ကာတြန္း ေစာငိုု - ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေနသည္၊ မေဟာင္ပါနဲ႔

ကာတြန္း ေစာငိုု - ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေနသည္၊ မေဟာင္ပါနဲ႔
ႏို၀င္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၃