြကိုလည္း C-Span လို႕ေခၚတဲ့ တီဗီလိုင္းတစ္ခုကေန တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ပါတယ္၊ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္နဲ႕ပါတ္သက္တဲ့ မွတ္တမ္းေတြအားလုံးကို ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္စာၾကည့္တိုက္ (Library of Congress) မွာ သိမ္းဆည္းထားျပီး အမ်ားျပည္သူေလ့လာခြင့္ရွိပါတယ္၊ 

လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးခ်င္းမွာလည္း ကိုယ္ပိုင္ ဝက္ဆိုက္ေတြရွိျပီး သူတို႕ရဲ့ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈက အစ လႊတ္ေတာ္တြင္းသူတို႕ရဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ရပ္တည္မႈမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲရန္ပံုေငြစာရင္းရွင္းတမ္း၊ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြခြန္နဲ႕ အျခားအခြန္မ်ားေပးေဆာင္မႈ စတာေတြကို ျပည္သူလူထု အလြယ္တကူေလ့လာႏိုင္ပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း သူတို႕ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္နဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး ျပည္သူလူထုသိခ်င္သမွ်ကို ေျဖၾကားေပးရပါတယ္၊

ျပည္ေထာင္စုတရားရုံးခ်ဳပ္နဲ႕ လက္ေအာက္ခံတရားရုံးမ်ားဟာလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၾကပါတယ္၊ အမႈမ်ားကို အထူးခံုရုံးနဲ႕ တံခါးပိတ္စစ္ေဆးတယ္ဆိုတာမရွိပါ၊ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္မွာပဲ စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ပါတယ္၊ တရားသူၾကီးမ်ားရဲ့ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာအေတြးအေခၚ (Judicial Philosophy) နဲ႕ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခဲ့တဲ့ အမႈမ်ားကိုလည္း ျပည္သူလူထုအလြယ္တကူ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္၊

အစိုးရကိုယ္တိုင္ကလည္း ႒ာနအသီးသီးရဲ့ မွတ္တမ္းေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး ျပည္သူလူထုအလြယ္အကူသိရွိႏိုင္ေအာင္ ႒ာနအသီးသီးရဲ့ ဝက္ဆိုက္ေတြမွာ ထုတ္ျပန္ေပးပါတယ္၊ သမၼတအိမ္ေတာ္ကို လာေရာက္ျပီး သမၼတ၊ ဒုသမၼတအပါအဝင္ အိမ္ျဖဴေတာ္က ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ားနဲ႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသူမ်ားရဲ့ ဧည့္သည္မွတ္တမ္းကို တစ္လတစ္ၾကိမ္ထုတ္ျပန္ပါတယ္၊ သမၼတ၊ သမၼတကေတာ္၊ ဒုသမၼတ၊ ဒုသမၼတကေတာ္မ်ားရဲ့ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ဝင္ေငြခြန္နဲ႕ အျခားအခြန္ေပးေဆာင္မႈေတြကို တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ထုတ္ျပန္ပါတယ္၊ သမၼတရဲ့ က်န္းမာေရးအေျခအေနနဲ႕ ေဆးကုသမႈမွတ္တမ္းကိုလည္း ပံုမွန္ထုတ္ျပန္ေပးပါတယ္၊ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ တာဝန္ယူၾကတဲ့ သမၼတရဲ့ အရာရွိခ်ဳပ္ (Chief of Staff) ကစလို႕ မီးဖိုေခ်ာင္ဝန္ထမ္းအထိ ဝန္ထမ္းအားလုံးရဲ့ အမည္၊ ရာထူးနဲ႕ လစာေငြမ်ားစာရင္းကိုလည္း သိရွိႏိုင္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရနဲ႕ ပါတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံုေရး၊ စစ္ေရးေၾကာင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ရတာမဟုတ္ရင္ အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္ထားျပီးျဖစ္လို႕ "သတင္းအခ်က္အလက္လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာဥပေဒ" ကိုေတာင္ သိပ္ျပီး အသုံးခ်စရာမလိုလွပါ၊ သမၼတ အိုဘားမားကေျပာဘူးပါတယ္၊ "သံသယကို ပြင့္လင္းမႈက အႏိုင္ရတယ္" (In the face of doubt, openness prevails.) တဲ့၊

#မပြင့္လင္းေသးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ

က်ေနာ္တို႕ႏိုင္ငံကို ျပန္လွည့္ၾကည့္ေတာ့ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသးတာ ေတြ႕ရပါတယ္၊ ျပီးခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရထက္စာရင္ အမ်ားၾကီးပြင့္လင္းလာပါျပီလို႕ ျငင္းခ်က္ထုတ္ႏိုင္ပါတယ္၊ ဒါေပမည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ လံုေလာက္တဲ့ ပြင့္လင္းမႈမရွိပါ၊ သန္႕ရွင္းျပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ အစိုးရ (Clean and Good Government)   ျဖစ္ဖို႕ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (Transparency) က အေရးၾကီးတဲ့ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ပါ၊ ျပည္သူလူထုရဲ့ယံုၾကည္မႈကိုရဖို႕ ျပည္သူလူထုရဲ့ သိပိုင္ခြင့္ကို အာမခံရပါမယ္၊ ျပည္သူလူထုရဲ့ သံသယကို အစိုးရရဲ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႕ ေခ်ဖ်က္ရမွာပါ၊
တေလာေလးက သတင္းမီဒီယာမွာေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာပါ ဟိုးေလးတေၾကာ္ျဖစ္သြားတဲ့ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံ ကိစၥဟာလည္း ပြင့္လင္းမႈမရွိလို႕ ျဖစ္တာပါ၊ ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႕ တိုင္းျပည္ရဲ့ ဘဏၰာေငြကို ထိန္းသိမ္းစီမံခန္႕ခြဲရတာျဖစ္လို႕ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ ရရန္ရွိေငြ၊ ေပးရန္ရွိေငြ၊ အရန္ ႏိုင္ငံျခားေငြပမာဏ၊ စုေဆာင္းေငြ၊ အာမခံစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းလည္ပါတ္ဖို႕အတြက္ ေငြစကၠဴပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈမ်ား၊ ကမၻာ႕ေငြေၾကးေစ်းကြက္မွာ ပါဝင္မႈမ်ား၊ ေရႊနဲ႕ အျခားရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈမ်ား စတာေတြကို ျပည္သူလူထုသိရွိေအာင္ ပံုမွန္ထုတ္ျပန္ေပးသင့္ပါတယ္၊ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္က လာျပီးဖြေတာ့မွ အသည္းအသန္ေျဖရွင္းရတာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ၊

အစိုးရက ဘယ္ေလာက္ပြင့္လင္းပါသလဲ၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္အပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားရဲ့ အာဏာမရခင္အခ်ိန္မွာရွိတဲ့ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ျပည္သူလူထုသိခြင့္မရပါ၊ ကားေတြ၊ အိမ္ေတြေရာင္းျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေနရပါတယ္လို႕ ဝန္ၾကီးတစ္ေယာက္က ေႂကြးေၾကာ္ပါတယ္၊ အဲဒီ ကားေတြ၊ အိမ္ေတြ သူဘယ္လိုပိုင္ဆိုင္ခဲ့သလဲ၊ ေရာင္းလို႕ရတဲ့ ေငြေတြအေပၚမွာေရာ ေရာင္းဝယ္ခြန္ေဆာင္ရဲ့လား၊ ေနာက္ထပ္ေရာ အိမ္ေတြ၊ ကားေတြ၊ ျခံေျမေတြဘယ္ေလာက္ပိုင္ေသးသလဲ၊ အဲဒီပိုင္ဆိုင္မႈေတြဟာ သန္႕ရွင္းရဲ့လား၊စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ျပည္သူလူထုရဲ့ ေျမေတြကို အဓမၼသိမ္းပိုက္ခဲ့တာေတြနဲ႕ ဆက္ႏြယ္သလား၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေနျပည္ေတာ္မွာ ဧက ၅၀၀ က်ယ္တဲ့ စံျပစိုက္ခင္းနဲ႕ လယ္ေတာအိမ္ၾကီး ပိုင္တယ္လို႕ ၾကားရပါတယ္၊ ဘယ္လိုပိုင္ခဲ့တာလည္း၊ ဘာေတြပိုင္ေသးသလဲ၊ သမၼတနဲ႕ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ၾကီးေတြ၊ အဆင့္ျမင့္အရာရွိၾကီးေတြ ဝင္ေငြခြန္ေဆာင္ၾကပါရဲ့လား၊ 

အာဏာရွိသူ တစ္ေယာက္ အာဏာရွိတဲ့သက္တမ္းအတြင္း လာဘ္စားျခင္းရွိမရွိဆိုတာကို အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အာဏာမရခင္မွာ သူေၾကညာခဲ့တဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႕ အာဏာသက္တမ္းကုန္ဆုံးခ်ိန္မွာ သူ႕မွာရွိတဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြနဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္တိုင္းတာၾကတာမို႕ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အဆင့္ျမင့္တာဝန္ယူၾကသူမ်ားအဖို႕ သူတို႕ရဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္းဟာ သန္႕ရွင္းေသာအစိုးရျဖစ္ဖို႕ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္၊

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုတာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အပါအဝင္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားနဲ႕ေရာ၊ ျပည္ေထာင္စုတရားရုံးခ်ဳပ္အပါအဝင္ လက္ေအာက္ခံတရားရုံးမ်ားအတြက္ေရာ သက္ဆိုင္ပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဝက္ဆိုက္မွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိပါ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဆိုရင္ ဝက္ဆိုက္ေတာင္မရွိပါ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က စည္ပင္ရိပ္သာမွာ ေလးေယာက္တစ္ခန္းမွ်ေနၾကရျပီး အခန္းထဲမွာပဲ လွ်ပ္စစ္မီးဖိုကေလးနဲ႕ ထမင္း၊ ဟင္းခ်က္စားလို႕ ခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕တဲ့တဲ့နဲ႕ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတက္ေနၾကတဲ့ အခ်ိန္မွာ အင္မတန္ခ်မ္းသာတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ၾကီးေတြရွိပါတယ္၊ ေနျပည္ေတာ္မွာ၊ အျခားျမိဳ႕ၾကီးေတြမွာ နန္းေတာ္တမွ်ခန္းနားတဲ့ အိမ္ၾကီးေတြပိုင္ဆိုင္ၾကျပီး အေကာင္းဆုံးကားၾကီးေတြစီးလို႕ ေခြၽရံသင္းပင္းမ်ားစြာရွိၾကပါတယ္၊ သူတို႕ေတြ ဒီပစၥည္းဥစၥာေတြ ဘယ္လိုပိုင္ဆိုင္ခဲ့သလဲ၊ ဒီပိုင္ဆိုင္မႈေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးမခံရခင္ကတည္းက ပိုင္တာလား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ျပီးမွ တိုးပြါးလာတာလား၊ အရင္ကတည္းကပိုင္တာဆိုရင္ အဲဒီပိုင္ဆိုင္မႈေတြဟာ သန္႕ရွင္းရဲ့လား၊ ဒီပိုင္ဆိုင္မႈေတြအေပၚမွာေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္နဲ႕ရတဲ့ လစာေငြအေပၚမွာေရာ အခြန္ေဆာင္ပါရဲ့လား၊ ဘယ္ကရတဲ့ ပိုက္ဆံေတြနဲ႕ ဒီလို ခန္းနားတိုးတက္သြားတာလဲ၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္က၊ သို႕မဟုတ္ တစ္ေယာက္မကတဲ့ လူေတြကလႉတာလား၊ ဒါဆိုရင္ ဘာအက်ိဳးေမွ်ာ္ျပီးလႉသလဲ၊ အဲဒီပုဂိၢဳလ္ေရးအလႉကို လက္ခံျခင္းဟာ လာဘ္စားမႈမေျမာက္ဘူးလား၊ ျပည္သူလူထုသိေအာင္ ရွင္းျပဖို႕ တာဝန္ရွိပါတယ္၊

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ တရားစီရင္ေရးစနစ္ဟာ ခ်ိနဲ႕ေနဆဲ၊ ေငြမ်ားတရားႏိုင္မႈေတြ ရွိေနဆဲလို႕ ေျပာၾကပါတယ္၊ တရားစီရင္ေရးစနစ္မွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္တာေတြကို ဟန္႕တားႏိုင္ဖို႕ အေရးၾကီးတဲ့အခ်က္တစ္ခုက တရားသူၾကီးမ်ားရဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈကို တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ တရားသူၾကီးရဲ့ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း အမ်ားျပည္သူသိခြင့္ရွိပါတယ္၊ တရားစီရင္မႈမ်ားဟာလည္း အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္မွာ စစ္ေဆးဖို႕လိုအပ္ပါတယ္၊

# လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ၏တာဝန္

ျပည္သူလူထုရဲ့ သိပိုင္ခြင့္ကို အာမခံခ်က္ေပးဖို႕က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နဲ႕ အစိုးရရဲ့ တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္၊ ျပည္သူလူထုကို အစိုးရရဲ့ သတင္းမွတ္တမ္းေတြကို သိခြင့္ေပးတဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အျမန္ဆုံးျပ႒န္းေပးသင့္ပါတယ္၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႕ တရားသူၾကီးမ်ားရဲ့ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ဝင္ေငြခြန္နဲ႕ အျခားအခြန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တစ္ႏွစ္တစ္ခါ အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာဖို႕ကိုလည္း ဒီဥပေဒမွာ ထည့္သြင္းျပ႒န္းသင့္ပါတယ္၊ အစိုးရကလည္း ျပည္သူလူထုရဲ့ သိပိုင္ခြင့္ကို အတတ္ႏိုင္ဆုံးျဖည့္ဆည္းေပးဖို႕ တာဝန္ရွိပါတယ္၊ သန္႕ရွင္းတဲ့အစိုးရ (Clean Government)၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ (Good Governance ) အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (Openness and Transparency) ရွိရပါမယ္၊

ေလးစားစြာ၊

ေအာင္ဒင္
ေအာက္တိုဘာလ ၁၁၊ ၂၀၁၃