လွ်ပ္စစ္အေရးႏွင့္ ခ႐ိုနီပိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္


လွ်ပ္စစ္အေရးႏွင့္ ခ႐ိုနီပိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္

မိုးနတ္မင္း၊ ႏို၀င္ဘာ ၉၊ ၂၀၁၃
       ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ လ်ွပ္ စစ္ ဓာတ္အား ခ ကို ၁ ယူ နစ္ လ်ွင္ ၃၅ က်ပ္ ေကာက္ ခံ ရာ မွ ၁၀၀-၁၅၀က်ပ္ သို႔ တိုး ႁမွင့္ ခဲ့သည္ (မူ ရင္း ႏွုန္း ၃၅ က်ပ္ ျဖင့္ယူနစ္ ၁၀၀ အထိသာ၊ ထိုထက္ ပို လ်ွင္ ၁၀၀ က်ပ္ ႏွုန္း၊ စီးပြား ေရး လုပ္ ငန္း မ်ား၊ ယူ နစ္ ၅၀၀၀ ထက္ ပို သံုး သူ ကို  ၁၅၀ က်ပ္ ႏွုန္း )။ ထို႔ ေနာက္ တြင္ ဂ်ာနယ္ အမ်ား စု မွ မသင့္ ေလ်ွာ္ ေၾကာင္း ကန္႕ ကြက္ မုွ မ်ား၊ ပို ဆိုး သည္ က၊ ႏွုန္း တိုး ႁမွင့္ လိုက္ ေသာ္ ျငား အစိုး ရ အေန ျဖင့္ ဝင္ေငြ ပို မို ရ မည္ မဟုတ္ ဘဲ  ခ႐ို နီ မ်ား သာ အ ျမတ္ ပို မို ရ မည္ ဟု ၾကား သိ ရသည္။ ဂ်ာနယ္ တခု မွမူ  ႏွုန္း သစ္ သည္ အာ ရွ ႏိုင္ ငံ မ်ား တြင္ ပင္ အျမင့္ ဆံုး ထဲ တြင္ ပါ ဝင္ ေၾကာင္း ေဖာ္ ျပ ခဲ့သည္။  ကၽြနပ္ တခု ပဲ ျဖည့္ စြက္ လို သည္ မွာ အေမ ရိကန္ ျပည္ နယ္ အခ်ိဳ႕ တြင္ ပင္ ၁ယူနစ္ လ်ွင္ ၁၅၀ က်ပ္ (၀.၁၅ ေဒၚ လာ) မေပး ရေၾကာင္း ျဖစ္သည္။  အေသး စိတ္ ကို ဇယား တြင္ ၾကည့္ ရွု ႏိုင္ ပါသည္။ အျခား ကြာ ျခား ခ်က္ မ်ား ကေတာ့ အက်ယ္ ေရး စရာ လို မည္ မထင္။ မီးအား ျပည့္သည္။ မီး ပ်က္ သည္ မွာ မရိွသေလာက္ (သဘာဝေဘး က်ခ်ိန္ မွ လြဲလ်ွင္)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳး ၿပီး ႏိုင္ငံ မ်ား မွ နံွုန္း ျဖင့္ ေကာက္ခံ လ်ွင္ ဝန္ေဆာင္ မွု က လည္း ႏိုင္ငံ တကာ အဆင့္ ရိွ ရပါမည္။ 

          တလ လွ်င္ ျပည္သူ လူ ထု ၏ လို အပ္ ခ်က္ သည္ ယူ နစ္ ၁၀၀ ဟု (မည္သို႔ တြက္ ခ်က္ သည္ ကို မူ မသိရ) သတ္ မွတ္ သည္ မွာ မွန္ ကန္ မွု ရိွပါ သ လား။ အနိ္မ့္ ဆံုး ဥပမာ တြင္ ၆၀ ဝပ္ မီး လံုး ၂ လံုး၊ မီး ေခ်ာင္း ၁ ခု ႏွင့္ တြက္ ခ်က္ လ်ွင္ ပင္ တနာရီ မီး သံုး တိုင္း ၂၀၀ ဝပ္ ကုန္ ေနသည္။ Hot plate ျဖင့္ ထမင္း၊ ဟင္း ခ်က္ လ်ွင္ မူ တနာရီလ်ွင္ ၈၀၀-၁၆၀၀ ဝပ္ ကုန္ သည္။ အလယ္ လတ္ လူ တန္း စား မ်ား အသံုး ျပဳ ေလ့ ရိွသည့္၊ လို အပ္ ခ်က္ ဟု ပင္ ဆို ႏိုင္သည့္ ေရခဲေသတၱာ၊ တီဗီ ၊ ေရတင္ ရန္ ေမာ္တာ တို႔ ကို သံုး လ်ွင္ မူ ယူ နစ္ ၁၀၀ သည္ ျမန္ ဆန္ စြာ ကုန္ သြား ေလၿပီ။ (၁ ယူနစ္= ၁ ကီလို ဝပ္= ၁၀၀၀ ၀ပ္ ျဖစ္သည္။)

          ဗင္နီဇြဲလား ႏိုင္ ငံ မွအာဏာ ရွင္ေဟာင္းဟူဂို ခ်ား ဗတ္  သည္ ႏိုင္ငံ အတြင္း ဓါတ္ ဆီ ေစ်း ကို ၁ ဂါလံ  ၀.၀၄ - ၀.၁ ေဒၚလာ (၄၀- ၁၀၀ က်ပ္) ခန္႕ ျဖင့္ အစိုး ရမွ အရံုွးခံေရာင္းခ်  ေစ ခဲ့သည္။  တနည္း အား ျဖင့္ ဆိုေသာ္ အစိုး ရမွ ၉၅ ရာႏွုန္း အရွံုး ခံ ၿပီး ျပည္သူ ကို အမွန္ တကယ္ ကုန္ က် စရိတ္ ၏ ၅ ရာ ႏွုန္း ခန္႕ သာ ေပး ေစ ျခင္း ျဖစ္သည္။  ဗင္နီဇြဲလားသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကဲ့သို႔ သံယံဇာတ ေပါမ်ား သျဖင့္ ေရနံႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံ ဝင္ေငြ မွ ျပည္သူ မ်ား အတြက္ ျပန္လည္သံုးစြဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ ေရး အရ ပါး နပ္ ေသာ က်ား ကြက္ လည္း ျဖစ္သည္။ အာဏာ ရွင္ ျဖစ္ ေသာ္လည္း သူ ေသ သည္ အထိ ေရြး ေကာက္ပြဲ ႏိုင္ေစေသာ အခ်က္ တခ်က္ ျဖစ္သည္။   ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ မူ ျပည္သူ မွ  လက္ ရိွ နံွုန္း အ တိုင္း ပင္ လ်ွပ္ စစ္ ဓာတ္အား ခ ကို ၃၅ က်ပ္ ေပး ေန သည္။  ယူနစ္ ၁၀၀ ပဲသံုး လ်ွင္ ပင္ တလ ၃၅၀၀ က်ပ္ က်ေန ၿပီ။  ဗင္နီဇြဲလား ကဲ့သို႔ အစိုး ရ မွ ၉၀ ရာနံွုန္း မက စိုက္ ေပး ေန ရသည္ မဟုတ္ ပါ။ ဓါတ္ ဆီ ေစ်း ကို လည္း က်သင့္သည့္ ေစ်း အတိုင္း ေပး ေနသည္ ကို မေမ့သင့္ပါ။

           အစိုး ရ မွ ပံ့ ပိုး မွု Subsidy  သည္ အေမ ရိကႏိုင္ ငံ ကဲ့သို႔ ကမာၻ့ အႀကီး ဆံုး ေသာ စီး ပြား ေရး ပိုင္ ဆိုင္ ေသာ တိုင္း ျပည္ တြင္ ပင္ ရိွသည္။ ဥပမာ ဝင္ ေငြ နည္း သူ၊ အလုပ္ မရိွသူ ကို Medicaid  ျဖင့္ က်န္းမာ ေရး အစီအစဥ္၊ Food Stamp ျဖင့္ အစားအေသာက္ ဝယ္ ရန္  လစဥ္ ေငြ ေပး သည့္ အစီအစဥ္ မ်ား ျဖင့္ ပံ့ ပိုး ခဲ့သည္။ ပ့ံ ပိုး ေန ဆဲ ျဖစ္သည္။           အေပၚယံ ၾကည့္ လ်ွင္ ျပည္သူ အမ်ား subsidy ျဖင့္ သက္သာ စြာ သံုး ရသျဖင့္ ျပႆနာ မရိွ ဟု ထင္ ရသည္။ သို႔ ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကဲ့သို႔ အစိုး ရ ဝင္ ေငြ Budget အကန္႕ အသတ္ ရိွသည့္ ႏိုင္ငံ တြင္ မူ အစိုး ရ မွ မည္မ်ွ ပံ့ ပိုး မွု ျပဳသင့္ သည္ ကို ဆံုး ျဖတ္ ခ်က္ ခ်ရန္ ခက္ ခဲ မည္။  ပညာ ေရး၊ က်န္း မာေရး တြင္ မူ အစိုး ရ မွ မ ျဖစ္ မေန ေငြသံုး ရမည္။ သို႔ ေသာ္ပုဂၢ လိက Private မွ (ခ႐ို နီ မ်ား ဟု ဖတ္ ပါ) ပူး ေပါင္း လုပ္ ေဆာင္ ေန ေသာ လ်ွပ္ စစ္၊ ဆက္သြယ္ ေရး တို႔ တြင္ အစိုး ရ မွ မည္ မ်ွ ပါ ဝင္ သင့္ သည္ ကို ျပန္ လည္ သံုး သပ္ သင့္ သည္။  လ်ွပ္ စစ္၊ ဆက္သြယ္ ေရး ကို တေပါင္း တည္း ေဆြး ေႏြး လိုသည္ မွာ တူ ညီ ေသာ အခ်က္ အခ်ိဳ႕၊ ျပည္သူ လူထု အေပၚ လူ လည္ က် ကာ ဝန္ထုပ္ ဝန္ ေႂကြး (အေႂကြး တင္ ေငြ ေခ်း ) ေစ ျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ေမး ခြန္း အမွတ္ ၁။  ပုဂၢ လိက မွ ဝန္ ေဆာင္ မွု လုပ္ ငန္း မ်ား တြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အစိုး ရ မွ ႏွစ္ စဥ္ ဘတ္ ဂ်က္ မွ ၊ အေႂကြး ယူ သံုး စြဲ ေန သနည္း။

New  အေမ ရိကန္ တြင္ လ်ွပ္ စစ္ ကို Private  ကုမၸ ဏီ မ်ား မွ လုပ္ ကိုင္ သည္။ အစိုး ရ ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ့အစည္း  (Quasi-Government) ဟု ဆို လ်ွင္ ပို မွန္ ပါသည္။ အစိုး ရ မွ Regulation ရိွသျဖင့္ အျမတ္ ရယူ ရန္ သက္ သက္ (ဥပမာ အသံုးမ်ား ေသာ ေႏြ ရာသီ တြင္ ၀.၂၅ ေဒၚလာ ဟု ေစ်း တဖက္သတ္ တင္ လို႔ မရ ပါ။ ၁ျပား ခန္႕ တင္ လို လ်ွင္ ပင္ အဆင့္ဆင့္ တင္ ျပၿပီး အစိုး ရ ခြင့္ ျပဳ ခ်က္ ရရန္ လိုသည္။ ေစ်း ၂ ဆ တင္ ရန္ အိမ္ မက္ ပင္ မမက္ ပါႏွင့္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ တြင္  ၀.၁၀- ၀.၁၇ ေဒၚ လာ ေပး ရသည့္ ႏွုန္း မွာ လ်ွပ္ စစ္ ထုတ္ လုပ္ စရိတ္ production  သာ မက၊ ျဖန္႕ ျဖဴး ျခင္း distribution  လည္း ပါ ဝင္ သည္။ ထင္ ရွား သည့္ အခ်က္ မွာ အေမ ရိကန္ တြင္ မည္သူ မ်ွ အရံွုး ခံ မလုပ္ ပါ။ သို႔ ျဖစ္ ရာ လုပ္ အား ခ အဆေပါင္း မ်ား စြာ သက္ သာ ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ အျမတ္ မ်ား စြာ က်န္ ပါသည္။  အေလ အ လြင့္၊ ခ် စား မွု မ်ား ကို ျပဳ ျပင္ လ်ွင္ ယခင္ ၃၅ က်ပ္ ေစ်း ျဖင့္ ေကာက္ လ်ွင္ ပင္ အစိုး ရ မွ မ်ား စြာ အရံွုး ခံ စရာ မ ရိွ ပါ။ ကမ႓ာ့  ေစ်း အႀကီး ဆံုး ေစ်း ျဖင့္ လ်ွပ္ စစ္ အား ေကာက္ ခံ လ်ွင္ မူ အ လံုး စံု တာ ဝန္ ယူ ရ မည္။ 
            ယခု မူ အျမတ္ ကို ပုဂၢ လိက မွ ယူ သြား သည္။  ေစ်း ႀကီး လွ သည့္ Infrastructure  ဥပမာ လ်ွပ္ စစ္ တြင္ ျဖန္႕ ခ်ီ ေရး၊ ဆက္ သြယ္ ေရး တြင္ Cell Phone Tower တို႔ ကို အစိုး ရ ဝင္ ေငြ မွ သံုး ေစ သည္။ ပိုက္ ဆံ မရိွသျဖင့္ ေခ်း ေငြ ရ ယူ ကာ ျပည္သူ လူ ထု ကို အေႂကြး ပို မို တင္ ေစ ျခင္း (On the hook)  မွာ လံုး ဝ အ ဓိ ပၸါယ္ မရိွ ပါ။  


ေမး ခြန္း အမွတ္ ၂။ ျပည္သူ လူ ထု မွ မည္ မွ် အထိ သည္း ခံ ၿပီး compromise လုပ္ သင့္ ပါ သလဲ။


          အထက္ တြင္ ေဖာ္ ျပ ခဲ့သည့္ အ တိုင္း ယခင္ အစိုး ရ ႏွင့္ လက္ရိွ အစိုး ရ မွ ရူး ခ်င္ ေယာင္ ေဆာင္ ကာ ခ႐ို နီ ႏွင့္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ မိသား စု စီးပြား ေရး လုပ္ ငန္း မ်ား အတြက္ တဖက္ သတ္ အ ျမတ္ က်န္ ေစ ရန္ လုပ္ ေဆာင္ ေန သည္ မွာ ခံျပင္း စရာ ျဖစ္သည္။  ျမစ္ ဆံု အေရး တြင္ မူ လူ ထု က Red Line စည္း ေက်ာ္ လ်ွင္ သည္း ခံ မည္ မ ဟုတ္ ေၾကာင္း ျပ ခဲ့ ၿပီး ျဖစ္သည္။ သိသာ ထင္ ရွား သည့္ မတရား ခ်ဳပ္ ဆို ထား သည့္ အခ်က္ မ်ား ကို မူ ျပင္ ဆင္ သင့္ သည္။  သို႔ ေသာ္ ယခင္ အစိုး ရ စာ ခ်ဳပ္ အား လံုး ကို ဖ်က္ ပယ္ ရန္ ေတာ့ ခက္ ခဲ ႏိုင္ သည္။  ထို သို႔ ျပဳ လ်ွင္ ရင္း ႏွီး ႁမွပ္ နံွ သူ မ်ား လည္း တြန္႕ ဆုတ္ သြား ႏိုင္သည္။ 
          ေနာက္ဆံုး ၾကား သိ ရသည္ မွာ လြွတ္ ေတာ္ တြင္ ႏွွန္း ျပန္ လည္ ေလ်ွာ့ ခ် ရန္၊ ဥပမာ ၂၀၀ ယူနစ္ အ ထိ ကို ၃၅ က်ပ္ ျဖင့္ ျပင္ ဆင္ သတ္ မွတ္ ရန္ ေဆြး ေႏြး မည္ ဟု သိ ရသည္။ ျပည္ သူ လူ ထု မွ လက္ ခံ မည္ ေလာ။ လက္ ခံ သင့္ ပါ သလား။ 
          တိုင္း ျပည္ အေျခအေန ကို ကြင္းကြင္း ကြက္ကြက္ ေဖာ္ ျပသည့္ ဓမၼပိယ ဆရာ ေတာ္ ၏ အဆံုး အမ ကို ယူ သံုး လိုက္ ပါသည္။ 
" ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ တစ္အုပ္စုက သိပ္ခ်မ္းသာလြန္းတဲ့ အစြန္းတစ္ဖက္ကို ေရာက္ေနတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားနဲ႔ သူတို႔နဲ႔ အလြမ္းသင့္သူေတြပဲ။ တစ္အုပ္စုက သိပ္ဆင္းရဲတဲ့ အစြန္းတစ္ဖက္ကို ေရာက္ေနတယ္။ ဒါကေတာ့ ျပည္သူေတြ အမ်ားစုပဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမႇာ လူလတ္တန္းစား မရႇိေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္။ လူလတ္တန္းစားက ေအာက္ကို ၿပိဳက်သြားတယ္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မႇန္ကန္တဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ခုမႇာ လူလတ္တန္းစားက အမ်ားစု ျဖစ္ရတယ္။ အခု မိမိတို႔ႏိုင္ငံမႇာ သိပ္ခ်မ္းသာတဲ့ အုပ္စုက ေလာဘစြန္းက ေလွ်ာက္ေနၾကတယ္။ သိပ္ဆင္းရဲတဲ့ အုပ္စုက ေဒါသစြန္းက ေလွ်ာက္ေနၾကတယ္။ တစ္အုပ္စုကေတာ့ သိပ္ၿပီးဇိမ္ခံလြန္းတယ္။ တစ္အုပ္စုမႇာက် သိပ္ၿပီးေတာ့ ငတ္ျပတ္ လြန္းေနတယ္။ တိုင္းျပည္မႇာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈက ႀကီးလြန္းတယ္။
မိမိတို႔ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ လမ္းေဘးက ဆင္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကလို႔ တုိင္းျပည္ဒုကၡ ေရာက္ခဲ့တာ ႏႇစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ အခုလမ္းေပၚ ျပန္တက္ဖို႔ သင့္ေနပါၿပီ။ တိုင္းျပည္ကို လမ္းေၾကာင္းမႇန္ေပၚ ျပန္တင္ေပးဖို႔ သင့္ေနပါၿပီ။ ယခု ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔စပ္လို႔ ျပင္သစ္ျပႆနာ တက္ေနတယ္။ ဒီေတာ့ တုိင္းျပည္ကို လမ္းေပၚတင္ေပး ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဖြဲ႕စည္းပံုကိုလည္း လမ္းေပၚတင္ေပး ရပါလိမ့္မယ္။"

        ခ႐ို နီ ႏွင့္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ မိသား စု စီးပြား ေရး လုပ္ ငန္း မ်ား မွ လည္း ေလာ ဘ ေဇာ သတ္ လာ ၿပီး ႏိုင္ ငံ ေတာ္ လို အပ္ ခ်က္မ်ား၊ ပညာေရး၊ က်န္း မာ ေရး တြင္ ကူ ညီ လွူ ဒါန္း မွု မ်ား ျပဳ ေစ လို ပါသည္။ အနည္း ဆံုး ေအာက္ ထစ္ အေန ျဖင့္ က်သင့္ သည့္ အ ခြန္ ကို ေဆာင္ သင့္သည္။
          ကြ်န္ပ္ အပါ အ ဝင္ လူ ထု အ ေပါင္း သည္ တခါတရံ ဗိုလ္ သန္း ေရြွ ႏွင့္ ေျမး ေတာ္ ေမ်ာက္ ေလာင္း တို႔ ၏ သတင္း ျဖင့္ နစ္ မြန္း သြား တတ္သည္။ သူ တို႔ ကဲ့သို႔ ေသ နတ္ ျဖင့္ အာ ဏာ မတည္ ႏိုင္ သျဖင့္ မိမိ ၏ ပါး စပ္ Freedom of speech ကို သာ သံုး ရသည္။  ဆႏၵါန္ ဟူစိန္ ၏ သား ေတာ္ အူ ေဒး သည္ လည္း ဖိုး လျပည့္ ကဲ့ သို႔ မိုက္ ႐ိုင္း ကာ ျပည္သူ ကို လူ မ ထင္ ခဲ့ ပါ။ မည္ သို႔ ဇာတ္သိမ္း သြား သည္ ကို ေတာ့ အမ်ား အသိ ပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ ေသာ္ အ လုပ္ အကိုင္ ပ်က္ သည္ အထိ ေတာ့ မျဖစ္ သင့္။  ေဒါသစြန္း အ လြန္ အ က်ံြ မေလ်ွက္ ဘဲ အ လယ္ အလတ္ လမ္း သြား ၾက ရန္ တိုက္ တြန္း လို ပါသည္။ 

          သို႔ ျဖစ္ ပါသ ျဖင့္ ပို မို အ ေရး ႀကီး ေသာ လ်ွပ္ စစ္ ႏွင့္ ျပည္သူ လူ ထု အေရးမ်ား တြင္ ျပည္သူ မွ ပို မို ပါ ဝင္ ႏိုင္ ၿပီး၊  တိုင္း ျပည္ တိုး တက္ ေရး အ တြက္ အစိုး ရ မွ မွန္ ကန္ ေသာ ဆံုး ျဖတ္ ခ်က္ မ်ား ကို ခ် ႏိုင္ ရန္ ေမ်ွာ္ လင့္ ရင္း အဆံုး သတ္ လိုက္ ပါသည္။
                
References