အရွင္ဥာဏိကာဘိ၀ံသ (ကာလီဖုုိးနီးယားတကၠသုုိလ္) - ႏွင္းဆီလက္ေဆာင္

နွင္းဆီလက္ေဆာင္
အရွင္ဥာဏိကာဘိ၀ံသ (ကာလီဖုုိးနီးယားတကၠသုုိလ္)
နုုိ၀င္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၃
ဒီအခ်ိန္န ဲ႔ မေရွးမေႏွာင္းေလာက္မွာပ ဲ မႏွစ္က သူေရာက္လာေတာ့ သူ႔အမူအယာက ညိွဳးညွိဳးႏ ြမ္းႏ ြမ္း၊ စိတ္ပ်က္အားငယ္ေနတ ဲ့ဟန္၊ မ်က္ႏွာအမူအယာပါမက သူ႔ရ ဲ့၀တ္စားဆင္ယင္မႈကလည္း တကယ့္ကုုိမွ ကပုုိကယုုိ၊ သူေျပာသမွ်စကားထ ဲမွာလည္း အဆင္ေျပတ ဲ့စကား၊ စိတ္ဓာတ္တက္ၾက ြဖ ြယ္စကား တစ္ ခ ြန္းမွ် မပါ။ သူ႔ဆီမွာ ေက်နပ္တာ၊ ေက်နပ္စရာဆုုိလုုိ႔ ဘာတစ္ခုုမွ မရွိတ ဲ့ပုုံ။ သူ႔ကုုိျမင္ရသူေတ ြကုုိပင္ အပူဟပ္ေစနုုိင္တ ဲ့ အေနအထား။ ေလာကႀကီးက သူ႔အတ ြက္ ဘာမွအေထာက္အကူ မေပးနုုိင္တ ဲ့ ဒါေပမယ့္ သူ႔မ်က္ႏွာ၊ သူ႔အမူအယာန ဲ႔သူ႔စကားေတ ြရ ဲ့ ေနာက္မွာ ျမဳပ္က ြယ္ေနတ ဲ့ သူ႔ရ ဲ့ပင္ကုုိယ္စ ြမ္း အားက သူဟာသာမန္သူ မဟုုတ္သလုုိ အသိဥာဏ္လည္း မနိမ့္ပါးေလာက္တ ဲ့သူတစ္ဦးဆုုိတာကုုိေတာ့ သူေရာက္လာခ်ိန္မွာ ကုုိယ္ကပန္းၿခံထ ဲမွာ ဒကာေလးတစ္ေယာက္န ဲ႔ ပန္းပင္ေတ ြကုုိ ရွင္းလင္းေနခ်ိန္ ေပါ့။ အခ်ိန္က ေဆာင္း၀င္လာၿပီမုုိ႔ ႏွင္းဆီပန္းေတ ြ က်စျပဳခ်ိန္။ အခ်ိဳ႔ႏွင္းဆီပင္ အနည္းငယ္ေလာက္ သာလ်င္ တစ္ပ ြင့္စ ႏွစ္ပ ြင့္စ က်န္ရွိေတာ့တာ။ တခ်ိဳ႔ႏွင္းဆီမ်ားမွာေတာ့ အငုုံေတ ြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏွင္းဆီငုုံအမ်ားစုုက ငုုံလ်က္က ဆက္မပ ြင့္ႏုုိင္ေတာ့ပ ဲ မ ဲေျခာက္ေျခာက္။ 

ႏွင္းဆီငုုံေတ ြ ဆက္မပ ြင့္ေတာ့ပ ဲ အပင္ေပၚမွာ မ ဲေျခာက္သ ြားတာကုုိ ျမင္ရတာက စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္စရာျမင္က ြင္း။ ပ ြင့္ရမယ့္ပန္းေတ ြ မပ ြင့္ရတာက ႏွေျမာ၀မ္းနည္းစရာ။

သူ႔ကုုိျမင္ရတ ဲ့အေနအထားကလည္း အေအးလ ြန္လုုိ႔ မပ ြင့္ႏုုိင္ပ ဲ ငုုံလ်က္တန္းလန္း ညွိဳးေျခာက္သ ြားတ ဲ့ ႏွင္းဆီဖူးေတ ြလုုိ။ ျမင္ရတာက စိတ္မသက္သာဖ ြယ္ရာ။ 

သူက ဒီကုုိ ပထမဆုုံးအေခါက္ေရာက္လာသူ။ သူ႔ကုုိလမ္းညႊန္လုုိက္သုူက သူန ဲ႔ခင္မင္စ မိတ္ေဆ ြ တစ္ဦး။ သူ႔မိတ္ေဆ ြကေတာ့ မၾကာမၾကာေရာက္လာတတ္ၿပီး ေ၀ယ်ာ၀စၥလုုပ္အားဒါန ကူတတ္သူ။ 

ဘယ္လုုိ ရည္ရ ြယ္ခ်က္န ဲ႔ အပူသည္ကုုိ ကုုိယ့္ဆီလမ္းညႊန္လုုိက္ေလသလ ဲေတာ့ မသိ။ ဆရာေတာ္က ယူ႔အတ ြက္ အကူအညီေပးေကာင္း ေပးႏုုိင္လိမ့္မယ္လုုိ႔ေတာင္ ေျပာလုုိက္ေသးသတ ဲ့။ အကူေပးမယ့္သူပ ဲ လာလာ၊ အပူေပးမယ့္သူပ ဲ လာလာ။ ကုုိယ္တတ္ႏုုိင္သမွ် ေဖးမကူညီဖုုိ႔ဆုုိတာ ကုုိယ့္တာ၀န္ပ ဲ ပန္းၿခံထ ဲမွာ ႏႈတ္ဆက္စကားအနည္းငယ္ေျပာၿပီး ေက်ာင္းေပၚတက္ဘုုရား၀တ္ျပဳဖုုိ႔ သူ႔ကုုိတုုိက္တ ြန္း
လုုိက္တယ္။ ဗုုဒၶရ ဲ့ပုုံေတာ္ကုုိ စူးစူးစုုိက္စုုိက္ဖူးေျမာ္ၿပီး ၀တ္ျပဳဖုုိ႔ကုုိလည္း သူ႔ကုုိေသေသခ်ာခ်ာ ေျပာ လုုိက္တယ္။ ေနာက္ၿပီး သူေလွ်ာက္ထားလုုိတာမ်ားရွိတယ္ဆုုိရင္လည္း ေအးေအးေဆးေဆး နား ေထာင္ေပးမယ္လုုိ႔လည္း သူ႔ကုုိေျပာခ ဲ့တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ သူ႔စကားနားေထာင္ေပးျခင္းဟာ သူ႔အတ ြက္ခ ြန္အားတစ္ရပ္ျဖစ္ေစလိမ့္မယ္လုုိ႔ ခန္႔မွန္းမိလုုိက္တယ္။ 

သူ႔အေျပာအရဆုုိလ်င္ေတာ့ သူ႔ဘ၀က မေတာင့္မတ ႀကီးျပင္းခ ဲ့ရသူ။ သူလုုိခ်င္တ ဲ့အရာမွန္သမွ် ျဖည့္ ဆည္းေပးႏုုိင္တ ဲ့ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေနထုုိင္ခ ြင့္ရခ ဲ့သူ။ အ ဲဒီလုုိ မေတာင့္မတ မေၾကာင့္မက် ေနေနရတ ဲ့ ဘ၀ကေန ခုုလုုိျပည္ပႏုုိင္ငံကုုိ ထ ြက္ခ ြါခ ဲ့ေတာ့ အရာအားလုုံးက သူ႔ပုုံမွန္ဘ၀အေနအထားန ဲ႔က ဆန္႔က်င္ဖက္။ ဘ၀က တစ္ဆစ္ခ်ိဳးေျပာင္းလ ဲသ ြားသလုုိ ျဖစ္သ ြားတယ္။ ေနာက္ၿပီး သူဒီကုုိေရာက္လာႏုုိင္ဖုုိ႔ 
သေဘာတူညီခ်က္ယူခ ဲ့သူရ ဲ့ ကတိဖ်က္တာ၊ သစၥာေဖာက္တာကုုိလည္း ခံရျပန္ေသးသတ ဲ့။ မိဘ ေဆ ြမ်ိဳးေတ ြ အတန္တန္တားတ ဲ့ၾကားက သူ႔ဆႏၵသက္သက္န ဲ႔သာ ေရ ြးခ်ယ္ခ ဲ့တာမုုိ႔ သူ႔အေျခအေနမွန္ ကုုိ က်န္ခ ဲ့တ ဲ့မိဘေတ ြကုုိလည္း ေျပာလုုိ႔မျဖစ္ႏုုိင္ေၾကာင္းန ဲ႔ ေျပာလည္းမေျပာခ်င္ေၾကာင္း သူေျပာ စိတ္ပ်က္အားငယ္ေနစဥ္မွာ ဘယ္အရာကုုိမွ လ ြယ္လ ြယ္န ဲ႔ မဆုုံးျဖတ္မိဖုုိ႔ကုုိေတာ့ သူ႔ကုုိဦးစ ြာေျပာျဖစ္ ခ ဲ့တယ္။ သူ႔ကုုိေျပာျဖစ္ခ ဲ့တ ဲ့စကားေတ ြကုုိ တိတိက်က် မမွတ္မိေတာ့ေပမယ့္ ေျပာခ ဲ့တ ဲ့စကားေတ ြထ ဲမွာ ခုုေျပာမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတ ြပါ၀င္ခ ဲ့တာကုုိေတာ့ သတိရမိတယ္။ 

“ဘ၀ဆုုိတာ ဒီလုုိပ ဲေလ။ ႀကံရ ြယ္မထားတာေတ ြက ျဖစ္လာတတ္ၿပီး ႀကံရ ြယ္ထားတာေတ ြက ျဖစ္ခ်င္မွ လည္း ျဖစ္တတ္တာမ်ိဳး။ ေလာကဓံဆုုိတာကလည္း အတက္ အက်၊ အေကာင္းအဆုုိး ဒ ြန္တ ြဲၿပီး ရွိေန တတ္တာမ်ိဳး။ အေကာင္းဆုုံးဆုုိၿပီး ေရ ြးခ်ယ္လုုိက္တ ဲ့အရာကေပမယ့္ အဆုုိးဆုုံးျဖစ္လာတာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္တယ္။ ဒီလုုိပါပ ဲ။ ငါ့ကံ သိပ္ဆုုိးတာပ ဲလုုိ႔ ထင္ေနခုုိက္မွာပ ဲ ေကာင္းတ ဲ့အေျခအေနမ်ိဳးန ဲ႔ ေတ ြ႔လာ တတ္ပါတယ္။ ေကာင္းဆုုိးႏွစ္တန္ ေလာကဓံဆုုိတာ ႀကိဳတင္တ ြက္ဆဖုုိ႔ခက္သလုုိ ေရွာင္လုုိ႔လည္း ထိခုုိက္နာက်င္မႈေတ ြေၾကာင့္ ရ ဲရင့္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခ ဲ့သူေတ ြ။ အမွားေတ ြလုုပ္ခ ဲ့မိလုုိ႔ အ ဲဒီအမွားေတ ြ ကေန သခ ၤန္းစာေတ ြယူႏုုိင္ခ ဲ့သူေတ ြ။ က်ရွဳးံမႈန ဲ႔ေတ ြ႔ခ ဲ့ရလုုိ႔ အ ဲဒီက်ရွဳံးမႈကုုိအရင္းျပဳလုုိ႔ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ ၾကားသ ြားခ ဲ့သူေတ ြ ေလာကထ ဲမွာ အမ်ားႀကီးပ ဲေလ။ ဘယ္အရာကုုိမွ လ ြယ္လ ြယ္န ဲ႔ေတာ့ လက္ေလ်ာ့ အရွဳံးမေပးသင့္ပါဘူး။ ဘယ္အရာပ ဲျဖစ္ျဖစ္ အစမွာေတာ့ ခက္ခ ဲၾကမ္းတမ္းတတ္စၿမ ဲပါ။ ကုုိယ္မေလွ်ာက္ ခ်င္တ ဲ့လမ္းက တခါခါ ကုုိယ့္အတ ြက္ ေအာင္ျမင္ျခင္းဆီသ ြားရာလမ္းလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ 

လုုပ္သမွ် အဆင္မေျပျဖစ္တ ဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ ယုုံၾကည္မႈေလ်ာ့က်သ ြားတာ။ စုုိးရိမ္လ ြန္ျခင္း ေတ ြျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ စုုိးရိမ္ျခင္းန ဲ႔ေသာကဆုုိတာ ျဖစ္လာမယ့္ျပႆနာကုုိ ေျဖရွင္းရာမွာ အေထာက္အကူ ေပးေကာင္းမွ ေပးႏုုိင္မွာျဖစ္ေပမယ့္ ခုုေလာေလာဆယ္ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုုိေတာ့ ပ်က္ျပယ္ေစတတ္တာကုုိ မေမ့သင့္ဘူးေလ။ ယုုံၾကည္မႈဆုုိတာ ေအာင္ျမင္မႈအတ ြက္ ပထမေျခလွမ္း။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈဆုုိတာက မွန္ကန္စ ြာေတ ြးေခၚဆုုံးျဖတ္ႏုုိင္မႈရ ဲ့ မုုခ္ဦးတံခါးေတ ြပါ။ 

ႏွင္းဆီမွာဆူးရွိရန္ေကာလုုိ႔ၾကည့္ရင္ မင္းကႏွင္း ဆီကုုိအျပစ္ျမင္ေကာင္းျမင္မယ္။ ဒါေပမယ့္ဆူးပင္မွာႏွင္းဆီရွိတယ္လုုိ႔ေျပာင္းၾကည့္ရင္ မင္းအျမင္က တစ္မ်ိဳးေျပာင္းေကာင္း ေျပာင္းႏုုိင္မွာပါ။ တခါတခါမေက်နပ္စရာေတ ြန ဲ႔ေတ ြ႔ရင္ ဘက္ေျပာင္းၾကည့္ႏုုိင္ေအာင္ ရွဳေထာင့္ေျပာင္းၾကည့္ႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစား ၾကည့္ေပါ့လုုိ႔လည္း သူ႔ကုုိေျပာျဖစ္ခ ဲ့တယ္။ 

လူ႔ဘ၀ဆုုိတာက ရခ ဲတ ဲ့အရာေလ။ လူသားဘ၀ကုုိရဖုုိ႔က အမ်ားႀကီးေပးဆပ္ခ ဲ့ရတာ။ ရခ ဲတ ဲ့လူ႔ဘ၀ကုုိ ကုုိယ့္စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးတည္ေဆာက္ခ ြင့္ရဖုုိ႔ဆုုိတာလည္း လ ြယ္တ ဲ့အရာတစ္ခုု မဟုုတ္ဘူး။ ကုုိယ္လုုိရာ ပန္းတုုိင္ကုုိေရာက္ဖုုိ႔ ဘယ္အရာကုုိမွ လ ြယ္လ ြယ္န ဲ႔လက္ေလ်ာ့တာ၊ အရွဳံးေပးတာမ်ိဳး မလုုပ္သင့္ဖူး။ ကုုိယ္ေရ ြးခ ဲ့တ ဲ့လမ္းဟာ အမွားတစ္ခုုမဟုုတ္ဘူးလုုိ႔ ကုုိယ္ကုုိယ္တုုိင္လက္ခံယုုံၾကည္ေနဆ ဲဆုုိလ်င္ေတာ့ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ဆက္ေလ်ာက္ရမွာပ ဲေပါ့။ ဒီလမ္းက ဆူးေျငာင့္ခလုုတ္န ဲ႔ အတားအဆီးမ်ားတယ္ဆုုိရင္ လည္း တျခားလမ္းတစ္လမ္းကုုိ ရွာေဖ ြၾကည့္ရမယ္ေလ”။ 

သူေရာက္မလာမီေလးတင္မွာပ ဲ ပန္းပင္ေတ ြကူၿပီးရွင္းလင္းေပးေနတ ဲ့ ဒကာေလးန ဲ႔ ၿခံထ ဲက ႏွင္းဆီပင္ ေလးတစ္ပင္အေၾကာင္း ေျပာျဖစ္တယ္။ အ ဲဒီေျပာခ ဲ့တ ဲ့အေၾကာင္းအရာေလးက သူ႔အတ ြက္လည္း အသုုံး၀င္မယ္ဆိုုတ ဲ့အထင္န ဲ႔ သူ႔ကုုိႏွင္းဆီပန္းခင္းကုုိ ခဏကူၿပီးရွင္းေပးသ ြားဖုုိ႔ တုုိက္တ ြန္းျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး တကယ္လုုိ႔ ဒီပန္းခင္းထ ဲက ၾကိဳက္တ ဲ့ပန္းတစ္ပ ြင့္ကုုိခူးပါဆုုိရင္ ဘယ္ပန္းကုုိခူးမလ ဲလုုိ႔ သူ႔ ကုုိေမးခ ဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ သူက သူ႔အတ ြက္လား၊ ဒီပန္းၿခံအတ ြက္လားလုုိ႔ ေမးပါတယ္။ ဒါဆုုိႏွစ္ပ ြင့္ ခူးၾကည့္ပါ။ တစ္ပ ြင့္က မင္းအတ ြက္၊ တစ္ပ ြင့္က ပန္းၿခံအတ ြက္ေပါ့။ 

ပန္းၿခံအတ ြက္ဆုုိရင္ေတာ့ ဟုုိပန္းပင္ေပၚက ညိွဳးေျခာက္ေနတ ဲ့ ႏွင္းဆီငုုံအႀကီးဆုုံးတစ္ခုုကုုိ ခူးမယ္။ ပ ြင့္ရမယ့္အခ်ိန္မွာ ပ ြင့္ခ ြင့္မသာပ ဲ ညိွဳးေျခာက္သ ြားတာ ေတာ္ေတာ္၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတယ္။ ေနာက္ ၿပီး ဒီလုုိပန္းခင္းထ ဲမွာ ခုုလုုိညိွဳးေျခာက္ေနတ ဲ့ ႏွင္းဆီငုုံေတ ြရွိေနတာ ပန္းခင္းရ ဲ့အလွကုုိပါထိခုုိက္ေစ တယ္မဟုုတ္လားလုုိ႔ သူကေျပာတယ္။ 

ဒီေနရာမွာေတာ့ ဒုုိ႔န ဲ႔မင္းက ေတ ြးေတာပုုံျခင္းတူသားပ ဲ။ ဟုုတ္တယ္။ အ ဲဒီညိွဳးေျခာက္ေနတ ဲ့ ႏွင္းဆီငုုံ ေတ ြကုုိဖယ္ပစ္ဖုုိ႔ ဒကာေလးကုုိေတာင္ေျပာထားတယ္။ က ဲေရာ့ကတ္ေၾကး။ မင္းမျမင္ခ်င္တ ဲ့ ႏွင္းဆီငုုံ ေျခာက္ေတ ြကုုိ ကုုိယ္တုုိင္ျဖတ္ကာ ကုုသုုိလ္ယူသ ြားေပါ့လုုိ႔ သူ႔ကုုိေျပာျဖစ္တယ္။ 

ႏွင္းဆီငုုံေတ ြကုုိျဖတ္တ ဲ့သူ႔ရ ဲ့ ကတ္ေၾကးသံက လုုိအပ္တာထက္ နည္းနည္းျပင္းေနတယ္လုုိ႔ ခံစားမိပါ တယ္။ ခုုလုုိစိတ္တုုိင္းက် ႏွင္းဆီငုုံေတ ြကုုိ ျဖတ္လုုိက္ရတာ သူ႔အတ ြက္ စိတ္သက္သာမႈအနည္းငယ္ျဖစ္ ေစလိမ့္မယ္လုုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။ ႏွင္းဆီငုုံအေျခာက္ေတ ြကုုန္သ ြားေတာ့ ဒါဆုုိ မင္းအတ ြက္ဆုုိရင္ေကာ လုုိ႔ေမးေတာ့ ဟုုိအပင္ေသးေသးေလးေပၚမွာ တစ္ပ ြင့္ထ ဲပ ဲ ထီးထီးမားမားရွိေနတ ဲ့ ႏွင္းဆီပန္းကုုိ သူေျပာတ ဲ့ပန္းပ ြင့္က ႏွင္းဆီတစ္ၿခံလုုံးမွာ တစ္ပ ြင့္ထ ဲသာသန္သန္မာမာရွိေတာ့တ ဲ့ ႏွင္းဆီ။ ပ ြင့္ဖတ္ရ ဲ့ အရင္းမွာ အစိမ္းႏုုေရာင္ေရးေရးေလးသန္းေနၿပီး ပ ြင့္ဖတ္တစ္လႊာလုုံးမွာေတာ့ အျဖဴေရာင္ဆ ြတ္ဆ ြတ္။ 

ပ ြင့္ဖတ္ေတ ြရ ဲ့ ထိပ္ဖ်ားမွာေတာ့ ပန္းေရာင္ရင့္ရင့္သန္းေနတ ဲ့ပန္း။ သူပ ြင့္ပုုံကလည္း အျခားပန္းေတ ြ ပ ြင့္ေနပုုံန ဲံမတူပ ဲ ပ ြင့္ဖတ္တစ္ဖတ္ အေပၚ တစ္ဖတ္ခရုုေခ ြသဏၭာန္ရစ္ပတ္ထပ္ေနၿပီး လွပတ ဲ့ပန္းပ ြင့္။

တစ္ရာသီလုုံးမွာမွ ေလးငါးေျခာက္ပ ြင့္ထက္ ပုုိမပ ြင့္ခ ဲ့တ ဲ့ႏွင္းဆီ။ ဒါေပမယ့္ အျခားႏွင္းဆီေတ ြန ဲ႔မတူပ ဲရုုိးတံကရွည္ရွည္သ ြယ္သ ြယ္မုုိ႔ ပ ြင့္တ ဲ့အပ ြင့္တုုိင္းလွၿပီး ဘုုရားပန္းတင္ဖုုိ႔ အေကာင္းဆုုံးပုုံစံ။ 

အပင္ကလွီလီွမုုိ႔ ေတာ္ေတာ္န ဲ႔ မပ ြင့္ႏုုိင္တာေၾကာင့္ သူ႔ကုုိဖယ္ၿပီး အျခားႏွင္းဆီတစ္ပင္န ဲ႔ အစားထုုိး စုုိက္ပ်ိဳးဖုုိ႔ သုုံးေလးႀကိမ္မက စိတ္ကူးမိခ ဲ့တ ဲ့ ႏွင္းဆီ။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ပ ြင့္ပုုံန ဲ႔ သူ႔အေရာင္က အျခားပန္းေတ ြ ထက္ထူးျခားေနတာမုုိ႔ သူ႔ကုုိဖယ္မပစ္ပ ဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနခ ဲ့တာ။ ခုုေတာ့သူ႔ရ ဲ့အပ ြင့္က အျခားပန္းေတ ြ ထက္ ပုုိမုုိသတိျပဳမိစရာ၊ ႏွစ္သက္ခံရဖ ြယ္ရာ ျဖစ္ေနတယ္။ 

သူ႔အတ ြက္ သူခူးခ်င္တယ္ဆုုိတ ဲ့ပန္းကုုိ သိရၿပီးတ ဲ့ေနာက္ သူ႔ကုုိဒီႏွင္းဆီပင္ေလးအေၾကာင္း ေျပာျပျဖစ္ လ ြန္ခ ဲ့တ ဲ့တစ္လေလာက္က မင္းဒီကုုိေရာက္လာရင္ ခုုမင္းျမင္ရတ ဲ့ႏွင္းဆီရ ဲ့အလွကုုိ မင္းသတိထားမိ ေကာင္းမွ ထားမိလုုိက္မယ္။ သူ႔လုုိပ ဲလွတ ဲ့၊ သူ႔ေလာက္နီးနီးလွတ ဲ့ပန္းပ ြင့္ေတ ြက ဒီပန္းၿခံထ ဲမွာ အမ်ား ႀကီးေလ။ တခါတခါ အမ်ားၾကားမွာဆုုိ တစ္ခုုထ ဲရ ဲ့သီးသန္႔အလွက ေပ်ာက္သ ြားတတ္တာမ်ိဳးလည္း 
ရွိတတ္တာကုုိး။ ေနာက္ၿပီး မင္းအခုု မင္းအတ ြက္ခူးခ်င္တယ္ဆုုိတ ဲ့ ႏွင္းဆီပင္က ေတာ္ေတာ္န ဲ႔ မပ ြင့္ႏုုိင္၊ အပင္လည္းမႀကီးထ ြားနုုိင္လုုိ႔ သူ႔ကုုိဖယ္ၿပီး အျခားႏွင္းဆီတစ္ပင္န ဲ႔ အစားထုုိးပစ္ဖုုိ႔ စဥ္းစားခံခ ဲ့ရတ့ဲ အပင္ေပါ့။ အ ဲဒီအပင္ကပ ဲ ခုုေတာ့ ရာသီဒဏ္ကုုိ အခံႏုုိင္ဆုုံးအပင္၊ ပန္းလည္းအလွဆုုံးအပင္ျဖစ္ေန တယ္။ မင္းဘ၀ကုုိ တူးၿဖိဳဖုုိ႔ ႀကိဳးစားခ ဲ့တ ဲ့သူတစ္ဦးဦးမ်ားရွိခ ဲ့ရင္ ဒီႏွင္းဆီပန္းလုုိပ ဲ အလွဆုုံးပန္းေတ ြ ပ ြင့္ျပႏုုိင္တ ဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ဖုုိ႔ မင္းမွာအစ ြမ္းအစေတ ြရွိေနတယ္လုုိ႔ ယုုံၾကည္မိပါတယ္။ 

က ဲ ေရာ့။ မင္းခူးခ်င္တယ္ဆုုိတ ဲ့ပန္းကုုိ ကုုိ္ယ္တုုိင္ခူးကာ ယူသ ြားေပေတာ့ဆုုိၿပီး သူကုုိပန္းခူးခ ြင့္ေပး လုိက္ပါတယ္။ ႏွင္းဆီပန္းပ ြင့္ ညွိဳးေျခာက္သ ြားခ ဲ့ရင္ေတာင္ ဒီႏွင္းဆီကေပးလုုိက္တ ဲ့ သခ ၤန္းစာကေတာ့ သူ႔အတ ြက္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာလန္းဆန္းေနလိမ့္ဦးမယ္လုုိ႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ 

ႏွင္းဆီခင္းထ ဲမွာ ႏွင္းဆီကုုိဥပမာထားလုုိ႔ သူ႔ကုုိစကားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေျပာျဖစ္လုုိက္တယ္။ ေျပာခ ဲ့ သမွ်အားလုုံး သေဘာမက်ခ ဲ့သည့္တုုိင္ သူ႔မွာေတ ြးေတာစရာတစ္ခုုေလာက္ေတာ့ အနည္းဆုုံးရသ ြား ေလာက္တယ္ဆုုိတာေလာက္ေတာ့ သူ႔မ်က္ႏွာအမူအယာ ကုုိၾကည့္ၿပီး ေသခ်ာေပါက္ခန္႔မွန္းမိလုုိက္ တယ္။ သုုိ႔ေပမယ့္ ေနာက္ႏွစ္ဒီအခ်ိန္ေလာက္မွာ သူျပန္လာျဖစ္လိမ့္မယ္လုုိ႔ေတာ့ မထင္ခ ဲ့ပါဘူး။ 

ခုုတစ္ေခါက္ သူ႔ကုုိျပန္ေတ ြ႔ရေတာ့ သူ႔အမူအယာက တက္တက္ၾက ြၾက ြ။ ဘုုရားပန္းတင္ဖုုိ႔ ယူေဆာင္ လာတ ဲ့ႏွင္းဆီနီနီေတ ြကလည္း တေပ ြ႔တပုုိက္။ အေပ်ာ္နတ္သမီးက သူ႔၀ိဥာဥ္ကုုိပူး၀င္ေနသည့္ဟန္။ 

အလ်င္တစ္ေခါက္က အသ ြင္အျပင္န ဲ႔ လုုံး၀ဆန္႔က်င္စ ြာ။ သူ႔မွာ ခုု အစစကူညီမည့္ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ ေဆ ြမတစ္ဦးရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း။ ႀကီးမွေတ ြ႔ရတာဆိုုေပမယ့္ ညီအမေတ ြလုုိပ ဲျဖစ္ေၾကာင္း။ အရာရာ ေဆ ြးေႏ ြးတုုိင္ပင္ႏုုိင္ၿပီး အျပန္အလွန္လည္း နားလည္မႈရွိၾကေၾကာင္း။ ဒီေန႔သူမအားလုုိ႔ မလုုိက္လာ ႏုုိင္ေပမယ့္ ဆရာေတာ္ကုုိ ႏႈတ္ဆက္စကားဆုုိလုုိက္ပါေၾကာင္း။ ေနာက္တစ္ေခါက္ဆုုိရင္ သူ႔ကုုိပါ အပါေခၚလာမယ္ဆုုိတ ဲ့အေၾကာင္း။ ခုုသူႏွင္းဆီပန္းေတ ြ အမ်ားႀကီးယူလာခ ဲ့ေပမယ့္ ဆရာေတာ့္ပန္း ခင္းထ ဲက ၿခံထ ြက္ႏွင္းဆီေလာက္ေတာ့ ၾကာရွည္ခံမည္မဟုုတ္ေၾကာင္း။ ဆရာေတာ္ေျပာျပတ ဲ့ ႏွင္း ဆီအဘိဓမၼာက သူ႔အတ ြက္ခ ြန္အားေတ ြျဖစ္ေစခ ဲ့လုုိ႔ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း။ ရႊန္းရႊန္းေ၀ေအာင္ေျပာႏွင္းဆီပင္ေတ ြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားစုုိက္ပ်ိဳးျဖစ္ခ ဲ့တယ္။ အေရာင္အေသ ြးလည္း ေတာ္ေတာ္စုံစုုံလင္လင္။ 

ႏွင္းဆီပန္းေတ ြအပင္ေပၚမွာ ေ၀ေနစဥ္ျမင္ရတာ စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာပါ။ ဒီထက္ပုုိၿပီး ၿခံထ ြက္ေရာင္စုုံႏွင္း ဆီေတ ြန ဲ႔ ဗုုဒၶရုုပ္ပ ြားေတာ္ကုုိ ကပ္လွဴရတာ သိပ္ၿပီးၾကည္ႏူးေက်နပ္မႈျဖစ္ရတယ္။ ႏွင္းဆီေတ ြထ ဲမွာ ရွားရွားပါးပါးပါလာတ ဲ့ ရနံ႔သင္းတ ဲ့ႏွင္းဆီတစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ ဘုုရားခန္းကုုိေရာက္တုုိင္း ႏွင္းဆီန႔ံသင္းသင္းေလးရေနတာကလည္း သိပ္သိပ္ၿပီးႏွစ္သက္စရာေကာင္းလွပါတယ္။ 


ပန္းမ်ားရ ဲ့ အလွန ဲ႔ရနံ႔ေၾကာင့္ ၾကည္ႏူးမႈျဖစ္ရျခင္းအေပၚမွာ ႏွင္းဆီပန္းတစ္ပ ြင့္ေၾကာင့္ လူသားတစ္ဦးရ ဲ့ ဘ၀ပုုံစံတစ္ခုု အေကာင္းဖက္ကုုိေျပာင္းသ ြားေစခ ဲ့တယ္ဆုုိတာသိလုုိက္ရေတာ့ ပန္းတစ္ခင္းအတ ြက္ ေရေလာင္းေပါင္းသင္ျပဳျပင္ခ ဲ့ရျခင္းဟာ အလ ြန္မွထုုိက္တန္လွတယ္လုုိ႔ အထူးပ ဲေက်နပ္ရပါတယ္။ ။