ေနာက္ကြယ္မွာ စုိးရိမ္ေနတဲ့ “လူႀကီး” ရွိေနတယ္ (Tu Maung Nyo)ေနာက္ကြယ္မွာ စုိးရိမ္ေနတဲ့ “လူႀကီး” ရွိေနတယ္
တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္)

            ဗိုလ္ေရႊမန္း ပါးစပ္မွ  ဗုိလ္သန္းေရႊ၏ “စုိးရိမ္မႈ” ကို ထုတ္ေျပာလာသည္။
            ဗိုလ္သန္းေရႊ၏ “စုိးရိမ္မႈ” ထဲတြင္  “ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး အေျခခံဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ ထပ္မံေရးဆြဲမည့္ ကိစၥ။ “စ - လယ္ - ဆံုး” ျပင္မည့္ကိစၥ။ “ျပင္သင့္တာ အားလံုးျပင္မည္”ဆုိသည့္ကိစၥ။ “အဖံုးကစ ျပင္ရမည္” ဆုိသည့္ကိစၥမ်ားပါဝင္သည္။
ထိုကိစၥမ်ားသည္ ဗိုလ္သန္းေရႊစုိးရိမ္ရမည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။ စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္၏ အတိတ္ - ပစၥဳပၸန္ - အနာဂတ္ အက်ိဳး စီးပြားမ်ားႏွင့္ တုိက္ရုိက္သက္ဆုိင္ေနသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။
            ထုိ႔အျပင္ “စုိးရိမ္မႈ” ထဲတြင္ လုပ္စရာရွိတာေတြကို “မင္းတုိ႔ တုံးဆုိတုိက္၊ က်ားကုိက္ကုိက္လုပ္ၾက / လက္ဦးေအာင္လုပ္ၾက” ဆုိသည့္ သေဘာလည္းပါဝင္သည္။
            သုိ႔အတြက္ ဗုိလ္ေရႊမန္းက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ဖို႔ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အခါ မွာ ျပည္တြင္းကျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပျဖစ္ေစ မည္သို႔ပင္ ဖိအားေပးမႈရႇိရႇိ မိမိတို႔ကေတာ့ မိမိတို႔သြားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ေတာ့ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ေအာင္လည္းႀကိဳးစားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ စကားကိုထုတ္ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။
ဗိုလ္ေရႊမန္း၏ ဤသို႔ေျပာဆုိေသာ စကားမွာ က သီတင္းကၽြတ္သြားကန္ေတာ့ရင္း “လူႀကီး” ထံေပးခဲ့သည့္ ကတိစကားလည္း ျဖစ္သည္။ သံႏၷိဌာန္လည္းျဖစ္လိမ့္မည္။ “လူႀကီး” ထံ ဗိုလ္ေရႊမန္းေပးခဲ့ေသာ ကတိစကား/ သံႏၷိဌာန္သည္ (ကာလံု)၊ စစ္တပ္၊ ႀကံ့ဖြံ႔ အစုိးရ၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီတို႔၏ကုိယ္စား ေပးခဲ့သည့္ ကတိစကား/သံႏၷိဌာန္လည္းျဖစ္သည္။
ဗိုလ္ေရႊမန္းေျပာသည့္ “ျပည္တြင္းကျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပျဖစ္ေစ မည္သို႔ပင္ ဖိအားေပးမႈရႇိရႇိ မိမိတို႔ကေတာ့ မိမိတို႔သြားတဲ့ လမ္း ေၾကာင္းေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဆိုသည့္စကားမွာ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး” ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္ႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီသုိ႔ အဓိက သတိေပးလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
အဓိကသတိေပးလုိသည့္အခ်က္မွာ  “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး”သည္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက သံုးသပ္တင္ျပသည့္ လမ္းအတုိင္း သာျဖစ္ရမည္/ သြားရမည္ဟု ယတိျပတ္ေၾကညာလုိက္သည့္ သေဘာလည္းျဖစ္သည္။
ဗိုလ္ေရႊမန္းသည္ သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ “ေက်ာ” ႏုိင္သူျဖစ္သည္။ (ကာလုံ) အစည္းအေဝးမည္သည့္ အခ်ိန္ တြင္ေခၚရမည္ဟု အမိန္႔ေပးၫြန္ၾကားႏုိင္သူျဖစ္သည္။ ယခုလည္း ၂၀၁၅တြင္ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ဝင္ေရာက္အေရြးခံမည္မဟုတ္ဟူေသာ စကားကိုေျပာႏုိင္သူျဖစ္သည္။
 တကယ္ေတာ့ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္မွာ “အေျခခံဥပေဒမရွိေသာ စစ္အုပ္စု” မွ “အေျခခံဥပေဒရွိေသာ စစ္အုပ္စုအျဖစ္သုိ႔ ” ေျပာင္း လဲရသည့္ “အေျပာင္းအလဲ” ဇာတ္ကြက္ထဲမွ ရုပ္ေသးဇာတ္ရုပ္ တစ္ခုမွ်သာျဖစ္သည္။
သုိ႔အတြက္(ဗုိလ္)ဦးသိန္းစိန္သည္ ေပၚေပါက္ေနသည့္ လူမ်ိဳးေရး/ဘာသာေရး အေရၿခံဳ အၾကမ္းဖက္ လူသတ္၊ မီးရိႈ႕မႈမ်ား၊ ဗံုး ေဖာက္ခြဲမႈမ်ားတြင္ “ေနာက္ကြယ္မွႀကိဳးကုိင္ေနသူမ်ား”ရွိသည္ဟု ေျပာႏုိင္ေသာ္လည္း ထိုသုိ႔ “ေနာက္ကြယ္မွႀကိဳးကုိင္ေနသူမ်ား”ကို ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူႏုိင္စြမ္းမရွိေသာ/ ေဖာ္ထုတ္အေရးမယူဝံ့ေသာ ရုပ္ျပသမၼတမွ်သာျဖစ္သည္။ စစ္အုပ္စုသစ္အတြက္ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳးရသူ သမၼတႀကီး၊ အကူးအေျပာင္းကာလ၌ (Searching fire) က်ည္ဆံသဖြယ္ သမၼတႀကီး မွ်သာျဖစ္သည္။
ဗုိလ္သန္းေရႊ၏ “စုိးရိမ္မႈ” ထဲတြင္ ယခုလတ္တေလာကာလတြင္ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔တပည့္ သားေျမးအခ်ိဳ႕ ဖြ၊ ဆြ၊ ေထာင္ေနသည့္ကိစၥ မ်ား မပါဝင္ေခ်။ ဗိုလ္သန္းေရႊသည္ ေထာက္လွမ္းေရးဂုိဏ္းကို (လံုးဝ)မမႈေခ်။
 ေထာက္လွမ္းေရးဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔သည္ “ႏုိင္ငံေရးမလုပ္ပါ” ဆုိသည့္ လက္ေျမွာက္အရံႈးေပးစကားကို အႀကိမ္ ႀကိမ္ေျပာထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဤစကားမွာလည္း ဗိုလ္သန္းေရႊ နားသုိ႔ ဆက္သြင္းေနရသည့္ ခံဝန္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။
ေထာက္လွမ္းေရးဂုိဏ္းၿဖိဳဖ်က္ေရး အမိန္႔ေပးသူမွာ ဗိုလ္သန္းေရႊျဖစ္ၿပီး၊ ဗိုလ္ေရႊမန္းသည္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္သူ ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ေရႊမန္းသည္ ထုိကတည္းက ဗိုလ္သန္းေရႊ၏အဓိက လူျဖစ္သည္။
လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ျဖစ္လာေတာ့လည္း ဗိုလ္ေရႊမန္းသည္  ခံုရံုးဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႔ကို ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္သူျဖစ္သည္။ သမၼတထက္ ျမင့္သည့္ ရာထူးရွိလွ်င္ပင္ယူမည္ဟု ေျပာဝံ့သူျဖစ္သည္။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ဥပေဒပယ္ဖ်က္ႏုိင္သူ/ ဥပေဒျပဳႏိုင္သူလည္းျဖစ္ သည္။ ဗိုလ္သန္းေရႊ၏ “စုိးရိမ္မႈ”ကို ကိုယ္စားျပဳ ေျပာဆိုႏုိင္သူလည္းျဖစ္သည္။
ဗိုလ္သန္းေရႊ “စုိးရိမ္မႈ”ေနေသာ  မျဖစ္သင့္တာေတြ မျဖစ္ေပၚဖို႔အတြက္” တုံးဆိုတုိက္၊ က်ားဆုိကုိက္လုပ္မည့္သူလည္း ျဖစ္ သည္။ သုိ႔အတြက္ ဗုိလ္ေရႊမန္းကို ယံုသူသည္ဟုဆိုေသာသူသည္ ဗိုလ္သန္းေရႊကို သြယ္ဝုိက္ေသာအားျဖင့္ ယံုသူပင္ျဖစ္မည္။ 

ယခုအခါ ဗိုလ္သန္းေရႊသည္ သီတင္းကၽြတ္တြင္ လာ၍ကန္ေတာ့ေသာ ဗိုလ္ေရႊမန္းမွတဆင့္ သူ၏ “စုိးရိမ္မႈ”ကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလုိက္ျခင္းျဖင့္ “ကန္႔လန္ကာေနာက္ကြယ္မွ သူ၏ တည္ရွိမႈ” ကို ထပ္မံအတည္ျပဳလုိက္ေလသတည္း။
(photo - Irrawaddy)