ကာတြန္းေမာင္ရစ္ - အမ်ဳိးသားေထာက္လွမ္းေရးပါတီ

ကာတြန္းေမာင္ရစ္ - အမ်ဳိးသားေထာက္လွမ္းေရးပါတီ
ႏို၀င္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၃