ကြၽဲ ႏြားမ်ား တရားမ၀င္ေရာင္းခ်ေနျခင္း (မုုိးမခေပးစာ)

ကြၽဲ ႏြားမ်ား တရားမ၀င္ေရာင္းခ်ေနျခင္း (မုုိးမခေပးစာ)
အဂၤပူေဒသ ေတာင္သူတဦး
နုုိ၀င္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၃


ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္က်ိဳးေဒသကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ကၽြဲႏြားမ်ားကို ႏြားပဲြစားမ်ားမွ  တရားမ၀င္ ၀ယ္ယူၿပီး တပတ္လွ်င္ အေကာင္ (၃၀) ခန္႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားကို အခေၾကးေငြမ်ားေပးထားေသာေၾကာင့္ တရားမ၀င္ သယ္ေဆာင္ခြင့္ကိုရေနၿပီး တရားမ၀င္ႏြားပြဲစားမ်ားမွ ေပၚေပၚတင္တင္သယ္ယူေနၾကပါသည္။

ႏြားတစ္ေကာင္လွ်င္ လိုင္းေၾကး ၃၀၀၀ က်ပ္မွ ၄၀၀၀ က်ပ္အထိေပးရၿပီး၊ ေဒသအတြင္းမွာလည္း ႏြားမ်ားရွားပါးမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြေနရပါသည္။ ယခင္ကႏြားတစ္ေကာင္လွ်င္ သံုးသိန္း၀နး္က်င္ခန္႔ ၀ယ္ယူရရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ခိုင္းႏြားတစ္ေကာင္ကို ငါးသိန္းခန္႔ေပး၀ယ္ေနရေသာ္လည္း ခိုင္းႏြားေကာင္း (ႏြားေခ်ာ/ႏြားလွ) မ်ားမွာမရွိသေလာက္ရွားပါးေနပါၿပီ။ ေတာင္သူမ်ားအတြက္လည္း အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းကို သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားကို သိေစခ်င္ပါသည္။တရားမ၀င္ႏြားသယ.္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ပဲခူးတိုင္းအတြင္းရွိ ႏြားပြဲကိုပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္းသိရွိပါသည္။