အနိစၥတရာသုုိ႔ အလည္အပတ္သြားျခင္း (ေဖ်ာ္ေျဖမႈအစီအစဥ္)


အနိစၥတရာသုုိ႔ အလည္အပတ္သြားျခင္း (ေဖ်ာ္ေျဖမႈအစီအစဥ္)
နုုိ၀င္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၃