ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၄၅) - Aung DInျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၄၅)


ေအာင္ဒင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၃

အပိုင္း (၄၅) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၂၀၁၃ ႏွစ္ခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္ (က)

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၇၅၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈)

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႕မွာ အဆုံးသတ္ခဲ့ပါတယ္၊ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ့ တစ္ႏွစ္တာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို သုံးသပ္တင္ျပခ်င္ပါတယ္၊

# အစည္းအေဝးက်င္းပရက္မ်ား

ပထမအၾကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ကေန မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႕အတြင္း စုစုေပါင္း ၃၀ ရက္က်င္းပခဲ့ပါတယ္၊ သတၱမအၾကိမ္အစည္းအေဝးကို ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႕ကေန ဩဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕အတြင္း စုစုေပါင္း ၂၈ ရက္က်င္းပခဲ့ပါတယ္၊ အ႒မအၾကိမ္အစည္းအေဝးကို ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႕ကေန ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႕အတြင္း စုစုေပါင္း ၂၂ ရက္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ရက္ေပါင္း ၈၀ က်င္းပခဲ့ပါတယ္၊

ပထမအၾကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ကေန မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႕အတြင္း စုစုေပါင္း ၃၂ ရက္က်င္းပခဲ့ပါတယ္၊ သတၱမအၾကိမ္အစည္းအေဝးကို ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႕ကေန ဩဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕အတြင္း စုစုေပါင္း ၂၈ ရက္က်င္းပခဲ့ပါတယ္၊ အ႒မအၾကိမ္အစည္းအေဝးကို ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႕ကေန ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႕အတြင္း စုစုေပါင္း ၁၈ ရက္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ရက္ေပါင္း ၇၈ ရက္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္၊

ပထမအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ကေန မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႕အတြင္း စုစုေပါင္း ၂၃ ရက္က်င္းပခဲ့ပါတယ္၊ သတၱမအၾကိမ္အစည္းအေဝးကို ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႕ကေန ဩဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႕အတြင္း စုစုေပါင္း ၁၈ ရက္က်င္းပခဲ့ပါတယ္၊ အ႒မအၾကိမ္အစည္းအေဝးကို ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႕ကေန ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕အတြင္း စုစုေပါင္း ၁၃ ရက္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ရက္ေပါင္း ၅၄ ရက္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္၊

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နဲ႕ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားအျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားကိုလည္း တက္ရပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ၈၀ ရက္နဲ႕ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ၅၄ ရက္၊ စုစုေပါင္း ၁၃၄ ရက္ အစည္းအေဝးတက္ခဲ့ၾကပါတယ္၊ တစ္ႏွစ္လုံးမွာ လႊတ္ေတာ္တက္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ၄ လခြဲေလာက္ ရွိတယ္လို႕ ေျပာရမွာပါ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ၇၈ ရက္နဲ႕ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ၅၄ ရက္၊ စုစုေပါင္း ၁၃၂ ရက္ အစည္းအေဝးတက္ခဲ့ၾကလို႕ တစ္ႏွစ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္တက္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ၄လခြဲေလာက္ ရွိပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတက္တဲ့ ရက္ေပါင္း ေလးလခြဲေလာက္ ရွိပါတယ္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကာလ သုံးလေလာက္သာ ရွိခဲ့တာမို႕ လႊတ္ေတာ္အလုပ္ခ်ိန္အားျဖင့္ တိုးတက္မႈရွိတယ္လို႕ ဆိုရမွာပါ၊ 

ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အေနနဲ႕ ေျပာရရင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကေန ႏိုဝင္ဘာလအထိ အလုပ္လုပ္ရက္ ၁၄၇ ရက္ရွိခဲ့ျပီး ဒီဇင္ဘာလအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အလုပ္လုပ္ရက္ ၈ ရက္အပါအဝင္ဆိုရင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ စုစုေပါင္း လႊတ္ေတာ္တက္ အလုပ္လုပ္ရက္ ၁၅၅ ရက္၊ လအားျဖင့္ ၅ လေက်ာ္ရွိပါတယ္၊ ဆီးနိတ္လို႕ေခၚတဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ကေန ႏိုဝင္ဘာလအထိ ၁၄၂ ရက္ အလုပ္လုပ္ရက္ရွိျပီး ဒီဇင္ဘာလအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အလုပ္လုပ္ရက္ ၁ ရက္ပါရင္ စုစုေပါင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ လႊတ္ေတာ္တက္အလုပ္လုပ္ရက္ ၁၄၃ ရက္၊ လအားျဖင့္ ငါးလနီးပါးရွိပါတယ္၊ က်န္တဲ့ရက္ေတြက သက္ဆိုင္ရာမဲဆနၵနယ္မွာ မဲဆနၵရွင္ျပည္သူမ်ားနဲ႕ ထိေတြ႕ဆက္ဆံဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္၊

ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အေနနဲ႕ပဲ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ အလုပ္အခ်ိန္ဇယား (2014 Work Schedule) ကို လူမ်ားစုပါတီေခါင္းေဆာင္နဲ႕ လူနည္းစုပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ျပီး ထုတ္ျပန္ျပီးပါျပီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အစည္းအေဝးမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ေယာက္ရဲ့ သေဘာထားနဲ႕ပဲ အစည္းအေဝးတစ္ခုခ်င္းအတြက္ စီစဥ္လိမ့္ဦးမယ္ထင္ပါတယ္၊

# ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ႏႈံး

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၄၀ ရွိေပမည့္ လစ္လပ္ေနတာက ၁၄ ေနရာရွိပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ ၄၂၆ ဦးပဲရွိပါတယ္၊ (ဒီႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္မွာ ကြယ္လြန္သြားၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ေယာက္နဲ႕ဆိုရင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ လစ္လပ္ေနရာ ၁၆ ေနရာရွိပါတယ္၊) ဒါေပမည့္ ခြင့္နဲ႕ပ်က္ကြက္သူမ်ားရွိလို႕ အစည္းအေဝးမ်ားကို တက္ခြင့္ရွိသူမ်ားအားလုံး မတက္ႏိုင္ၾကပါ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႕မွာက်င္းပတဲ႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အ႒မ ပံုမွန္အစည္းအေဝး၊ (၃၀) ရက္ေျမာက္ေန႕မွာ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူကိုယ္စားလွယ္ ၄၂၆ ဦးရွိတဲ့အနက္ ၃၆၁ ဦးပဲ တက္ေရာက္ပါတယ္၊ ရာခိုင္ႏႈံးအားျဖင့္ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈံးပါ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ  တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္းရဲ့ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဦးေရ တက္ေရာက္တဲ့အတြက္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ေပမည့္ ဒီႏႈံးနဲ႕ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္က ျပည္သူမ်ားဟာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြမွာ သူတို႕ကို ကိုယ္စားျပဳသူမရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္၊

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာလည္း ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂၄ ဦးရွိေပမည့္ (၄) ေနရာလစ္လပ္ေနလို႕ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ ၂၂၀ ဦးပဲရွိပါတယ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြမွာ ခြင့္နဲ႕ပ်က္ကြက္သူအခ်ိဳ႕ရွိၾကေပမည့္ ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ တက္ေရာက္သူႏႈံးက ရာႏႈံးျပည့္နီးပါးရွိပါတယ္၊
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားမွာ ခြင့္တိုင္ပ်က္ကြက္ၾကတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ အမ်ားစုက က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ျဖစ္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္၊ ဒါေပမည့္ ကိုယ္ပိုင္အေရးကိစၥနဲ႕ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ခြင့္တိုင္ပ်က္ကြက္ၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ရွိၾကပါတယ္၊ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အ႒မအစည္းအေဝးက်င္းပေနတဲ့ ကာလမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေကာ့မႉးျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဥရာပႏိုင္ငံမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳဆုေတြယူဖို႕ ခရီးရွည္ထြက္ခြါခဲ့ပါတယ္၊ အလားတူပဲ လႊတ္ေတာ္ သတၱမအစည္းအေဝးက်င္းပေနတဲ့ ကာလေတြမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလးေယာက္ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ သုံးလေက်ာ္ အဂၤလိပ္စာ လာေရာက္သင္ၾကားခဲ့ၾကပါတယ္၊ အတိုက္အခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ နည္းနည္းေလးပဲရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီကိုယ္စားလွယ္ေတြ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ အစည္းအေဝးတက္ဖို႕ ပ်က္ကြက္ခဲ့တာဟာ ၾကီးမားတဲ့ ဆုံးရွုံးမႈပါ၊ မဲဆနၵရွင္ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ အဓိကတာဝန္က သူတို႕ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ျပည္သူမ်ားရဲ့ အေရးကိစၥေတြကို လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ေဆြးေႏြးျပီး လိုအပ္သလို ဥပေဒျပဳႏိုင္ေရး ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရမွာပါ၊ က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ အစည္းအေဝးမတက္ႏိုင္တာကို နားလည္ႏိုင္ေပမည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥေတြကို ဦးစားေပးျပီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတက္ဖို႕ ရက္ရွည္ပ်က္ကြက္တာကိုေတာ့ နားမလည္ႏိုင္ပါ၊

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ႏႈံးအျမင့္မားဆုံးကေတာ့ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္၊ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ အစည္းအေဝးတိုင္းကို အင္အားျပည့္ (၇၅ ရာခိုင္ႏႈံး) မတက္ႏိုင္ၾကေပမည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႕အပ္တဲ့ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈံးကေတာ့ အစည္းအေဝးတိုင္းကို အင္အားျပည့္နီးပါး တက္ႏိုင္ၾကပါတယ္၊ ဒါေပမည့္လည္း လူေတြကေတာ့ မတည္ျမဲပါ၊ လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ားရဲ့ ပထမဆုံးေန႕ေတြမွာ အျမဲေတြ႕ရတာက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အစားထိုးခန္႕အပ္တဲ့ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုၾကတာျဖစ္ပါတယ္၊

# ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားရဲ့ အခ်ိန္အမ်ားစုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္းနဲ႕ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ဝန္ၾကီးမ်ား (သို႕မဟုတ္) ဒု ဝန္ၾကီးမ်ားက ေျဖၾကားျခင္းျဖင့္ ကုန္ဆုံးခဲ့ပါတယ္၊
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ရဲ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ဆ႒မ၊ သတၱမ၊ အ႒မ အစည္းအေဝး သုံးၾကိမ္မွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက  ၾကယ္ပြင္႕ျပေမးခြန္းေပါင္း ၁၁၆၆ ခုေမးျမန္းခဲ့ျပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတာဝန္ရွိ ပုဂိၢဳလ္မ်ားက ေမးခြန္းေပါင္း ၅၈၈ ခုေျဖၾကားခဲ့လို႕ ေမးခြန္းေပါင္း  ၅၇၈ ခု ေျဖၾကားရန္ က်န္ရွိပါတယ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္းေပါင္း ၁၈၂၈ ခုေမးျမန္းခဲ့ျပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတာဝန္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ားက ေမးခြန္း ၁၁၁၃ ခုကို ေျဖၾကားခဲ့ျပီး ေမးခြန္းေပါင္း ၇၁၅ ခု ေျဖၾကားရန္ က်န္ရွိပါေသးတယ္၊

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရဲ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ဆ႒မ၊ သတၱမ၊ အ႒မ အစည္းအေဝး သုံးၾကိမ္မွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက  ၾကယ္ပြင္႕ျပေမးခြန္းေပါင္း ၂၇၃ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္းေပါင္း ၆၇၄ ခုေမးျမန္းခဲ့ျပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတာဝန္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ားက ေမးခြန္းမ်ားအားလုံးကို လူကိုယ္တိုင္ (သို႕မဟုတ္) စာျဖင့္ေရးသား၍ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေမးျမန္းၾကတဲ့ ေမးခြန္းမ်ားက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ထက္ အမ်ားၾကီးပိုနည္းတာ ေတြ႕ရပါတယ္၊

ေမးခြန္းအမ်ားစုကေတာ့ မဲဆနၵနယ္တစ္ခုခ်င္းနဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့ ေဒသဆိုင္ရာကိစၥမ်ားျဖစ္ပါတယ္၊ တိုင္းေဒသၾကီးနဲ႕ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားမွာ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးျမန္းသင့္ျပီး တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဆင့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားက တာဝန္ယူ ေျဖၾကားသင့္တဲ့ ကိစၥေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနနဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္အလိုက္ ဥပေဒျပဳစာရင္းမ်ားကို ကြဲကြဲျပားျပားနားမလည္ၾကတာနဲ႕ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားက တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အတြင္းအစိုးရ႒ာနမ်ားအေပၚမွာ အမွန္တကယ္ ဩဇာအာဏာမရွိတာေၾကာင့္ အခုလို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ေဒသဆိုင္ရာ ေမးခြန္းေတြေမးျမန္းေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ တာဝန္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ားရဲ့ ေျဖၾကားခ်က္ေတြဟာလည္း အားရစရာမရွိပါ၊ ေမးခြန္းကို တိတိက်က် ေျဖၾကားတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ကိန္းဂဏန္းေတြကိုသာ ဖတ္ျပေနတာေတြ႕ရပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနနဲ႕ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ားရဲ့ အေျဖမ်ားကို ေက်နပ္လိမ့္မယ္မထင္ပါ၊ ဒါေပမည့္ ထပ္ဆင့္ေမးခြန္းထုတ္တာ သိပ္မေတြ႕ရပါ၊ ေမးခြန္းေတြကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ကို ဦးတည္ျပီး ေမးရေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္နဲ႕ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးကို ေက်နပ္ေလာက္တဲ့အေျဖရတဲ့အထိ ေဆြးေႏြး၊ ေမးျမန္းႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးလည္းမရွိပါ၊ အေျဖကို မေက်နပ္လို႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးကို တိုက္႐ိုက္ေမးခြန္းထုတ္ရင္လည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရဲ့ အဆူခံရတတ္ပါတယ္၊

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြမွာ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းဆိုတဲ့ အစီအစဥ္မရွိပါ၊ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားဟာ ၎တို႕သိခ်င္တဲ့ မဲဆနၵနယ္ဆိုင္ရာ အေရးကိစၥေတြကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဝန္ၾကီး႒ာနမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ စာေရးသားေပးပို႕ျပီးေသာ္လည္းေကာင္း၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ရဲ့ ရုံးခန္းကို ဖိတ္ေခၚျပီးေသာ္လည္းေကာင္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္၊ 

အစိုးရ႒ာနမ်ားဟာလည္း ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေလးေလးစားစားနဲ႕ ေက်နပ္ေလာက္တဲ့အထိ အေျဖေပးဖို႕ တာဝန္ရွိၾကပါတယ္၊ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ရဲ့ ေရးရာေကာ္မီတီမ်ားက တာဝန္ယူရတဲ့ ကိစၥမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ ျပင္ပကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို ေကာ္မီတီအလိုက္ဆင့္ေခၚျပီး အမ်ားျပည္သူတက္ေရာက္နားေထာင္ခြင့္ရွိတဲ့ ၾကားနာပြဲမ်ားက်င္းပျပီး ေမးျမန္းၾကပါတယ္၊အင္မတန္ တန္ဘိုးရွိလွတဲ့ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက်င္းပခ်ိန္မ်ားကို ဥပေဒၾကမ္းမ်ား တင္သြင္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ျခင္း၊ ေဝဘန္ျခင္း၊အတည္ျပဳျခင္းမ်ားအတြက္ပဲ သုံးၾကပါတယ္၊

က်ေနာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာလည္း တန္ဘိုးရွိလွတဲ့ အစည္းအေဝးက်င္းပခ်ိန္အမ်ားစုကို ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းမ်ားနဲ႕ ကုန္ဆုံးလိမ့္ဦးမယ္ ထင္ပါတယ္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ေမးျမန္းျပီး မေျဖႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေမးခြန္းမ်ားက တစ္ေထာင္ေက်ာ္က်န္ရွိပါေသးတယ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ အသစ္ေမးဦးမည့္ ေမးခြန္းေတြကလည္း ေထာင္နဲ႕ခ်ီျပီး ရွိမွာပါ၊ ဒီေမးခြန္းေတြကို ေမးျမန္းဖို႕အတြက္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိျပီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက်င္းပခ်ိန္အားလုံးကို ဥပေဒျပဳေရးအတြက္သာ ဦးစားေပးၾကရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမလဲ လို႕ ေတြးမိပါတယ္၊

ဆက္ေရးပါဦးမယ္၊

ေလးစားစြာ၊

ေအာင္ဒင္
ဒီဇင္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၃