မုုိးမခေပးစာ = မန္းေလး အားကာ ၀ါးေနတာ

မန္းေလး အားကာ ၀ါးေနတာ
မုုိးမခေပးစာ
ေအာက္တုုိဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၃ကြ်နု္ပ္တို႔ျမန္မာနိင္ငံသည္ ေခတ္မီဖြံ့ျဖိဳးတ္ိုးတက္ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို အားသြန္ခြန္စိုက္ေဖာ္ေဆာင္လာခဲ႔ရာ ယခုအခ်ိန္တြင္ခရီးအေတာ္အသင့္ေရာက္ရိွလာျပီျဖစ္သည္။ျပည္ေထာင္စုသမတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္နိုင္ငံေတာ္သမတျကီး ဦးသိန္းစိန္မွ ျပည္သူမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားကိုေရွးရွဳျပီး ျပဳလုပ္သင္႔ေသာေျပာင္းလဲမွဳမ်ား ၊ေျဖေလ်ာ႔မွဳမ်ားကိုျပဳလုပ္ေပးခဲ႔ပါသည္။ထို႔အျပင္ နိုင္ငံေတာ္သမတမွမိမိနိုင္င့ံ၀န္ထမ္းမ်ား၏အလုပ္၀တ္တရားမ်ားနွင္႔ပတ္သက္ျပီးျပဳျပင္သင္႔ေသာလမ္းစဥ္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုအသစ္ထပ္မံျဖည္႔စြက္ညႊန္ၾကားခဲ႕သည္။ထိုအထဲတြင္၀န္ထမ္းမ်ားအက်င္႔ပ်က္ျခစားမွဳ၊ လာဘ္စားမွုမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔ရန္ညြႊန္ၾကားမွဳမ်ားလည္း ရိွခဲ႔သည္။နိုင္ငံေတာ္သမတၾကီးဦးသိန္းစိန္မွမည္သို့ပင္လာဘ္စားမွဳမ်ား ၊အက်င္႔ပ်က္ျခစားမွုမ်ားကိုတိုက္ဖ်က္ေနေသာ္လည္း ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ား၏ထိုအက်င္႔ဆိုးမ်ားကေပ်ာက္ပ်က္ဖို႔ရာ ခဲယဥ္းေနေသးသည္။

ထို၀န္ထမ္းမ်ားထဲတြင္ မန္းေလးအားကာသိပ္ပံမွ၀န္ထမ္းနွစ္ဦးလည္းပါ၀င္ေပသည္။ပထမတစ္ဦးမွာ မန္းေလးအားကာသိပ္ပံဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ၾကီးဦးျမင္႔ခိုင္ျဖစ္ျပီး ဒုတိယတစ္ဦးမွာလက္ေထာက္ညြႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးမိုးေက်ာ္လြင္ျဖစ္သည္။ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ၾကီးဦးျမင္႔ခိုင္သည္ဒုတိယညြႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင္႔ရိွျပီး တာ၀န္ယူထားေသာအပိုင္းမွာပညာေရးနွင္႔ေလ႔က်င္႔ေရးဌာနစုျဖစ္သည္။အားကစား၀န္ျကီးဌာနမွသင္တန္းသား/သူဦးေရ(၅၄၄)ဦး ၊ အားကစားနည္း(၂၃)နည္းစာအတြက္ ရာသီလိုက္နွစ္စဥ္ တစ္နွစ္လွ်င္နွစ္ၾကိမ္ အားကစားပစၥည္းမ်ားထုတ္ေပးလ်က္ရိွရာမန္းေလးအားကာသိပ္ပံ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ၾကီးဦးျမင္႔ခိုင္သည္အားကစား၀န္ျကီးဌာနမွ တစ္နွစ္လွွ်င္နွစ္ၾကိမ္ ထုတ္ ေပးေသာအားကစားပစ္စည္းမ်ားကို တစ္နွစ္လွ်င္တစ္ၾကိမ္သာထုတ္ေပးျပီးက်န္တစ္ၾကိမ္မွရရိွေသာေငြေၾကးမ်ားကို မိမိကုိယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္အသံုးျပဳေနပါသည္။ထို႔အတူ သင္တန္းသား/သူမ်ား မိမိေနရပ္သို့ခြင္႔ျပန္ေသာအခါထိုသင္တန္းသား/သူမ်ား၏ ခြင္႔ျပန္ရက္ အတြင္း အသံုးမျပဳရသည္႔တစ္ဦးလွ်င္တစ္ေန႔စားစရိတ္(၂၅၀၀)က်ပ္ကို စာရင္းအင္းမ်ားျဖင္႔သိမ္းဆည္းထားျခင္းလည္းမရိွ၊ ဌာနသို့လည္းျပန္မသြင္းပဲမိမိ၏တစ္ကိုယ္တည္းကိုယ္က်ိဳးအတြက္ သံုးစြဲလ်က္ရိွပါသည္။၄င္းသည္ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္မွ ထိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖြဲ႔လက္ထက္အထိအားကစားျမွင္႔တင္ေရးအတြက္ထူေထာင္ထားေသာ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ရံပံုေငြမွထုတ္ယူသံုးစြဲသည္႔ တစ္လနွစ္ၾကိမ္အထူးေန႔လည္စာစားပြဲအတြက္ ေငြေၾကးပမာဏလစဥ္တစ္ျကိမ္လွ်င္(၅)သိန္းနွဳန္းျဖင္႔ နွစ္ၾကိမ္(၁၀)သိန္းပမာဏကိုနည္းျပနွင္႔ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ားအပါအ၀င္ လူဦးေရ(၆၁၄)ဦးစာအတြက္အထူးေန့လည္စာ၌ အသံုးမျပဳဘဲ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္သာ အသံုးျပဳလ်က္ရိွပါသည္။

မန္းေလးအားကာသိပ္ပံဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ၾကီးဦးျမင္႔ခိုင္သည္အားကစား၀န္ျကီးဌာနမွ ေက်ာင္းအသံုးျပဳရန္ခ်ထားေပးေသာ ဘီ၆၀၀ကားေလးကိုျပင္ပ၌ပုပ္ဂလိကအျဖစ္ဌားရမ္းထားျပီးေငြေၾကးမ်ားကိုရွာေဖြသံုးစြဲေနပါသည္။ထို႔အျပင္သင္တန္းသား/သင္တန္းသူမ်ားအတြက္ အားကစား၀န္းျကီးဌာနမွ ဆံပင္ညွပ္ခလစဥ္(၅၀၀)က်ပ္ထုတ္ေပးလ်က္ရိွရာ ၄င္းသည္သင္တန္းသား/သူဦးေရ(၅၄၄)ဦးနွစ္ေျမွာက္လွ်င္ေငြက်ပ္(၂)သိန္း(၇)ေသာင္း(၂)ေထာင္က်ပ္တိတိကို သင္တန္းသား/သူမ်ားကိုေ၀မွ်ေပးျခင္းမရိွဘဲ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္သာရယူသံုးစြဲလ်က္ရိွေပသည္။အခါအားေလ်ာ္စြာ အားကစားနည္းအလိုက္ျပင္ပျပိဳင္ပြဲမ်ားသြားေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရာတြင္လည္းမန္းေလးအားကာသိပ္ပံဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ၾကီးဦးျမင္႔ခိုင္သည္ထိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ အားကစားျမွင္႔တင္ေရးအတြက္ထူေထာင္ထားေသာေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ရံပံုေငြမွ ခရီးစရိတ္မ်ား၊စားစရိတ္မ်ားထုတ္ယူသည့္အျပင္ အားကစား၀န္ျကီးဌာနမွလည္း ထိုစရိတ္မ်ားကို ထုတ္ယူျပီးထုတ္ယူရရိွေသာေနရာနွစ္ခုမွ ေငြေျကးမ်ားကို တစ္၀က္သာခရီးစရိတ္၊စားစရိတ္အသံုးျပဳရန္ ေပးျပီးက်န္တစ ္၀က္ကို မိမိေငြေၾကးကဲ႔သို႔အသံုးျပဳပါသည္။အားကစား၀န္ၾကီးဌာနမွ နွစ္စဥ္ တစ္နွစ္လွ်င္နွစ္ၾကိမ္သင္တန္းသား/သူမ်ားအတြက္ ထုတ္ေပးေသာအသံုးတူပစ္စည္း(အားကစား၀တ္စံု၊အိပ္ရာသံုးပစ္စည္း၊ေက်ာင္းသံုးပစ္စည္း)မ်ားကိုလည္းဘဲ၄င္းသည္တစ္နွစ္တစ္ၾကိမ္သာ ထုတ္ေပးျပီး က်န္တစ္ၾကိမ္မွရရိွေသာပစ္စည္းမ်ားကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျပီးရရိွေသာေငြေၾကးမ်ားကို မိမိပိုင္ကဲ့သို့အက်င္႔ပ်က္စြာျဖင္႔သံုးစြဲလ်က္ရိွပါသည္။အလယ္တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားျဖစ္သည္႔သင္တန္းသား/သင္တန္းသူမ်ားအတြက္ အားကစား၀န္ျကီးဌာနမွ လစာတစ္လလွ်င္တစ္ေယာက္(၈၀၀၀)က်ပ္၊ အထက္တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားျဖစ္သည္႔သင္တန္းသား/သူမ်ားအတြက္ လစာတစ္လလွ်င္ တစ္ေယာက္(၁၀၀၀၀)က်ပ္ကိုလည္းက်န္ခဲ႔သည္႔ (၇)လ၊ (၈)လ၊ (၉)လမ်ားအတြက္မန္းေလးအားကာသိပ္ပံဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ၾကီးဦးျမင္႔ခိုင္သည္မေပးဘဲယခုထက္တိုင္ထိန္ခ်န္ထားရိွပါသည္။

ဒုတိယတစ္ေယာက္မွာ လက္ေထာက္ညြြန္ၾကားေရးမွဴးဦးမိုးေက်ာ္လြင္ျဖစ္ျပီးတာ၀န္ယူထားေသာအပိုင္းမွာအားကစားသိပ္ပံစီမံဌာနျဖစ္သည္။၄င္းသည္ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္မွတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရလက္ထက္အထိအားကစားျမွင္႔တင္ေရးအတြက္ထူေထာင္ထားေသာ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ရံပံုေငြမွလစဥ္ထုတ္ေပးသည့္ သင္တန္းသား/သူတစ္ဦးစာအတြက္ တစ္ရက္မုန့္ဖိုး(၂၀၀)က်ပ္စုစုေပါင္း သင္တန္းသား/သူဦးေရ(၅၄၄)ဦးျဖင္႔ေျမွာက္လွ်င္ေန့စဥ္(၁၀၈၈၀၀)က်ပ္ကို သင္တန္းသား/သူမ်ားထံသို႔ ေ၀မ်ွျခင္းမရိွဘဲမိမိအိတ္ကပ္ထဲထည့္ျပီး မိမိပိုင္ပစ္စည္းကဲ့သို့ကိုယ္က်ိဳးအတြက္အသံုးျပဳေနပါသည္။ထို႔အျပင္လက္ေထာက္ညြြန္ၾကားေရးမွဴးဦးမိုးေက်ာ္လြင္သည္ အားကစား၀န္ျကီးဌာနမွ လစဥ္သင္တန္းသား/သူဦးေရ(၅၄၄)ဦးအတြက္ စားစရိတ္အျဖစ္ တစ္ေယာက္စာတစ္ေန့စားစရိတ္(၃)နပ္စာ(၂၅၀၀)က်ပ္ ၊ သင္တန္းသား/သူဦးေရ(၅၄၄)ဦးျဖင္႔ေျမွာက္လွ်င္ ေန့စဥ္ေငြေၾကး(၁၃၆၀၀၀၀)က်ပ္မွတစ္ပတ္ကို(၅)သိန္းနွဳန္းျဖင္႔ မိမိပိုင္ေငြေၾကးကဲ႔သို႔မိမိကိုယ္က်ိဳးစိီးပြားအတြက္ ယူငင္အသံုးျပဳလ်က္ရိွပါသည္။ထို့ေျကာင္႔ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၊အၾကီးအကဲမ်ားအေနျဖင္႔ထိုအက်င္႔ပ်က္ခ်စားမွုမ်ားကို သိရိွျပီး အျမန္ဆံုးေဖာ္ထုတ္ေပးၾကပါရန္တင္ျပလိုက္ရပါသည္။


အမွန္တရားျမတ္နိုးသူ