နုုိင္ဦးညဳိ (ဖုုိးဇီး႐ုုိး) - လုုိတာထက္ပုုိေနေသာ

လိုတာထက္ပိုေနေသာ
နုုိင္ဦးညဳိ (ဖုုိးဇီး႐ုုိး)
ေအာက္တုုိဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၃ဒီမယ္
ခင္ဗ်ားတို႔ က်ဳပ္တို႔မွာ
မိုးစက္ဝိုင္ ေလာက္
ေျပာဖို႔ အခ်ိန္မရွိပါ၊
ေနေရႊေသြးေအာင္ ေလာက္
ေျပာဖို႔ အခ်ိန္မရွိပါ၊
အာဆီယံေဘာပြဲ ေလာက္
ေျပာဖို႔ အခ်ိန္မရွိပါ၊

ဧရာဝတီ
ဖ်ားနာေနပါသည္၊
ေဆးကုသေပးၾကပါ၊

ျမန္မာျပည္ႀကီး
ဖ်ားနာေနပါသည္၊
ေဆးကုသေပးၾကပါ၊

ကမၻာေျမႀကီး
ဖ်ားနာေနပါသည္၊
ေဆးကုသေပးၾကပါ၊

ေဒါက္တာရမ္းကု
မ်ားေနပါသည္၊

ေဆးကုသေပးၾကပါ၊  ။။။