ေဇယ်သုုခ ဘုုန္းၾကီးေက်ာင္း၊ စုုေပါင္းမဟာဘုုံကထိန္ ဖိတ္စာ

ေဇယ်သုုခ ဘုုန္းၾကီးေက်ာင္း၊ စုုေပါင္းမဟာဘုုံကထိန္ ဖိတ္စာ
ပန္းခ်ီေစာငိုု၏ လက္ရာ၊ ႏိုု၀င္ဘာ ၉ ၊ ၂၀၁၃