ေစာငုုိ - ခ႐ုုိနီ ..ခ႐ုုိျပာ .. ခ႐ုုိနက္ရယ္နဲ႔


ခ႐ုုိနီ ..ခ႐ုုိျပာ .. ခ႐ုုိနက္ရယ္နဲ႔
ကာတြန္း - ေစာငုုိ
နုုိ၀င္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၃