ကာတြန္း - ေဇမႈိင္း (ဥကၠလံ) - အေျပာင္းအလြဲ


အေျပာင္းအလြဲ
ကာတြန္း - ေဇမႈိင္း (ဥကၠလံ)
ဒီဇင္ဘာ ၁၊၂၀၁၃