အေျခခံဥပေဒ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးပါပုံ - NLD တာေမြရုံးတြင္ ေရွ႔ေနၾကီး ဦးကိုနီ၏ ေဟာေျပာခ်က္

အေျခခံဥပေဒ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးပါပုံ - NLD တာေမြရုံးတြင္ ေရွ႔ေနၾကီး ဦးကိုနီ၏ ေဟာေျပာခ်က္ 
(၈ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃) ဒီလႈိင္း၏ ရုပ္သံအစီအစဥ္၊ ျပင္ဆင္စရာ ေမးခြန္းမ်ား ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ …
ပုဒ္မ ၆ (စ) - တပ္မေတာ္က ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ဦးေဆာင္မယ္။
ပုဒ္မ ၂၀ (ခ) တပ္မေတာ္က တပ္မေတာ္ကိစၥကို လြတ္လပ္စြာ စီမံေဆာင္ရြက္မည္
ပုဒ္မ ၂၀ (ဂ) ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားရဲ့ အၾကီးအကဲ ျဖစ္ရမည္

အခန္း ၄၊ ဥပေဒျပဳေရး  ပုဒ္မ - ၇၄၊ ၁၀၉ (ခ) ၊ ၁၄၁ (ခ) ၊ ၁၆၁ (ဃ)
လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ - အမတ္ ၄ ပုံ ၁ ပုံကို ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က တိုက္ရိုက္ ခန္႔ထားေရး

အခန္း ၅၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး - ပုဒ္မ ၁၆၊ ၅၈၊ ၁၉၉
သမၼတသည္ ႏိုင္ငံအထြဋ္အထိပ္၊ အစုိးရအဖြဲ႔ရဲ့ အၾကီးအကဲ ျဖစ္တယ္ဟု ဆိုေသာ္လည္း
အခန္း ၁၁။ ပုဒ္မ ၂၀၁၊ ၄၁၇၊ ၄၁၈ မွာ ...
ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လုံျခဳံေရးေကာင္စီက လူ ၁၁ ေယာက္နဲ႔ ဖြဲ႔ရာမွာ…  အစုိးရေခါင္းေဆာင္ (၂)၊ လႊတ္ေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ (၃)၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (၆)၊ (သမၼတ လက္ထဲမွာလား၊ ကာခ်ဳပ္ လက္ထဲမွာလား)
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ အဖြဲ႔က အေရးေပၚအေျခအေနကို ေၾကညာခြင့္၊ အာဏာကို ရယူႏုိင္ခြင့္ အျပည့္ရွိတယ္။