မင္းညႊန္႔လႈိင္ - ေဆာင္းမယ္လုုိဒီ (ကဗ်ာ)

ေ ဆ ာ င္ း မ ယ္ လို ဒီ
မင္းညႊန္႔လႈိင္
နုုိင္၀င္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၃



ညအေမွာင္ကိုအားျပဳၿပီး
ေကာင္းကင္ႀကီးကၿမိဳ႕ေလးေပၚ
ႏွင္းကိုဗုံးလိုၾကဲခ်တယ္ ။

အိမ္တိုင္းမွာ
မီးလင္းဖိုကိုယ္စီနဲ႔
ေဆာင္းကိုခုခံဖို႔
ေရွးကထက္ပိုခ်စ္ၾက ။

လင္းၾကက္ေတြက
ေဆာင္းညကို
ေတာင္ပံတဖ်န္းဖ်န္းရိုက္လို႔ ။

အိမ္ရွင္မေတြ
မီးကိုေမႊးလို႕ ။

လင္ေယာက်္ားေတြ

မီးကိုစားၿပီးႏွင္းေတာတိုးဖို႔ ။            ။