ရွင္ၿခင္း ၊ ေသၿခင္း (Yan Lin Aung)

ရွင္ၿခင္း ၊ ေသၿခင္း
ရန္လင္းေအာင္၊ ႏို၀င္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၃

    ေလတိုက္တိုင္း    
လႈပ္ခတ္ေနတဲ့ သစ္ရြက္ဟာ   
 သက္မဲ႔ျဖစ္တယ္   ။
    ေလထုကို    လိုရာပံုသြင္း   
 ေလထဲ လမ္းျဖစ္ေအာင္ခင္းတဲ့    
အေတာင္ပံတစ္စံုဟာ    
သက္ရွိၿဖစ္တယ္  ။             ။
                           ရန္လင္းေအာင္