ေဆာင္းခ်စ္ၿငိမ္ - ပါ၀ါ ၄

ပါဝါ ၄
ေဆာင္းခ်စ္ၿငိမ္
နုုိ၀င္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၃ဒီအိမ္မွာေနတယ္။
လူေလးေယာက္၊
မီးဖို တစ္ေယာက္တစ္လံုး။

တစ္ဝိုင္းထဲ အတူထိုင္ျပီး
ခူးခပ္ရာ အိုးေတြမတူ။

တစ္မိုးတည္းေအာက္မွာ
တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးေတြးလို႔…။
တသေဘာတည္းဆို

မ်ားလူခပ္သိမ္း ေႏြးေနမွာပဲ။