Kyaw Thu - FFSS Yangon Activity,

အနာဂါတ္တြင္ ထြန္းလင္းေတာက္ပလာမည့္ “သုခအလင္း”အေဆာက္အဦး
ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုုန္)
ေအာက္တုုိဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၃
 ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ေပးဆပ္လာခဲ့သည့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ ကုန္)သည္ အမ်ားျပည္သူတို႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ နာေရးဒုကၡမ်ားအား ကူညီေပးခဲ့ရာမွ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံ၍ အနာဂါတ္၏ ရင္ေသြးငယ္မ်ားအား ပညာရည္ျမင့္မားေစရန္ရည္႐ြယ္၍ “သုခအလင္း” စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ “သုခ အလင္း” ပညာဒါနအား စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ပညာေရးလုပ္ငန္းရပ္ႀကီးအား စတင္ခ်ိန္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား အား အဂၤလိပ္စာ အရည္အေသြးျမင့္မားေစရန္ႏွင့္ လိမၼာယဥ္ေက်းရန္ ရည္႐ြယ္၍ ေႏြရာသီအဂၤလိပ္စာအေျခခံႏွင့္ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းမ်ားအား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာမွ ေနာင္တြင္ လိုအပ္ခ်က္အရ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း၊ အဆင့္ျမင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ား၊ LCCI သင္တန္း အစ႐ွိသည့္သင္တန္းမ်ားအား လူငယ္/႐ြယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ရ႐ိွၾကေစရန္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ဘြဲ႔ရၿပီး လူငယ္/႐ြယ္မ်ား အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား လြယ္ကူစြာရ႐ိွေစရန္အတြက္ သုခအလင္း ပညာဒါနမွ ေစတနာ့လုပ္အားဒါန ဆရာ/မ မ်ားတို႔၏ မြန္ျမတ္သည့္ ပညာဒါနကုသုိလ္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့သည့္ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္းအား ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္း ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္းသို႔ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္မွသာ တက္ေရာက္ခြင့္ရ႐ိွၿပီး စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔ႏွင့္ ဟိုတယ္ႀကီးမ်ားသို႔သြားေရာက္၍ လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းၿပီးမွ အရည္ အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲေျဖဆိုေစခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မွသာလွ်င္ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားရရိွၾကသည္။  သင္တန္း၏ အရည္အေသြးျမင့္မားမႈ၊ ဆရာ/ဆရာမတို႔၏ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည့္ ေစတနာ၊ ေမတၱာတရားႏွင့္ သင္ၾကားမႈ နည္းစနစ္မ်ား ျမင့္မားမႈတို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) သုခအလင္း ပညာဒါနမွ ဖြင့္လွစ္သည့္ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္းမွ သင္တန္းဆင္းမ်ားတို႔အား သက္ဆိုင္ရာ ဟိုတယ္အသီးသီးသည္ လိုလိုလားလား အလုပ္ခန္႔အပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ သုခအလင္း ပညာဒါနမွ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္း သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အမွတ္စဥ္ (၇) ႀကိမ္တိုင္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ၿပီး သင္တန္းသား/သူ အေျမာက္အမ်ားေမြးထုတ္၍ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရ႐ွိေစခဲ့သည္။


၂၈.၉.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ သုခအလင္း ပညာဒါနမွ လူငယ္/႐ြယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရ႐ိွေစရန္ႏွင့္ ပညာရည္ျမင့္မားေစရန္ရည္႐ြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ဟိုတယ္ဝန္ ေဆာင္မႈသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၇) ၁/၂ဝ၁၃ သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားတစ္ရပ္အား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စုစုေပါင္းသင္တန္းသား/သူ (၃ဝ) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ (၄) ဦးသည္ ဆက္ လက္ မတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ တက္ေရာက္သူ (၂၆) ဦးတို႔သည္ သင္တန္းကာလ ဆံုးခန္းတိုင္ တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။ ယခု အမွတ္စဥ္ (၇) ၁/၂ဝ၁၃ ၏ ထူးျခားခ်က္မွာ သင္တန္းသား/သူ (၂၆) ဦးစလံုး ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး Distinction (၈) ဦး၊ Credit (၅) ဦး ေမြးဖြားႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုဆိုလွ်င္ သင္တန္းသား/သူမ်ားအသီးသီး လုပ္ငန္းခြင္ သို႔ ဝင္ေရာက္၍ လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုသည္ကား အလွဴ႐ွင္အေပါင္း၏ သဒၶါစြမ္းအား၊ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)၏ ေပးဆပ္မႈႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမတို႔၏ ေမတၱာ၊ ပညာ၊ ေစတနာႏွင့္ သင္တန္းသား/သူတို႔၏ ႀကိဳး စားမႈ၊ ဝိရိယတို႔၏ အျပန္အလွန္စုတည္၍ ရ႐ိွလာေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။


၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ယခုတိုင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈသင္ တန္းမွ သင္တန္းသား/သူ (၃၅ဝ) ဦးေက်ာ္တို႔အား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး 64 Hotel, Summit Park View Hotel, Hotel Shwe Gone Daing, Royal Ruby Jade Hotel, Savoy Hotel, Sedona, Asia Plaza Hotel, USA Hotel Stuff, Green Leaf Hotel, Hotel Yangon, Chatrium Hotel, Edem Palace, Sky Star Hotel, Inya Lake Hotel, Beauty Land Hotel အစ႐ွိသည့္ ျပည္တြင္းဟိုတယ္မ်ား၊ MSID Company ဒီဇိုင္နာအျဖစ္၄င္း၊ Car Showroom Manager, KBZ Bank, Online Service Manager, Superviser Service, FFSS 10th  Student Guide အစ႐ွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ Dubie, Qatar တုိ႔သြားေရာက္၍ ယံုၾကည္ခ်က္ ကိုယ္စီျဖင့္ လူငယ္မ်ား၏ ဘဝတဆစ္ခ်ိဳး အေျပာင္းအလဲ ႀကံဳႀကိဳက္ခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းဟိုတယ္မ်ားတြင္ သာမက ျပည္ပဟိုတယ္မ်ားအထိပါ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား သင္တန္းနည္းျပ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ အလွဴ႐ွင္မ်ား မုဒိတာပြားႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ စာသင္/စာက်က္ဝိုင္းအား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့ရာ ေက်ာင္းသား/သူ (၃ဝ) ဦး ဝင္ ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး (၁၉) ဦးေအာင္ျမင္မႈရခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္လည္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသူ/သား ျပင္ပေျဖ (၆ဝ) ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းေျဖ (၆ဝ) ဦး စုစုေပါင္း (၁၂ဝ) ဦးတို႔အားလက္ခံ၍ ေစတနာ့ လုပ္အားဒါန႐ွင္ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ စာသင္၊စာက်က္ (Guide) မ်ားျဖင့္ စနစ္က်စြာျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးလွ်က္ ႐ိွသည္။


နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ ပညာေရးအတြက္ အေလးထား၍ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပး ႐ံုမွ်မက နယ္ေဒသမ်ား႐ိွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား႐ိွ ဆရာ/မမ်ားအား လစာေငြေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ အစိုးရ ေက်ာင္းမ်ားအား ျပဳျပင္ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းေပးျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ပရဟိတေက်ာင္းမ်ား၌ လိုအပ္လွ်က္ ႐ိွေသာ ဗလာစာအုပ္၊ စာေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား စသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား အား တတ္စြမ္းသေ႐ြ႕ ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုး ေပးလွ်က္႐ိွသည္။ ၁၂.၁ဝ.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္လည္း စေကၠာ့ေက်း႐ြာ၊ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕႐ိွ အ.ထ.က ေက်ာင္း(ခြဲ)သို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ကြန္ပ်ဴတာ (၁) စံုႏွင့္ Printer (၁) လံုး လွဴဒါန္းေပးခဲ့သည္။ ယင္းေက်ာင္းသည္ စာစီစာ႐ိုက္ရန္ႏွင့္ စာ႐ြက္၊ စာတမ္းမ်ား Print ထုတ္ရန္အတြက္ တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ကူးျဖတ္၍ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ရမႈအား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ အကူအညီ ေတာင္းခံလာသည့္အတြက္ ပ့ံပိုးကူညီ လွဴဒါန္ျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုဆိုလွ်င္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အေနျဖင့္ ပညာေရးသင္ယူေနၾကေသာ လူငယ္/႐ြယ္မ်ား၊ သင္တန္းသား/သူ ဦးေရ မ်ားျပားလာျခင္း၊ အသင္း၏ သင္တန္းခန္းမမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ယခု နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)တြင္ ပညာေရးအေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္လွ်က္႐ိွၿပီး မၾကာမွီအခ်ိန္အတြင္း ၿပီးစီး ေတာ့မည္ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိဘျပည္သူအေပါင္းတို႔၏ သဒၵါတရားျဖင့္ ပညာေရးအေဆာက္အဦးႀကီး အျမန္ ဆံုးၿပီးစီး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ အလွဴ႐ွင္မ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္ကုသိုလ္ယူ၍ ပညာေရးက႑ႀကီးအား ျမင့္တင္ေပးဆပ္ရင္း အနာဂါတ္၏ လူငယ္/႐ြယ္မ်ား၏ ပညာေရးအား ဝိုင္းဝန္းကူညီ အားေပးေစာင့္ေ႐ွာက္ၾကပါစို႔ဟု ဆႏၵျပဳ ဖိတ္ေခၚ လိုက္ရပါေတာ့သည္။