မင္းညႊန္႔လႈိင္ - ငါ့ရဲ႕လွ်ာကုုိ ရွာေပးၾက

ငါ့ ရဲ႕ လွ်ာ ကို ရွ ာ ေ ပ း ၾက
မင္းညႊန္႔လႈိင္
နုုိ၀င္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၃
ထိတ္စရာ လန္႔စရာ
ညကအိပ္မက္ထဲမွာ
ငါ့ရဲ႕လ်ွာေပ်ာက္ဆုံးခဲ႔ ။

ငါ့ငတ္မြတ္မႈက
ငါ့လ်ွာကိုမ်ိဳခ်မိသလား ။

င့ါမာနက
ငါ့လွ်ာကိုရိတ္လွီးလိုက္သလား ။

ငါ့သစၥာက
ငါ့လ်ွာကိုျဖတ္ေတာက္ပစ္သလား ။

ငါ့ေလာဘက
ငါ့လ်ွာကိုေရာင္းခ်ခဲ႔သလား ။

ငါ့အေၾကာက္တရားက
ငါ့လ်ွာကိုေဖ်ာက္ဖ်က္ခဲ႔သလား ။

ခက္ေနတာက
ဒီကိစၥကိုေျပာၾကားဖို႔

ငါ့မွာစကားမဲ႔မဲ႔ ။    ။