သန္း၀င္းလႈိင္ - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေနာက္ဆံုးဘုရင္ သီေပါမင္းတရားႀကီး - အပိုင္း(၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေနာက္ဆံုးဘုရင္ သီေပါမင္းတရားႀကီး - အပိုင္း(၂)
သန္းဝင္းလိႈိင္
နုုိ၀င္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၃
သီေပါမင္းလက္ထက္ ၿဗိတိသွ်တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

သီေပါမင္းနန္းတက္လာေသာအခါ ၿဗိတိသွ် - ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး ေရွးကထက္ အဆင္ေျပလိမ့္မည္ဟု ၿဗိတိသွ်တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ ေလာ့ဒ္လစ္တန္* က အိႏိၵယႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အတြင္းဝန္ ေလာ့ဒ္ကရင္းဘရုစ္** ထံသို႔ ၁၈၇၈ခု ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေပးပို႔သည့္အစီရင္ခံစာတြင္ ဘုရင္သစ္ထက္ လက္ဝယ္ေရးမွာ တိုးတက္လ်က္ရွိသည္။ယခင္က မေျပလည္ခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ားကိုနည္းသစ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္အခ်ိန္က် ေရာက္လာၿပီျဖစ္ ပါသည္ စသည္ျဖင့္ ဆက္ဆံေရးအလားအလာကို သံုးသပ္ေဖာ္ျပခဲ့ေပ သည္။***

ေရွ႕တိုးေပၚလစီသမား (Forward Policy) ေလာ့ဒ္လစ္တန္သည္ သီေပါမင္းနန္းတက္ေၾကာင္း ၾကားသိရလွ်င္ ၾကားသိရခ်င္း သီေပါမင္းထံသို႔ သဝဏ္လႊာတစ္ေစာင္ကို ၿဗိတိသွ်အစိုးရကိုယ္စား ပို႔ေပးခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ မႏၱေလးရွိ ၿဗိတိသွ်ကိုယ္စားလွယ္ ထံသို႔လည္း ေၾကးနန္းတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ကာ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏ ျမန္မာဘုရင္သစ္အေပၚ မူသစ္ခ်မွတ္က်င့္သံုးမႈ၊အထူးသျဖင့္ဆိုေသာ္ဘုရင့္ထံသို႔ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ၾသဇာအာဏာကို ေရွးကထက္ပို၍ေလးစားျခင္း စသည့္ကိစၥအား အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာမွဴးမတ္တုိ႔အား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားထား ေစလိုသည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ဘုရင္ခံခ်ဳပ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ မစၥတာေရွာသည္ မင္းညီမင္းသားမ်ားအား ေနာက္ထပ္ သတ္ျဖတ္ျခင္း မျပဳရန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ကင္းဝန္မင္းႀကီးထံသို႔ (၁၉.၂.၁၈၇၉)ရက္စြဲပါစာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား ကန္႔ကြက္ခဲ့ေလသည္။၁၈

ကင္းဝန္မင္းႀကီးသည္ မစၥတာေရွာ၏ စာကို ျပတ္ျပတ္သားသားပင္ ျပန္ၾကားခဲ့ေလသည္။ ထို (၂၀.၂.၁၈၇၉) ရက္စြဲပါ ျပန္ၾကားခ်က္မွာ -

ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး၏ ၁၈၇၉ ခု၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ရက္စြဲပါစာကို ရရွိဖတ္႐ႈၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေသာ ဘုရင္တစ္ပါး အုပ္စိုးလ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းတြင္ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာ၏ အက်ိဳးစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးစည္ပင္ေရးကိုေထာက္႐ႈ၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာႏွင့္အညီ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ႏိုင္ငံတြင္း၌မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုတားဆီးရာ၌ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ျခင္းခံရမည့္အေရးကို ဂ႐ုစိုက္ေနျခင္းမွာ မေလ်ာ္ကန္လွေၾကာင္း၊ ယခုကိုယ္စားလွယ္ႀကီး ကန္႔ကြက္လာသည့္ကိစၥမွာလည္း အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ အက်ိဳးစီးပြားကို ေထာက္႐ႈငဲ့ကြက္၍ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္းဟူ၍ ျဖစ္ ေလသည္။၁၉

ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ မစၥတာေရွာသည္ ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္သည္ထက္ ေျပျပစ္ေအာင္ အားထုတ္ျခင္းမျပဳမူဘဲ သံကိုယ္စားလွယ္ ႐ုတ္သိမ္းေရးကိုသာ စိုင္းျပင္းခဲ့ေလသည္။ ထိုစဥ္မွာ မစၥတာေရွာသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ ၁၈၇၉ ခု၊ ဇြန္လ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။ ယင္းေနရာ၌ အိႏၵိယအစိုးရက မည္သူကိုမွ် ေစလႊတ္ထားျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။သံမွဴးတစ္ဦးကိုသာထားရွိခဲ့ေလသည္။ၿဗိတိသွ်အာဏာပိုင္တို႔ မႏၱေလးရွိ ၿဗိတိသွ်သံကိုယ္စား လွယ္႐ံုးကို ႐ုတ္သိမ္း၍ မႏၱေလးမွထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏွင့္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရဆက္ဆံေရးမွာ အဆက္ျပတ္သြားခဲ့ေပေတာ့သည္။၂၀

ၿဗိတိသွ်အာဏာပိုင္တို႔ မႏၱေလးမွ သံကိုယ္စားလွယ္႐ံုး ႐ုတ္သိမ္းသြားေသာအခါ ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ ျပန္လည္၍ ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေလသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ျပတ္ေတာက္သြားျခင္းကို မလိုလားခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ေရးအတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာသံအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို တိုက္႐ိုက္ေစလႊတ္ရန္ ၁၈၉၇ ခု၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ စီစဥ္ခဲ့ေလ သည္။

သံအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မွာေျမာင္လွၿမိဳ႕စားမင္းႀကီးသီရိမဟာေဇယ်သူ ျဖစ္သည္။သံအဖြဲ႕၏အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၿဗိတိသွ်အစိုးရႏွင့္ညႇိႏႈိင္း၍မဟာမိတ္စာခ်ဳပ္အသစ္တစ္ခုထပ္မံခ်ဳပ္ဆိုရန္ျဖစ္ေလသည္။ သံအဖြဲ႕တြင္ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္သို႔ေပးရန္ သီေပါဘုရင္ထံမွ စာတစ္ေစာင္ပါသြားခဲ့သည္။

သီေပါမင္း၏စာတြင္ေဘးေတာ္ဘိုးေတာ္တို႔လက္ထက္မွစ၍ၿဗိတိသွ်တို႔ႏွင့္ ခိုင္ၿမဲေသာ မဟာမိတ္အျဖစ္တည္ရွိခဲ့၍ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ စည္ပင္သာယာခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿဗိတိသွ် ကိုယ္စားလွယ္႐ံုး ျပန္လည္၍ ႐ုတ္တရက္ မေျပာမဆို ရုတ္သိမ္းသြားေသာအခါ၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးမွ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ထိတ္လန္႔တၾကားျဖစ္ကာ ေရာင္းေရးဝယ္တာမ်ား ပ်က္ျပားခဲ့ရေၾကာင္း ျမန္မာႏွင့္ၿဗိတိသွ်မဟာမိတ္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေစလိုေသာအာသီသျဖင့္ ေစလႊတ္လိုက္ေသာ သံအဖြဲ႕အျဖစ္ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က ျမန္မာသံအဖြဲ႕အား လက္ခံေစလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိေလသည္။

ကင္းဝန္မင္းႀကီးကလည္း ၿဗိတိသွ်ျမန္မာႏိုင္ငံ မဟာဝန္ရွင္ေတာ္မင္းႀကီးထံသို႔ စာတစ္ေစာင္ပါးလိုက္ေလသည္။ ေျမာင္လွၿမိဳ႕စား၏သံအဖြဲ႕သည္မႏၱေလးမွသေဘာၤျဖင့္ စုန္ဆင္းလာရာသရက္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္လွ်င္ သရက္ၿမိဳ႕ၿဗိတိသွ်အေရး ပိုင္က ဆက္လက္ စုန္ဆင္းခြင့္မျပဳေပ။ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ယင္းအားပထမျပပါဦး၊ အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသိရွိၿပီးမွ ထြက္ခြာခြင့္ ျပဳႏိုင္မည္ဟုဆိုုသည္။ သို႔ျဖင့္ ျမန္မာသံအဖြဲ႕သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ခရီးမဆက္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ သရက္ၿမိဳ႕မွ ၁၈၈ဝျပည့္ႏွစ္ ေမလအထိ တန္႔ နားေနရေလေတာ့သည္။

ျမန္မာသံအဖြဲ႕ယူေဆာင္သြားေသာ စာခ်ဳပ္မူႀကမ္း၌ ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအနက္ ျမန္မာဘုရင္အေနျဖင့္ လက္နက္ခဲ ယမ္းမ်ားကို အကန္႔အသတ္မရွိ ဝယ္ယူလိုသေရြ႕ ဝယ္ယူခြင့္ျပဳရန္၊ ႏိုင္ငံေရး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုး လက္မခံဘဲ အျပန္အလွန္ ေပးအပ္ၾကရန္ အစရွိသည့္အခ်က္မ်ားကို ၿဗိတိသွ်အစိုးရသည္ လံုးဝလက္မခံႏိုင္ေပ။


ထို႔ေနာက္ အိႏၵိယအစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာသံအဖြဲ႕အား လက္ခံ၍ အက်ိဳးထူးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မဟာဝန္ရွင္ေတာ္မင္းႀကီးက ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ထံ အစီရင္ခံလိုက္ေလသည္။ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ကလည္း ျမန္မာသံအဖြဲ႕ကို သရက္မွ ဆက္လက္ေစလႊတ္ရန္ မညႊန္ၾကားေတာ့ ေခ်။၂၁

ဤသံအဖြဲ႕၏ အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုန္းေဘာင္ဆက္ မဟာရာဇဝင္ႀကီး တတိယတြဲ စာ ၅၃၁ - ၅၃၂ တြင္ -

‘ထိုႏွစ္ ၁၂၄၁ခု နတ္ေတာ္လ အစည္းအေဝးတြင္ မွဴးေတာ္ မတ္ေတာ္တို႔က အဂၤလိပ္ကိုယ္စားလွယ္ အေရးပိုင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္မွ႐ုတ္တရက္ထြက္ခြာသြားျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္တိုင္းႏွစ္ျပည္ ကုန္သည္ဆင္းရဲသားတို႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဆုတ္ယုတ္ပ်က္ျပား ရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ ျမန္မာအစိုးရတို႔ကလည္း ခမည္းေတာ္ မင္းတရားႀကီးဘုရား လက္ထက္ကကဲ့သို႔ ရာဇမဟာမိတ္ အရွည္ၿမဲၿမဲ ခိုင္ခံ့ေစရန္ ထပ္မံစာခ်ဳပ္လိုသည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ ရာဇသံမ်ားႏွင့္ အိႏၵိယဘုရင္ခံမင္းထံသို႔ ေစလႊတ္ရလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ရန္ရွိေၾကာင္း ညႇိ ႏိႈင္းတိုင္ပင္သေဘာတူ ညီညြတ္ရွိၾကသည့္အရ အမိန္႔ေတာ္ျမတ္ခံၿပီးလွ်င္ ခမည္းေတာ္ မင္းတရားႀကီးဘုရား လက္ထက္ေတာ္ ဥေရာပ တိုက္ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔သံအျဖစ္ျဖင့့္္ အႀကိမ္ႀကိမ္သြားေရာက္ထမ္းရြက္ဖူးသူ စာေရးႀကီး မင္းထင္ေျမာင္လွၿမိဳ႕စားမင္းႀကီး သီရိမဟာ ေဇယ်သူကို သံႀကီး၊ စာေရးႀကီးမင္းထင္ သိႏၵိရာဇာကို သံလတ္၊ အမွာေတာ္ေရးေနမ်ိဳးမင္းထင္ရာဇာကို သံငယ္ခန္႔ၿပီးလွ်င္ ရာဇသံ လက္ ေဆာင္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အိႏၵိယဘုရင္ခံ မင္းထံေစလႊတ္ရာ ေက်ာက္တိုင္ တာင္ဘက္ သရက္ၿမိဳ႕ဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆိုက္ကာလ သရက္ အေရးပိုင္ လာေရာက္ၿပီးလွ်င္ ျမန္မာသံေတာ္တို႔ မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္ လာေရာက္ေၾကာင္း ေမးျမန္းသည္ႏွင့္ ေနထြက္ဘုရင္မင္းျမတ္က အိႏၵိယ ဘုရင္ခံထံ ရာဇသံလက္ေဆာင္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ေစလႊတ္၍ လာေရာက္ရေၾကာင္း ျပန္ေျပာသည္ကာလ သည္ကဲ့သို႔ အေၾကာင္းကို ဘုရင္ခံ မင္းထံ ေၾကးနန္းႏွင့္ေလွ်ာက္ထားဦးမည္။ သရက္ၿမိဳ႕တြင္ပင္ ရပ္ဆိုင္းပါဦး၊ ေျပာဆိုျပန္သည္။ ၿပီးေနာက္ သရက္အေရးပိုင္ ထပ္မံလာ ေရာက္ၿပီးလွ်င္ ရာဇသံတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာပါရွိသည္ ေမးျမန္းျပန္ေျပာရဦးမည္။ ဘုရင္ခံမင္းထံက အမိန္႔ေၾကးနန္းဆင့္ဆိုေၾကာင္းႏွင့္ေျပာဆိုေသာေၾကာင့္ရာဇမဟာမိတ္အရွည္ၿမဲၿမံခိုင္ခံ့ေစရန္စာခ်ဳပ္လုပ္လိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာ၍ျမန္မာသံေတာ္တို႔က စာခ်ဳပ္ဆိုလိုသည့္ စာခ်ဳပ္သေဘာလက္ခံမ်ားကို ေပးအပ္လိုက္ရ၏။’ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္ ကို ေတြ႕ရေပသည္။


ဤအေထာက္အထားမွာအဂၤလိပ္တို႔၏အဆိုႏွင့္ျခားနားလ်က္ရွိသည္။ ဤအေထာက္အထားအရ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းပါ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ၿခံဳ၍ေျပာျပေပးအပ္လိုက္သည့္ လကၡဏာကိုေတြ႕ရေသာ္လည္း အဂၤလိပ္တို႔အေနႏွင့္ ယံုၾကည္ဟန္မတူေခ်။ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ေသာအခါမွ အေရးဆိုေဆြးေႏြးမည့္အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားလည္း ရွိတန္ေသး၏ဟု ယူဆၾကဟန္တူေလသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ျမန္မာသံအဖြဲ႕သည္ သရက္ၿမိဳ႕၌ ၁၈၈၀ျပည့္ႏွစ္ေလာက္အထိ ရပ္နားေနခဲ့ရ၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အိႏၵိယသို႔ လာေရာက္ျခင္းကို အတိအလင္းပင္ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က ပယ္ခ်ေလေတာ့သည္။

ထိုသို႔ အေျခအေနရွိခိုက္မွာပင္ အဂၤလိပ္ပိုင္ဧရာဝတီမီးသေဘာၤကုမၸဏီမွ ‘ေရႊၿမိဳ႕’ အမည္ရွိ မီးသေဘာၤကပၸတိန္ႏွင့္ ျမန္မာ အခ်ိဳ႕ အခ်င္းျဖစ္ပြားရာတြင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာတို႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ထိုက္သင့္သလို အေရးယူလ်က္ အဂၤလိပ္ကပၸတိန္အား ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၿဗိတိသွ်အစိုးရက မေက်နပ္ႏိုင္ ဘဲရွိေလသည္။

တစ္ဖန္ ၿဗိတိသွ်ပိုင္ ‘ယူနန္’ အမည္ရွိ သေဘာၤအား ျမန္မာအရာရွိတုိ႔က ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း ၂၂-နာရီၾကာ ရပ္ဆိုင္းေစခဲ့ျခင္းကို သေဘာၤကပၸတိန္က မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အမွန္မွာ ထိုအခ်ိန္ကစ၍ ၿမိဳ႕တြင္း၌ ပုန္ကန္ထၾကြမႈမ်ားေပၚေပါက္ေန၍ အႏၱရာယ္ မျဖစ္ေစရန္ ယူနန္သေဘာၤအား ရပ္ဆိုင္းေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာျမန္မာအရာရွိတုိ႔က ေျဖရွင္းေသာ္လည္း အျပစ္ရွာေနေသာ ၿဗိ တိသွ်အစိုးရက မေက်မနပ္ျဖစ္ျပန္သည္။


သီေပါမင္းသည္ အဂၤလိပ္တို႔ႏွင့္ ထပ္မံ၍ေဆြးေႏြးကာ ႏွစ္တိုင္းႏွစ္ျပည္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို တည္ေဆာက္လိုေသာ ဆႏၵရွိဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ သံအဖြဲ႕လႊတ္သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္သျဖင့္ ၁၈၈၂ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ သံအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ေစလႊတ္ရန္သီေပါမင္းသည္စီစဥ္ခဲ့ေလသည္။သံအဖြဲ႕ကိုေခါင္းေဆာင္သူမွာ အတြင္းဝန္ေက်ာက္ေျမာင္းၿမိဳ႕ စားမင္းႀကီး သီရိမဟာေဇယ်နႏၵေက်ာ္ထင္ ဘဲြ႕ခံဦးေရႊအိုးျဖစ္ၿပီး သံအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ ဝက္မစြတ္ဝန္ေထာက္ ဦးလတ္၊ သံခ်က္ဝန္ေထာက္ ဦးျမဴ၊ ေတာင္တစ္ရြာ ငါးဆယ္ဗိုလ္ ဦးေက်ာ္ေခါင္၊ စာေရးေတာ္ႀကီး ဦးျမတ္၊ စာေရးေတာ္ႀကီး ဦးေပၚထြန္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ သံအဖြဲ႕ဝင္တို႔သည္ ၁၈၈၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ဆင္းမလားၿမိဳ႕၌ ၿဗိတိသွ်အစိုးရႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုေဆြြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ သံအဖြဲ႕တို႔သည္ ၁၈၈၂ခု ေမလတြင္ က်င္းပေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈမရွိသျဖင့္ အမိန္႔ေတာ္ရ ၁၈၈၂ ခု ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ေန႕၌ မႏၱေလး ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္သို႔ ျပန္ လာခဲ့ၾကေလသည္။

ၿဗိတိသွ်တို႔ဘက္မွ လက္မခံႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ -

(က) ကုန္းေတာ္တိုးခ်ဲ႕ရန္၊

(ခ) အေကာက္ေတာ္ကို ၅ % မွ ၁၀ % အထိ တိုးျမႇင့္ခြင့္ေပးရန္၊

(ဂ) အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံေန ၿဗိတိသွ် တိုင္းရင္းသား အားလံုးတို႔ကို မွတ္ပံုတင္ရန္၊

(ဃ) လက္နက္အကန္႔အသတ္မရွိ တင္သြင္းခြင့္ျပဳရန္၊

(င) ႏိုင္ငံေရး အျပစ္ရွိသူမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္ တို႔ျဖစ္သည္။

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာသံအဖြဲ႕ဘဂၤလားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္သံအဖြဲ႕သည္ ၿဗိတိသွ်တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး မေျပျပစ္ဘဲ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ မေအာင္ျမင္ခဲ့သျဖင့္ သီေပါမင္းသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ထပ္မံႀကိဳးပမ္းခဲ့ျပန္သည္။

သို႔ျဖင့္ ၁၈၈၃ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ သီေပါမင္းသည္ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕စားမင္းႀကီး မင္းလွမဟာေဇယ်သႀကၤန္ဘြဲ႕ခံ ဦးဘီ ဦးေဆာင္ေသာ သံအဖြဲ႕ကို ဥေရာပတိုက္သို႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ သံအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ သံခ်က္ဝန္ေထာက္ ဦးျမဴ၊ စာေရးႀကီး မဟာမင္းလွသခၤယာ ဦး ေပၚထြန္း၊ ၿဗဲတိုက္သံေတာ္ဆင့္ ေနမ်ိဳးမင္းလွရာဇာ၊ လက္ဖက္ရည္ေတာ္ ေမာင္ဘိုးအံု၊ ႏိုင္ငံျခားသား အရာရွိ ရီးဗလက္* တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ က်န္သံအဖြဲ႕သည္ ေပၚတူဂီ၊ စပိန္၊ အီတလီ၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လွည့္လည္ခဲ့၏။ ျမန္မာသံအဖြဲ႕ကို ၿဗိတိသွ်တို႔က ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပါရီၿမိဳ႕ သို႔ ၁၈၈၃ ခု ၾသဂုတ္လ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိၾကသည္။ ၁၈၈၄ ခု ဧၿပီလ ၅ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာသံအဖြဲ႕သည္ ယခင္ ၁၈၇၃ခု၊ ဇန္နဝါရီ လ ၂၄ရက္ေန႔က ကင္းဝန္မင္းႀကီး ဦးေကာင္း ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအား အတည္ျပဳကာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂ်ဴးဖယ္ရီလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ ၎ႏွစ္ဇြန္လ၁ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာသံအဖြဲ႕သည္ ဗာရာဏသီျပည္မွတဆင့္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားေသာ ျပင္သစ္ပိုင္ ခ်န္ဒါနဂိုလ္* ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ့ထီးနန္းကို ရန္ရွာလာႏိုင္မည့္ ျမင္ကြန္းမင္းသားႀကီးကို ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ကိုပါ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ျမင္ကြန္းမင္းသားႀကီးသည္ျပင္သစ္ပိုင္ခ်န္ဒါဂိုလ္ၿမိဳ႕သို႔၁၈၆၇ခုတြင္ေရာက္ရွိမလာမီကာလက ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ေျပးခဲ့ ရၿပီးေနာက္ အဂၤလိပ္ပိုင္ ဗာရာဏသီနယ္တြင္ ခိုလႈံေနခဲ့ ရေသးသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျမန္မာသံအဖြဲ႕က ကမာၻ႕ဇာတ္ခံုသို႔တက္ခါသံတမန္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျမန္မာ့အေရးကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရအဖြ႕ဲက ျမင္ကြန္းမင္းသားႀကီးအား ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္ခြင့္မျပဳရန္ မလိုလားေၾကာင္း ၁၈၈၃ခု ၾသဂုတ္လတြင္ ေၾကညာခဲ့ေလသည္။ ပါရီၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီးကလည္း ၁၈၈၃ခု ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီး ရွာလမက္လ္လကူရ္** အား ျမန္မာ သံအဖြဲ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားကို စံုစမ္းေမးျမန္းခဲ့သည္။၂၂

ျမန္မာသံအဖြဲ႕သည္ ၁၈၈၅ခု ေမလ ၂၁ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးရတနာပံုသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသည္။

ဤကဲ့သို႔ ျမန္မာသံအဖြဲ႕ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လွည့္လည္သြားေရာက္ေနစဥ္ တစ္ခ်ိန္တည္းျဖစ္ေသာ ၁၈၈၄ခု ေမလတြင္ ဒလြန္ ကယ္လ္* ဦးေဆာင္သည့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ သံအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ လာေရာက္သည့္အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာဘုရင္၏ ေနျပည္ေတာ္ကို ေလ့လာရန္ႏွင့္ ၁၈၈၃ ခုက ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕စားအတြင္းဝန္မင္း ပါရီၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္တိုးခ်ဲ႕ေရးအတြက္ လည္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ စာခ်ဳပ္ျပင္ဆင္တိုးခ်ဲ႕ရန္ ကိစၥကို ထိုစဥ္က ျပင္သစ္ႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသူ ယူးဖယ္ရီထံ အထက္ပါမွတ္တမ္းမ်ားကို တင္ျပခဲ့သည္။


သီဟိုဠ္ (သီရိကၤာ)မွ ၾသဇာႀကီးမားေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးထံမွ မိတ္ဆက္စာကို ယူေဆာင္၍ သူသည္ ၁၈၈၄ခု ေမလ ၁၂ရက္ ေန႔တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ကင္းဝန္မင္းႀကီးထံ ဆိုက္ေရာက္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာဘုရင္၏ အႀကံေပးအင္ဂ်င္နီယာအရာရွိျဖစ္သူ ဗြန္ဗီလီက စကားျပန္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ၉ရက္တိုင္တိုင္ႏွစ္ျပည္ေထာင္ဆက္ဆံေရးကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ပါရွိေပသည္။


(၁) အကယ္၍ ျမန္မာဘုရင္မင္းျမတ္က ေတာင္းဆိုလာသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာ့ထီးနန္းဘုန္းတန္ခိုးက်ဆင္းလာမႈ ႀကံဳေတြ႕လာရ သည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာဘုရင္မင္းျမတ္က  ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအစိုးရထံ အကူအညီမ်ား ေတာင္းဆိုခဲ့ပါလွ်င္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးကိုအေၾကာင္းျပဳကာ မိမိ၏ႏိုင္ငံေတာ္အား က်ဴးေက်ာ္ထိပါးခံရ သကဲ့သို႔ ႏွလံုးပိုက္ကာ ဝင္ေရာက္ခုခံေစာင့္ ေရွာက္ ကာကြယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

(၂) ျမန္မာဘုရင္မင္းျမတ္သည္ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားေဒသရွိ ျပင္သစ္ပိုင္ နယ္ေျမမ်ားကို အျခားေသာ ရန္ဖက္ႏိုင္ငံတို႔က ထိပါးက်ဴးေက်ာ္လာခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊တစ္ခုခုေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ထိပါးက်ဴးေက်ာ္လာခဲ့သည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာဘုရင္မင္းျမတ္ သည္ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာပိုင္နယ္မ်ားကိုေစာ္ကားက်ဴးေက်ာ္ခံရသကဲ့သို႔သေဘာထားကာဝင္ေရာက္ကူညီေပး ရမည္ျဖစ္ သည္။

(၃) ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာျပင္သစ္ႏွစ္ျပည္ေထာင္တို႔ကလိုလားေသာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဖလွယ္မႈအား လြယ္ကူေစေရးအတြက္ျမန္မာဘုရင္မင္းျမတ္ကေတာင္းဆိုေသာမႏၱေလး-တုန္ကင္း ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ကိစၥတို႔အတြက္ လိုအပ္သည္ မ်ားအားလံုးကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက ေထာက္ပံ့ကူညီရမည္။

(၄)ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္မႈႏွင့္စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ားကိုျပဳရန္လိုအပ္ေသာ ယႏၱရားပစၥည္းမ်ား၊ သယံဇာတပစၥည္းမ်ား၊ ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျပင္သစ္အစိုးရက တင္သြင္းေပးပို႔မည္။

(၅) ျမန္မာျပည္၏ အေရွ႕ဘက္နယ္နိမိတ္ေဒသမ်ားအျဖစ္ ယူနန္နယ္ႏွင့္ ကန္႔သတ္ပိုင္းျခားရာတြင္ မိုင္းတံု၊ က်ိဳင္းမ၊ မိုင္းမယ္ၿမိဳ႕မ်ားကို ျမန္မာပိုင္ နယ္ေျမအတြင္းတြင္ သြတ္သြင္းအသိအမွတ္ျပဳရမည္။ မိုင္းမယ္နယ္စပ္ ျမန္မာပိုင္နယ္မွာ မဲေခါင္ျမစ္ ေနာက္ေက်ာမွေန၍ က်ိဳင္းတံုနယ္အထိ ပါဝင္ရမည္။ မဲေခါင္ျမစ္ လက္်ာဖက္ကမ္းကို ျမန္မာပိုင္နယ္စပ္အျဖစ္ မွတ္ယူရမည္။ လက္ဝဲဘက္ကမ္းကိုမူ ျပင္သစ္ တုန္ကင္းေဒသအျဖစ္ မွတ္ယူရမည္။ ယင္းေဒသကို တရုတ္ျပည္နယ္ နယ္စပ္မွ မဲေခါင္ျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ က်ိဳင္းတံုနယ္အထဲ ျပင္သစ္ ပိုင္ဟု အသိအမွတ္ျပဳေပးရမည္။ ယူနန္နယ္မွ မဲေခါင္ျမစ္၏လက္်ာဖက္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္အတိုင္း တုန္ကင္းနယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္သြားေစရ မည္။ ဤေဒသမ်ား၏လံုၿခံဳေရးကို ျပင္သစ္အစိုးရက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာဘုရင္ထံသို႔ ႐ိုးရာထံုးစံအတိုင္း အ စဥ္မျပတ္ ႐ိုေသကိုင္း႐ႈိင္း အေလးထားေၾကာင္းႏွင့္ မဟာမိတ္စာသဝဏ္လႊာမ်ား ေပးပို႔ရမည္ စသည့္အခ်က္မ်ား ပါရွိေလသည္။ ၂၃

ျမန္မာႏွင့္ျပင္သစ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမည္ဟူေသာသတင္းကို ရကတည္းကပင္ ၿဗိတိသွ်တို႔မွာ ဂဏာမၿငိမ္ျဖစ္လာေတာ့၏။ ထို႔ေနာက္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီး ေလာ့ဒ္လိုင္းယြန္းစ္*ကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂ်ဴးဖယ္ရီႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္ တာဝန္ေပး လိုက္ေလသည္။  ေဆြးေႏြးပြဲကို ၁၈၈၃ခု ေႏြဥတု၌တစ္ႀကိမ္၊ ေဆာင္းဦးေပါက္၌တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။ ဤေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ျပင္သစ္္အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္စာခ်ဳပ္သည္ရွိေသာ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး သေဘာသက္သက္သာ ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း၊ ျပင္ သစ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာတို႔အား လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား ဝယ္ယူခြင့္မျပဳေစလိုေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထဝီအေနအထားအရ ၿဗိတိ သွ်အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးႏွင့္ ပတ္သက္သမွ်တြင္ အထူးစိတ္ဝင္စားမႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်သံအမတ္က အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုေလသည္။

တစ္ဖန္ ၁၈၈၄ခု ေမလတြင္ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ မည္သည့္ျပင္ပလက္နက္ႏိုင္ငံကမဆို ႏိုင္ငံေရးအရနားလည္မႈ ရယူၾကျခင္း ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ မဟာမိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ရလိမ့္မည္ဟု ဖယ္ရီအား အေၾကာင္းၾကားခဲ့၏။

ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ဤမွ်ႏွင့္ မေက်နပ္ေသးေပ။ ေနာက္ထပ္ တစ္လွမ္းတိုးလိုက္ျပန္သည္။ ၁၈၈၄ခု ဇူလိုင္လတြင္ ေလာ့ဒ္လိုင္း ယြန္းစ္က ဖယ္ရီႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ဆံုကာ သတိေပးကန္႔ကြက္စာတစ္ေစာင္ ေပးအပ္ျပန္သည္။ ဖယ္ရီက ျမန္မာ့သံအဖြဲ႕သည္ ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းရန္လိုလားေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ လက္နက္မ်ားကိုလည္း ဝယ္ယူခြင့္ရလိုေၾကာင္း၊သို႔ေသာ္မိမိတို႔က အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့့္ မည္သည့္မဟာမိတ္မ်ိဳးမွဖြဲ႕ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိခဲ့ပါ ေၾကာင္းး ျပန္လည္ေျဖၾကားလိုက္ေလသည္။


၁၈၈၅ခု ဇြန္လ ၁ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္ေကာင္စစ္ဝန္အျဖစ္ မြန္ဆီယာဟတ္* မႏၱေလးသို႔ ေရာက္ခဲ့ျပန္သည္။ ျပင္သစ္ - ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးအဆင္ေျပမႈ၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြက္လာေလသည္။ ပထမလုပ္ငန္းမွာ မႏၱေလးမွ-ေတာင္ငူသို႔ မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရးျဖစ္သည္။ ကုန္က်မည့္ေငြမွာ ေပါင္ ၁၅,ဝဝ,ဝဝဝ ျဖစ္ၿပီး၊ ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးရမည့္ ကာလမွာ (၇)ႏွစ္အတြင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေငြကို တစ္ရစ္လွ်င္ ၆၂၅,ဝဝဝ က်စီ ေလးရစ္ခြဲ၍ေပးမည္။ ကုန္က်မည့္ေငြကို ျပင္သစ္အစိုးရႏွင့္ ျပင္သစ္ကုမၸဏီတစ္ခုတို႔က ပူးတြဲ၍တာဝန္ယူမည္ျဖစ္၏။ ေဆာက္လုပ္ၿပီး၍ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ကုန္လြန္ေသာအခါ၌ မီးရထားလမ္းကို ျမန္မာ အစိုးရပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိမည္။ မတည္ေငြရင္းအတြက္ ျမန္မာတို႔ကေပးရမည့္အတိုးႏႈန္းကို အခိုက္အတန္႔အားျဖင့္ ၇၁/၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသတ္မွတ္ ထားမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရနံခြန္ႏွင့္ ျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ ေကာက္ခံေသာအခြန္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျပင္သစ္အစိုးရတို႔က ခန္႔အပ္ေသာ အရာရွိႏွစ္ဦးက ပူးတြဲေထာက္ခံမည္။ ဤသို႔ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျပင္သစ္အစိုးရတို႔ ေကာက္ခံ၍ရရွိေသာ အခြန္ေငြမ်ားထဲမွ ႏွစ္စဥ္က်သင့္ ေသာအတိုးေငြကို ျပင္သစ္တို႔ကယူရမည္။ က်သင့္ေသာအတိုးေငြမွ ပိုေသာေငြမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရကယူမည္ဟူ၍ မီးရထားလမ္း ေဖာက္ လုပ္ေရးကိစၥတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီၾကသည္ဟုဆို၏။ ထို႔အျပင္ အျခားသေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုမွ မတည္ေငြရင္းက်ပ္ ၂၅ သန္း (စတာလင္ေပါင္ ၁၆,၆၆,၆၆၆)ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္တစ္ခုကို ျပင္သစ္အစိုးရႏွင့္ ျပင္သစ္ကုမၸဏီတစ္ခုတို႔က မႏၱေလး၌တည္ ေထာင္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး ယင္းေငြ၏တစ္ဝက္ က်ပ္ ၁,၂၅,ဝဝ,ဝဝဝ (၁၂သန္းခြဲ)သည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ အရင္းေငြအျဖစ္ပါဝင္မည္။ ျမန္မာအ စိုးရအတြက္ ရင္းႏွီးေငြ၏အတိုးႏႈန္းမွာ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ မတည္ေငြရင္းက်ပ္ ၁၂သန္းခြဲမွာေငြသားျဖစ္၍ က်န္တဝက္မွာေငြစကၠဴ မ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘုရင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ေခ်းပါက တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းငွားမည္။ ဘဏ္ကို ျပင္သစ္ ႏွင့္ျမန္မာအရာရွိတို႔ ပူးတြဲအုပ္ခ်ဳပ္မည္။ ယင္းဘဏ္မွ ေငြစကၠဴမ်ားကိုထုတ္ကာ လက္ဖက္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတၱျမားတြင္းမ်ားတူးေဖာ္ေရးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ႀကီးၾကပ္သြားမည္။ အျမတ္ေငြမ်ားကို ညီမွ်စြာခြဲယူၾကမည္။ ယင္းအျမတ္ေငြ၏ တစ္ဝက္ထဲမွ ျမန္မာအစိုးရ ရင္းႏွီးေငြအတြက္ က် သင့္ေသာအတိုးႏႈန္းကိုႏႈတ္ယူ၍ က်န္ရွိေသာအျမတ္ေငြကို ျမန္မာအစိုးရေဝစုအတြက္ ရယူမည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အျပန္အလွန္အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ သံခ်က္ဝန္ေထာက္မင္းႀကီး မင္းလွမဟာစည္သူသည္ ဇူလိုင္လမကုန္မီ ပါရီၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။

မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ႏွင့္ ဘဏ္တည္ေထာင္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ စစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သေဘာတူညီမႈ တစ္ခုလည္း ရွိေသးသည္။ ၁၈၈၅ခု ဇန္နဝါရီလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္ - ျမန္မာ အရာရွိႀကီးမ်ားသည္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့၏။

သို႔ကလို ျပင္သစ္ - ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ျခင္းကို ၿဗိတိသွ်တို႔မွာ မ႐ႈဆိတ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ အာရွတိုက္စီးပြားေရး စားက်က္၌ ျပင္သစ္တို႔ တိုးတက္နယ္ခ်ဲ႕လာမည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔ ေျခကုတ္ရၿပီးျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပင္သစ္တို႔ ၾကားဝင္ေမႊေႏွာက္ျခင္းကို လက္မခံႏိုင္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္ရွိေနေသးေသာ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပင္သစ္တို႔၏ ခ်ယ္လွယ္စြက္ဖက္မႈ မ်ား ဖယ္ရွားႏိုင္ေရးကို ၿဗိတိသွ်တို႔ပို၍ အာ႐ံုစိုက္လာၾကေလသည္။

ဤသို႔အေျခအေနတြင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕၌ လုပ္ငန္းလုပ္ေနေသာ ဘုံေဘဘားမားကုမၸဏီႏွင့္ သစ္လံုးခိုးမႈျဖင့္ အ႐ႈပ္အရွင္းျဖစ္ရျပန္သည္။

ဘံုေဘဘားမား ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာဘုရင္ထံမွ လိုင္စင္ခံ၍ ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ားတြင္ သစ္ထုတ္ယူေနသည္မွာ တတိယ အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ စစ္ စတင္ျဖစ္ေပၚသည့္ ကာလအထိဆိုလွ်င္ အႏွစ္ ၂ဝ မွ် ရွိေနေလၿပီ။ ၁၈၈၄ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ သီေပါဘုရင္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လိုင္စင္အသစ္တစ္ခုကို ထပ္မံလဲလွယ္ခြင့္ရခဲ့၏။ ယင္းလိုင္စင္အရ ဘံုေဘဘားမား ကုမၸဏီက ျမန္မာဘုရင္အား တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေငြေလးသိန္းခြဲ ႀကိဳတင္ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ သစ္ထုတ္လုပ္ရမည့္နယ္ကား ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ‘နင္း ၾကမ္း’ ေဒသ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ မၾကာမီပင္ ကုမၸဏီသည္ ေလာဘသကၠာယ မ်ားလာေတာ့၏။ သစ္လံုးေရမ်ားကို တကယ္ထုတ္သည့္ အ ေရအတြက္ထက္ ေလွ်ာ့ျပၿပီး အေကာက္ကိုေရွာင္ရွားေလ၏။ ျမန္မာတို႕ဘက္ကလည္း အၿမဲတမ္း စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈ ျပဳေနသည္ျဖစ္ရ ကား မၾကာမီပင္ အျဖစ္မွန္ေပၚေပါက္လာေတာ့သည္။

အေကာက္ကိုေရွာင္ရွား၍ ခိုးထုတ္သည့္ သစ္လံုးဦးေရမွာ ၅၆,၇၀၂ လံုး ျဖစ္၏။ ထိုကာလ၏ တန္ဘုိးအားျဖင့္ ၁၀သိန္းေက်ာ္၏။ “၁၂၄၇ခု ဒုတိယဝါဆိုလ (ခရစ္ ၁၈၈၅ခု ၾသဂုတ္လ)၌ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ေန သစ္ေခါင္းႀကီး ကိုးဦးႏွင့္ အေပါင္းအပါသစ္ေခါင္းတို႔က ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ သစ္ေတာအလုပ္အေဆာင္မ်ားကို အခြန္ေတာ္ႏွင့္ ခ်ထားလုပ္ေဆာင္ေစသူ၊ အခြန္ထမ္း အဂၤလိပ္ကုန္သည္ႀကီး ‘ဘုံေဘ ဘရမာ ကုမၸဏီ’ (ဘံုေဘဘားမား ကုမၸဏီ) ၿဗိဳက္စစ္*၊ မကၠစဝက္** တို႔ သေဘာမ်ားကို သင္းသတ္ခုတ္လုပ္ခ်ေဆာင္ရြာ (၁၂၄၅ ခုႏွစ္မွ ၁၂၄၇ ခုႏွစ္)တိုင္ ၂ႏွစ္အတြက္ သစ္လံုးေရ ၈ေသာင္းေက်ာ္ကို ေက်ာက္တိုင္ ေတာင္ဘက္သို႔ ထုတ္ယူစုန္ေမွ်ာရွိသည္ကို အခြန္ေတာ္႐ံုး တြင္ သစ္လံုးေရ ၃ေသာင္းေက်ာ္သာ ထုတ္ယူထြက္ရွိေၾကာင္း စာရင္းတင္ေပး၍ သစ္လံုးေရ ၅ေသာင္းေက်ာ္ ထိမ္ခ်န္ကဲ့ဝွက္ ျပဳလုပ္ ေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးေတာ္မ်ား ယုတ္ေလ်ာ့သည့္အျပင္ သစ္သင္းခုတ္ လုပ္ခ်ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေငြမ်ားကိုလည္း ေျပကံုေအာင္ မေပး၊ မွန္ မမွန္ လႊတ္ေတာ္က ကုမၸဏီအား ေစလႊတ္စစ္ေမးရာ ဝန္မခံ။ ေက်ာက္တိုင္ ေတာင္ဖက္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ သစ္ေတာ႐ံုးက မွတ္သားသည့္ စာရင္းအထြက္အရကို လုိက္နာထိုက္သည့္အတိုင္း ေတာင္ငူၿမိဳ႕သစ္ေတာ႐ံုးရွိ သစ္ထုတ္စာရင္းကို ကူးယူၾကေစ၍ ကူးယူစာရင္းကို ၾကည့္ ႐ႈၿပီးမွ ထိုက္သင့္ရာ ေရြးခ်ယ္စီရင္ရမည္”ဟု လႊတ္ေတာ္က စီရင္ခ်က္ခ်ကာ “ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ မဟာမင္းႀကီးထံ အေၾကာင္းအရာ စာေပးပို႔ ေစလႊတ္ရာ မဟာမင္းႀကီးက ေတာင္ငူၿမိဳ႕ရွိ သစ္ေတာ႐ံုးက သစ္ထုတ္စာရင္းကို စံုညီကူးယူၾကရေလသည္” ဟူ၍ ကုန္းေဘာင္ဆက္ မဟာရာဇဝင္ႀကီး တတိယတြဲ စာ ၆၉၈တြင္ ဤသစ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာတို႔က ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပံုကို ေဖာ္ျပ ထားေပသည္။၂၄

အမွားအတိမ္း မရွိေစရ၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ မနစ္နာရဘဲ တရားသျဖင့္ ျဖစ္ေစရန္အလို႔ငွာ မိမိ႐ံုးမွ စာရင္းမ်ားသာမဟုတ္ တစ္ဖက္ ေသာ သူ၏႐ံုးမွ စာရင္းမ်ားႏွင့္ပင္ တိုက္ဆိုင္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးခဲ့သည့္ အခ်က္က ၿဗိတိသွ်တို႔ စြပ္စြဲသကဲ့သို႔ ‘မတရားဒဏ္႐ိုက္ျခင္း’ ဟုတ္ မဟုတ္ ထင္ရွားေပၚလႊင္ေစသည္။ ၁၈၈၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ရက္တြင္ ေတာင္ငူသစ္ေတာ႐ံုးမွ ကူးယူစာရင္းကို ၾကည့္ေသာအခါ၌ သစ္ လံုးေရ ၅ေသာင္း ၆ေထာင္ ကြာျခားသည့္အခ်က္ကို ထင္းထင္းႀကီး ျမင္ေတြ႕ၾကရေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္က ဘံုေဘဘား မားကုမၸဏီသည္ ေငြႏွစ္သိန္း သံုးသိန္းေက်ာ္ကို ဒဏ္အျဖစ္ေပးေဆာင္ရမည္ဟူ၍ စီရင္ခ်က္ခ်လိုက္ေတာ့သည္။


ဘံုေဘဘားမ်ား ကုမၸဏီသည္ က်န္စီရင္ခ်က္ မေက်နပ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ထံသို႔ လွမ္း၍ စာျဖင့္ တိုင္ၾကား၏။ ဘုရင္ခံ ခ်ဳပ္က အိႏၵိယမွအရာရွိတစ္ဦးကို ခံုအျဖစ္ ရန္ကုန္သို႔ေစလႊတ္မည္ဟု မဟာမင္းႀကီးအား အေၾကာင္းၾကားလိုက္သည္။ ျမန္မာလႊတ္ ေတာ္ သို႔လည္း ဤသို႔ပင္ အေၾကာင္းၾကားစာပို႔၏။ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္က ဤအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကားမဟာမိတ္ ႏိုင္ငံတစ္ခုခုကသာ ဆံုအ ျဖစ္ပါဝင္ ဆံုးျဖတ္သင့္ေၾကာင္း ျပန္စာပို႔ေပးေလသည္။

သို႔ေသာ္ ၿဗိတိသွ်တို႔က ျမန္မာတို႔ဖက္မွ တင္ျပခ်က္ကို လက္မခံခဲ့ေခ်။ ယင္းႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ရက္ေန႔တြင္ အိႏၵိယဘုရင္ခံ ခ်ဳပ္ ေလာ့ဒ္ဒပ္ဖရင္* ၏ အခ်က္ (၅)ခ်က္ပါ ရာဇသံကို ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္သို႔ ပို႔ေပးေလသည္။ ယင္းရာဇသံကိုလည္း ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ရက္ ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ အေၾကာင္းျပန္ရန္ပါရွိသည္။ အဆိုပါ စာ၌ အခ်က္ငါးခ်က္ ပါဝင္သည္။ ယင္းတို႔မွာ -

(၁) အိႏၵိယ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္၏ ကိုယ္စားလွယ္ကသာ သစ္မႈကို ဆံုးျဖတ္ေစရမည္။

(၂) ယင္းကိုယ္စားလွယ္ကို ဧရာဝတီျမစ္ဆိပ္၌ အုတ္ဝင္းကာရံ၍ အေစာင့္တပ္သား ၁၀၀၀ျဖင့္ ေနထိုင္ခြင့္ ျပဳရမည္။

(၃) ဧရာဝတီ၏ ျမစ္ဆိပ္တြင္ ၿဗိတိသွ် တိုက္သေဘာၤတစ္စင္းကို အေစာင့္အေရွာက္ႏွင့္တကြ ထားရွိခြင့္ျပဳရမည္။

(၄) ျမန္မာဘုရင္ေရွ႕ေတာ္သို႔ ၿဗိတိသွ်အေရးပိုင္ ကိုယ္စားလွယ္ ဝင္ေရာက္ေသာအခါ၌ ေျခနင္းစီး၊ ဓားေဆာင္ခြင့္ျပဳရမည္။

(၅) ၿဗိတိသွ် သေဘာမတူညီဘဲ ျမန္မာတို႔က မည္သည့္ႏိုင္ငံႏွင့္မွ် ဆက္သြယ္ျခင္းမျပဳရ ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ဤစာပါအခ်က္အလက္မ်ားကိုေလ့လာၿပီးေနာက္ျမန္မာလႊတ္ေတာ္က ဘဏ္ေငြမ်ားကို ေလွ်ာ္ပစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍မူကား အျခားႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံက ဆံုးျဖတ္ေပးသည္ကို လိုလားပါေၾကာင္း လိုက္လိုက္ေလ်ာေလ်ာပင္ အေလွ်ာ့ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေနာက္ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ထံသို႔ ၁၈၈၅ခု ႏိုဝင္ဘာလ ၆ရက္ေန႔တြင္ စာျဖင့္ ျပန္ၾကားလိုက္၏။

ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ဤျပန္ၾကားခ်က္ကို လက္မခံခဲ့ေပ။ ယင္းတို႔ ေတာင္းသမွ်ကိုသာ လိုက္ေလ်ာေစလို၏။ မလိုက္ေလ်ာဘဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကင္းဝန္မင္းႀကီးဦးေကာင္း၏ ျပန္စာသည္ ၿဗိတိသွ်တို႔ဘက္မွ တင္ျပေသာအဆိုကို ရဲရဲဝ့ံဝ့ံ ျငင္းပယ္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဂၤလိပ္သမုိင္းဆရာ ‘ဖူးကား’က ဆိုသည္။ အဂၤလိပ္ သမိုင္းဆရာ ဒီဂ်ီအီးေဟာကလည္း ျမန္မာတို႔၏ ျပန္စာသည္ ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ခိုက္ျခင္းဟုဆိုသည္။ ျမန္မာတို႔ဘက္မွာ ဤသို႔ျငင္းပယ္ျခင္းေၾကာင့္သာ အဂၤလိပ္တို႔ဘက္မွ စစ္တိုက္ရေၾကာင္း မိုး ႀကိဳးပစ္ ထန္းလက္ကာ ေျပာဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္အဂၤလိပ္အမ်ိဳးသမီးသမိုင္းပညာရွင္ ေဒၚေရာသီဝုဒ္မင္း (Dorothy Woodman) က မူ‘ျမန္မာတို႔ဘက္မွျပန္စာသည္ အလြန္တရာမွ်ေသာ ျပန္ၾကားခ်က္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္တို႔ဘက္မွ ဤကဲ့သို႔ေသာ တူညီသည့္မွ်တမႈမ်ိဳးသာ ရွိခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ စစ္ျဖစ္စရာမဟုတ္ပါ’ဟု သူျပဳစုခဲ့ေသာ ‘ေခတ္ျမန္မာတည္ဟန္’ The Marking of Burma စာအုပ္၌ ေရးသားေဖာ္ျပထား ေလသည္။

သို႔ကလို ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျမန္မာတို႔က မလိုက္ေလ်ာေသာအခါ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္သည္ ၁၈၈၅ခု ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္ပရင္ဒါဂတ္*အား အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခ်ီတက္ေစ၏။ သို႔ေသာ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔ကတည္းကပင္ မႏၱေလးသို႔ ခ်ီတက္ရမည့္ ပရင္ဒါဂတ္စ္၏တပ္မ်ား ရန္ကုန္သို႔ႀကိဳတင္ေရာက္ရွိေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ စစ္အင္အားမွာ တပ္သား ၉၄၆၇ ေယာက္၊ အေျမာက္ ၅၀လက္၊ စက္ေသနတ္ ၂၇လက္ ျဖစ္၏။ ၾကည္းတပ္မ်ားကို တပ္မဟာသံုးခုခြဲ၍ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ဖို႔ဒ္၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ဝိႈက္ႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေနာ္မန္တို႔အား အုပ္ခ်ဳပ္ေစၿပီး ပရင္ဒါဂတ္ ကိုယ္တိုင္မွာမူ ေရေၾကာင္းအတိုင္းဆန္တက္လိုက္ပါေလသည္။ ၿဗိတိသွ် အရင္း ရွင္ႀကီးမ်ားတည္ေထာင္သည့္ ဧရာဝတီ ဖေလာ္တီလာ (Florilla) ကုမၸဏီက သေဘာၤေပါင္း ၄၇စီးျဖင့္ ကူညီခဲ့၏။၂၆

တဖက္မွ ၿဗိတိသွ်တို႔စစ္ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္၌ ျမန္မာတို႔ဖက္ကလည္း (၁) ေအာက္ျမစ္စဥ္ေရေၾကာင္း (၂) ေတာင္တြင္းႀကီး စစ္ ေၾကာင္း (၃) ေရႊလံွဗုိလ္ဦးခ်က္ ဦးစီးေသာ ေတာင္ငူစစ္ေၾကာင္းႀကီး သံုးခုခြဲ၍ ခုခံတိုက္ခိုက္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေလသည္။ ထို႔ျပင္ ခံတပ္အသီး အသီး၌ ကြပ္ကဲရန္ ေျမဒူးဝန္ (ဆင္ေပါင္ဝဲခံတပ္)၊ ေဖာင္ဝန္ (ထူးေပါက္ခံတပ္)၊ စက္ဝန္ယြန္းစုဝန္ (ပန္းေတာ္ျပင္ခံကတုတ္)၊ ျပည္လံုးအံ့ ေလွသင္းဗိုလ္ (ေဂြးေခ်ာင္းခံတပ္)၊ လက္ေရြးႀကီး ေလွသင္းဗုိလ္ (မင္းလွခံတပ္) တို႕ကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ စစ္ေၾကာင္းသံုးေၾကာင္း မခြဲမီ နန္းတြင္းအေရးေပၚညီလာခံ တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။ ညီလာခံတြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔ အား ခုခံရန္သင့္မသင့္ကို ေဆြးေႏြးၾက၏။ ဤတြင္ ကင္းဝန္မင္းႀကီး ဦးေကာင္း၊ ေတာင္ခြင္မင္းႀကီး ဦးသိုင္း၊ ေပါက္ၿမိဳင္အတြင္းဝန္ ဦးလွ ဘူး၊ ေက်ာက္ေျမာင္းမတြင္းဝန္ ဦးေရႊအိုးတို႔က ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လိုက္ေလ်ာ၍ ရန္စစ္မျဖစ္ရန္ တင္ျပေဆြးေႏြးၾက သည္။ တဖက္က တိုင္တားမင္းႀကီး၊ ေလွသင္းအတြင္းဝန္ႏွင့္ စုဘုရားလတ္တို႔က စစ္တိုက္ရန္လိုလားၾကသည္။ နန္းတြင္း၌ ယင္းကဲ့သို႔ စစ္မျဖစ္ေစလိုေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ ရဲစိတ္ရဲမာန္ၾကြေနေသာ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ ႏွစ္ဂိုဏ္းကြဲလ်က္ရွိေနၾကၿပီး ေနာက္ဆံုးၿဗိတိသွ်ကို ျပန္လည္ခုခံလို ေသာ တိုင္တားမင္းႀကီးတို႔အဖြဲ႕က အေရးသာခဲ့သည့္အေလ်ာက္ ‘အဂၤလိပ္တို႔က ဤသို႔အႏိုင္အထက္ ရန္စက်ဴးေက်ာ္ျခင္းကို ေခါင္းငံု႔ခံ၍ သင့္မသင့္၊ ဘုရင္တစ္ပါး၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုျပသရန္ စစ္တိုက္ျခင္းမွတစ္ပါး အျခားမရွိၿပီ။ တပ္မ်ား ခ်ီတက္ေစရန္ကိုသာ စီစဥ္ၾကေတာ့’ဟု သီေပါမင္းသည္ စစ္မိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေလသည္။

သရက္ၿမိဳ႕တြင္ စု႐ံုးၿပီးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ပရင္ဒါဂတ္၏ တပ္မႀကီးသည္ ျမန္မာတို႔ဖက္မွ အေၾကာင္းျပန္ခ်က္ ရၿပီးေနာက္ ၁၈၈၅ခု ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း စစ္သည္အလံုးအရင္းႏွင့္ ဆန္တက္လာခဲ့ေလသည္။

ထိုေန႔မွာပင္ ဆင္ေပါင္ဝဲ စစ္ေအာင္ခန္းခံတပ္၌ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့၏။ ယင္းတိုက္ပြဲ၌ ျမန္မာဘုရင္သေဘာၤျဖစ္ေသာ တုလြတ္ယဥ္ ေက်ာ္ႏွင့္ ေရေၾကာင္းပိတ္ဆို႔ရန္ႀကိဳးပမ္းေနသူ အီတလီ အင္ဂ်င္နီယာ ကိုမိုတိုတို႔ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္သြားသည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ ထူးေပါက္ခံတပ္ကို ၿဗိတိသွ်တို႕ လာေရာက္တိုက္ခိုက္သည္။ ၿဗိတိသွ် ကမ္းတက္တပ္က ခ်ီတက္ တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ရာ တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားေနေၾကာင္းကို ဆင္ေပါင္ဝဲၿမိဳ႕ဝန္က မင္းလွရွိ မင္းလက္ဝါးထံသို႔ ေၾကးနန္း႐ိုက္သတင္းပို႔ခဲ့သည္။ မင္းလက္ဝါး၏အမိန္႔အရ ထူးေပါက္ကတုတ္မွ ေဖာင္ဝန္ႏွင့္ လက္သစ္ေလွသင္းဗိုလ္တို႔ ပန္းေတာ္ျပင္ကတုတ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလိုက္ၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔က ထူးေပါက္ခံတပ္ကို သိမ္းပုိက္လိုက္ၾကသည္။ႏိုဝင္ဘာ၁၇ရက္ေန႔တြင္ပတၱနဂိုလ္ရြာအနီးေရာက္ရွိၾကၿပီးေနာက္ေဂြး ေခ်ာင္းခံတပ္၌တိုက္ပြဲျဖစ္ ပြားကာ ခံတပ္ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္သြား၏။ ထိုေန႔မွာပင္ ၿဗိတိသွ်တို႔ မင္းလွခံတပ္ကိုပါ ခ်ီတက္ တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္လိုက္ၾကသည္။ မင္းလွခံတပ္ တိုက္ပြဲျပင္းထန္လွၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်အဆံုးမ်ားစြာရွိခဲ့၏။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ ၿဗိတိသွ် သေဘာၤမ်ားအထက္သို႔ ဆန္တက္သြားၾက၏။ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕အနီးတြင္ ျမန္မာခံကတုတ္ႏွင့္အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့သည္။မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္လည္း အနည္းငယ္ရပ္ဆိုင္း ကာ ႏုိဝင္ဘာ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ ၿဗိတိ သွ်တပ္မ်ား ဆက္လက္ခ်ီတက္သည္။ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕အနီးတြင္ ေလွသင္းအတြင္းဝန္၏ တပ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ တိုက္ပြဲျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားခဲ့ သည္။ ျမင္းၿခံတြင္ ျမန္မာတို႔အေရးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္မွ ေၾကးနန္းသတင္းရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၈၈၅ခု ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ သီ ေပါမင္းက အေရးေပၚညီလာခံေခၚယူကာ အေျခအေနကို မည္သို႔ တံု႔ျပန္သင့္ေၾကာင္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပရင္ဒါဂတ္ရွိရာ ရြာသစ္ႀကီးရြာသို႔ ေက်ာက္ေျမာင္းအတြင္းဝန္ ဦးေရႊအိုးႏွင့္ ဝက္မစြက္ ဝန္ေထာက္ဦးလတ္တို႔ကို ေစလႊတ္ကာ ကင္းဝန္မင္းႀကီး လက္မွတ္ေရးထိုးေသာစာကို ေပးအပ္ေစခဲ့သည္။ စာတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ၍ မဟာမိတ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုကာ ယခင္ကကဲ့သို႔ ခ်စ္ၾကည္စြာ ဆက္ဆံၾကရန္ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ပရင္ဒါဂတ္ကမူ မိမိ၌မႏၱေလးအထိ ခ်ီတက္ တိုက္ခိုက္ရန္ အမိန္႔ပါရွိသျဖင့္ ျမန္မာဘုရင္ႏွင့္တကြ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က လက္နက္ခ်ရန္အတြက္လက္ခံျခင္းရွိမရွိႏိုဝင္ဘာလ၂၇ရက္နံနက္၄နာရီအေရာက္အေၾကာင္းျပန္ရန္ကိုသာ ေျပာၾကား ခ့ဲသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ရက္ေန႔ နံနက္အထိ ျမန္မာဘုရင္၏ ျပန္ၾကားခ်က္ကိုမရရွိသျဖင့္ အဂၤလိပ္ေရတပ္စု ဆက္လ်က္ခ်ီတက္ခဲ့ၾက သည္။ အင္းဝ၊ သေျပတန္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းခံတပ္တို႔သည္ လက္နက္ ခ်ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွ ဘုရင့္အမိန္႔ေတာ္ ေၾကးနန္း စာပို႔ေပးခဲ့ရ၏။ ဤသို႔ျဖင့္ ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ား မႏၱေလးသို႔ ခ်ီတက္ ဝင္ေရာက္လာၾကေတာ့သည္။

ၿဗိတိသွ်အင္အားစု မႏၱေလးၿမိဳ႕အနီး ခ်ည္းကပ္လာခ်ိန္၌ပင္ ကင္းဝန္မင္းႀကီးက ဆင္စီး၍ ကာနယ္စေလဒင္ႏွင့္ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုသည္။ ထို႔ေနာက္ နန္းတြင္းသို႔ အတူဝင္ေရာက္ခဲ့ၾက၏။ ကာနယ္စေလဒင္သည္ သီေပါမင္း လက္နက္ခ် အညံ့ခံေၾကာင္း သေဘာ တူညီခ်က္ရရွိၿပီးေနာက္ ပရင္ဒါဂတ္ထံ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ သို႔ျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ရက္ေန႔တြင္ ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ား စစ္ေၾကာင္း(၃) ေၾကာင္းစြဲ၍ နန္းတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ေနရာယူၾကသည္။ သီေပါမင္းသည္ နန္းေတာ္ေတာင္ဘက္ဥယ်ာဥ္ရွိ ေႏြရာသီစံနန္းေတာ္၌ စံေနေတာ္မူၿပီး ဟမ္႐ႈိင္းယားတပ္က လံုၿခံဳေရး တာဝန္ယူထားေလသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ရက္ ညေန ၃နာရီခြဲခန္႔တြင္ ဘီ႐ိုလွည္းႏွစ္စင္းျဖင့္ အရွင္ႏွစ္ပါးေတာ္ဝင္ မိသားစုတို႔ကို ေဂါဝိန္ဆိပ္၌ ဆိုက္ကပ္ထားေသာ သူရိယသေဘာၤေပၚသို႔ ေခၚေဆာင္သြားေလသည္။ အရွင္ႏွစ္ပါးႏွင့္ အဖြဲ႕ဆိုရာ၌ သီေပါဘုရင္မင္းျမတ္၊ အရွင္နန္းမ ေတာ္ စုဘုရားလတ္၊ မိဘုရားေလး ရမည္းသင္း စုဘုရားကေလး၊ သမီးေတာ္ ထိပ္စုျမတ္ဘုရားႀကီး (ပထမသမီးေတာ္)ႏွင့္ ထိပ္စုျမတ္ ဘုရားလတ္ (ဒုတိယသမီးေတာ္)၊ မယ္ေတာ္ဆင္ျဖဴမရွင္၊ သမီးေတာ္ မိုင္းေနာက္စုဘုရားႀကီး၊ မဟာႏြယ္အမ်ိဳးသမီး ၁၀ေယာက္၊ ကေလးႏွင့္အမ်ိဳးသမီး ၅၀၊ နန္းတြင္းအရာရွိ ၈ေယာက္၊ အေစအပါး ေယာက္်ား ၅ေယာက္ စုစုေပါင္း ၈၀ ရွိသည္။ ၎တို႔အနက္မွ လူ ေပါင္း ၆၀က ဘုရင္ႏွင့္အတူ ျပည္ပသို႔ မလိုက္လိုၾကဟုဆိုသည္။ သီေပါမင္းႏွင့္ မိဘုရားတို႔အား သေဘာၤဆိပ္သို႔ ေဆာင္ယူရာတြင္ ပထမဆင္ႏွင့္ ေဆာင္ယူရန္ ဒုတိယေျခလ်င္ ယူေဆာင္ရန္၊ တတိယေဝါျဖင့္ ထမ္းယူသြားရန္ တိုင္ပင္ၾကေသးသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘီ႐ိုလွည္းျဖင့္ ယူေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ေဂါဝိန္ဆိပ္အနီး ျမစ္လယ္၌ေက်ာက္ခ်ထားေသာသူရိယသေဘၤာသည္ ႏို၀င္ဘာလ၂၉ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္သို႔စတင္ ထြက္ခြာသြားသည္။ ထိုအခ်ိန္ကသီေပါမင္းတြင္ ေလးသိန္းမွခုႏွစ္သိန္းအထိတန္သည့္ အဖိုးတန္ရတာနာမ်ားပါရွိသည္။ ထိုပစၥည္းမ်ားကို ၎တို႔လက္၀ယ္တြင္ထားရွိရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ သီေပါမင္းႏွင့္ေတာ္၀င္မိသားစုလိုက္ပါေသာ သူရိယသေဘၤာသည္ ဒီဇင္ဘာ၅ရက္ေန႔ တြင္ ရန္ကုန္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့၏။ ဒီဇင္ဘာလ၁၀ရက္ ေန႔တြင္ ကင္းနင္းပင္လယ္ကူးသေဘၤာျဖင့္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွ မဒရပ္သို႔ဦးတည္ ထြက္ ခြာခဲ့၏။ ဘုရင္ႏွင့္အဖြဲ႔ကိုလင္ဗာပူးလ္တပ္ဖြဲ႔၊ ဥေရာပလံုၿခံဳေရးတပ္စိတ္တစ္စိတ္တို႔က ေစာင့္ေရွာက္သြားသည္။ သီေပါမင္းႏွင့္ အတူ မႏၱေလးရတာပံုမွလိုက္ပါလာၾကေသာ ဆင္ျဖဴမရွင္၊ ကင္း ၀န္မင္းႀကီးဦးေကာင္း၊ ၿမိဳ႕သစ္အတြင္း၀န္ဦးဘီ၊ ေက်ာက္ေျမာင္းအတြင္း၀န္ ဦးေရႊအိုးတို႔ကိုမႏၱေလးသို႔ျပန္ပို႔လိုက္ၾကသည္။ စုဘုရားႀကီး၊ ဆင္ျဖဴမရွင္မိဘုရားႀကီးႏွင့္ အပ်ဳိေတာ္၁၂ဦးကိုထား၀ယ္သုိ႔ေစလႊတ္ခဲ့၏။

၁၈၈၅ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ၁၅ရက္ေန႔တြင္ သီေပါမင္းမိသားစုအိႏိၵယႏိုင္ငံမဒရပ္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိၾကသည္။ သီေပါမင္းသည္ မဒရပ္စံအိမ္ေတာ္၌ ၁၅ႏွစ္ခန္႔ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၁၀ျပည့္ႏွစ္ႏို၀င္ဘာလ၁၃ရက္ေန႔တြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံအေနာက္ဘက္ ပင္လယ္ကမ္းေျခရွိ ရတနာဂီရိသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ ခဲ့ရသည္။ ပါေတာ္မူစဥ္ကသီေပါမင္းသည္ အသက္၂၆ႏွစ္ ၁၀လႏွင့္၂၅ရက္ရွိၿပီး ထီးနည္း၌ ၇ႏွစ္ ၃လႏွင့္ ကိုးရက္သာစံျမန္းခဲ့ရေလ သည္။

သီေပါမင္းပါေတာ္မူၿပီးေနာက္ ၁၈၈၅ခု ဒီဇင္ဘာလ၃၁ရက္ေန႔တြင္ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေလာ့ဒ္ရန္းေဒါ့ခ်ာခ်ီသည္ ဖီဇ္ဂိဘြန္(Fitsz Gibbon) ႏွင့္အတူ သူ၏ခရစ္စမတ္ပါတီပြဲက်င္းပေနေလသည္။ ညဥ့္သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္ ၁၂နာရီထိုးၿပီးလွ်င္ထိုးၿပီးခ်င္းျမန္မာႏုိင္ငံအားၿဗိတိသွ်အင္ပါယာအတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာ လိုက္ေလသည္။

ေလာ့ဒ္ရန္းေဒါ့ခ်ာခ်ီ၏ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ၁၈၈၆ ဇန္န၀ါရီလ ၁-ရက္အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ေလာ့ဒ္ဒပ္ဖရင့္က

ေအာက္ပါေၾကျငာခ်က္ကိုထုတ္ျပန္သည့္အခ်ိန္မွအစျပဳၿပီးလွ်င္ယခင္ကသီေပါဘုရင္အုပ္စိုးခဲ့ေသာ တိုင္းျပည္နယ္ပယ္မွန္ သမွ်တုိ႔သည္သီေပါဘုရင္၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေတာ့မူ၍ ဧကရီဘုရင္မႀကီး၏ႏိုင္ငံေတာ္အစိတ္ အပိုင္းအျဖစ္ သိမ္းသြင္းၿပီးျဖစ္ ေလရာ ဧကရီဘုရင္မႀကီး၏သေဘာေတာ္က် အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ႀကီးကအခါအားေလ်ာ္စြာ အရာရွိမ်ားခန္႔အပ္အုပ္ခ်ဳပ္သြားေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း

ယင္းေၾကျငာခ်က္ကို၁၈၈၆ခုဇန္န၀ါရီလ၁ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္၍ေလာ့ဒ္ရန္းေဒါ့ခ်ာခ်ီက ၀ိတိုရိယဘုရင္မႀကီး ထံသို႔ ႏွစ္သစ္ ကူးလက္ေဆာင္အျဖစ္ဆက္သလိုက္ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ သကၠရာဇ္ ၁၁၁၅ခုႏွစ္မွစ၍ ၁၂၄၇ ခုႏွစ္ထိပ္၌၁၂၃ႏွစ္လံုးတည္တ့ံခဲ့ေသာကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ျပတ္၍ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ထီးက်ဳိးစည္ေပါက္ သူ႔ကၽြန္ဘ၀သို႔ လံုး၀က်ေရာက္သြားခဲ့ရေလေတာ့သည္။

သီေပါမင္းသည္ဘုရင္ျဖစ္သျဖင့္ အဂၤလိပ္- ျမန္မာစစ္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဆံုး႐ံႈးရျခင္းတို႔အတြက္ သူ႔တြင္တာ၀န္ရွိသည္ဟုသီေပါမင္းအေပၚတြင္ပံုခ်မည္ဆိုလွ်င္တရားရာေရာက္မည္မဟုတ္ပါ။ အေျခအေနကိုထိန္းခ်ဳပ္လို သည့္ဆႏၵရွိသည့္တိုင္သီေပါမင္းသည္အေျခအေနအရပ္ရပ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္၍ရႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ စင္စစ္သီေပါမင္းသည္ အေျခအေနႏွင့္ ကံၾကမၼာ၏သားေကာင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္ ဟု သမိုင္းဆရာေဒဆိုင္း(W.S.Dasai) ေရးသားခဲ့သည္။

သူ႔ေကာက္ခ်က္ကိုသက္ေသထူသည့္အေနျဖင့္သမုိင္းဆရာေဒဆိုင္းကသီေပါမင္းသည္ျပင္ပကမၻာေလာက ႀကီးအေၾကာင္း ကိုမသိခဲ့ေၾကာင္း၊သူ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္တို႔မွာနန္းေတာ္အတြင္းကိစၥမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ဘုရင္ အမည္ျဖင့္အမိန္႔မ်ားကိုထုတ္ျပန္္ ၍ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္၀န္ႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္သည္လည္း သူတုိ႔အလိုဆႏၵျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမျပဳႏိုင္ၾကေတာ့ဘဲေနာက္ကြယ္မွႀကိဳးဆဲြေနေသာ ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္တို႔၏အလိုကို လိုက္ခဲ့ၾကရေၾကာင္း၊ သူတို႔ကိုယ္တိုင္မွာလည္း ဖဲ႔ြစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ၀န္ႀကီးမ်ားမဟုတ္သျဖင့္နီးရာဓါးကိုေၾကာက္ေနရေၾကာင္း၊တိုင္းျပည္အေျခအေနယိုယြင္းလာၿပီဟုသေဘာေပါက္ သည့္ အခ်ိန္၌၀န္ႀကီးမ်ားသည္ၿဗိတိသွ်တို႔ႏွင့္ေစ့စပ္ေက်ေအးရန္ဆႏၵရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း၊သုိ႔ရာတြင္အခ်ိန္ ေႏွာင္းသြားၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္အထက္ျမန္မာျပည္ကိုသိမ္းယူကာေပါင္းစည္းထားေသာျမန္မာျပည္ကို အိႏၵိယအင္ပါယာထဲဲသို႔သြတ္သြင္း ရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ထိုအခြင့္အေရးကိုလက္မလႊတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္ကိစၥတြင္၀င္ ေရာက္စြက္ဖက္မည့္သူသို႔မဟုတ္အသံက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုမည့္သူဆို၍ ကမၻာတြင္အင္းအားႀကီး ႏိုင္ငံတခုမွ်မရွိေတာ့ ေၾကာင္း၊ ျပင္သစ္တုိ႔၏အႏၱရာယ္ကိုလည္းမစိုးရိမ္ရေတာ့ေၾကာင္း၊ ၿဗိတိန္သည္ထိုအခ်ိန္က ကမၻာတြင္အင္အားအႀကီးႏိုင္ငံႀကီးျဖစ္ေနၿပီးသူ၏တပ္သည္လည္းပင္လယ္သမုဒၵရာအလားလံုးကို လႊမ္းမိုးထားႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ကမၻာတြင္သူ႔ကိုၿပိဳင္မည့္သူ လည္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္တြင္ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ လက္ျမန္ေျချမန္လႈပ္ရွားလာကာမႏၱေလးသို႔ေရာက္လာၿပီးသီေပါမင္းကိုနန္းခ်၍အိႏၵိယသို႔ပို႔ခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ သမိုင္းဆရာ ေဒဆိုင္းကေရးခဲ့သည္။

သမိုင္းဆရာေဒဆိုင္းသည္မႏၱေလးက်ဆံုး႐ႈံးရျခင္းအတြက္သီေပါမင္းကိုအျပစ္မတင္၊မိဘုရားေခါင္ႀကီး စုဘုရားလတ္ ကိုလည္းအျပစ္မဆို၊၀န္ႀကီးမ်ားကိုလည္းအျပစ္မဖို႔၊ မႏၱေလးက်ဆံုးရျခင္းသည္ အတြင္းအေၾကာင္းႏွင့္အျပင္အေၾကာင္းမ်ား ေပါင္းဆံုသြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္ဟုေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ အတြင္းအေၾကာင္းမ်ားမွာ မႏၱေလး၏စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ နန္းတြင္းျပႆနာမ်ားျဖစ္ၿပီး အျပင္အေၾကာင္းမ်ားမွာ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ဖိအားျဖစ္သည္ဟု သူကေယဘုယ်ေထာက္ျပသည္။

မင္းတုန္းမင္းနတ္ရြာစံခါနီးအခ်ိန္တြင္ထီးနန္းအ႐ိုက္အရာကိုဆက္ခံသည့္ျပႆနာေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ မူလကမင္းတုန္း မင္းသည္ထီးနန္းအ႐ိုက္အရာကိုဆက္ခံသူအျဖစ္အိမ္ေရွ႕စံကေနာင္မင္းကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ကေနာင္ မင္းသားႀကီးလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရသည့္အခါတြင္ဆက္ဆံေရးျပႆနာသည္မၿပီးမျပတ္က်ေနသည္။မင္းတုုန္းမင္း၏ သား ေတာ္အမ်ားစုသည္လုပ္ရည္ကိုင္ရည္၊ႀကံရည္ဖန္ရည္ႏွင့္ျပည့္စံုသည့္သားေတာ္ေတြခ်ည္းျဖစ္သည္။တို႔ေၾကာင့္ထိုသားေတာ္ မ်ားထဲမွမည္သူ႔ကိုအ႐ိုက္အရာေပးရမည့္ဆိုသည့္ကိစၥသည္မင္းတုန္းမင္းကိုယ္တိုင္အတြက္သာမက၀န္ႀကီးမ်ား အဖို႔လည္း ရွင္းရခက္သည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ဤသို႔ျဖင့္မႏၱေလးနန္းေတာ္အထဲတြင္အစုအသီးသီးသည္ ကိုယ္ႏွင့္နီးစပ္သူမင္းသား နန္းရေအာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ဆင္ျဖဴမရွင္သည္သီေပါမင္းသားနန္းရေအာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ဆင္ျဖဴမရွင္တြင္ သားေယာက္က်ၤၤားေလးမရွိဘဲသမီးေတာ္သံုးဦးသာရွိသည္။မိမိ၏သမီးေတာ္တစ္ပါးပါးသို႔မဟုတ္အားလံုး ကိုသီေပါမင္းသား ႏွင့္ စုလ်ားရစ္ပတ္ၿပီး သီေပါမင္းသားကိုနန္းတင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဆင္ျဖဴမရွင္သည္သူ႔စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အ တြက္၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္သည္။၀န္ႀကီးမ်ားလည္းသေဘာတူၾကသည္။ဤတြင္မင္းညီမင္းသားမ်ား သတ္ျဖတ္မႈဆိုသည့္ ကိစၥေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

ဤသို႔ျဖင့္မင္းတုန္းမင္းနတ္ျပည္စံသည့္အခါ သီေပါမင္းသားသည္ ကုန္းေဘာင္ဆက္၏၁၁ဆက္ေျမာက္ ဘုရင္ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။ဆင္ျဖဴမရွင္သည္သီေပါမင္းကိုခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ႀကိဳးစားေသာ္လည္းသမီးေတာ္စုဘုဘုရားလတ္သည္ မိမိ၏ၾကင္ယာ ေတာ္ျဖစ္ေသာ သီေပါမင္းကိုႀကိဳး ကိုင္ခဲ့သည္ဟု သမိုင္းဆရာမ်ားႏွင့္ပါးစပ္ရာဇ၀င္မ်ားကဆုိၾကသည္။

သီေပါမင္းႏွင့္စုဖုရားလတ္တို႔အပါးတြင္ ခစားခဲ့ရေသာ အပ်ဴိေတာ္တစ္ဦးက မိဘုရားေခါင္ႀကီး(စုဘုရားလတ္) သိပ္ထက္ျမက္လြန္းတယ္။သူ႔ကိုဘယ္သူမွရင္မဆိုင္ရဲႀကဘူး။၀န္ႀကီးေတြလည္းရင္မဆိုင္ရဲၾကဘူး။ ဘုရင္ကိုယ္တိုင္လည္း ရင္မဆိုင္ရဲေခ်။ဘယ္သူမွရင္မဆိုင္ရဲၾကဘူး။က်ားကိုရင္ဆိုင္လိုက္ခ်င္ေသးတယ္။ သူ႔ေရွ႕ကုိေရာက္ရင္အားလံုးေၾကာက္ ေနၾကရတယ္။သူေပးတဲ့အမိန္႔ကိုခ်က္ခ်င္းလိုက္လုပ္ၾကတယ္။သူ႔ေရွ႕ေရာက္ရင္ဘုရင္ဟာ ေက်ာင္းသားကေလးလို ျဖစ္ေနတယ္။ စိတ္ဆိုးရင္သူပဲဘုရင္၊ သူပဲဘုရင္မျဖစ္ေနတယ္ဟု စာေရးဆ ရာဖီးလ္ ဒင္းေဟာကိုေျပာျပရာ ဖီးလ္ဒင္းေဟာကသူေရးသားခဲ့ေသာ Thibaw’s Queen (သီေပါမေဟသီ) စာအုပ္၌ ေရးသားေဖာ္ျပထား သည္။

သီေပါမင္းတရားပါေတာ္မူရေသာ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၄၇ခုႏွစ္ကို ဦးေကာင္းလိမ္ထုတ္- သီေပါျပဳတ္ဟူ၍ ရာဇ၀င္သံခိပ္၌ ေန႔နံသင့္ သေကၤတျပဳထားေလသည္။

၁၂၄၇ခုႏွစ္ကိုဦးေကာင္းလိမ္ထုတ္-သီေပါျပဳတ္ဟူ၍ရာဇ၀င္သံခိပ္၌ ေန႔နံသင့္အကၡရာမ်ားျဖင့္သေကၤတျပဳထားေသာ ေၾကာင့္ သမိုင္းသု ေတသီမ်ားအဖို႔ အမွတ္ရလြယ္ကူေသာ္လည္း ကင္း၀န္မင္းႀကီးဦးေကာင္းအဖို႔မွာမူကား ေနာင္သမိုင္းအစဥ္အဆက္ အ႐ုပ္ဆိုးအက်ည္း တန္က်န္ရစ္ခဲ့ေလသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္-

(၁) ကင္း၀န္မင္းႀကီးဦးေကာင္းကသီေပါဘုရင္ကို လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားကာၿဗိတိသွ်တို႔လက္သို႔ေပးအပ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ သီေပါမင္တရား မွာဘုရင္အျဖစ္မွျပဳတ္က်ရသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း

(၂)သုိ႔မဟုတ္ၿဗိတိသွ်တို႔ကကင္း၀န္မင္းႀကီးကိုလိမ္လည္လွည့္ဖ်ားကာသီေပါဘုရင္ကိုဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေသာေၾကာင့္ သီေပါမင္းတရားမွာဘုရင္အျဖစ္မွျပဳတ္က်သြားရသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း အဓိပၸါယ္ႏွစ္မ်ဳိးထြက္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ကင္း၀န္မင္းႀကီး၏လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားမႈေၾကာင့္ သီေပါမင္းတရားပါေတာ္မူရျခင္းဟုတ္မဟုတ္၊ သို႔မဟုတ္ ကင္း၀န္မင္းႀကီးကိုယ္တိုင ၿဗိတိသွ်တို႔အလိမ္ခံရေသာေၾကာင့္ သီေပါမင္းတရားပါေတာ္မူရျခင္းဟုတ္မဟုတ္ဟူေသာျပႆ နာမွာ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားစရာျဖစ္ေနေလသည္။

သီေပါမင္းတရားႀကီးကိုယ္တိုင္ကလည္းကင္း၀န္မင္းႀကီးေၾကာင့္သာမင္းအျဖစ္မွျပဳတ္က်ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကင္း၀န္မင္း ႀကီးအေပၚ တိုက္႐ိုက္စြပ္စြဲထားသည္။ ယင္းစြပ္စြဲခ်က္ကိုအပါးေတာ္ၿမဲဦးစံေရႊက ဂီရိရတနာေဆာင္းပါးမဟာ သီေပါမင္းတရားအတြင္းေရးမ်ား စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ၁၅၌ ေအာက္ပါအတိုင္းမွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ပါသည္။

ကင္း၀န္မင္းႀကီးသည္ ငါ၏ခမည္းေတာ္လက္ထက္က မင္းကေလး၊ ငါ့လက္ထက္က်မွ မင္းႀကီးအႀကီးဆံုးရာထူး သနားေတာ္မူသည္။ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္မွာဘယ္မင္းမွမေပးေသာရာထူးျဖစ္သည့္ မင္းႀကီးမဟာသက္ေတာ္ ရွည္ကိုငါေပးသည္။ ေက်ာက္စီေတာင္ေ၀ွးကို ငါ သနားေတာ္မူသည္။ လက္နက္၀န္ႀကီးရာထူးကို ငါအပ္ႏွင္းေတာ္မူသည္။ ယခုအခါ၎ရာထူးႏွင့္ဆိုလွ်င္သင္းေျမးကိုေပးခ်င္ေသာရာထူးေပးႏုိင္သည္။ တို႔ေမာင္ႏွမ(သီေပါမင္းႏွင့္စုဖုရားလတ္ ကိုဆိုလိုသည္) ကုလားျပည္ေရာက္ရျခင္းမွာလည္း သင္းေၾကာင့္ေရာက္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ငါတို႔မွာဘာကိစၥမွမရွိ၊ အဂၤလိပ္ကတစ္ႏွစ္တစ္သိန္းေပးထားသည္။ ဆင္းရဲဒုကၡမေရာက္၊ ရာဇ၀င္အေစာင္ေစာင္၊ ဗုဒၶ၀င္အေစာင္ ေစာင္၊ ေလာကႀကီးအျဖစ္အပ်က္ကိုၾကည့္လွ်င္ သစၥာပ်က္ေသာသူ၊ ေက်းဇူးရွင္ ေက်းစြပ္ေသာသူသည္ လူခ်မ္းသာေသာ္လည္း စိတ္မခ်မ္းသာ၊စိတ္ခ်မ္းသာေသာ္လည္းလူမခ်မ္းသာ၊ေနာင္ကိုလည္းအၿမဲဒုကၡေရာက္စၿမဲ၊ ေလာကီေလာကုတၱရာ လည္းမေကာင္း။ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္မင္းသည္မုဆိုးပုဏၰားအားေသြးစက္စက္ႏွင့္လမ္းျပ၍ရာဇ၀င္မွာမုဆိုး ေျမၿမိဳသည့္ ပံုကိုဆင္ျခင္....၂၇

အဂၤလိပ္ကိုလိုနီလက္ထက္တြင္ ကင္း၀န္မင္းႀကီး၏ေျမး အလြန္မွဆင္းရဲ၍ အလုပ္ေတာင္းစာကို ၀က္မစြက္၀န္ေထာက္မင္က အတြင္း၀န္ မစၥတာ႐ိုက္စ္သို႔ပို႔ေပးရာ ၁၀ရက္မွ်ၾကာေသာအခါ အလုပ္မရွိ၍မေပးႏိုင္ေၾကာင္းျဖင့္ စာျပန္လိုက္သည့္အေၾကာင္းကို တစ္ေန႔တြင္အပါး ေတာ္ၿမဲဦးစံေရႊကစကားစပ္မိ၍ သီေပါမင္းတရားႀကီးအားေလွ်ာက္တင္ရာတြင္သီေပါမင္းတရားကျပန္လည္မိန္႔ၾကားရင္း ဤကဲ့သို႔စြပ္စြဲ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

သီေပါမင္းတရားႏွင့္ကင္း၀န္မင္းႀကီးတို႔ႏွစ္ဦးမွာတစ္ဦးအေပၚတစ္ဦးေက်းဇူးမားခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးႀကီးမား သေလာက္ေနာက္ ပိုင္း၌ကား တစ္ဦးေပၚတစ္ဦးအာဃာတလည္းႀကီးမားလာၾကသည္ကိုေတြ႔ရွိရသည္။

စင္စစ္သီေပါမင္းဘုရင္ျဖစ္ရျခင္းမွာသီေပါမင္း၏ႀကံရည္ဖန္ရည္ေၾကာင့္မဟုတ္ေပ။ ကင္း၀န္မင္းႀကီးႏွင့္ဆင္ျဖဴမရွင္ မိဘုရားႀကီးတို႔ အ တြင္းက်ိတ္ ကုလားဖန္ထိုးကာနန္းတင္ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္သာ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္လာရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေအာင္နန္းတင္ေပးခဲ့ေသာကင္း၀န္မင္းႀကီး၏ေက်းဇူးႀကီးမားမႈေၾကာင့္လည္း ကုန္းေဘာင္မင္း ဆက္တြင္မည္သည့္မင္းမွ်မေပးဘူးေသာမင္းႀကီးမဟာသက္ေတာ္ရွည္ကို ကင္း၀န္မင္းႀကီးအားသီေပါမင္းတရား ကေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ယင္းနန္းတင္ေပးေသာေက်းဇူးႀကီးမားမႈေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္ပြဲေတာ္နည္းအတိုင္း သီေပါဘုရင္ကစားေတာ္ဖိုက ထမင္းအုပ္ျပင္ကာကင္း၀န္မင္းႀကီးထံ ေန႔စဥ္ပြဲေတာ္ထမင္းအုပ္ပို႔ေပးခဲ့သည္ကိုလည္း ပုဂံ၀န္ေထာက္ဦးတင္က သူ၏ ျမန္မာမင္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုစာတမ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္အဂၤလိပ္အေရးပိုင္အိမ္မွ ေညာင္ရမ္းႏွင့္ေညာင္အုပ္မင္းသားႏွစ္ပါးသည္ (လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူသည့္အတိုင္း) အဂၤလိပ္ပိုင္ နယ္ေျမတြင္ခိုလႈံမည္ဟု မႏၱေလးအဂၤလိပ္သံတဲမွထြက္မည္ျပဳစဥ္က ရန္ေအာင္ျမင့္၀န္ေထာက္ဦးအိုက ၀င္လုရန္ႀကံစည္ခဲ့ဘူးသည္။ဦးအုိ၏အႀကံအစည္ကိုပယ္၍ ဦးေကာင္းကေသနတ္အမႈထမ္း၂၀၀တပ္ အေစာင့္အေရွာက္ျဖင့္ ေဂါ၀ိန္ဆိပ္ကမ္းအေရာက္လိုက္ပို႔ေစျခင္းသည္ ကင္း၀န္မင္းႀကီးအေပၚ သီေပါမင္းကသကၤာမကင္းစရာရွိေလသည္။ေညာင္ ရမ္းေညာင္အုပ္မင္းသားမ်ားသည္မင္းတုန္းမင္းႏွင့္တံတိုင္းရွည္မိဘုရားတို႔၏သားေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎မင္းသား ႏွစ္ပါးသည္ ၁၈၇၈ ခု၊ စက္တင္ဘာလ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ ႐ုပ္ဖ်က္၍သံတဲြ၀င္း သို႔ခို လံႈသြားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္းယင္းအေရးအခင္း၏ေနာက္ပိုင္း၌ကင္း၀န္မင္းႀကီးမွာေသနတ္၀န္ရာထူးမွခ်ခံရၿပီး အရာမေရာက္ေသာ ဥပေဒျပဳအရာရွိဘ၀သို႔ေရာက္သြားခဲ့ေလသည္။ထိုမင္းသားႏွစ္ပါးႏွင့္ပတ္သက္ေနသူစလင္း၊ က်ပင္းႏွစ္ၿမိဳ႕၀န္ ဦးသာထြန္းအားလည္း ၁၈၇၉ခု၊ မတ္လ (၇)ရက္ေန႔တြင္ရထူးမွထုတ္ပယ္ခဲ့ျပန္သည္။ ဦးဖိုးမွာတိုင္းတာမင္းႀကီးျဖစ္လာကာ ၾသဇာႀကီးမားလာသည္။ နန္းတြင္း၌လည္း ကင္း၀န္မင္း ႀကီဂိုဏ္းႏွင့္တိုင္းတာမင္းႀကီးဂိုဏ္းဟူ၍ (၂)ဂိုဏ္းကြဲလာခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ကင္း၀န္မင္းႀကီးေသနတ္၀န္ရာထူးအခ်ခံရသည္အထိသီေပါမင္းအေနျဖင့္ ကင္း၀န္မင္းႀကီးအေပၚသံသယ ၀င္လာသက့ဲသုိ႔ကင္း၀န္မင္းႀကီးအေနျဖင့္လည္း သီေပါမင္းအားနန္းတင္မိျခင္းမွာ မွားေလစြဟု ေနာင္တ(၃)ႀကိမ္ ရဖူး သည္ဟုဆိုသည္။

ယင္းသံုးႀကိမ္မွာ-

(၁) မင္းသားမင္းသမီး မင္းေျမး(၄ဝ)ေက်ာ္အပါအ၀င္ လူေပါင္း(၈ဝ)ေက်ာ္သတ္ျဖတ္ပစ္သည့္အခ်ိန္က တစ္ႀကိမ္

(၂) ေသနတ္ဝန္ရာထူးမွာအခ်ခံရစဥ္ကတစ္ႀကိမ္

(၃) အဂၤလိပ္ႏွင့္စစ္မတိုက္ရန္ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း မရသည့္အခ်ိန္ကတစ္ႀကိမ္၊ ေပါင္းသံုးႀကိမ္ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦး သံသယႀကီးထြားလာရာမွ အာဃာတအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိလာကာ ေနာက္ဆံုးသီေပါဘုရင္ပါ ေတာ္မူရသည့္အျဖစ္သို႔ေရာက္လာခဲ့သည္။

သို႔ကလိုနားက်ည္းသံမ်ားပါေနျခင္းမွာလည္းပါေတာ္မမူမီကေရာပါေတာ္မူၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာပါ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးနား က်ည္းစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ခါးသီးေသာဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ထိေတြ႔ခံစားၾကရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟုဆို ႏုိင္ သည္။

၁၈၈၅ ခု၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၉ရက္ေန႔တြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ သီေပါဘုရင္ႏွင့္မိဖုရားကိုနန္းမွခ်ကာ သူရိယသေဘၤာျဖင့္ရန္ကုန္သို႔ေဆာင္ယူခဲ့သည္။အိႏိၵယႏုိင္ငံသုိ႔မပို႔မီရန္ကုန္ျမစ္လယ္သေဘၤာအေပၚတြင္ (၅)ရက္မွ်ထား သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္သေဘၤာေပၚ၌ သီေပါမင္းႏွင့္စုဖုရား လတ္တို႔ထိုင္ေနေသာစားပြဲ၀ိုင္းက ကုလားထိုင္လြတ္တစ္လံုးတြင္ ဦးၿမဲက၀င္ေရာက္ထိုင္ရာယင္းသုိ႔ေစာ္ကားျပဳမူမႈကိုသီေပါမင္းကေဒါသထြက္လာသည္။ ဤတြင္အဂၤလိပ္စစ္ဗိုလ္က သီေပါမင္းကို သီးခံဖို႔ေတာင္းပန္ၿပီး ဦးၿမဲကိုသေဘၤာေပၚဆင္းခိုင္းရသည္။

ဤသို႔သီေပါမင္းႏွင့္ကုလားထိုင္ယွဥ္ထိုင္သူဦးၿမဲဆိုသူမွာျမန္မာဘုရင္လက္ထက္က ႏိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဂ်ီစီဘီေအ ေခတ္န၀မကြန္႔ဖရင့္တြင္ သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ကာ ရဲရဲေတာက္မိန္႔ခြန္းမ်ားႁမြက္ၾကားခဲ့ေသာ ဒီပဲယင္း၀န္ေထာက္ဦးၿမဲပင္ျဖစ္ သည္။

ဤအေၾကာင္းကိုေနာင္ကႏွစ္ေပါင္း(၃၀)အၾကာ၁၉၂၂ခု၊ဒီဇင္ဘာ(၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ရတနာဂီရိမွရန္ကုန္သို႔ျပန္လည္ေရာက္ ရွိလာေသာ မိဘုရားေခါင္ႀကီးက နဝမကြန္႔ဖရင့္မွျပန္လာေသာသတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ ကထိကဦးသက္တင္အား မိန္႔ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မိဘုရားေခါင္ ႀကီးကဆက္၍ ပါေတာ္မူခ်ိန္ကေနျပည္ေတာ္၌ငၿမဲမရွိပဲ ရန္ကုန္ေရာက္ေနေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ေရာက္ေနျခင္းမွာလည္းျမန္မာအစိုးရႏွင့္ျပင္သစ္အစိုးရတို႔လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်ဳပ္ဆိုမည့္စာခ်ဳပ္ကို အဂၤလိပ္သူလွ်ဳိ အျဖစ္ႏွင့္ယူေဆာင္ၿပီးအဂၤလိပ္မ်ားလက္သို႔ေပးရင္းရန္ကုန္ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ငၿမဲသည္ကင္း၀န္မင္းႀကီးအမိန္႔အရ ယခုက့ဲသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ယင္းစာခ်ဳပ္ကိုငၿမဲခိုးေပးေသာေၾကာင့္သာအဂၤလိပ္တို႔ကအခ်ိန္မဆြဲဘဲ ျဗဳန္းျဗဳန္းဒိုင္းဒိုင္း လာေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စသည့္ျဖင့္နာက်ည္းစြာဆက္လက္မိန္႔ၾကားသြားခဲ့ေသးသည္။

နာက်ည္းမည္ဆိုကနာက်ည္းေလာက္ေပသည္။ကင္း၀န္မင္းႀကီးနန္းတင္ေပးမႈေၾကာင့္ဘုမသိဘမသိ ရွင္ဘုရင္တက္လုပ္ ခဲ့ရေသာ သီေပါဘုရင္အဖို႔ ကင္း၀န္မင္းႀကီးေၾကာင့္ပင္ ဘုမသိဘမသိႏွင့္ရွင္ဘုရင္အျဖစ္မွ ျပဳတ္က်ခ့ဲရ႐ိုးမွန္ခဲ့လွ်င္ မင္းမိဘုရားႏွစ္ပါးစလံုးအေနျဖင့္ ဤထက္နာၾကည္းစရာဘာရွိဦးမည္နည္း။

ယင္းသို႔ကင္း၀န္မင္းႀကီးေၾကာင့္သီေပါမင္းရွင္ဘုရင္အျဖစ္မွျပဳတ္က်ခဲ့ရသည္ဟူေသာစြပ္စြဲခ်က္သည္ မင္းမိဘုရားႏွစ္ပါး သာမဟုတ္အရွင္ႏွစ္ပါး၏သမီးေတာ္မ်ားကလည္းဤအတိုင္းပင္စြပ္စြဲခဲ့ၾကေသးသည္။ထို႔ေၾကာင့္လည္း ထိပ္စုျမတ္ဘုရား ကေလးေခၚ စတုတၳသမီး ေတာ္၏ အေရးေတာ္ပံုစာတမ္းတြင္ -

မႏၱေလးသို႔နန္းရင္း၀န္ႀကီး(ကင္း၀န္မင္းႀကီးကိုဆိုလိုသည္)။ျပန္ေရာက္သည့္အခါမ်ားစြာေသာရဟန္းရွင္လူတို႔က ျမန္မာ တစ္မ်ဳိးသားလံုးကိုကၽြန္အျဖစ္ေရာက္ေအာင္ႀကံစည္ျပဳလုပ္သူဟုယူဆၾက၍၎အားအသက္ဆံုးစီရင္ရန္ ႀကံစည္အားထုတ္ ၾကသျဖင့္ အဂၤလိပ္အစိုးရက ေစာင့္ေရွာက္၍ေနရေၾကာင္း ဟူ၍ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္ကိုေတြ႔ရွိရသည္။

သီေပါမင္းတရားမိဘုရားေခါင္ႀကီးႏွင့္သူတို႔၏သမီးေတာ္မ်ားကကင္း၀န္မင္းႀကီးအေပၚစြပ္စဲြခဲ့ၾကသလို ကင္း၀န္မင္းႀကီး ဂိုဏ္း၊ ကင္း၀န္ မင္းႀကီးအုပ္စုကလည္း သီေပါမင္းတရားအေပၚ အေကာင္းထက္အျပစ္ကိုပို၍ျမင္ၾကသည္။

ကင္း၀န္မင္းႀကီး၏လူယံုလညး္ျဖစ္၊လက္ရင္းတပည့္လည္းျဖစ္ေသာပုဂံ၀န္ေထာက္ဦးတင္ဆိုလွ်င္သူ၏ ျမန္မာမင္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု စာတမ္း၌ သီေပါမင္းတရားအားသိကၡာခ်မွန္းမသိခ်ကာ ေရးသားေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ သီေပါမင္းတရားအား မဒရပ္ပါမင္း ဟုအမည္ကင္ပြန္းတပ္ကာ ႏွိမ့္ ခ်ေခၚေ၀ၚေရးသားခဲ့သူမွာ ပုဂံ၀န္ေထာက္ဦးတင္ပင္ျဖစ္သည္။

အေလာင္းမင္းတရားႀကီးက မြန္တို႔လက္သို႔ပါခဲ့ရေသာ ဟံသာ၀တီေရာက္မင္းတရားႀကီးအား ဟံသာ၀တီပါမင္းဟုမေခၚရ၊ ဟံသာ၀တီ ေရာက္မင္းဟုသာေခၚရမည္။ ဟံသာ၀တီပါမင္းဟုေခၚပါက အေသသတ္ေစဟုအမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးျခင္းကို ပုဂံ၀န္ေထာက္ဦးတင္အေနျဖင့္သတိရဖို႔ေကာင္းေလသည္။ဤတြင္ျမန္မာေ၀ါဟာရတြင္ပါႏွင့္ေရာက္ ႏွစ္ခု၏ အဓိပၸါယ္ကြာျခားမႈကို သတိျပဳရေပမည္။

ထို႔ျပင္ပါေတာ္မမူစဥ္က ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္နန္းတြင္း၌တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ႏိုင္ငံအေရးအခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကိုဟုတ္ တိုင္းမွန္စြာသိရွိခြင့္မရၾကေပ။ သတင္းမွန္မ်ားကိုအမွန္အတိုင္းမသိရသည့္ႏွင့္ ေကာလဟာသတင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးသည္ လူထုအတြင္း၌ပ်ံ႕ႏွံ႕ လ်က္ရွိသည္။ ယင္းေကာလဟာလသတင္းမ်ားအနက္-

(၁)ကင္း၀န္မင္းႀကီးႏွင့္ဆင္ျဖဴမရွင္မိဘုရားႀကီးတို႔၏စာေပးေခၚယူခ်က္အရအိႏၵိယႏုိင္ငံ၌ရွိေသာေညာင္အုပ္ မင္းသားႀကီး သည္စုဘုရားႀကီးႏွင့္လက္ဆက္ကာထီးနန္းသိမ္းပိုက္ရန္အတြက္ၿဗိတိသွ်စစ္သားမ်ားႏွင့္အတူခ်ီတက္လာ ၿပီဟူ ေသာသတင္း။

(၂) အဂၤလိပ္တို႔ကိုတိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳရ။ ခုခံတိုက္ခိုက္လွ်င္သူပုန္ဟု ကင္း၀န္မင္းႀကီးေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္က ျမန္မာစစ္ တပ္မ်ားအား အမိန္႔ထုတ္လိ္ုက္ၿပီဟူေသာသတင္းႏွင့္၊

(၃)သီေပါမင္းတရားသည္သူ၏မိဘုရားသမီးေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ ေရႊဘိုသို႔တိတ္တဆိတ္ထြက္ခြာသြားေတာ့မည္ ဟူေသာတင္းမ်ားသည္ လူထုအတြင္း၌ ပိုမိုပ်ံ႕ႏွံ႕လ်က္ရွိသည္။ ကင္း၀န္မင္းႀကီးကိုယ္တိုင္ကလည္း မႏၱေလးဆိပ္ကမ္းသို႔ ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္မ်ားဆိုက္ေရာက္လာ သည့္အခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ေညာင္အုပ္မင္းသားႀကီးသည္ ၿဗိတိသွ်စစ္သားမ်ားႏွင့္အတူ ခ်ီတက္လာၿပီဟုထင္ေနတုန္းပင္ရွိသည္။သို႔ေသာ္တကယ္ဟုတ္မွဟုတ္ပါ့မလားဟု သံသယတစ္၀က္၀င္ေနဟန္ လည္းတူသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္မႏၱေလးဆိပ္ကမ္းသို႔ ၿဗိတိသွ်စစ္ သေဘၤာမ်ားဆိုက္ေရာက္လာေသာအခါ ကင္း၀န္မင္းႀကီးကသူ၏လူယံုျဖစ္သူ လႊတ္ေတာ္စာေရးေမာင္တင့္အား ကမ္းနားသို႔ေစလႊတ္ကာ ေညာင္ အုပ္ကိုယ္ေတာ္ႀကီးတကယ္ပါ မပါ အၾကည့္ခိုင္းလုိက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းလႊတ္ေတာ္စာေရးေမာင္တင္ကား ၿဗိတိသွ် လက္ထက္၌ပုဂံ၀န္ေထာက္မင္းဦးတင္အေနျဖင့္ ထင္ရွားလာသူျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္မ်ားႏွင့္အတူေညာင္အုပ္မင္းသားႀကီးခ်ီတက္လာၿပီဟုကင္း၀န္မင္းႀကီးသာမဟုတ္၊ ဆင္ျဖဴမရွင္ မိဘုရားႀကီးကပါထိုစဥ္ကထင္မွတ္ေနတုန္းပင္ျဖစ္ဟန္တူသည္။ယင္းသုိ႔ထင္မွတ္မႈေၾကာင့္ပင္ ေရႊဘိုသို႔သီေပါဘုရင္ထြက္ ခြာေရးအစီအစဥ္ကို ကင္း၀န္ မင္းႀကီးႏွင့္အတူ ဆင္ျဖဴမရွင္မိဘုရားႀကီးကပါ မပ်က္ပ်က္ေအာင္ဖ်က္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရေပသည္။

ေရႊဘိုထြက္ခြာေရးအစီအစဥ္မွာသီေပါဘုရင္ကိုယ္တိုင္ကင္း၀န္မင္းႀကီးႏွင့္ ဆင္ျဖဴမရွင္မိဘုရားႀကီးတို႔မသိေအာင္ စီစဥ္ေသာ ၿဗိတိသွ်စစ္ တပ္ႀကီးမ်ားေနျပည္ေတာ္ႏွင့္နီးကပ္လာ၍ ဟန္ပံုမေပၚေတာ့ေၾကာင္းသိရွိရေသာအခါ သီေပါမင္းတရားကလာသာေသာညတညတြင္မိုးညႇင္းမင္းသမီး၊ပင္းယမင္းသမီးတို႔ကိုပါ သူႏွင့္အတူလိုက္ရန္အမိန္႔ရွိသည္။ ေရႊေငြပစၥည္းမ်ားကိုအထုပ္ႀကီးထုပ္၍ကေလးမင္းသမီးကို ေတာရဘုရားမွာေစာင့္ေနေစသည္။ ေရႊ၊ ေငြပစၥည္းစသည္မ်ားကို ဆင္၊ ျမင္း၊ လူအထမ္းႏွင့္တင္၍ လက္နက္ကိုင္အမႈထမ္းမ်ားလည္းအ သင့္ေစာင့္ဆုိင္းေနေစသည္။

ထိုအခ်ိန္၌အသိမေပးဘဲထားေသာကင္း၀န္မင္းႀကီသိရွိသြားရာ၊သိလွ်င္သိျခင္းသီေပါဘုရင္အေရွ႕သို႔၀င္လာၿပီးအဂၤလိပ္မ်ား လာၿပီ၊သူတို႔အလိုရွိရာေတာင္းဆိုစာခ်ဳပ္၍ျပန္မည္အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ထြက္ေတာ္မမူပါႏွင့္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္း ပန္ေလွ်ာက္တင္သည္။

သို႔ေသာ္သီေပါမင္းတရားကအဂၤလိပ္မ်ားသည္တစ္ခါမဟုတ္၊ႏွစ္ခါမဟုတ္၊အခါခါရွိၿပီ။တစတစႏွင့္တိုင္းျပည္ ကုန္ေအာင္ယူ လိမ့္မည္ထင္သည္။အခ်ဳပ္လွ်င္လည္းမင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ခ်ဳပ္ရစ္ၾက။ေနာက္က်ဳပ္သေဘာတူလက္မွတ္အလိုရွိလွ်င္လည္းစာခ်ဳပ္ ကိုက်ဳပ္ရွိရာေရႊဘို သို႔ပိုလိုက္ဟု ျပန္မိန္႔ေတာ္မူသည္။

ဤတြင္ကင္း၀န္မင္းႀကီးလည္းသူ၏ၾသဇာသီေပါဘုရင္အေပၚမစူးရွေတာ့ေၾကာင္းရိပ္မိသျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းဆင္ျဖဴမရွင္ မိဘုရားႀကီးထံ၀င္ၿပီးဘုရင္မင္းျမတ္ေရႊဘိုသို႔ထြက္ေတာ္မမူရေအာင္တားေပးေသာ္မူပါရန္ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္တင္ ျပန္သည္။

ထိုအခါဆင္ျဖဴမရွင္မိဖုရားႀကီးသည္သီေပါမင္းတရားထံသုိ႔၀င္ေရာက္ကာေရႊဘိုသို႔မထြက္ပါႏွင့္၊ သမီးေတာ္မ်ားက လည္းငယ္ပါေသးသည္။ ႏွမေတာ္ကလည္းမက်န္းမမာ ကိုယ္၀န္အရင့္အမာႏွင့္ လမ္းမွာဒုကၡေရာက္ၾကပါလိမ့္မည္။ အဂၤလိပ္မ်ားထပ္လာသည္မွာဘာမွစိုးရိမ္ဖို႔မရွိ။ အလိုရွိရာေတာင္းဆိုစာခ်ဳပ္ၿပီး ျပန္ၾကပါလိမ့္မည္အမွန္ပါ ဟု ကင္း၀န္မင္းႀကီး၏ေလေပါက္အတုိင္းမိန္႔ဆိုတားျမစ္ေတာ္မူသည္။ သီေပါမင္းတရားမွာလည္း ေယာကၡမေတာ္မိဖုရားႀကီးကို ငယ္ေၾကာက္ျဖစ္သည့္အတုိင္း ဆိတ္ဆိတ္ေန၍စဥ္းစားေနဆဲ ကင္း၀န္မင္းႀကီး သည္အတြင္းေတာ္မွထြက္ခဲ့သည္။ အျပင္သို႔ေရာက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ရွင္ဘုရင္ေရႊဘိုသို႔ထြက္ေတာ္မမူ ဆင္၊ ျမင္း၊  ပစၥည္း၊ ဘ႑ာ အားလံုးသိမ္းလိုက္ၾက၊ ေနာက္ ငါ့အမိန္႔မရွိလွ်င္ မည္သူမွ်နန္းေတာ္သို႔အ၀င္အထြက္မရိွေစရ ဟုေျပာဆိုအမိန္႔ထုတ္လုိက္ေသာေၾကာင့္ ေရႊဘိုသို႔သီေပါဘုရင္ထြက္ခြာေရးအစီအစဥ္မွာ ပ်က္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကိုသီေပါမင္းတရားႀကီးသည္ရတနာဂီရိ၌စံေနေတာ္မူစဥ္သူ၏ပါးေတာ္ၿမဲျဖစ္ေသာ ဦးစံေရႊအားျပန္ လည္အမိန္႔ရွိဖူး ေၾကာင္းျဖင့္ ဂီရိရတနာ ေဆာင္းပါးမဟာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကင္း၀န္မင္းႀကီးသည္ေရႊဘိုသို႔သီေပါဘုရင္ထြက္ခြာမသြားျဖစ္ေအာင္မျဖစ္မေနတားျမစ္ခဲ့႐ံုသာမဟုတ္ေသး။ ယင္းေရႊဘို သို႔ထြက္ခြာေရးအစီအစဥ္ကိုထိုအခ်ိန္ကစေလဒင္အားစကားရိပ္ဖြင့္ေျပာျပခဲ့ဖူးေသးေၾကာင္း ကာနယ္စေလဒင္ အစီရင္ခံစာ၌ ေတြ႔ရွိေနရသည္။

ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ျမန္မာႏိုင္ငံကိုသိမ္းပိုက္ၾကရာ၌စစ္ေရးတာ၀န္ခံမွာဂ်င္နရယ္ပရင္ဒါဂတ္ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရးတာ၀န္ခံမွာကာနယ္ စေလဒင္ျဖစ္ သည္။

မႏၱေလးဆိပ္ကမ္းသို႔ၿဗိတိသွ်စစ္သားမ်ားဆိုက္ကပ္ၿပီးေနာက္ကာနယ္စေလဒင္ကသူႏွင့္ကင္း၀န္မင္းႀကီးတို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးကာျမန္မာ ဘုရင္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအား သိမ္းယူေရးအစီအစဥ္လုပ္ၾကပံုမ်ားကို ကာနယ္စေလဒင္က ၁၈၈၅ခု ဒီဇင္ဘာလ(၁၆)ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ အိႏိၵအစိုးရ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနအတြင္း၀န္ထံသို႔ အစီရင္ခံရာတြင္-

ထိုေန႔နံနက္စံုစမ္းေမးျမန္း၍သိရွိရသမွ်မွာနံနက္၉နာရီအခ်ိန္ထိေအာင္ သီေပါဘုရင္သည္နန္းေတာ္အတြင္း၌ ရွိေသးေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တိမ္းေရွာင္ေန၍အသင့္ျပင္ဆင္ၿပီးရွိေၾကာင္း၊ ဆင္းအစီး၅၀ႏွင့္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ကၽြန္ယံုေတာ္တပ္စုသည္ မႏၱေလးအထက္၁၂မိုင္ ခန္႔အကြာတြင္ရွိေသာ ရွိမၼကား၌အသင့္ေစာင့္ေနၾကလ်က္ သီေပါဘုရင္အားမုဆိုးဖိုသို႔ေဆာင္ပို႔ရန္ျပင္ဆင္ေနၾကေၾကာင္းစသည္တို႔ပင္ျဖစ္သည္...စသည္ျဖင့္ေရႊဘိုသို႔ သီေပါဘုရင္ ထြက္ခြာေရးအစီအစဥ္ကိုသူၾကားသိထားရသည့္အတိုင္းထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။ထို႔ေနာက္အစီရင္ခံ စာတစ္ ေနရာတြင္-

မိနစ္အနည္းမွ်အၾကာအမတ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ကင္း၀န္မင္းႀကီးကိုဆိုလို)သည္ဆင္စီးလ်က္ခရီးျပင္းႏွင္လာသည္ကို အေ၀းမွျမင္ ရပါသည္။ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သၿပီးေနာက္ အမတ္ခ်ဳပ္ႀကီးေျပာေသာစကားတို႔မွာ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ် စစ္သားမ်ားနန္းေတာ္တြင္းသို႔မ၀င္ပါေစႏွင့္၊မိတ္ေဆြကၽြႏု္ပ္ႏွင့္အတူပင္လုိက္ခဲ့မည္လားစသည္တို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္အမတ္ခ်ဳပ္ႀကီးကနန္းေတာ္တြင္းသို႔၀င္ၾကမည္ဆိုလွ်င္မည္သို႔ျဖစ္ပ်က္ကုန္မည္ကိုမသိႏိုင္ သီေပါဘုရင္တိမ္း ေရွာင္ထြက္ခြာရန္အႀကံျပဳေနသည္ကိုစကားရိပ္၍ေျပာဆိုသျဖင့္ကၽြႏ္ုပ္လည္းနန္း ေတာ္တြင္းသို႔၀င္လိုက္ရန္ သေဘာတူညီလုိက္ပါသည္ဟူ၍ေရႊဘိုသို႔သီေပါဘုရင္တိမ္းေရွာင္ထြက္ခြာမည့္အႀကံကိုကင္း၀န္မင္းႀကီးကသူ႕ အားစကား ရိပ္ ဖြင့္ဟေျပာဆိုေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသးသည္။

ပါေတာ္မူမည့္ဆဲဆဲအခ်ိန္က ေရႊဘိုသို႔သီေပါဘုရင္ထြက္ခြာတိမ္းေရွာင္သြားေရးကိစၥသည္ ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕၀ွက္(လ၀-၁)ႏိုင္ငံေရးကိစၥႀကီးျဖစ္သည္။ေခါင္းမီးေလာင္မတတ္အေရးႀကီးလွေသာထိုအခ်ိန္တြင္ အထူးလွ်ိဳ႕၀ွက္ထား ေရးႏိုင္ငံေရးကိစၥႀကီးကို ကင္း၀န္မင္းႀကီးကဲ့သို႔ ေသာတာ၀န္အရွိဆံုးအမတ္ခ်ဳပ္ႀကီး(နန္းရင္း၀န္ႀကီး)တစ္ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံအားသိမ္းယူရန္ေရာက္ရွိလာသည့္ရန္သူၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕သမားစေလဒင္ကိုတည့္တည့္ျဖစ္ေစ၊ အရိပ္အႁမြက္ ျဖစ္ေစ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ်ဖြင့္ဟမေျပာထိုက္ေပ။ ယင္းႏွင့္တစ္ဆက္တည္းပင္-

အဂၤလိပ္တို႔ကိုခုခံတိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳရ၊ ခုခံတိုက္ခိုက္လွ်င္သူပုန္ဟူေသာ ကင္း၀န္မင္းႀကီးေခါင္းေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္၏အမိန္႔ကိုလည္းေကာင္း၊တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆက္စပ္ၾကည့္႐ႈလိုက္ပါက ကင္း၀န္မင္းႀကီးဦးေကာင္း ကလိမ္ထုတ္ေပးလိုက္ေသာေၾကာင့္သီေပါမင္းတရားမင္းအျဖစ္မွျပဳတ္က်ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု အခ်ဳိ႕ကေကာက္ခ်က္ ခ်မိေၾကာင္းခ်မိၾကေပလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္မ်ားႏွင့္အတူေညာင္အုပ္မင္းသားႀကီးခ်ီတက္လာၿပီဟုကင္း၀န္မင္းႀကီးအေနျဖင့္ တကယ္ယံုၾကည္ ေနေသာေၾကာင့္အထက္ပါသမုိင္းကြင္းဆက္သံုးခုကိုျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟူ၍ ေနာက္ထပ္သမိုင္းကြင္းဆက္တခုကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ပါမူကား ကင္း၀န္မင္းႀကီးဦးေကာင္းကိုယ္တိုင္ ၿဗိတိသွ်တို႔၏အလိမ္ခံရေသာေၾကာင့္သာ သီေပါမင္းတရားမင္းအျဖစ္မွျပဳတ္က်ရျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ရမည္ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ျပင္နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို (၁၄)ရက္ႏွင့္ႏိုင္ေအာင္တိုက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဗမာ့ေတာ္လွန္ ေရးအင္အားစုမ်ား၏ ပုန္ကန္မႈကို(၁၀)ႏွစ္ၾကာေအာင္ႀကိဳးစားတိုက္ခိုက္မွ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ေလသည္။

ထိုအခ်ိန္ကၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕၏မျဖစ္မေနလိုအပ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးႏွင့္တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးတို႔ျဖစ္ရာ ယင္းႏွစ္မ်ဳိးစလံုးအ တြက္ကင္း၀န္မင္းႀကီးသည္ နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်တို႔အားအကူအညီမ်ားစြာေပးခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးအတြက္ ၀န္သိုေစာ္ဘြားႀကီးဦးေအာင္ျမတ္အစရွိေသာ ဗမာ့ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားကို နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရထံလက္နက္ခ်ေအာင္ကင္း၀န္မင္းႀကီးသည္ႀကိဳးစားေပးခဲ့သည္။ သူ၏ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္လက္နက္ ခ်သူမ်ားလည္းရွိသည္။မခ်သူမ်ားလည္းရွိသည္။သုိ႔ေသာ္သူ၏ႀကိဳးပမ္းမႈမွာအထုိက္အေလ်ာက္အတိုင္းအတာ တခုအထိ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ေလသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္လည္း ၁၈၉၅ခုႏွစ္တြင္ တရား႒ာနခ်ဳပ္မင္းႀကီး ဘားဂ်က္၏တိုက္တြန္းခ်က္အရ ကင္း၀န္မင္းႀကီးသည္ဓမၼသတ္ႀကီးက်မ္းႀကီးႏွစ္က်မ္းကိုစီစဥ္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ယင္းတို႔မွာ(၁)စာမ်က္ႏွာ ၈၃၉စာမ်က္ႏွာ ရွိေသာ၃၆ေစာင္တြဲအေမြမႈခန္းဓမၼသတ္ႀကီးႏွင့္(၂)စာမ်က္ႏွာ၆၂၇မ်က္ႏွာရွိေသာ၃၄ေစာင္တြဲအိမ္မႈ ဓမၼသတ္ႀကီး တို႔ျဖစ္သည္။

နယ္ခ်ဲဲ႕အစိုးရအေပၚကင္း၀န္မင္းႀကီးကူညီမႈေက်းဇူးျပဳမႈမ်ားကားႀကီးမားလွေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္းကင္း၀န္ မင္းႀကီးတစ္ေယာက္ကို၎တို႔ဘက္မွရရွိထားျခင္းသည္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကိုတ၀က္ရရွိထားျခင္းႏွင့္ညီမွ်သည္ဟု နယ္ခ်ဲ႕ ၿဗိတိသွ်တို႔ကအဆိုျပဳခဲ့ၾကသည္။ ယင္း ေၾကာင့္လည္းကင္း၀န္မင္းႀကီးကို ျပန္လည္ေက်းဇူးတုန္႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံကိုၿဗိတိသွ်တို႔သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ၂ႏွစ္အၾကာ သကၠရာဇ္၁၂၄၉ ခုႏွစ္(ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၈၇)တြင္ ၀ိတိုရိယဘုရင္မႀကီးက  ကင္း၀န္မင္းႀကီးအား အိႏၵိယမဟာအတုလတာရာသဟာရ (C.S.I)ဘြဲ႔တံဆိပ္ခ်ီျမႇင့္ခဲ့သည္။ ကိုယ္ေရးရာဇ၀တ္မႈမွအပ ကင္း၀န္မင္းႀကီး အား႐ံုးေတာ္မွအဆင့္အေခၚမရွိေစရဟူေသာ အထူးအမိန္႔တစ္ရပ္ကိုလည္း ထိုေရႊရတုသဘင္အထိမ္းအမွတ္ပြဲမွပင္ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ သည္။

ထို႔ျပင္၁၈၉၇ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္၏ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ မင္းတိုင္ပင္အမတ္ေနရာကိုလက္ခံခဲ့ေလသည္။

သကၠရဇ္၁၂၅၀ျပည့္ႏွစ္(ခရစ္၁၈၈၈)တြင္ကားၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရသည္ကင္း၀န္မင္းႀကီးအားအၿငိမ္းစားပင္စင္လ စာေပး အပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ သည္။

ပင္စင္လစာရရွိၿပီး ႏွစ္ေပါင္း၂၀အၾကာ ၁၂၇၀ျပည့္ႏွစ္ ၀ါဆိုလဆန္း၃ရက္ (ခရစ္၁၉၀၈၊ ဇြန္လ၃၀ရက္) အဂၤါေန႔နံနက္၅နာရီတြင္ ကင္း၀န္ မင္းႀကီးမႏၱေလးၿမိဳ႕၎ေနအိမ္၌ကြယ္လြန္ခဲ့ရာ ထိုအခ်ိန္၌သူ၏အသက္မွာ ၈၆ႏွစ္ ၄ လ၂ရက္ (၈၇)ရွိၿပီျဖစ္သည္။ အာဠာ၀ီတံခါးမွခ်လာ ေသာ ၎၏အသုဘ၌ အဂၤလိပ္စစ္ရဲျမင္းတပ္ကၿခံရံ၍ပင္ ဘင္ခရာတီးမႈတ္၍မသာပို႔ေစသည္။ ကြယ္လြန္သည့္ေန႔တြင္လည္း ၀မ္းနည္း ျခင္းအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ႐ံုးပိတ္ေပးသည္။ ျမန္မာမွဴးမတ္အရာရွိႀကီးတစ္ဦး၏အသုဘ၌ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ခ်ီး ေျမာက္လိုက္ျခင္းမွာ ထိုအႀကိမ္သည္ပထမဆံုးအႀကိမ္ပင္ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိသွ်အစိုးရကယင္းကဲ့သို႔ခ်ီးေျမႇာက္မႈမ်ားကိုအခ်ဳိ႕ကအံ့ၾသၾကသည္။စင္စစ္မႈအံ့ၾသစရာမဟုတ္ေပ။ ကင္း၀န္မင္းႀကီး ကနယ္ခ်ဲ႕အစိုးရအားကူညီမႈမ်ားေပးမႈေၾကာင့္ကင္း၀န္မင္းႀကီးတစ္ေယာက္ကို၎တုိ႔ဘက္မွရရွိထားျခင္းသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတစ္၀က္ကိုရရွိထားျခင္းႏွင့္ညီမွ်သည္ဟူေသာနယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်အစိုးရအဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္ႏႈိင္းစာလွ်င္ သို႔ကလိုခ်ီး ေျမႇာက္မႈမွာ နည္းပင္နည္းေနေသးသည္ဟုဆိုရေပမည္ျဖစ္ သည္။

အာစရာဘိဓဇသီရိပ၀ရရာဇဂု႐ုဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ရ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕၊ သိမ္ေတာ္ဆရာေတာ္ျပဳစုေသာ ဂႏၶလကစကၠေဇာတိ႒ဒီပနီ က်မ္း၌မူ-

သီေပါမင္းႏွင့္စုဖုရားႀကီး၊ စုဖုရားလတ္တို႔ကို မင္းမိဘုရားအျဖစ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ျခင္းမွာ ဆင္ျဖဴမရွင္မိဘုရားႀကီးႏွင့္ ကင္း၀န္မင္းႀကီးတို႔၏အစီအမံျဖစ္သည္။ ယင္းအစီအမံေအာင္လည္းေအာင္ျမင္သည္။ သို႔ေသာ္ရာဇဘိေသကသဘင္၊ မေဟသီဘိေသကသဘင္မ်ား က်င္းပၿပီး သည့္ေနာက္တြင္ သမီးေတာ္ႏွစ္ပါးလံုးနန္းမေတာ္မိဘုရားမ်ားမျဖစ္ေတာ့ပဲ စုဘုရားလတ္တစ္ဦးတည္းသာ နန္းမေတာ္မိဘုရားေခါင္ႀကီးျဖစ္ ေနသျဖင့္ မယ္ေတာ္ဆင္ျဖဴမရွင္မိဘုရားႀကီးမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္စိတ္ပ်က္ခဲ့ရသည္။

စာအညြန္း

*Lord Lytton

**Lord Cranbrook

၁၇။A.C Banerjee. British Relations with Burma, (1826 – 1886) Bombay. The       National Information & Ltd., 1964 P.33

***Mr.Shaw

၁၈။ British Relations with Burma p 33 – 34

၁၉။ D.GE Hall Europe and Burma London Oxford 1945. P University Press 162

၂၀။ Dr.Maung Maung, Burma in the Family of Nations; 1956. P 57 – 58

၂၁။ Dorolthy Woodman, The Making of Burma. 1962. P 217

*Capt.Trevelec

*Chandernagon

**Challemell Lacour

၂၂။ ေဒါက္တာခင္ျမၾကဴ၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ျမန္မာ ျပင္သစ္ဆက္ဆံေရး၊ စာ ၁၅၆ - ၁၅၇

*Fnancois Deloncle

၂၃။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ျမန္မာ - ျပင္သစ္ ဆက္ဆံေရးသမိုင္း၊ စာ ၁၅၈ - ၁၆၁

*Lord Lyons

*Monsieur Hass 

*Bryce

**Maxwell

၂၄။ အေျချပ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္း (ဒုတိယတြဲ၊ ပထမပိုင္း) စာ ၃၁၆။

*(Lord Dufferin)

၂၅။ ကုန္းေဘာင္ဆက္ မဟာရာဇဝင္ႀကီး (တ)တြဲ စာ ၇၀၇


၂၆။ British Rule and Before Vol,(1) p 84 – 85