ကာတြန္း လုုိင္လုုဏ္ - အၾကာႀကီး မခ်က္ရဲဘူး


အၾကာႀကီး မခ်က္ရဲဘူး
ကာတြန္း - လုုိင္လုုဏ္
နုုိ၀င္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၃