ကာတြန္းေစာငုုိ - တပ္မပါဘဲ ဘာမွမလုုပ္ရ


တပ္မပါဘဲ.. ဘာမွ မလုုပ္ရ
ကာတြန္းေစာငုုိ
နုုိ၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၃