ေမာင္လွ်ပ္စစ္ - စြန္႔စားသင့္က စြန္႔စားရာ၏

စြန္႔စားသင့္က စြန္႔စားရာ၏
ေမာင္လွ်ပ္စစ္
နုုိ၀င္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၃ကြၽန္ေတာ္သည္ အႀကီးတန္းအင္ဂ်င္နီယာႀကီးတစ္ေယာက္မဟုတ္ပါ။ အငယ္တန္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာေလး တစ္ဦးသာျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းမွာပင္အငယ္တန္းအင္ဂ်င္နီယာသင္တန္း တက္ေရာက္ၿပီး မိသားစုစား၀တ္ေနေရးအေျခအေနအရ မေလးရွား၊ စကၤာပူႏိုင္ငံမ်ားတြင္သြားေရာက္ အလုပ္ရွာေဖြလုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္ပသို႔သြားေရာက္ခဲ့စဥ္က အခက္အခဲပင္ပန္းစြာလုပ္ကိုင္ရပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ က႑ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နည္းပညာ၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံုစနစ္စသည့္အေတြ႕အႀကံဳအထိုက္အေလွ်ာက္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္လြန္မ်ားတြင္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၿပီး စုေဆာင္းထားသည့္အရင္းအႏွီးျဖင့္ မိသားစု တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္ေထာင္ကာ ရင္းႏွီးစားေသာက္ခဲ့ရပါသည္။ စီးပြားေရးသမားႀကီးေတာ့ ျဖစ္မလာေသးပါ။ မိသားစုစားႏိုင္၊ ေနႏိုင္အဆင့္ေတာ့ရွိလာပါသည္။ ခက္သည္က ကြၽန္ေတာ္၏မိသားစုလုပ္ငန္းေလးမွာ လွ်ပ္စစ္မီးကိုအေျခခံရ သျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးပံုမွန္ရရွိေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္လုပ္ကိုင္ေနခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မျပည့္ခဲ့ေပ။ မၾကာခဏ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈဒဏ္ကိုခံရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေန႔လံုးေပါက္ျပတ္ေတာက္သျဖင့္ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ ပါ။ မေလးရွား၊ စကၤာပူလိုအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရသူ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ အမိႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္သည္ဒဏ္ကိုခံရျခင္းမွာ အလြန္ေဒါသထြက္စရာျဖစ္ခဲ့သလို ၀မ္းလည္းနည္းခဲ့ရပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျပည့္အ၀မသံုးစြဲရျခင္းမွာ အစိုးရေၾကာင့္လား၊ နည္းစနစ္မွားေတြေၾကာင့္လား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးတြင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ေလ့လာမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္လား၊ လားေပါင္းမ်ားစြာ ေတြးရင္း ေ၀ခြဲမရျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္းက အလုပ္ကိစုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရာမိတ္ေဆြအားမေတြ႕ရသျဖင့္ ၄င္းအားထိုင္ေစာင့္ရင္၏ဧည့္ခန္းစားပြဲေပၚရွိ ျပည္တြင္းထုတ္ဂ်ာနယ္အေဟာင္း မ်ားကိုဖတ္ရႈခဲ့စဥ္ ဇူလိုင္လထုတ္ Weekly Eleven News ဂ်ာနယ္ပါ ေဆာင္းပါးရွင္ထြန္းႏိုင္ဆိုသူ၏ “ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မလံုေလာက္မႈျပသ၁နာႏွင့္ ပုဂၢလိကဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ “ ေဆာင္ပါးကိုဖတ္လိုက္ရပါသည္။ ေဆာင္းပါးရွင္မ်ာ ျမန္မာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုပ္ငန္းမွ(အၿငိမ္းစား) ပညာရွင္တစ္ဦးဟုထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာ ေဆာင္ပါးရွင္သည္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ရၿပီး ဆိုရွယ္လစ္အေတြးအေခၚမ်ားလႊမ္းမိုး ေနေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆရာသမားမ်ားလက္ေအာက္တြင္ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ရခဲ့သျဖစ္ေပရာ ၄င္း၏စဥ္းစားေတြးေခၚပံု၊ ယူဆပံု တို႔သည္ ဆိုရွယ္လစ္အေတြးအေခၚမ်ားလႊမ္းမိုးမွန္းမသိ လႊမ္းမိုးခံေနရသည္ကို ၄င္းကိုယ္တိုင္မသိရွိျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ(Top Down Management)မွ (Bottom up Management)သို႔ ေျပာင္္းလဲဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းကာ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို စည္းရံုးဆြဲေဆာင္ေနမႈ ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာမည့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ရရွိလာမည္ကို ျပည္သူ အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးစြာျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ေဆာင္းပါးရွင္၏အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားသည္ Anti-Investment ျဖစ္မွန္း မသိ ျဖစ္ေနပံုကို ေဆာင္းပါးရွင္ကိုယ္တိုင္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္သင့္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈက႑တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွသာခ်ဳပ္ကိုင္ထားလိုျခင္း၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏စြန္႔စားလိုစိတ္နည္းပါးေနျခင္း ေရွးရိုးဆိုးရွယ္လစ္၀ါဒစြဲကို မေဖ်ာက္ပစ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ရွိသိျမင္လာၿပီး ယခုဒီစာကို ေရးသားလိုက္မိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုေရးသားမႈသည္ ျပည္တြင္းရွိပညာရွင္မ်ားအပါအ၀င္ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ် ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈသေဘာမပါဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအေပၚထားရွိသည့္ စိတ္ရင္းေစတနာျဖင့္ ေရးသား မိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဆရာထြန္းႏိုင္၏ေဆာင္းပါးတြင္ ပုဂၢလိကဓာတ္အားထုတ္လုပ္သူမ်ား(Independent Power Producer-IPP)၏ အေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရကနစ္နာမည့္အေျခအေနမ်ားအား ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားကိုနမူနာေပးေထာက္ျပကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္းကို အစိုးရကသာခ်ဳပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး ပုဂၢလိက က႑ကိုအားမေပးသင့္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္မိပါသည္။ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိသည္မွာ မွန္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လုပ္ငန္းကိစုရပ္မ်ားတြင္ အားနည္း ခ်က္ႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ား ဒြန္တြဲျဖစ္တည္ေနမႈကို ေမ့ေလ်ာ့မထားသင့္ေပ။ ကြၽန္ေတာ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရသည့္ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံ၏ဖခင္ႀကီးဟု ျပည္သူမ်ားေလးစားခဲ့သည့္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းလီကြမ္ယူ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုအတုယူေစခ်င္ပါသည္။ လီကြမ္ယူသည္ ၁၉၆၀-၁၉၇၀ ကာလမ်ားတြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္  လူတိုင္းကိုယ္ပိုင္အိမ္ရရွိေရး စီမံကိန္းကိုစတင္ခဲ့ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက အိမ္ရာမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းကသာ တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ လီကြမ္ယူကမူ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားကသာေဆာက္လုပ္သင့္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားတြင္ နည္းပညာ ႏွင့္ဟန္ပန္မ်ားရွိၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္စနစ္မ်ားရွိသည္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိသည္၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကသာေဆာက္လုပ္ပါက မသမာမႈမ်ားေပၚေပါက္ကာ အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းေသာ၊ စရိတ္စကႀကီးမားေသာ စီမံကိန္း(Wasted Project)မ်ားသာ ျဖစ္လာမည္စု သံုးသပ္ခဲ့သည္၊ ယေန႔တြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံေနျပည္သူမ်ား၏ (၉၀%)မွာ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ရာမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေနေပၿပီ၊ ပင္စင္စား ၀န္ထမ္းကအစအိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ရွိေနၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ေတာ့ကြာလွၿပီ။

ယခုအခ်ိန္ကာလသည္ အစိုးရက ေနရာတကာလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္မသင့္ေတာ့ေပ။ ပုဂၢလိက က႑ကိုဦးစားေပး လုပ္ကိုင္ေစၿပိး အၿပိဳင္အဆိုင္လုပ္ကိုင္မွသာတိုေတာင္းသည့္ကလာအတြင္း ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၀င္လာေအာင္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ ဖိတ္ေခၚေနၾကရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲမိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၀င္လာေအာင္ အားထည့္စည္းရံုးေနရသည္မွာ မဆန္းပါ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားပင္လွ်င္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳေနရဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ မီးမ်ား လင္းထိန္ေနသည္မွာ အစိုးရကဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈကိုတာ၀န္ယူလုပ္ကိုင္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ အေမရိကန္၊ ဥေရာပ နုိင္ငံမ်ား၊ အာရွတစ္ခြင္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ စကၤာပူ၊ မေလးရွားႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔သည္ပင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕ (Economic Development Board)မ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီး ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကို စိစစ္ေပးအပ္လုပ္ကိုင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈအားလံုးကိုပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားကသာ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဆာင္းပါးရွင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ပုဂၢလိကဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ က်သင့္ သည့္(Independent Power Producer-IPP)မ်ား၏ ရင္းႏွီးေငြကို အစိုးရမ်ားကစိုက္ထုတ္က်ခံေနရသည္ဆိုသည္မွာလည္းမဟုတ္ပါ။ ေဆာင္းပါးရွင္သည္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈေငြႏွင့္ လစဥ္ဓာတ္အားခေပးရေငြတို႔ကို စနစ္တက်ခြဲျခားသိျမင္ပံုမရဘဲ (Independent Power Producer-IPP)မ်ားကို အဆိုးျမင္၀ါဒျဖင့္ ေဖာ္ျပလိုေသာေၾကာင့္ ကိန္းကဏန္းမ်ားကို စိစစ္ေလ့လာမႈအပိုင္းတြင္ အားနည္းခဲ့မႈကို ၀မ္းမနည္းဖြယ္ရာေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ အစိုးရသည္ ပုဂၢလိကဓာတ္အားလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ရွိလာသည့္ဓာတ္အားကို လက္ကားရယူၿပီး လက္လီျပန္ေရာင္းသည့္သေဘာပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ(၁၀၀)မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ဓာတ္အားစက္ရံုတစ္လံုးအတြက္ ရင္းႏွီးမတည္ေငြ ေဒၚလာသန္း(၁၂၀)မွ သန္း(၁၄၀)အၾကားရွိမည္ဆိုပါစို႔၊ အစိုးရက အဆိုပါရင္းႏွီးမတည္ေငြအားလံုးကို(Independent Power Producer-IPP)ထံ ေပးေခ်ရျခငးမဟုတ္ဘဲ စက္ရံုမွလစဥ္ထုတ္လုပ္သည့္ဓာတ္အားအတြက္ ေဒၚလာ(၂)သန္းခန္႔ကိုသာယာယီစိုက္ထုတ္ေပး ထားရၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားထံမွလည္း လစဥ္ျပန္လည္ေကာက္ခံရျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရသည္ ဓာတ္အားကို(Independent Power Producer-IPP)ထံမွ ၀ယ္ယူၿပီး ျပည္သူႏွင့္စက္မႈဇုန္မ်ားကို တစ္ဆင့္ခံျပန္လည္ေရာင္းခ်ေသာ Wholesale Buyer ႏွင့္ Retail Seller အျဖစ္တာ၀န္ယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ယာယီေငြေၾကးစီးဆင္းမႈကို စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္သာရွိပါသည္။ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ မကၠဆီကို ၊ စကၤာပူႏွင့္ ၾကြယ္ခ်မ္းသာၿပီး ေရနံထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ၏ အသီးအပြင့္မ်ားကိုခံစားေနၾကၿပီျဖစ္ေပသည္။ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ား၏ အစိုးရမ်ားမွာ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္သူအျဖစ္သာ ကုိင္တြယ္ေပးေနေပသည္။

အက်ဳိးအျမတ္မွာ အစိုးရကေငြလံုးေငြရင္းမစိုက္ထုတ္ရဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ ေသာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို (Independent Power Producer-IPP)မ်ား၏ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ဓာတ္အားကို၀ယ္ယူၿပီး တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးယႏၲရား မ်ားကိုတြန္းအားေပး ေမာင္းႏွင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရအခ်ဳိးအစား၏ (၇၅%)အတြက္ ဓာတ္အားလုိအပ္မႈပမာဏမွာ မဂၢါ၀ပ္ေသာင္းႏွင့္ခ်ီၿပီး လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိထုတ္လုပ္မႈပမာဏမွာ မဂၢါ၀ပ္(၁၅၀၀)မွ (၁၈၀၀)အတြင္းသာရွိရာ ႏိုင္ငံတကာတြင္က်င့္သံုး ေနေသာ နည္းပညာ၊ နည္းစနစ္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ေရွးရိုးစြဲအတိုင္းသာေဆာင္ရြက္ေနမည္ဆိုပါက ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ျပသ၁နာမ်ားကို ႏွစ္ၾကာရွည္စြာ ႀကံဳေတြ႕ရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ျပည့္မီေရး၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရး၊ ျပည္ပအရင္းအႏွီးမ်ားစီး၀င္ လာေရး၊ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ၿပီး အလုပ္အကိုင္မ်ား တိုးတက္ရရွိ လာေရးတို႔အတြက္ အေရးႀကီးလိုအပ္ခ်က္မွာ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈပင္မဟုတ္ပါေလာ၊ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ မေဆာင္ရြက္မွီအခ်ိန္တြင္ အားသားခ်က္ကိုေမ့ေလ်ာ့၊ အားနည္းခ်က္ကိုသာၾကည့္ၿပီး ျပည္သူလူထုအက်ဳိးအတြက္ မစြန္႔ စားရဲတဲ ေရွးရိုးအတုိင္းသာလုပ္ေနပါက ႏြံထဲတြင္သာနစ္ေနေတာ့မည္ျဖစ္ရာ စြန္႔စားရန္လိုက စြန္႔စားရဲရေပမည္ဟု တိုက္တြန္း လိုက္ရေပသည္။