ကာတြန္း - ေဇမႈိင္း (ဥကၠလံ) - ခုုမွ လဲေကာင္းတုုန္း


ခုုမွ လဲေကာင္းတုုန္း
ကာတြန္း - ေဇမႈိင္း (ဥကၠလံ)
နုုိ၀င္ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၃