ကာတြန္းေမာင္ရစ္၏ မုဒိတာကာတြန္း

ကာတြန္းေမာင္ရစ္၏ မုဒိတာကာတြန္း
ႏို၀င္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၃