Than Win Hlaing - U Ne Win 5အာဏာ႐ွင္ ဗိုလ္ေနဝင္း၏ ဇာတ္သိမ္းခန္း - အပိုင္း(၅)
သန္းဝင္းလိွဳင္ ၊ ႏိုု၀င္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၃
ပထစ အစိုးရအၾကပ္အတည္း
            ထို႔ေနာက္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ပါလီမန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ က်င္းပေပးခဲ့သည္။ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ပါတီစုံ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ရာ မဲဆႏၵနယ္ ၂၅ဝ ႐ွိသည့္အနက္ သန္႔႐ွင္းဖဆပလ က ၂ဝ၃ မဲျဖင့္ အႏိုင္ရ႐ွိခဲ့ၿပီး တည္ၿမဲ ဖဆပလ က ၃၉ ေနရာ အႏိုင္ရ႐ွိခဲ့သည္။ ပမညတသည္ ေရးၿမိဳ႕ တစ္ေနရာသာ အႏိုင္ရ႐ွိခဲ့သည္။
            ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရ႐ွိခဲ့ၿပီးေနာက္ သန္႔႐ွင္းဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔၌ ျပည္လုံးကၽြတ္ညီလာခံ က်င္းပၿပီး ဥကၠဌ ဦးႏုက “ဒီမိုကေရစီဘဝ ထူေထာင္ေရးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အဓိက အေရးဆိုတာ ထင္႐ွားေစခ်င္တဲ့အတြက္  ဖဆပလ အဖြဲ႔ေဟာင္းကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႔သစ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ျဖစ္သည္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ သန္႔႐ွင္း ဖဆပလ အဖြဲ႔ကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ (ပထစ) ဟူ၍ ေျပာင္းလဲ ေခၚေဝၚခဲ့သည္။
            ထို႔ေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးစဥ္အတြင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ “မိမိသာ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးကို အႏိုင္ရခဲ့လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး၍ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ေပးမယ္” ဟူ၍ ကတိျပဳသည့္အတိုင္း ဝန္ႀကီး အစည္းအေ၀းတစ္ခု၌ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ -
(၁) ယခုအခါမွာဆိုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္တစ္ခုလုံး၏ အမတ္ဦးေရ သုံးပုံႏွစ္ပုံေက်ာ္သည္ အစိုးရ၏ လက္ထဲတြင္ ႐ွိေနေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ ႐ွိေနတဲ့အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္လိုပါက ယခုအခ်ိန္သည္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
(၂) ဤကဲ့သို႔ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ဘယ္လိုျပင္ဆင္ခ်င္ ပါသလဲဟု ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔မ်ားကို ေမးခ်င္ေၾကာင္း၊
(၃) ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားက တင္ျပေသာ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ေ႐ွးဦးစြာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေအာင္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ (Seminar) ေခၚယူ၍ တိုင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ား ၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အတိုက္အခံအဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုပါ ဖိတ္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
(၄) ယင္းႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ မိသားစုမ်ား ေဆြးေႏြးတင္ျပသည့္အတိုင္း ေဆြးေႏြး၍ အမ်ားသေဘာတူ လက္ခံႏုိင္မည့္ အဆိုမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ကာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးမည္။ အေျဖ႐ွာ၍ မရေသးသည့္ အဆိုမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊
            ဤအတိုင္း လုပ္ေပးလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ယခုထက္ပို၍ စည္းလုံး ညီညြတ္လာမည္ဟု မိမိယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ မိမိႏိုင္ငံေရးေလာကက မထြက္သြားခင္ အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရး လုပ္ငန္းကို အစြမ္းကုန္ ေဆာင္႐ြက္သြားခ်င္သည္ဟူ၍ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက တင္ျပသြားခဲ့ေလသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၏ တင္ျပခဲ့သည့္ အခ်က္ (၄) ခ်က္စလုံးကို ဝန္ႀကီးမ်ား အားလုံးက သေဘာတူခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအတြက္ လိုအပ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ တရားေရးဌာနဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဧေမာင္ကို တာဝန္လႊဲအပ္ခဲ့သည္။
            ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး အဖြဲ႔အစည္းကို က်င္းပ၍ ျပည္နယ္မ်ား ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ ေရးဆြဲတင္သြင္းေသာ ဖက္ဒရယ္မူကိစၥကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ မေဆြးေႏြးဘဲ အမ်ိဳးသားညီလာခံ၌ ေဆြးေႏြးရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။
            ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔၊ ညေန ၆ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္း အသံလႊင့္႐ုံခန္းမေဆာင္၌ ျပည္ေထာင္စုမူ ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးကို စတင္က်င္းပၾကသည္။
            ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုုက သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကံေပးအဖြဲ႔၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာဘဦး (သမၼတေဟာင္း)၊ ဦးသိမ္းေမာင္၊ ဦးစံၫႊန္႔ ႏွင့္ ဦးခ်စ္ေသာင္း၊ ပထစမွ သခင္တင္၊ ေဒါက္တာဦးဧေမာင္၊ ဗိုလ္တင္ေမာင္ႀကီး၊ ဦးေစာလူးလူ၊ ဦးဘေမာင္ႏွင့္ ဦးခ်စ္ေဖ၊ တည္ၿမဲဖဆပလမွ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ မန္းျမစိန္၊ သခင္သာခင္၊ ဗိုလ္ခင္ေမာင္ကေလး၊ ဦး႐ွိန္ထန္း၊ ပမညတမွ ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္၊ ဗိုလ္ျမေသြး၊ ဗိုလ္ေအာင္ႏိုင္၊ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းႏွင့္ ဦးေအာင္ျမင္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သလို ျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း မိမိတို႔ တုိင္းရင္းသား ႐ိုးရာဝတ္စုံမ်ားကို ၀တ္ဆင္၍ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၏ အဖြင့္မိန္႔္ခြန္း
         ဖက္ဒရယ္မူ ေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားအစီအစဥ္ကို အခမ္းအနားမွဴး ပါလီမန္အတြင္းဝန္ ဦးသိန္းစိန္က ေၾကညာၿပီးေနာက္ အခမ္းအနား အစီအစဥ္ (၃) အရ ႏိုင္ငံေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ …
            “လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား… ဒီကေန႔ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စုေဝးၾကတာဟာ ျပည္နယ္မ်ား ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔က တင္ျပတဲ့ ဖက္ဒရယ္မူကို ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမူနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လိုသေဘာထားတယ္ဆိုတာကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပဖို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္မွာ တာဝန္႐ွိပါတယ္။
            ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပဖို႔ အခ်ိန္ မေရာက္ေသးတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္သေဘာထားကို ဒီကေန႔ ကၽြန္ေတာ္ ထုတ္ေဖာ္မေျပာေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာပါ့မယ္။
            လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား… ေဆြးေႏြးပြဲကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီလိုစီစဥ္ထားပါတယ္။ ဒီကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစည္းအေ၀း အဖြင့္မိန္႔ခြန္းကို ေျပာၿပီးတဲ့ေနာက္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ ဥကၠဌ စပ္ခြန္ခ်ိဳက ဖက္ဒရယ္မူကို တင္သြင္းပါလိမ့္မယ္။
            ဒီဖက္ဒရယ္မူကို (၁) ဒူးဝါးေဇာ္လြန္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ (၂) ကပၸတိန္ မန္းတုံးႏုံး၊ ခ်င္း အထူး၀ိေသသတိုင္းကိုယ္စားလွယ္၊ (၃) ဦးထြန္းျမင့္ (ေတာင္ႀကီး)၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္၊ (၄) ဦးစိန္ (ကယားျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္)တို႔က ေထာက္ခံၾကပါလိမ့္မယ္။
            ဒီမိန္႔ခြန္းႏွစ္ရပ္ကို ေျပာၾကားၿပီးတဲ့ေနာက္ ေဆြးေႏြးပြဲကို မတ္လ ၁ ရက္ ၾကာသပေတးေန႔၊ ညေန ၆ နာရီအထိ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းထားပါမယ္။ ဒီလိုေ႐ႊ႕ဆိုင္းထားတာဟာ အျခားေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဖက္ဒရယ္မူနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္ဥကၠဌႀကီး စပ္ခြန္ခ်ိဳနဲ႔ ဒူးဝါးေဇာ္လြန္း၊ ကပၸတိန္ မန္းတုံးႏုံး၊ ဦးထြန္းျမင့္၊ ဦးစိန္တို႔ တင္ျပ ေျပာၾကားသြားတဲ့ အခ်က္ေတြကို ပမညတ၊ ဖဆပလ၊ ရပလဖ၊ ပထစ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အတိုင္ပင္ခံ အဖြဲ႔၀င္မ်ားက ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ေပးခ်င္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား… မတ္လ ၁ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ ညေန ၆ နာရီ ဒီေနရာမွာပဲ အစည္းအေ၀းကို ျပန္စတဲ့အခါ (၁) ပမညတ၊ (၂) ဖဆပလ၊ (၃) ရပလဖ၊ (၄) ပထစအဖြဲ႔ေတြကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီက အခုေဖာ္ျပထားတဲ့ အစီအစဥ္အတိုင္း ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီိး ထား႐ွိတဲ့အဖြဲ႔ရဲ႕ သေဘာထားမ်ားကို  တင္ျပပါလိမ့္မယ္။
ဒီႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔မ်ားရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေျပာၾကားၿပီးတဲ့ေနာက္ အစိုးရအတိုင္ပင္ခံ အဖြဲ႔ရဲ႕ ကိုယ္စား အဂၢမဟာသီရိသုဓမၼ ေဒါက္တာ ဘဦးက အတိုင္ပင္ခံ အဖြဲ႔ရဲ႕ သေဘာထားကို တင္ျပပါလိ့မ္မယ္။
လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား… ဒီကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား ေျပာလို႔ၿပီးတဲ့အခါ (၁) ျပည္နယ္မ်ား ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ေျခာက္ဦး၊ (၂) ပမညတ ကိုယ္စားလွယ္သုံးဦး ၊ (၃) ဖဆပလ ကိုယ္စားလွယ္သုံးဦး၊ (၄)ရပလဖ ကိုယ္စားလွယ္သုံးဦး၊ (၅) ပထစ ကိုယ္စားလွယ္ သုံးဦးနဲ႔ (၆) အတုိင္ပင္ခံ အဖြဲ႔၀င္ လူႀကီးမ်ားပါ၀င္တဲ့ ေကာ္မတီတစ္ခုကို ဖြဲ႔ေပးပါတယ္။
ဒီေကာ္မတီမွာ ကၽြန္ေတာ္က နာယက လုပ္ပါမယ္။ လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား.. အဲဒီေကာ္မတီက ဖက္ဒရယ္မူနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးစရာ ႐ွိတဲ့အခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့အခါ ရ႐ွိတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ အစီရင္ခံပါလိမ့္မယ္။ ေစ့စပ္လို႔မရႏိုင္တဲ့ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ား ႐ွိရင္လည္း ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာပဲ အစီရင္ခံပါ့မယ္။
လူႀကီးမင္းမ်ား ခင္ဗ်ား… ဒီအစီရင္ခံစာကို ၾကည့္ၿပီးမွပဲ ေနာက္ထပ္ ဘာေတြဆက္ၿပီး လုပ္သြားၾကမယ္ ဆိုတာကို ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဆက္လက္ၿပီး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကပါမယ္” ဟု ပဏာမ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဦးႏုက ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ အေရးႀကီးပုံကို အက်ယ္တ၀င့္ ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ဒီေန႔ကစၿပီး ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဆြးေႏြးမယ့္ ျပႆနာဟာ တျခားမဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာႀကီးကို ျပည္ေထာင္စုႀကီး စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ေတြရဲ႕ လက္ထက္မွာမွ ေက်ေက်လည္လည္ ေျဖ႐ွင္းသြားေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေျဖ႐ွင္းႏိုင္ဘူး ဆိုရင္ ေနာက္လက္ထက္ေတြမွာေတာ့ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ေျဖ႐ွင္းႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ တထစ္ခ် ယူဆထားသလို လူႀကီးမင္းမ်ားလည္း ယူဆထားၿပီးၿပီဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒီျပည္ေထာင္စုႀကီးသာ ၿပိဳကြဲသြားမယ္ဆိုရင္ ျပည္နယ္သားေတြ အတြက္ေရာ၊ ျပည္မသားေတြ အတြက္ေရာ၊ ဘယ္သူ႔အတြက္မွ အျမတ္ထြက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အ႐ႈံးသာ ထြက္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ တထစ္ခ် ယူဆထားသလို လူႀကီးမင္းမ်ားလည္း ယူဆထားၿပီးၿပီဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒီေလာက္ အေရးႀကီးတဲ့ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းတဲ့အခါမွာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေပၚမွာ က်ေရာက္ေနတဲ့ တာ၀န္ႀကီးေတြကို အၿမဲတမ္း မ်က္ျခည္မျပတ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ သတိထားလိုပါတယ္” ဟု သတိေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ေဆြးေႏြးမည့္ ပုံစံႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း -
“ေဆြးေႏြးပြဲဆိုတာ အၾကမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ႐ွိပါတယ္။ တစ္မ်ိဳးကေတာ့ ရန္သူအခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ၿပီး၊ တျခားတစ္မ်ိဳးကေတာ့ မိသားစုခ်င္း ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစု ေဆြးေႏြးပြဲ ဆိုတာ ရန္သူအခ်င္းခ်င္း စားပြဲခုံမွာ ထိုင္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးနဲ႔ မတူပါဘူး။ မိသားစုအခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးက ဒီမိသားစုထဲမွာ ပါၾကတဲ့ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမတစ္ေတြဟာ ကိုယ္လိုတာေတြ ကိုယ္တင္ျပၾကတယ္။ အဲဒီလိုတင္ျပတဲ့အခါမွာ သေဘာကြဲလြဲခ်က္ေတြ ႐ွိေနရင္ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အေပးအယူလုပ္ၿပီး သေဘာကြဲလြဲခ်က္ေတြကို ညွိႏိႈင္းၾကတယ္။
အခုေဆြးေႏြးပြဲဟာ မိသားစုေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ရမယ္။ ျပည္ေထာင္စု မိသားစုထဲမွာ ပါေနၾကတဲ့ လူႀကီးမင္းတို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသီးသီးဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို အကုန္လုံးထုတ္ၿပီး တင္ျပၾကတာေပါ့။ အဲဒီလိုတင္ျပတဲ့အခါမွာ သေဘာကြဲလြဲခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အက်ိဳး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနာင္လာေနာက္သား ကေလးေတြရဲ႕အက်ိဳး၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီးရဲ႕ အက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ မရရေအာင္ ညွိႏိႈင္းၾကရမွာပဲ။
လူႀကီးမင္းမ်ားနဲ႔ လက္တြဲၿပီး ျပည္ေထာင္စုတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ လြတ္လပ္ေရးတည္တ့ံ ခိုင္ၿမဲေရး၊ ဒီမိုကေရစီ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးေတြကို အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ နည္းေကာင္းလမ္းေကာင္းေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႐ွာခ်င္ပါတယ္။
ဒီနည္းေကာင္းလမ္းေကာင္းေတြကို ႐ွာတဲ့အခါမွာ ျပည္မသားေတြေရာ၊ ျပည္နယ္သားေတြပါ မ်က္ျခည္မျပတ္သင့္တဲ့ အခ်က္ႀကီးတစ္ခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္ျပလိုပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကေတာ့ တျခားဟာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႐ွာေဖြတဲ့ နည္းလမ္းေတြဟာ တရားမွ်တေရး၊ လြတ္လပ္ေရး၊ ညီမွ်ေရး ဆိုတဲ့ ေလာကပါလ တရားသုံးပါးနဲ႔ ျပည့္စုံေနတဲ့ နည္းလမ္းေတြ ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါစကားျဖင့္ ဦးႏုသည္ ၎၏ မိန္႔ခြန္းကို နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္သည္။
“အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးရဲ႕ မိုက္မဲမႈေၾကာင့္ အင္မတန္အ႐ုပ္ဆိုးလွတဲ့ ကၽြန္ဘ၀ကို ျပန္ေရာက္မသြားရေလေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုံး ကုိယ္စြမ္း႐ွိသေ႐ြ႕ ဥာဏ္စြမ္း႐ွိသေ႐ြ႕ ႀကိဳးစားၾကပါစို႔”
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားၿပီးေသာအခါ ဝန္ႀကီးစပ္ခြန္ခ်ိဳက ျပည္နယ္မ်ား ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠဌအေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္မူတြင္ တင္သြင္းသည့္ မိန္႔ခြန္းကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စပ္ခြန္ခ်ိဳက ဖက္ဒရယ္မူတင္သြင္းရာတြင္  လက္႐ွိျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္ေပၚလာပုံကို ၁၉၄၇ တြင္ ပင္လုံညီလာခံမွစ၍ ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္ကာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ (၁) တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး႐ွိျခင္း၊ (၂) ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ႐ွိျခင္း၊ (၃) လြတ္လပ္ေရး ရ႐ွိၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုက ခြဲထြက္လိုက ခြဲထြက္ႏိုင္ျခင္း ဆိုသည့္ အခ်က္သုံးခ်က္အေပၚ အဓိကထား၍ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးကို ပင္လုံညီလာခံ၍ သေဘာတူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ ေတာင္တန္းေဒသ စုံစမ္းေရးအဖြဲ႔က စုံစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္စဥ္ကလည္း အထက္ အခ်က္သုံးခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ရန္ ထြက္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း ၊ ၁၉၄၇ ေမလတြင္ က်င္းပေသာ ဖဆပလ ပဏာမျပင္ဆင္မႈ ညီလာခံတြင္လည္း လူမ်ိဳးစုမ်ား တန္းတူရ႐ွိေရးမူႏွင့္ ထိုတန္းတူေရးအေပၚ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ တည္ေဆာက္ေရး လမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ အေျခခံဥပေဒကိစၥ စဥ္းစားၾကစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ခုႏွစ္ခ်က္ကို  အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍ ဝန္ႀကီး စပ္ခြန္ခ်ိဳက ပဏာမ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒကို လက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ရသည့္ အေျခအေနကို ဝန္ႀကီး စပ္ခြန္ခ်ိဳက -
ဒီအခ်ိန္အခါမွာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြကလည္း ႐ႈပ္ေထြးၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရတဲ့အတြက္ တစ္ျပည္လုံး ယူက်ဳံးမရ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲ ျဖစ္ေနရတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ေတာ့ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ စိတ္မခ်မ္းမသာစရာေလးေတြ ျဖစ္လာတာေၾကာင့္မို႔ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေျခကို တိုင္းတစ္ပါးက ၀င္ေရာက္မစြက္ဖက္ႏိုင္ေအာင္ ကာကြယ္ၾကမွာပဲဆိုၿပီး ခပ္ျမန္ျမန္နဲ႔ တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ အေျခခံဥပေဒကို အျငင္းပြားမႈမထားဘဲ အလ်င္စလို လက္ခံလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္နယ္ေတြအားလုံး ယုံၾကည္ကိုးစားခဲ့တဲ့ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရး ရေတာ့မယ္၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးရင္ျဖင့္ တို႔တစ္ေတြဟာ မိမိကံၾကမၼာ မိမိဖန္တီးၿပီး တိုးတက္တဲ့ျပည္နယ္ေတြ ေပါင္းထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္လာေတာ့မယ္ ဆိုတာေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္နယ္သားေတြ လူမ်ိဳးစုမ်ား အားလုံးေတြရဲ႕ ၀မ္းထဲ ကိန္းေအာင္းၿပီး အေမွ်ာ္လင့္ႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ ၁၄ ႏွစ္ခရီး၊ ျပည္မက ေနာင္ေတာ္ေတြနဲ႔ လက္ေတြ႔ေလွ်ာက္လာတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ေတြဟာ အျပည့္အဝမ႐ွိမွန္း သိလာခဲ့ရပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိုအစြမ္းကုန္ကၽြန္ေတာ္တို႔ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း သိသာခံစား ေနရပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္ေထာင္စုႀကီးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္နယ္မ်ားအေပၚ ကိုယ္စားျပဳတာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ျပည္မလို႔ေခၚတဲ့ ဗမာျပည္ေဒသေတြကို အဓိက ကိုယ္စားျပဳလာတာ ေတြ႔ျမင္ လာၾကရပါတယ္။
ျပည္နယ္မ်ားကေတာ့ ျပည္မနဲ႔ ညီမွ်မႈမ႐ွိခဲ့တဲ့အတြက္ စြမ္းအား႐ွိသေလာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္မ႐ွိခဲ့လို႔ တိုးတက္သင့္သေလာက္ မတိုးတက္ခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့သလဲဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုရယ္လို႔ စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းၾကတဲ့အခါ ျပည္နယ္ရသင့္ရထုိက္တဲ့ လူမ်ိဳးစုမ်ားကို ျပည္နယ္အဂၤါနဲ႔အညီ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ႐ွမ္းျပည္နယ္လူထုအတြက္  ႐ွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္႐ွိၾကသလို ျပည္မလူထုအတြက္လည္း ျပည္နယ္တစ္နယ္ ဖြဲ႔စည္းၿပီးေတာ့ တန္းတူညီတူ အေျခခံအေပၚ ဖြဲစည္းထားျခင္း မ႐ွိလို႔ဘဲ ဆိုတာ သက္ေသျပေနပါတယ္။
ပင္လုံညီလာခံရဲ႕ အႏွစ္သာရ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို အဓိကထားၿပီး တန္းတူညီတူ ဖြဲ႔စည္းစုေပါင္းရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာၾကရင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဟာ ျပည္နယ္မ်ား အားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အစိုးရပဲ ျဖစ္ရမွာပါပဲ။ 
အခုေတာ့ ျပည္မလူထုအတြက္ ျပည္နယ္တစ္နယ္ ဖြဲ႔စည္းေရးမႀကိဳးစားဘဲ ျပည္မအျဖစ္ ဆိုၿပီးထားေလေတာ့ ျပည္မရဲ႕ အခြင့္အာဏာနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခြင့္အာဏာ ေရာေထြးစုေပါင္းၿပီး စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္လာေတာ့ကာ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္က ေလွ်ာက်လာၿပီး တစ္ျပည္ေထာင္္စိုးမိုးမႈစနစ္ကို တေ႐ြ႕ေ႐ြ႕ ကူးေျပာင္းလာတာ ေတြ႔႐ွိရပါတယ္။ သည္အေၾကာင္းအရာေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္နယ္မ်ားဟာ တစ္ေန႔တစ္ျခား တာ၀န္႐ွိတဲ့ျပည္မက ျပည္မအစိုးရအေပၚမွာ သံသယ႐ွိ႐ွိ လာပါတယ္။ ဒီသံသယာေတြဟာ ထုနဲ႔ထည္နဲ႔ ဝင္ဝင္လာလို႔ ကေန႔ ျပည္နယ္မ်ားဟာ ျပည္မအေပၚ မေက်မနပ္ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္လာၾကရပါတယ္။ ကေန႔ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ပုသဏၭန္ဟာ ျပည္နယ္မ်ားရဲ႕ အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ့္ ပုံစံမ်ိဳး၊ ညီမွ်ေသာ ျပည္ေထာင္စု စနစ္မ်ိဳး မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႔ျမင္လာခဲ့ၾကရပါတယ္။
လက္႐ွိျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒနိဒါန္း အဲဒီနိဒါန္းကို အေျချပဳၿပီး ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားတဲ့ ေနာက္ပိုင္းေတြ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ၿပီး စိစစ္လိုက္ပါရင္ ေ႐ွ႕နဲ႔ေနာက္ မကိုက္ညီတာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ အေျခခံဥပေဒထဲက အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ေဖာ္ျပရမယ္ဆိုရင္ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၂၂ ျပည္မက အျခားျပည္နယ္မ်ားနည္းတူ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ တစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၈ အရ အျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ားအေပၚမွာ ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ စိုးမိုးအာဏာလႊမ္းလာလို႔ ျပည္နယ္မ်ားဟာ တကယ္ဘဲ မေက်မနပ္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အမွန္မွာ ဒီပုဒ္မရဲ႕ အတြင္းအႏွစ္သာရဟာ ျပည္မဟာ နယ္တစ္နယ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦး ျဖစ္ေပမဲ့၊ ျပည္မဟာ ျပည္ေထာင္စုအာဏာမ်ားလက္၀ယ္ရ႐ွိၿပီး၊ အဲဒီအာဏာေတြနဲ႔ ျပည္နယ္မ်ားအေပၚမွာ စိုးမိုးလႊမ္းၿခဳံလာတယ္လို႔ ျပည္နယ္မ်ားက ယုံၾကည္ၾကပါတယ္ဟု လည္းေကာင္းေနာက္ဆုံးအခ်က္မွာ ျပည္နယ္မ်ား ညီညြတ္ ေရးအဖြဲ႔ကိုယ္စား ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုလားေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ ပုံသဏၭန္ကို တင္ျပအစီရင္ခံရပါရင္-
(၁) ျပည္မကို ျပည္နယ္တစ္နယ္ ဖြဲ႔စည္းေရး၊
(၂) လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ အာဏာအတူေပးေရး၊
(၃) လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္သို႔ ျပည္နယ္တိုင္းျပည္နယ္တိုင္း တူညီေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေပးေရး၊
(၄) ျပည္နယ္မ်ားက မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ လႊဲအပ္ေသာ အာဏာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ဗဟိုအစိုးရသို႔ ကန္႔သတ္ေပး၍ က်န္အာဏာမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ထား႐ွိေရး ျဖစ္သည္ဟု တင္ျပသြားသည္။ ၀န္ႀကီး စပ္ခြန္ခ်ိဳတင္သြင္းသည့္ ဖက္ဒရယ္မူကို ပထမဆုံး ေထာက္ခံေဆြးေႏြးေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဒူး၀ါးေဇာ္လြန္းက -
“လြတ္လပ္ေရးမရမီအခ်ိန္နဲ႔ လြတ္လပ္ေရး အရယူၿပီးေသာ စပ္ကူးမတ္ကူး အခ်ိန္တြင္ ေတာင္တန္းေဒသ လူနည္းစုမ်ားျဖစ္ေသာ ႐ွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း အစ႐ွိတဲ့ လူနည္းစုမ်ားက လြတ္လပ္ေရးရတဲ့အခါ ဘယ္လိုျပည္ေထာင္စုမ်ိဳးကို ဖြဲ႔စည္း၍ ေနထိုင္လိုေၾကာင္း ဗမာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို မိမိတို႔ ဆႏၵအႀကိမ္ႀကိမ္ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပုံနဲ႔ အမွန္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပုံမွာ အေတာ္ကြဲလြဲေနျခင္းေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ ၀မ္းနည္းဖြယ္ မေက်နပ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ေတာင္ပိုင္း႐ွမ္းျပည္ ပင္လုံၿမိဳ႕၌ က်င္းပတဲ့ အမ်ိဳးသားညီလာခံ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ လူနည္းစုေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႔ဆုံ၍ လြတ္လပ္ေရးရလာတဲ့အခါ တန္းတူညီမွ်ေရးကို အဓိက အေျခခံထား၍ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းေရး ေဆြးေႏြးနားလည္မႈ ရ႐ွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ၎အျပင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ေမၿမိဳ႕မွာ မစၥတာရီး (စ္) ဝီလ်ံ (Lt.Col. D. R. Rees Williams) ေခါင္းေဆာင္ေသာ နယ္စပ္ေဒသ စုံစမ္းေရးေကာ္မတီ ေ႐ွ႕ေမွာက္တြင္လည္း  ႐ွမ္း၊ ကခ်င္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ႐ွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း၌ မိမိတို႔ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ွိရန္ ဆႏၵ႐ွိေၾကာင္း ၊ သို႔ေသာ္အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဌာနအခ်ိဳ႕ကို ျပည္ေထာင္စု ဗဟိုအစိုးရသို႔ လႊပ္အပ္ရန္ သေဘာတူေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ႐ွမ္း၊ ကခ်င္မ်ား၏ လိုအင္ဆႏၵကို ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ေတာင္တန္းသား လူနည္းစုမ်ားရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵအရဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ ဖြြဲ႔စည္းရန္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟူ၍ တင္ျပခဲ့သည္။
            ထို႔ေနာက္ ဒူဝါးေဇာ္လြန္းက ၎၏ မိန္႔ခြန္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း နိဂုံးခ်ဳပ္စကားျဖင့္ အဆုံးသတ္လိုက္သည္။
            “ကၽြန္ေတာ္မ်ား ဖက္ဒရယ္ေခၚတဲ့ ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရန္ အဆိုျပဳျခင္းဟာ လူမ်ိဳးေရးကို ႏိႈးဆြေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ Confederation ေခၚတဲ့ အလြန္ျမင့္မားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔ရန္ အေရးဆိုျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈကို တကယ္ရယူႏိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ကို ဖြဲ႔စည္းျခင္းဟာ မွန္ကန္သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ တင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွာ က်င္းပတဲ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္ေထာင္စုသေဘာ သက္ေရာက္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကို  တင္ျပစဥ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံး လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ဝိုင္းဝန္း ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒဟာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္၊ ျပည္ေထာင္စု သေဘာထားမ်ားနဲ႔အညီ လက္ခံက်င့္သုံးသြားႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို ျဖစ္မလာဘူးလို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။
            လြတ္လပ္ၿပီးစအခါ ရၿပီးလို႔ ၁၄ ႏွစ္ အေတာအတြင္း၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ျပည္နယ္ေတာင္တန္းေဒသေတြရဲ႕ မူလကိုယ္ပိုင္ ျပန္ဌာန္းခြင့္ေတြဟာ ေပ်ာက္ကြယ္ရေတာ့မလို ျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျမင္တာကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၾကတဲ့ အခါမွာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႀကီး ပီပီသသ ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၾကေစလိုပါတယ္။ ဒီလိုမွ မျပင္ဆင္ရင္ ထပ္တလဲလဲ ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာဦးမွာပဲ။ အခု ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပသလို ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္း စုေပါင္းတဲ့မူကို လက္ခံမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ ၊ တရားစီရင္မႈအာဏာ ၊ ဥပေဒျပဳမႈအာဏာဆိုတဲ့ အဓိကမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ အာဏာသုံးရပ္ကို တန္းတူမွ်တမႈ႐ွိေအာင္ ခြဲေ၀ၿပီး ဗဟိုျပည္ေထာင္စုကို သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အာဏာေတြ သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းျဖင့္ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟူ၍ ေထာက္ခံတင္ျပသြားသည္။
            ဖက္ဒရယ္မူကို တတိယေျမာက္ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသူ ႐ွမ္းျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းျမင့္ (ေတာင္ႀကီး) ကလည္း “ကၽြန္ေတာ္တို႔ တင္ျပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရဟာ ဘာလဲဆိုရင္ တန္းတူေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုလားခ်က္ကို အ႐ွင္းဆုံးစကားလုံးနဲ႔ ေဖာ္ျပရရင္  ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗမာ၊ ႐ွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကရင္ ၊ ကယား၊ မြန္၊ ရခိုင္ ညီအစ္ကို မိသားစုေတြဟာ တန္းတူညီတူ ဆက္ဆံၾကပါစို႔၊ တန္းတူညီတူ ခံစားၾကပါစို႔လို႔ ဆိုလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။
            ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ က်ဆုံးသြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ဆက္လက္ေရးဆြဲၾကတဲ့အခါမွာ အေျခခံဥပေဒဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လိုလားတဲ့ အေျခခံဥပေဒမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မူနဲ႔ ကြဲလာတယ္ဆိုတာကေတာ့ ထင္႐ွားပါတယ္။ ဖဆပလ ပဏာမညီလာခံက ေရးဆြဲတဲ့ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔  ယွဥ္တြဲဖတ္ၾကည့္ရင္ ကြဲျပားမႈေတြ တစ္ၿပဳံတစ္ေခါင္းႀကီး ေတြ႔ရပါမယ္။
            ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မ႐ွိတဲ့ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုအမွဴးျပဳတဲ့ ဗမာေခါင္းေဆာင္ေတြ အေပၚ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဆက္လက္ၿပီး ယုံၾကည္ကိုးစားခဲ့ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒမွာ ပါ႐ွိတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ေတြအေပၚ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလြန္အမင္း အေလးအနက္ မထားခဲ့ပါဘူး။ ေကာင္းေကာင္းလည္း နားမလည္ခဲ့ၾကပါဘူး။ အခုအထိ အေျခခံဥပေဒမွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြ ႐ွိသည့္တိုင္ေအာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာခဲ့သကဲ့သို႔  Letter and Spirit of the constitution ဥပေဒစကားလုံးနဲ႔ စိတ္ေစတနာ ခြဲျခားနားလည္ၿပီး က်င့္သုံးသြားရင္ျဖင့္  ေအာင္ႏိုင္မွာပဲလို႔ ယုံၾကည္စိတ္ခ် ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အဲဒိလို စိတ္ထား ၊ အဲဒီလို ယုံၾကည္စိတ္နဲ႔ ဒီအေျခခံဥပေဒႀကီးကို သေဘာတူ လက္ခံၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
            ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရပိုင္ခြင့္႐ွိတဲ့ အခြန္ေတာ္ေငြကိုပဲ ေထာက္ပံ့ေၾကးဆိုၿပီး ႏွစ္စဥ္လက္ျဖန္႔ခံ ေတာင္းေနရတာလည္း အေမာပဲ။ အခ်ိန္မီမရလို႔ ျပည္နယ္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ အခက္အခဲႀကဳံရေပါင္းလည္း မေရမတြက္ ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္နယ္ေတြကို မီးရထားကုန္တြဲႀကီးေတြလို သေဘာထားၾကတယ္။ ဗမာျပည္မက အလြန္တရာ အနစ္နာခံၿပီး ပင္ပန္းႀကီးစြာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဒ႐ြတ္တိုက္ဆြဲေနသလို ယူဆၾကတယ္။ အဲဒီပုဂၢိဳႈလ္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ အစီရင္ခံလိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူဟာ ခင္ဗ်ားတို႔၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဒီေလာက္ပင္ပန္းႀကီးစြာနဲ႔ ဒ႐ြတ္တိုက္ဆြဲမေနေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ျဖဳတ္ပစ္ခဲ့ပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔ ၁၃ ႏွစ္လုံးလုံး ဆြဲခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ခရီးထင္သေလာက္ မေပါက္ပါဘူး။ ကိုယ့္စြမ္းအင္ ကိုယ့္လုံ႔လန႔ဲပဲ သြားပါရေစ။
            တစ္ခါေသဖူး ပ်ဥ္ဖိုးနားလည္ဆိုတဲ့ စကားပုံကို ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ပါတီတစ္ခုရဲ႕ စိတ္ေစတနာအေပၚ ယုံၾကည္ကိုးစားေနလို႔ မရေတာ့ပါဘူး။  လူဆိုတာ သခၤါရပါ။ ပါတီအဖြဲ႔ႀကီးလည္း မတည္ၿမဲပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခြင့္အေရးေတြကို အျဖဴအမည္း ခြဲျခားၿပီး ေရပက္မ၀င္ေအာင္ ေရးဆြဲထားဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ပါတယ္” ဟူ၍ ဦးထြန္းျမင့္က တင္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အာဏာခြဲေ၀ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း  ၎က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လက္႐ွိျပည္ေထာင္စုဟာ ျပည္ေထာင္စုစစ္ မဟုတ္ဘဲ ကေနဒါလို အေပ်ာ့စား ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီ ကေနဒါနည္းျဖစ္တဲ့ အာဏာခဲြေ၀ေရးပုံစံကို ကၽြန္ေတာ္ စမ္းသပ္ခဲ့တာ ၁၃ ႏွစ္ ႐ွိလာပါၿပီ။ ဒီပုံစံမ်ိဳးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မလိုလားေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဆြဇ္ဇာလန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဆိုဗီယက္ ယူနီယံ ျပည္ေထာင္စုမ်ားမွာကဲ့သို႔ ဗဟိုကို အာဏာသတ္မွတ္ေပးၿပီး က်န္အာဏာမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားသို႔ လႊဲအပ္ရန္ တင္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
            လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ထားရတဲ့ မူလအေၾကာင္းအရင္းက ဘာလဲဆိုရင္၊ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္က တစ္ရပ္ကို ထိန္းကြပ္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သေဘာတရားအရ အာဏာတူေပးဖို႔ လိုလာပါတယ္။
            ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ မထားလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ လူဦးေရနဲ႔ နယ္အက်ယ္အဝန္းခ်င္း မတူညီတဲ့ ျပည္နယ္ေတြ ေပါင္းစည္းထားတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဟာ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုမွာ ထား႐ွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္က်ေတာ့ တစ္ရပ္ႏွင့္တစ္ရပ္ ထိန္းကြပ္႐ုံ မကေတာ့ဘူး။ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ရမယ့္ တာ၀န္ေတြလည္း ပါလာပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုထဲမွာ လူဦးေရ အင္မတန္မ်ားတဲ့ ျပည္နယ္၊ လူဦးေရ နည္းတဲ့ ျပည္နယ္ေတြ ပါ၀င္ေနတဲ့အတြက္ လူဦးေရအေပၚ အေျခတည္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရားတစ္ခု တည္းထားလွ်င္ လူဦးေရမ်ားတဲ့ ျပည္နယ္ႀကီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြ စိတ္ထားမေကာင္းရင္ ျပည္နယ္ငယ္ေတြအေပၚ အစဥ္အၿမဲ အႏုိင္က်င့္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ေနမွာ မလြဲဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းတဲ့အခါမွာ  လူဦးေရ အခ်ိဳးအစားအလုိက္ ဖြဲ႔စည္းလို႔ မျဖစ္ပါဘူး လူဦးေရနည္းသည္ျဖစ္ေစ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္  အညီအမွ်နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရပါတယ္” ဟူ၍ တင္ျပသြားသည္။
            ဦထြန္းျမင့္က ဖက္ဒရယ္မူကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ဖက္ဒရယ္မူကို ေနာက္ဆုံး ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသူမွာ ကယားဦးစိန္ျဖစ္သည္။ ၎က -
            “ဗိုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္စံထြန္း၊ သခင္ျမ၊ မန္းဘခိုင္၊ ဆရာႀကီး ဦးရာဇတ္၊ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳ၊ ဦးဘဝင္းတို႔ရဲ႕ ေသြးနဲ႔ ေခၽြးနဲ႔ မေလ်ာ့ေသာလု႔ံလနဲ႔ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး၊ တရားမွ်တေရး၊ လြတ္လပ္ေရး အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ၿပီး တည္ေဆာက္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးဟာျဖင့္ စစ္မွန္ျခင္း မ႐ွိေတာ့တဲ့ မစစ္မမွန္တဲ့ ပုံပန္းသဏၭာန္မ်ိဳးသို႔ ေျပာင္းလဲလာေနၿပီဆိုတာကို ဥာဏ္မ်က္စိျဖင့္  ၾကည့္ဖို႔ပင္ မလိုေတာ့ပါဘူး။ သာမာန္မ်က္စိနဲ႔ပဲ ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ ျမင္ေနၾကရလို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အမိန္႔႐ွိသလို ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲေတာ့မလား၊ ပ်က္စီးေတာ့မလား ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔တကြ ျပည္ေထာင္စုသားတိုင္းက ယူက်ဳံးမရ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကပူပင္ေသာက ျဖစ္ေနၾကရပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခ့ဲၿပီးေနာက္ ကယားဦးစိန္က ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္ႀကီး ပ်က္စီးမည့္အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္လာသည့္အတြက္ ျမတ္စြာဘုရားပရိနိဗၺာန္ စံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ သုံးလအတြင္းမွာပင္ ပထမ သဂၤါယနာတင္ခဲ့ပုံ၊ ထို႔ေနာက္လည္း ခၽြတ္ယြင္းခ်က္႐ွိတိုင္း မူရင္းကို ထိခိုက္လာတိုင္း သာသနာ့ ဒါယကာအမည္ခံမင္းမ်ားက ဦးစီး၍ သဂၤါယနာတင္ခဲ့ၾကသည္မွာ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး လက္ထက္အထိ ငါးႀကိမ္႐ွိခဲ့ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု လက္ထက္တြင္လည္း ဆ႒သဂၤါယနာတင္ခဲ့သည့္ သာဓကမ်ား႐ွိပုံကို ကယားဦးစိန္က ႐ွင္းလင္းတင္ျပၿပီးေနာက္ -
            “ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အဆုံးအမကို ပိဋကတ္ေတာ္ကို ေဆးေၾကာသုတ္သင္ သဂၤါယနာတင္ခဲ့သလို ကၽြန္ေတာ္မ်ားရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကိုလည္း ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ခ်မွတ္ထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္မူအတိုင္း တိက်မွန္ကန္ေအာင္စိစစ္လ်က္ ျပည္မျပည္နယ္အသီးအသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားေပးပါလို႔ ပန္ၾကားလိုပါတယ္” ဟူ၍ တင္ျပသြားသည္။ ကယားဦးစိန္က ဖက္ဒရယ္မူကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီးေသာအခါ ထိုေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲ ေနာက္ဆုံးအစီအစဥ္အရ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ေခါက္ဆြဲႏွင့္ ေကာ္ဖီတို႔ကို သုံးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။
            ဖက္ဒရယ္မူေဆြးေႏြးပြဲကို ဒုတိယေန႔အျဖစ္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔၊ ည ၆ နာရီတြင္ ျပန္လည္က်င္းပခဲ့သည္။ ဒုတိယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲ၌ သဘာပတိ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားမည့္စကားမ်ားသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ စကားမ်ားျဖစ္၍ တစ္ေန႔တည္းႏွင့္ အၿပီးေျပာလိုက္လွ်င္ အက်ိဳး႐ွိမည္ မထင္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား ေျပာမည့္ စကားမ်ားကို နားေထာင္ေနၾကသည့္ အျခားကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားနွင့္ တိုင္းျပည္ကပါ အခ်ိန္ယူ၍ ေလ့လာရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔တြင္ ပမညတႏွင့္ ဖဆပလမွ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီသာ ေျပာၾကားရန္ႏွင့္ လာမည့္ မတ္လ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ျပန္လည္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ွင္းလင္းတင္ျပသြားသည္။ ထို႔ေနာက္ အစီအစဥ္အရ ပထမဆုံး အလွည့္က်သည့္ ပမညတ ကိုယ္စားလွယ္ ဝိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္က ၎၏ တစ္နာရီၾကာ မိန္႔ခြန္းကို -
            ျပည္ေထာင္စုဗိသုကာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တည္္ေဆာက္ခဲ့သည့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ေသြးစည္းေရး ဗိမာန္ႀကီး၏ လက္႐ွိအေျခအေနသည္ အေတာ္ပင္ ယိုင္နဲ႔လ်က္ ႐ွိေနၿပီ။ လူသားတို႔ရဲ႕ ေခတ္တစ္ေခတ္ဆိုတဲ့ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္အစိတ္မွ်ပင္ ဆက္လက္ မထိန္းနိုင္တဲ့အတြက္ မိဘအေမႊကို မ႐ိုေသတတ္တဲ့ သားဆိုး သမီးဆိုးမ်ားအျဖစ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုံးဟာ ရာဇ၀င္မွာ တာ၀န္မကင္းျဖစ္ေနၾကရပါၿပီ။  ထိုတာဝန္ကို အခ်ိန္မီ ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ၾကရန္အတြက္ ယခုလို လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးကို ႀကီးစြာေသာ ေနာင္တ ၊ နက္နဲေသာ မိသားစုစိတ္ဓါတ္ႏွင့္ က်င္းပရျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိႈက္လွဲစြာ ခံယူပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ဗိသုကာႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ေသြးစည္းေရးကို ကၽြန္ေခတ္မွာ နယ္ခ်ဲ႕ကို ရန္သူထားၿပီး ႐ွာေဖြတည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္တို႔ေခတ္မွာ ဖက္ဆစ္ဝါဒကို ရန္သူထားၿပီးတည္ ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ စစ္ႀကီးၿပီးသည့္ေနာက္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲႀကီးမွာ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ သမားကို ရန္သူထားၿပီး အျပင္းအထန္ ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ ရန္သူကို ရန္သူလို အေျခခံၿပီး အေျဖမွန္႐ွာေဖြခဲ့ၾကျခင္းရဲ႕ ေအာင္ပြဲ အထြတ္အထိပ္ဟာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကတဲ့ ရာဇဝင္ေက်ာ္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ႀကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္သူမွန္းသိတဲ့အခ်ိန္မွာ အေျဖမွန္ ထြက္တယ္ဆိုတဲ့ ရာဇဝင္သင္ခန္းစာႀကီးတစ္ရပ္ပါပဲ။
            ရန္သူကို ရန္သူလိုသိတဲ့ ယေန႔ႏိုင္ငံတကာမွာ႐ွိတဲ့ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြကို နယ္ခ်ဲ႕သမားဟာ ခဏခဏ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ ေနၾကသကဲ့သို႔ နယ္ခ်ဲ႕သမားနဲ႔ နယ္ခ်ဲ႕ လက္ပါးေစမ်ားဟာလည္း လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းနွင့္တကြ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို ဦးဦးဖ်ားဖ်ား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
            ေလဘာအစိုးရက ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ဘိလပ္ပါလီမန္မွာ တင္စဥ္က ကမၻာ့နယ္ခ်ဲ႕ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ၿဗိတိသွ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဆာဝင္စတန္ခ်ာခ်ီက ဗမာျပည္ကုိ လြတ္လပ္ေရးေပးျခင္းဟာ ဗမာျပည္သူျပည္သားမ်ားအား ေသြးေခ်ာင္းစီးေစျခင္းပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ အတိအလင္း နိမိတ္ဖတ္ ႀကိမ္းဝါးခဲ့တာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယခုတိုင္ ၾကားေယာင္ေနၾကပါလိမ့္ဦးမယ္။ နယ္ခ်ဲ႕သမားတို႔ရဲ႕ စီမံကိန္းအတိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ေသြးစည္းညီညြတ္ပြဲဟာ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ခုတ္ထစ္သတ္ျဖတ္ေနရတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲႀကီး အျဖစ္နဲ႔ ဒီကေန႔တိုင္ေအာင္ ေသြးေခ်ာင္းစီးေနၾကရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
            ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ရန္သူေပ်ာက္ခဲ့ၾကပါၿပီ။ အခ်င္းခ်င္းကို ရန္သူထင္ခဲ့ၾကပါၿပီ။ ရန္သူေပ်ာက္ေလ အခ်င္းခ်င္းရဲ႕ ေသြးကို ေသာက္လို႔ မ၀ႏိုင္ၾကေလျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ဆုံးဇာတ္တူသား စစ္ခင္းသတ္ျဖတ္ ဟသၤာကိုးေသာင္းဇာတ္ကို ခင္းေနၾကတဲ့ဘ၀ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔လုံးဝ ေရာက္ေနၾကရပါၿပီ. ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေရး က်မ္းဂန္မ်ားအရလည္း ဒီမိုကေရစီအစိုးရတုိင္း တိုင္းျပည္ကို တာဝန္ခံရမယ္ဆိုတဲ့ က်င့္ထုံးအတိုင္း အစိုးရဟာ တာ၀န္အ႐ွိဆုံး ဖဆပလ အစိုးရအတြက္ ျပည္တြင္းစစ္ ဗေလာင္ဆူေနတဲ့ ကာလမွာ ရန္သူကို မိတ္ေဆြထင္၊ မိတ္ေဆြကို ရန္သူထင္ၿပီး တစ္ပါတီအာဏာ႐ွင္နည္းေရာ၊ စစ္၀ါဒနည္းေရာ နည္းမ်ိဳးစုံ အေထြေထြဖိႏွိပ္ေရး လုပ္ငန္းႀကီး ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းႀကီးပင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။
            စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးေတြမွာလည္း ငါနဲ႔မတူ၊ ငါ့ရန္သူေတြကို ေဘးခ်ိတ္ၿပီး ငါနဲ႔တူတဲ့ ငါ့လူေတြသာ ျပည္နယ္ျပည္မ မေ႐ြး အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားတစ္ရပ္အျဖစ္နဲ႔ ေျပာင္ေျပာင္ႀကီး ဖန္တီးခဲ့ၾကပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ ၀ိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆြဇ္္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍ ႐ွင္းျပသည္။
            (အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္) မူလကတည္းက အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ျပည္နယ္မ်ားအျဖစ္ စတင္ခဲ့တယ္။ ထို႔ေနာက္ Confederation ဖြဲ႔ခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုဘဝနဲ႔ မလုံေလာက္ မကိုက္ညီတဲ့အခါမွာ တစ္ဆင့္ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး Federation ဆိုတာ ဖြဲ႔ခဲ့ရတယ္။ ရာဇဝင္ ျဖစ္စဥ္အတြင္းမွာဘဲ decentralization က centralization ကို (ေလ်ာ့ရဲေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမွ တင္းက်ပ္ေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈသို႔) တျဖည္းျဖည္းဦးတည္လာတာကို ေတြ႔ရမယ္။ အာဏာပိုင္ သမၼတစနစ္ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ညီညြတ္ေရးစုစည္းခ်က္ ျဖစ္လာတယ္။ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းမွာ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ညီညြတ္ေရး စုစည္းခ်က္အတြက္ တစ္စုံတစ္ခုေသာ အမာခံ အႏွစ္သာရဟာ တပ္ဆင္ပါ႐ွိရစၿမဲ ဆိုတာ အေလးအနက္ လက္ခံယုံၾကည္ဖို႔ လိုပါတယ္။
            (ဆြဇ္ဇာလန္ျပည္ေထာင္စုသည္) သီးသီးျခားျခား အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ျပည္နယ္ေလးမ်ား အျဖစ္နဲ႔ အစျပဳခဲ့ၾကတယ္။ ဘုံရန္သူမ်ားကို စုေပါင္းခုခံေရးအတြက္သာ Confederation ေခၚ ျပည္နယ္ေပါင္းခ်ဳပ္ တစ္ခုကို စတင္ေမြးဖြားေစခဲ့ၾကတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံရဲ႕ မိမိတို႔ရဲ႕ မူလဘူတ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ျပည္နယ္ခြဲျခားစိတ္ဟာ ရာဇ၀င္နဲ႔ခ်ီၿပီး ျပင္းထန္ေလေတာ့ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ အလြန္ေလ်ာ့ေလ်ာ့ရဲရဲ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ confederation တစ္ခုပါပဲ။ ၁၈၄၈ ခုႏွစ္မွာ ဒိုင္းယက္ဟာ ယေန႔အေျခခံဥပေဒႀကီးကို စတင္ေရးဆြဲေစခဲ့တာပဲ။ အဲဒီအေျခခံဥပေဒဟာလည္း ေ႐ွးမူနဲ႔ ေခတ္သစ္စုစည္းေရး မူႏွစ္ခုကို ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖထားတဲ့ ဥပေဒပါပဲ။ confederation နဲ႔ federation ကို ေစ့စပ္ေရာေမႊၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ရာဇဝင္ဘဝျဖစ္စဥ္နဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားတာကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီမွာလည္း Swiss Confederation ဟာ အစကတည္းက အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ျပည္နယ္ေတြအျဖစ္နဲ႔ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ရာမွ တျဖည္းျဖည္း Centralization ဆိုတဲ့ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ညီညြတ္ေရး စုစည္းခ်က္ဆီသို႔ ေ႐ြ႕ေလ်ာလာတာကို ေကာင္းစြာ ေတြရပါလိမ့္မယ္။ ထို႔ေနာက္ နိဂုံးခ်ဳပ္စကား မေျပာမီ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ျပင္ဆင္ဖဲ႔ြစည္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပမညတ၏ သေဘာထား အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္က ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
(၁) ယေန႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခအေနအရ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ဆိုသည့္မူကို ထူေထာင္လွ်င္ confederation ဆန္ဆန္ျဖစ္လာၿပီး ျပည္ေထာင္စုညီညြတ္ေရးထက္ တစ္စတစ္စအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲေရးကိုသာ အားေပးရာ ေရာက္ပါလိမ့္မည္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သေဘာမတူႏိုင္ပါ။
(၂) ယေန႔ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ ၁၄ ႏွစ္ သက္တမ္းအတြင္းမွာ နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ား၏ ပေယာဂ၊ အုပ္စိုးသူမ်ားရဲ႕ သေဘာထားမွား လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မွားေတြေၾကာင့္ ျပည္နယ္လူမ်ိဳးစုမ်ားအတြင္း ျပည္သူမ်ားအားလုံးနဲ႔အတူ မ်ားစြာ နစ္နာေနရသည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အထူးလိႈက္လွဲစြာ အသိအမွတ္ျပဳ ပါသည္။ အေလးအနက္ နာက်ည္းပါသည္။ ၎အတြက္ ယခုျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပုံ ပုံစံအတြင္းမွာပဲ အစြမ္းကုန္လိုက္ေလ်ာညွိႏိႈင္းျခင္း ျပင္ဆင္ေပးရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုံးဝ သေဘာတူညီပါသည္။
(၃) အရင္း႐ွင္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ဆိုသည္မွာ ပုံစံအားျဖင့္သာ႐ွိ၍ အႏွစ္သာရမွာ အတုသာျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ကို ပုံစံေရာ အႏွစ္သာရပါ အမွန္တကယ္ အလို႐ွိပါလွ်င္ ျမန္မာျပည္ေထာင္စု ဆို႐ွယ္လစ္သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ေရးသို႔ ဦးတည္ခ်ီတက္ၾကရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းပါသည္။
(၄) ယခုက်င္းပလ်က္႐ွိေနသည့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ညွိႏိႈင္းဖလွယ္ေရးပြဲႀကီးကို လြတ္လပ္စြာ အျပန္အလွန္ ညွိႏိႈင္းဖလွယ္ပြဲ အျဖစ္သာ အသိအမွတ္ျပဳပါရေစ။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အက်ပ္ကိုင္ၿပီး တစ္စုံတစ္ခုေသာ အဆုံးအျဖတ္ကို ဆုံးျဖတ္သည့္ပြဲအျဖစ္ လက္မခံႏိုင္ပါ။
(၅) ယခုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းခ်က္မ်ားကို ဆိုင္ရာတို႔က ျပန္လွန္သုံးသပ္ၾကၿပီး အစုံအညီ တက္ေရာက္မည့္ ျပည္ေထာင္စုညီညြတ္ေရး ညီလာခံသဘင္ႀကီးကို ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦး၌ ေခၚယူကာ ထပ္မံညွိႏိႈင္းၿပီးမွသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္သင့္ပါသည္။
            ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္က ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပမညတအဖြဲ႔၏ သေဘာထားကို တင္ျပၿပီးေနာက္ ဖဆပလ၏ သေဘာထားကို ဦးဗေဆြက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
            “ျပည္ေထာင္စု စနစ္မွာလည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ မူႏွစ္မူ ႐ွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုဗဟိုအစိုးရရဲ႕ အာဏာကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားၿပီး ျပည္နယ္ေတြကို ၾကြင္းက်န္တဲ့ အာဏာေတြ ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားၿပီး ျပည္နယ္ေတြကို ၾကြင္းက်န္တဲ့ အာဏာေတြ အေတာမသတ္ေပးထားတဲ့ မူကတစ္မူ၊ ျပည္နယ္အာဏာေတြကို အကန္႔အသတ္နဲ႔ ျပဌာန္းထားၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စု ဗဟိုအစိုးရကို အေတာမသတ္ ၾကြင္းက်န္တဲ့ အာဏာေတြ ေပးထားတဲ့မူက တစ္မူ.. ပထမ မူအရဆိုရင္ ဗဟိုအစိုးရအားနည္းၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရေတြက အာဏာပို႐ွိတယ္။ ဒုတိယမူအရဆိုရင္ ျပည္နယ္အစိုးရေတြက အားနည္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလုံးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ဗဟိုအစိုးရက အင္အားေတာင့္တင္းျခင္း ႐ွိပါတယ္။ ယေန႔ကမၻာေပၚမွာ ႐ွိ႐ွိသမွ် ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏိုင္ငံေတြကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါမွာ ပထမျပည္ေထာင္စု အမ်ိဳးအစားက ဒုတိယျပည္ေထာင္စု အမ်ိဳးအစားဘက္ကို အေျခခံဥပေဒျပင္တဲ့နည္း၊ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မ်ားရဲ႕ စီရင္ဆုံးျဖတ္ေပးတဲ့ နည္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အစဥ္အလာနည္းေတြနဲ႔ သိသိသာသာႀကီး ေျပာင္းလဲလာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတစ္ခုလုံး အင္အားေတာင့္တင္းေအာင္ ျပည္ေထာင္စု ဗဟိုအစိုးရကိုသာ  အင္အားျဖည့္တင္း ေပးေနတဲ့ အခ်ိန္အခါျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ဟာကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါဟာ လူေတြ အျမင္မွန္ရလာၿပီး တစ္ကမၻာလုံးက လက္ခံေျပာင္းလဲလာတဲ့ မွန္ကန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလမ္းစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုေခတ္ဟာ ႏိုင္ငံတိုင္းက တစ္မ်ိဳးသားလုံး စီးပြားဥစၥာတိုးတက္ေရးနဲ႔၊ တစ္မ်ိဳးသားလုံးရဲ႕ လုံၿခဳံေရးကို အဓိကဦးစားေပးေနရတဲ့ ေခတ္ျဖစ္ပါတယ္။  အဲဒါေၾကာင့္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ျဖစ္ရင္လည္း  ျဖစ္ရမယ္။ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖစ္ရင္လည္း ျပည္ေထာင္စုဗဟိုအစိုးရက ထိထိေရာက္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ျဖစ္ေအာင္ ျပည္နယ္မ်ားက လိုလိုခ်င္ခ်င္နဲ႔ ဗဟိုအစိုးရကို အင္အားျဖည့္တင္းေပးေနရတဲ့ ေခတ္ ျဖစ္ပါတယ္။
            အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို အစပ်ိဳးခဲ့တဲ့ ကိုလိုနီျပည္နယ္ ၁၃ ျပည္နယ္ဟာ ၊ ငါ့ဟာမွ ငါ့ဟာ၊ ငါ့ေဒသသာ အခ်ဳပ္အျခာျဖစ္ရမယ္၊ ငါ့ေဒသလုပ္ခ်င္တိုင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ရမွ ေကာင္းမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို စထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ယခုအခါ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံမွာ အေျခအေနအရ အေမရိကန္ သမၼတႀကီးကို သူ႔သက္တမ္းေလးႏွစ္အတြင္းမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အာဏာ႐ွင္ဆန္ဆန္ျဖစ္ေအာင္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့့္ ေလ်ာ့ရိေလ်ာ့ရဲ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဘ၀မွ လက္ေတြ႔မွာ ဗဟိုက တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ တစ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ဆန္ဆန္ ျဖစ္လာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ကမၻာေပၚ႐ွိ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ အသီးသီးက သိသိသာသာႀကီး ယခုအခါ ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ ေခတ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး ေခတ္ကို ေနာက္ျပန္မဆြဲသင့္ေတာ့ပါဘူး” ။
            ထို႔ေနာက္ ၎၏ မိန္႔ခြန္းကို နိဂုံးမခ်ဳပ္မီ ဦးဗေဆြက ခြဲထြက္ခြင့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ -
            “ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား… ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေၾကာင္းကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္အနည္းငယ္ ေျပာလိုပါတယ္။ အဲဒီအခြင့္အေရးကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေထာင္စဥ္က လက္ခံခဲ့ေပမယ့္ ယခုအခါ ေခတ္မမီေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီမူမမွန္တဲ့ သေဘာတရားကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ကတည္းက အေမရိကန္သမၼတႀကီး ေအဘရာဟင္လင္ကြန္းဟာ ခြဲထြက္ေရး၀ါဒကို ေဖာက္ဖ်က္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အႀကီးအက်ယ္တိုက္ၿပီး တိုက္ဖ်က္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို မူမမွန္တဲ့ ခြဲထြက္ေရး၀ါဒကို တိုက္ဖ်က္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေအဘရာဟင္လင္ကြန္းဟာ ရာဇ၀င္ေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးအျဖစ္ ကမၻာက အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံေနရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ခုလို တင္ျပေနျခင္းဟာ အေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲကာ အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ မူတစ္ခုကို ဖ်က္ပစ္ရမယ္လို႔ ေတာင္းဆိုေနျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္တည္ခါစက ေပးၿပီးသား အခြင့္အေရးေတြကို မူအားျဖင့္ ဘယ္အခြင့္အေရးကိုမွ မ႐ုပ္သိမ္းထိုက္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။
            ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ မိသားစုမ်ားအေနနဲ႔ ျပန္လည္လက္တြဲၿပီး လုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့တာဟာ ၁၄ ႏွစ္ခန္႔ ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ေပါင္းသင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ ေနရာမွာ အထင္အျမင္ အယူအဆ လြဲမွားမႈေတြလည္း ႐ွိသင့္သေလာက္ ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီထင္ျမင္လြဲမွားမႈေတြကို ကၽြန္ေတာ္တင္ျပခဲ့တဲ့အတိုင္းပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြဟာ မိသားစုနည္းနဲ႔သာ ေျဖ႐ွင္းရင္ မေျပလည္ႏိုင္တဲ့ ျပႆနာဆိုလို႔ ႐ွိမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္မထင္ပါဘူး။ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့အခါမွာ အမွားေတြလည္း ႐ွိႏိုင္ပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံပုံ ဆက္ဆံနည္းေတြ မမွန္ကန္တာ၊ ညံ့ဖ်င္းတာ ၊ မယဥ္ပါးမလိမၼာတာေတြလည္း ႐ွိသေလာက္ ႐ွိမွာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို လိမၼာေရးျခား မ႐ွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားညီအရင္းအကိုလို မဆက္ဆံတတ္တဲ့ ငါးခုံးမေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ မိသားစုစိတ္ဓာတ္ေတြနဲ႔ နည္းလမ္း႐ွာေဖြၿပီး ေျခမမေကာင္း ေျခမ ဆိုသလို မေကာင္းသူေတြကို သြန္သင္သင့္တာ သြန္သင္၊ ဆုံးမသင့္တာ ဆုံးမ၊ အေရးယူသင့္တာ အေရးယူသြားရင္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွာ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈေတြဟာလည္း ပေပ်ာက္သြားမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား… ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္နယ္ခပ္မ်ားမ်ားဟာ မတိုးတက္ မဖြံ႔ၿဖိဳးဘဲ ေအာက္တန္းေနာက္တန္း က်ေနပါေသးတယ္။ အဲဒီေအာက္တန္းေနာက္တန္းက်ၿပီး မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးတဲ့ ေနရာေဒသအားလုံးနဲ႔ ညီတူ တိုးတက္လာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္တြဲၿပီး ႀကိဳးစားၾကရင္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္း ဘာမွ မ႐ွိပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။
            ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးဗေဆြ ေျပာၾကားၿပီးေသာအခါ သဘာပတိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက ဝမ္းသာအားရစြာ နိဂုံးခ်ဳပ္ စကားေျပာၾကားသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲကိုလည္း မတ္လ ၇ ရက္ေန႔သို႔ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းလိုက္ပါေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခဲ့သည္။
            ထို႔ေနာက္ တရားေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာဦးေမာင္၊ ေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးဘေဆြ၊ ဦးဗေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ သခင္ သာေမာင္၊ ဗိုလ္ခင္ေမာင္ကေလးတို႔က ၀ိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္ အနီး၀ိုင္းလာၾကၿပီး ခ်ီးက်ဴးစကား ေျပာၾကားၾကသည္။ ထုိသို႔ ခ်ီးက်ဴးစကားေျပာၾကရာတြင္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက “ခင္ဗ်ားတို႔ ကြန္ျမဴနစ္ေတြမွာလည္း လူမ်ိဳးႀကီး ၀ါဒ႐ွိသကိုးဗ်” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္ခင္ေမာင္ကေလးႏွင့္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတို႔က “မိန္႔ခြန္းကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ၊ ဒါေပမဲ့ ထုံးစံအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေဆာ္တာႏွက္တာ ပါေသးတာပဲဗ်” ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ရယ္စရာေမာစရာမ်ား ေျပာခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခါ သခင္ခ်စ္ေမာင္က “ေၾသာ္… ဒါကေတာ့ဗ်ာ ၊ ဒီလိုျဖစ္ၾကရတာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္မဘက္က ေျခာက္ျပစ္ကင္း လုပ္လို႔ ဘယ္ျဖစ္မလဲ ၊ အမွား႐ွိရင္ ဝန္ခံလိုက္တာ အေကာင္းဆုံးေပါ့ဗ်ာ” ဟု ျပန္လည္ေခ်ပရာ၊ သခင္ခ်စ္ေမာင္၏ ေခ်ပခ်က္ကို ဦးဗေဆြက ဝင္ေရာက္ေထာက္ခံေလသည္။ ယင္းေနာက္ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား ဧည့္ခံေဆာင္သို႔ ကူးကာ ေခါက္ဆြဲႏွင့္ ေကာ္ဖီမ်ား သုံးေဆာင္ၾကသည္။ ည ၈ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား အသံလႊင့္႐ုံႀကီးမွ ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။